Програма за дисциплината растениевъдство I ва част включена като задължителна в учебния план наДата22.10.2017
Размер171.3 Kb.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВАГРОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ “СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ”

УТВЪРЖДАВАМ:

ДЕКАН:........................................ РЕКТОР:…………………….

(ДОЦ. Д-Р Я. ДИМИТРОВ) (доц. д-р Д. греков)

УЧЕБНА ПРОГРАМА

за дисциплината РАСТЕНИЕВЪДСТВО – I-ва ЧАСТ

включена като задължителна в учебния план на

специалността «растителна защита)»

област 6.0 - «аграрни науки и ветиринарна медицина»

професионално направление 6.2. - «растителна защита»

за образователно-квалификационна степен “Бакалавър”

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

Пловдив, 2008 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН


Водещ преподавател

Основна

форма на контролЧасове

Кредитни

точки по


ECTS

Аудиторни

Извънаудиторни

Всичко

Лекции

Упражнения,

семинари


Учебни практики

Други форми

Доц. д-р Ж. Терзиев

Писмен изпит

30

30

7

58

125

5.0


II. АНОТАЦИЯ

Дисциплината Растениевъдство - I част предоставя на студентите възможността да усвоят съвременни, реални и конкретни познания за стопанското значение, произхода, разпространението, продуктивните възможности, биологичните изисквания, растежните и морфологични особенности, систематиката и стопанските качества на районираните сортове, мястото в сеитбообръщението, обработката на почвата, торенето, подготовката и изискванията към посевния материал, оптималните срокове за сеитба, схемите и нормите на сеитба, грижите през вегетацията (борба с плевели, болести и неприятели, регулиране на растежа и развитието на посевите, необходимостта от поливане и неговата ефективност), прибирането и съхраняването на продукцията, касаещи традиционните и важните за нашето и световно земеделие зърнени култури (пшеница, ръж, тритикале, ечемик, овес, царевица, ориз, фасул, соя, грах, нахут, леща и бакла).

Програмата цели след усвояване на посочените познания, студентите на практика да могат научнообосновано, екологосъобразно и ефективно да у п р а в л я в а т п р о и з в о д с т в о т о на посочените култури в различните направления на използването им, при конкретни почвено-климатични условия.

За реализиране на целите на тази програма е необходимо студентите да имат познания по Ботаника, Биохимия, Физиология, Агрометеорология, Почвознание, Агрохимия, Общо земеделие, Хербология, ССМ, Ентомология, Фитопатология и Механизация.Познанията по Растениевъдство се явяват база за изучаване на дисциплините Хранене на животните, Маркетинг и Мениджмънт, касаещи първичната, стокова продукция от зърнените култури; ЕМТП, Селекция и семепроизводство, Напояване и отводняване и др.

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

III.1. ЛЕКЦИИ – 30 часа

Тема I. Растениевъдството като наука (предмет и методи). Групиране на полските култури – 1 час

Тема II. Зърнено-житни култури на умерения климат – 12 часа

1. Зърнено-житни култури. Обща характеристика

2. Пшеница. Значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични особености и изисквания (особености в растежа и развитието, изисквания към температура, дължина на деня, влага и почва). Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливане, други грижи през вeгетацията). Прибиране. Съхраняване на продукцията.

3. Ръж. Значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични особености и изисквания (особености в растежа и развитието, изисквания към температура, дължина на деня, влага и почва). Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливане, други грижи през вeгетацията). Прибиране. Съхраняване на продукцията.

4. Тритикале. Значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични особености и изисквания (особености в растежа и развитието, изисквания към температура, дължина на деня, влага и почва). Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливане, други грижи през вeгетацията). Прибиране. Съхраняване на продукцията.

5. Ечемик. Значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични особености и изисквания (особености в растежа и развитието, изисквания към температура, дължина на деня, влага и почва). Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливане, други грижи през вeгетацията). Прибиране. Съхраняване на продукцията.

6. Овес. Значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични особености и изисквания (особености в растежа и развитието, изисквания към температура, дължина на деня, влага и почва). Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливане, други грижи през вeгетацията). Прибиране. Съхраняване на продукцията.

Тема III. Зърнено-житни култури на топлия климат – 4 часа

1. Царевица. Значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични особености и изисквания (особености в растежа и развитието, изисквания към температура, дължина на деня, влага и почва). Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, окопаване, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливане, други грижи през вeгетацията). Прибиране. Съхраняване на продукцията.

2. Ориз. Значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични особености и изисквания (особености в растежа и развитието, изисквания към температура, дължина на деня, влага и почва). Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливен режим, други грижи през вeгетацията). Прибиране. Съхраняване на продукцията.

Тема IV. Зърнено-бобови култури - 13 часа

1. Зърнено-бобови култури. Обща характеристика.

2. Фасул. Значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични особености и изисквания (особености в растежа и развитието, изисквания към температура, дължина на деня, влага и почва). Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, окопаване, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливане, други грижи през вeгетацията). Прибиране. Съхраняване на продукцията.

3. Соя. Значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични особености и изисквания (особености в растежа и развитието, изисквания към температура, дължина на деня, влага и почва). Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, окопаване, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливане, други грижи през вeгетацията). Прибиране. Съхраняване на продукцията.

4. Грах. Значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични особености и изисквания (особености в растежа и развитието, изисквания към температура, дължина на деня, влага и почва). Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, окопаване, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливане, други грижи през вeгетацията). Прибиране. Съхраняване на продукцията.

5. Нахут. Значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични особености и изисквания (особености в растежа и развитието, изисквания към температура, дължина на деня, влага и почва). Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, окопаване, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливане, други грижи през вeгетацията). Прибиране. Съхраняване на продукцията.

6. Леща. Значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични особености и изисквания (особености в растежа и развитието, изисквания към температура, дължина на деня, влага и почва). Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, окопаване, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливане, други грижи през вeгетацията). Прибиране. Съхраняване на продукцията.

7. Бакла. Значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични особености и изисквания (особености в растежа и развитието, изисквания към температура, дължина на деня, влага и почва). Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, окопаване, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливане, други грижи през вeгетацията). Прибиране. Съхраняване на продукцията.

III. 2. УПРАЖНЕНИЯ – 20 часа

1. Зърнено-житни култури. Обща морфологична характеристика – 2 часа

1. Пшеница – Морфологични особености, свързани с агротехниката. Видове пшени-ца, вариетети на меката и твърда пшеница – 2 часа

2. Ръж, тритикале - Морфологични особености, свързани с агротехниката. Систематика, сортове, биологичен добив - 2 часа

3. Ечемик - Морфологични особености, свързани с агротехниката. Систематика, сортове, биологичен добив - 2 часа

4. Царевица - Морфологични особености, свързани с агротехниката. Систематика, хибриди и сортове, биологичен добив - 2 часа

5. Овес, ориз - Морфологични особености, свързани с агротехниката. Систе-матика, сортове, биологичен добив - 2 часа

6. Зърнено-бобови култури. Обща морфологична характеристика – 2 часа

7. Фасул и соя - Морфологични особености, свързани с агротехниката. Систематика, сортове, биологичен добив - 2 часа

8. Грах и бакла - Морфологични особености, свързани с агротехниката. Систематика, сортове, биологичен добив - 2 часа

9. Нахут и леща - Морфологични особености, свързани с агротехниката. Система-тика, сортове, биологичен добив - 2 часа

10. Разпознаване на зърнено-житните и зърнено-бобовите култури по хербарии, цели растения, части от тях, съцветия, семена – Подготовка за практически изпит – 2 часаIII. 3. СЕМИНАРИ ЗАНЯТИЯ - 10 часа

 1. Обсъждане на технологична карта (агротехническа част) – пшеница - 2 часа

 2. Обсъждане на технологична карта (агротехническа част) – царевица за зърно - 2 часа

 3. Обсъждане на технологична карта (агротехническа част) – ориз – 2 часа

 4. Обсъждане на технологична карта (агротехническа част) – фасул - 2 часа

 5. Обсъждане на технологична карта (агротехническа част) - грах. - 2 часа

III. 4. ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА – 58 часа

III. 4. 1. Учебни практики - 7 часа

1. Предсеитбена подготовка на почвата за зимни житни култури, след различни предшественици – окачествяване – 2 часа

2. Сеитба на зимни житни култури – окачествяване – 2 часа

3. Есенна обработка на почвата за пролетни житни култури в зависимост от заплевелеността и състоянието на почвата – окачествяване - 3 часаIII. 4.2. Разработка и защита на технологични карти (aгротехническа част) – 21 часа

Цели придобиване и демонстриране на познания по отношение последователността на агротехническите мероприятия и техните качествени характеристики при отглеждането на конкретна зърнено-житна или зърнено-бобова култура, при конкретни почвено-климатични условия, предшественик, планиран добив, сорт, поливни (неполивни условия).

Разработката е с обем 3-4 стадартни машинописни страници.

Схематично има следният вид:Технологична карта (aгротехническа част)

за отглеждане на……………………………...........…..

Район ………………………………………...................….

Характеристика на почвата…………........………..

Съдържание на N……, P2O……, K2O…….........….

Сорт…………………………………..................………….

Предшественик…………………………............………

Поливни (неполивни) условия на отглеждане

Планиран добив …………………..........…....kg/dka

по

редАгротехническо

мероприятиеАгротехнически

изисквания

ССМ и оръдия

Календарен срок

Качествени показатели
1

2

3

4

5

1

2

….n

…………………………

…………………………

…………………………

……………………………………………..

…………………..

…………………..

…………………..………………

………………


………………

………………


………….……………………………………...........

…………….......…...гр. Пловдив Студент ……..........................................................……………

Дата …….......…..

Преподавател ………………...................................................................................................….

III. 4.3. Самоподготовка /за текущ контрол и изпит/ – 30 часа

IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението включва стандартни лекции, четени от хабилитиран преподавател, семинарни, лабораторни и практическите упражнения, както и учебни практики - извеждани от преподаватели с научна степен доктор и други извънаудиторни ангажименти на студентите /самоподготовка/.Лекциите и другите аудиторни форми на обучение са осигурени с богат нагледен материал от свежи и хербаризирани растения и части от тях в различни фенофази от развитието им.

Учебните практики и голяма част от практическите упражнения се провеждат в учебно-експерименталната база на катедрата и поддържания за целта богат сортимент в двора на Университета, както и в Института по интродукция и растителни ресурси - Садово, Института по твърдата пшеница и памука – Чирпан и др.

За извеждане на упражненията се използват и 5 лаборатории (2 полски), снабдени с необходимите нагледни материали и апаратура.

Прилагат се най-съвременни начини на презентация (Power Point и др.).

За максимална усвояване на материала, предвиден като практически упражнения и учебни практики, студентите работят самостоятелно под методичното ръководство на преподаватели с дългогодишен опит.Семинарните занятия се провеждат под формата на дискусия между всички студенти и преподавателя по предварително подготвени, като извънаудиторен ангажимент технологични карти за оглеждане на култури.

Текущият контрол се осъществява устно и писмено върху материала от семинарните и практически упражнения; писмено - върху лекционния материал.

Заверка на семестъра се извършва при 100 % посетени лекции и отработени упражнения и учебни практики, с изключение на случаите, регламентирани с решения на АС и Правилника за УД на АУ-Пловдив.

Изпитът се провежда на два етапа - практически (оценка на знанията върху материала, свързан със семинарите, упражненията, и учебните практики с обща тежест 30%) и теоритичен - писмен, върху знания от лекционния материал, допълнени с тези от препоръчаните литературни източници с тежест 70 %. Пример: (6 от практическия изпит Х 0,3 = 1.8 единици + 6 от писмения теоритичен изпит Х 0.7 = 4.2 единици) = 6.0

Оценяването е по шестобалната система.

Дава се възможност на студентите при положителни оценки на текущия писмен контрол върху лекционния материал, допълнен със знания от препоръчаните литературни източници, да се освободят от теоритичния писмен изпит. Окончателната оценка се оформя по горепосочените правила.V. ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО РАСТЕНИЕВЪДСТВО - I–ва ЧАСТ

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ АУ-ПЛОВДИВ,

СПЕЦИАЛНОСТ “растителна защита”

окс “Бакалавър”, редовно обучение

1. Растениевъдството като наука, предмет и методи. Групиране на полските култури.

2. Зърнено-житни култури – Обща характеристика-стопанско значение, особености в растежа и развитието-фенофази, етапи на органогенезис, температурен и светлинен стадий.

3. Пшеница. Стопанско значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични изисквания (изисквания към топлина, дължина на деня, влага и почва). Особености в растежа и развитието.

4. Пшеница. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба (подготовка на посевния материал, срокове, схема на засяване, сеитбена норма, други качествени показатели, свързани със сеитбата). Грижи през вегетацията. Прибиране и съхраняване на зърното и сламата.

5. Ръж. Стопанско значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични изисквания (изисквания към топлина, дължина на деня, влага и почва). Особености в растежа и развитието.

6. Ръж. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба (подготовка на посевния материал, срокове, схема на засяване, сеитбена норма, други качествени показатели, свързани със сеитбата). Грижи през вегетацията. Прибиране и съхраняване на зърното и сламата.

7. Тритикале. Стопанско значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични изисквания (изисквания към топлина, дължина на деня, влага и почва). Особености в растежа и развитието.

8. Тритикале. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба (подготовка на посевния материал, срокове, схема на засяване, сеитбена норма, други качествени показатели, свързани със сеитбата). Грижи през вегетацията. Прибиране и съхраняване на зърното и сламата.

9. Ечемик. Стопанско значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични изисквания (изисквания към топлина, дължина на деня, влага и почва). Особености в растежа и развитието.

10. Ечемик. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба (подготовка на посевния материал, срокове, схема на засяване, сеитбени норми, други качествени показатели, свързани със сеитбата). Грижи през вегетацията. Прибиране и съхраняване на зърното и сламата.

11. Овес. Стопанско значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични изисквания (изисквания към топлина, дължина на деня, влага и почва). Особености в растежа и развитието.

12. Овес. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба (подготовка на посевния материал, срокове, схема на засяване, сеитбени норми, други качествени показатели, свързани със сеитбата). Грижи през вегетацията. Прибиране и съхраняване на зърното и сламата.

13. Царевица. Стопанско значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични изисквания (изисквания към топлина, дължина на деня, влага и почва). Особености в растежа и развитието.

14. Царевица. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба (подготовка на посевния материал, срокове, схема на засяване, сеитбени норми, други качествени показатели, свързани със сеитбата). Грижи през вегетацията. Прибиране и съхраняване на зърното и сламата.

15. Особености в агротехниката на царевицата за зелено изхранване и силаж.

16. Ориз. Стопанско значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични изисквания (изисквания към топлина, дължина на деня, влага и почва). Особености в растежа и развитието.

17. Ориз. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба (подготовка на посевния материал, срокове, схема на засяване, сеитбена норма, други качествени показатели, свързани със сеитбата). Грижи през вегетацията. Прибиране.

18. Зърнено-бобови култури. Обща характеристика. стопанско значение, особености в растежа и развитието, фенофази,

19. Фасул. Значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични изисквания (изисквания към топлина, дължина на деня, влага и почва). Особености в растежа и развитието.

20. Фасул. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, окопаване, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливане, други грижи през вeгетацията). Прибиране.

21. Соя. Значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични изисквания (изисквания към топлина, дължина на деня, влага и почва). Особености в растежа и развитието.

22. Соя. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, окопаване, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливане, други грижи през вeгетацията). Прибиране.

23. Грах. Значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични изисквания (изисквания към топлина, дължина на деня, влага и почва). Особености в растежа и развитието.

24. Грах. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, окопаване, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливане, други грижи през вeгетацията). Прибиране.

25. Нахут. Значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични изисквания (изисквания към топлина, дължина на деня, влага и почва). Особености в растежа и развитието.

26. Нахут. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, окопаване, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливане, други грижи през вeгетацията). Прибиране.

27. Леща. Значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични изисквания (изисквания към топлина, дължина на деня, влага и почва). Особености в растежа и развитието.

28. Леща. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, окопаване, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливане, други грижи през вeгетацията). Прибиране.

29. Бакла. Значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Биологични изисквания (изисквания към топлина, дължина на деня, влага и почва). Особености в растежа и развитието.

30. Бакла. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, окопаване, борба срещу плевели, болести и неприятели, поливане, други грижи през вeгетацията). Прибиране.

ЛИТЕРАТУРА

А. Основна


 1. Растениевъдство – 1998. М. Пехливанов, Г. Москов, Б. Янков, Ж. Терзиев, В. Желязков, Хр. Янчева. Академично издателство на ВСИ-Пловдив.

 2. Растениевъдство – 2002. Б. Янков, Ж. Терзиев, Г. Москов, Хр. Янчева. Академично издателство на Аграрния университет - Пловдив.

 3. Растениевъдство2007. Ж. Терзиев, Б. Янков, Хр. Янчева, Р. Иванова, Т. Георгиева, И. Янчев, Т. Колев, И. Димитров., Академично издателство на Аграрен университет – Пловдив. ISBN 978-954-517-034-8.

 4. Ръководство за упражнения по растениевъдство – 1995. Ж. Терзиев., В. Желязков, Р. Иванова, Ив. Янчев. Издателство Академика - Пловдив.

 5. Ръководство за упражнения по растениевъдство – 1999. Ж. Терзиев., Б. Янков, Хр. Янчева, Р. Иванова, Т. Георгиева, Ив. Янчев, Т. Колев. Издателство Виденов & син, София.

 6. Ръководство за упражнения по растениевъдство - 2008. Ж. Терзиев, Б. Янков, Хр. Янчева, Р. Иванова, Т. Георгиева, И. Янчев, Т. Колев, Н. Тахсин, В. Делибалтова. Академично издателство на Аграрния университет – Пловдив. ISBN 978-954-517-035-5.

Б. Допълнителна

 1. Издания на списание “Растениевъдни науки” - специализирано научно списание на “Национален център за аграрни науки” - София

 2. Издания на списание “Селскостопанска наука” - специализирано научно списание на Национален център за аграрни науки - София

 3. www.fao.org

Пловдив Съставил:

Януари, 2008 г. (доц. д-р Ж. Терзиев)

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница