Програма за дисциплината систематика на растенията (ботаника ІІ част.) включена като задължителна в учебния планДата27.08.2016
Размер110.31 Kb.
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО - ГРАДИНАРСТВО

утвърждавам:

ректор:


/ДОЦ. Д-Р д. гРЕКОВ/

учебна програмаза дисциплината СИСТЕМАТИКА НА РАСТЕНИЯТА (БОТАНИКА ІІ част.)
включена като задължителна в учебния план
НА специалността: АГРОНОМСТВО (ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО)
област: 6.0. Аграрни науки и Ветеринарна медицина
професионално направление: 6.1. - Растениевъдство
за образователно - квалификационна степен: “БАКАЛАВЪР”
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ЗАДОЧНА

kатедра БОТАНИКА И АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ

Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на КС на катедра БОТАНИКА И АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, с протокол № от 2008 г.


Пловдив, 2008 г
У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН


Код


Водещ


Преподавател

Основна форма на контролЧасове


Кредитни точки

Аудиторна

Извънаудиторна


Всичко

Лекции

Упражнения, семинари

Учебни практики

Други форми

01.02.01.

Гл.ас. д-р

Хр. АнастасовПисмен изпит

15

15

-

95

125

5


ІІ. АНОТАЦИЯ

С дисциплината /Систематика на растенията (БОТАНИКА-ІІ част) се дават необходимите основни знания за биологичното разнообразие от растителните видове в световната и национална флора, тяхната еволюция, екологични изисквания, диагностични белези за разпознаване, значението им като генофонд, както и за начините на тяхното опрашване, оплождане и размножаване.Целта на дисциплината е да даде на бъдещите специалисти агрономи всички необходими знания за идентифициране на растенията и тяхното практическо използване в областта на селското стопанство, генетикоселекционният процес, медицината и всички практически дейности на човека свързани с растенията. Играе важна роля и за формиране на естественонаучните основи на правилния мироглед на студентите.

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
ІІІ. 1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ – 30 часа

ІІІ.1.1. ЛЕКЦИИ – 15 часаЛЕКЦИЯ І
Въведение в систематиката.
Таксономия. Същност, развитие и задачи на систематиката. Методи на систематичните изследвания, таксономия и номенклатура на растенията. Същност на бинарната номенклатура. Таксономи и таксономични белези. Таксономични единици. Класификация на организмовия свят. Разлика между надцарствата Procaryota и Eucaryota. Значение на систематиката.

Надцарство Eucaryota (Ядрени организми). Царство Mycetalia (гъбни организми). Подцарство Mycobionta. Разлики между гъби, растения и животни.

Отдел Myсomycota (Същински гъби). Строеж на клетката и мицела. Паразитно и сапрофитно хранене. Начини на размножаване – вегетативно, безполово и полово /гаметогамия, ангиогамия, соматогамия/.Значение на гъбите за природата и човека. Произход и класификация…………………………………………………………………2 часа.
ЛЕКЦИЯ ІІ

Клас Chytridiomycetes (хитридиеви гъби). Строеж на клетката. Размножаване, зооспори, гаметогамия. Представители.

Клас Oomycetes (оомицетови гъби). Особености в строежа на клетката и мицела. Размножаване – зооспори, екзоспори и оогамия. Представители със селскостопанско значение.

Клас Zygomycetes (Mucoromycetes /Мухълови гъби). Особеност в строежа на клетката и мицела. Разпространение, размножаване: ендоспори и зигогамия. Представители.

Клас Ascomycetes (Торбести гъби). Клетъчен мицел. Размножаване чрез конидии и ангиогамия. Химениален пласт. Видове плодни тела. Класификация: подкл. Ascosphaeridae, Pezizidae и Histeridae. Представители със стопанско значение.

Клас Basidiomycetes (Базидиеви гъби). Клетъчен мицел. Размножаване: вегетативно, безполово и полово (соматогамия).Плодни тела. Разлика между торбести и базидиеви гъби. Видове базидии (неначленен и начленен). Класификация: подкл. Holobasidiomycetidae и Teliobasidiomycetidae. Представители от отделните семейства и тяхното значение за човека и селското стопанство...........................................................3часа.

ЛЕКЦИЯ ІІІ

Царство Vegetabilia (Растения)

Подцарство Magnoliobionta (Висши спорови растения). Обща характеристика. Цикъл на развитие – хаплодиплонтен. Хетероморфна смяна на генерациите. Структура на гаметофита и спорофита. Спорови и семенни растения. Особености на половия процес при семенните растения (сифоногамия). Поява на семепъпката, семето, цвета и плода. Произход на висшите растения. Доказателства. Основни моменти в еволюцията на висшите растения. Спорови растения.

Отдел Bryophyta (Мъхообразни растения). Гаметофит и спорофит. Размножаване: вегетативно, спорово и оогамия.

Клас Marshantiopsida и Клас Bryopsida. Особености на гаметофита, спорофита и протонемата. Произход и значение. Мъхообразните като клон на еволюцията.

Отдел Lycopodiophyta (Плаунообразни). Усъвършенствуване на спорофита. Поява на придатъчни корени, стъбла и листа. Редукция на гаметофита. Спорофит, спорангии, спори, протал.

Еднаквоспорови (Клас Lycopodiopsida) и разноспорови (Клас Isoetopsida). Представители и стопанско значение.

Отдел Equisetophyta (Хвощообразни). Морфология на стъблото – възли и междувъзлия. Спороносно класче (стробила, шишарка). Спорангиофори. Еднакви спори и разделно полови протали. Развитие, цикъл на развитие на полския хвощ. Филогенетични връзки с

Отдел Polypodiophyta (Папратообразни). Разпространение. Екологична пластичност. Структура на спорофита (корен, стъбло, лист). Функция на листата. Спорангии и сори. Индузии.

Клас Ophyoglossopsida (змийска папрат), Клас Polypodiopsida (и водни папрати) Клас Hydropteridopsida/. Предсавители и тяхното стопанско значение (лечебни и декоративни). Редки и защитени видове. Филогенетични връзки.......................…………………..........2часа.
ЛЕКЦИЯ ІV

Отдел Pinophyta (Голосеменни растения). Анатомична и морфологична характеристика на спорофита. Степен на редукция на мъжкия и женски гаметофит. Опрашване и оплождане. Образуване на зародиша и семето. Филогенетична връзка с отдел Polypodiophyta.

Клас Cyсadopsida - особености и представители. Клас Gnetopsida - анатомични и морфологични особености, представители. Клас Ginkgopsida – представители. Клас Pinopsida – характеристика и класификация. Стопанско значение на голосеменните растения. Екологични аспекти. Реакция и толерантност към промените в екологичните условия. Редки и защитени видове.

Отдел Magnoliophyta (Покритосеменни, цветни растения). Произход-моно или полифилитични. Разпространение. Специфични особености (анатомични, морфологични). Поява на генеций и цвят. Степен на редукция на мъжкия и женски гаметофит. Двойно оплождане. Биологично предимство на вторичния ендосперм. Еволюционно значение на плода. Клас Magnoliopsida и Клас Liliopsida. Сравнителна характеристика. Еволюционно значение на белезите. Класификация на клас Magnoliopsida и подкласове Magnoliidae, Hamamalidae, Ranunculidae, Caryophylidae, Rosidae, Dilleniidae, Lamiidae, Asteridae…………………………………………………………………………………….3 часа.
ЛЕКЦИЯ V
Magnoliopsida (Двусемеделни растения)

Подклас Magnoliidae. Характеристика.

Разред Magnoliales - сем. Мagnoliaceae, Разред Laurales - сем. Lauraceae, Разред Nymphaeales - сем. Nymphaeaceae. Филогенетични връзки с ендосемеделните растения. Представители и стопанско значение. Разред Ranunculales - сем. Berberidaceae, Ranunculaceae. Характеристика на семействата, представители и тяхното значение. Разред Papaverales - сем. Papaveraceae. Разред Paeoniales - сем. Paeoniaceae.

Подклас Caryophyllidae. Характеристика и родствени връзки с подкл. Ranunculidae и подкл. Magnoiidae. Разред Caryophyllales - сем. Caryophyllaceae, Amaranthaceae и Chenopodiaceae. Разред Polygonales - сем. Polygonaceae. Характеристика на семействата, ареал, представители и значение. Разред Betulales - сем. Betulaceae. Разред Fagales - сем. Fagaceae. Разред Juglandales - сем. Juglandaceae.

Подклас Dileniidae. Характеристика и родство с подкл. Magnoliidae. Разред Violales - сем. Violaceae. Разред Cucurbitales - сем. Cucurbitaceaе. Разред Capparales - сем. Brassicaceae. Разред Salicales - сем. Salicaceae. Разред Malvales - сем. Tiliaceae, Malvaceae. Разред Urticales - сем. Ulmaceae, Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae. Разред Euphorbiales - сем. Euphorbiaceae……………………………………………………….…………………….. 2 часа.

ЛЕКЦИЯ VІ

Подклас Rosidae. Характеристика и родство с подкл. Magnoliidae. Разред Rosales - сем. Rosaceae. Разред Fabales - сем. Mimosaceae, Caesalpiniaceae, Fabaceae. Разред Sapindales - сем. Aceraceae, сем. Hippocastanaceae. Разред Rutales - сем. Rutaceae. Разред Linales - сем. Linaceae. Разред Gerantiales - сем. Geraniaceae. Разред Vitales – сем. Vitaceae. Разред Apiales – сем. Apiaceae. Разред Dipsacales - сем. Capriprifoliaceae, Sambucaceae, Valerianaceae, Dipsacaceae. Разред Gentianales - сем. Rubiaceae, Apocynaceae, Gentianaceae. Разред Oleales - сем. Oleaceae. Разред Solanales – сем. Solanaceae. Разред Convolvulales - сем. Convolvulaceae, Cuscutaceae. Разред Boraginales - сем. Boraginaceae. Разред Scrophulariale - сем. Scrophulariaceae, Pedaliaceae, Orobanchaceae. Разрeд Lameales - сем. Lamiaceae. Разред Asterales - сем. Asteraceae.

Клас Liliopsida - Едносемеделни растения. Икономическо значение и разпространение. Филогенетични връзки с отдел Magnoliopsida.

Подкл. Liliidae – филогенетични връзки с подкл. Alismatidae. Разред Liliales - сем. Liliaceae, Iridaceae. Разред Amarydales – сем. Amaryllidaceae, Hyacinthaceae, Alliaceae. Разред Asparagales - сем. Convallariaceae, Ruscaceae, Asparagaceae. Разред Orchidales - сем. Orchidaceae. Разред Juncales - сем. Juncaceae. Разред Cyperales - сем.Cyperaceae. Разред Poales - сем. Poaceae. Разред Typhales - сем. Typhaceae. Разред Arales - сем. Araceae.

Задачи на фитогеографията. Флористична география: флора и ареал / цялостен и разкъсан/. Космополити и ендемити / палеоендемити и неиендемити/. Реликти и реликтни ареали. Центрове на произход на културните растения............……………………….... 3часа.ІІІ.1.2.ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ – 15 часа
 1. УПРАЖНЕНИЕ – 3 часа

Кл.Oomycetes – Plasmopara viticola


Кл.Ascomycetes 1.Erysiphe graminis

2.Claviceps purpurea

3.Sarcoscipha coccinea

Кл.Basidiomycetes 1.Agaricus campestris

2.Fomes fomentarius

3.Ustilago maydis

4.Tiletia levis

5.Puccinia graminis
 1. УПРАЖНЕНИЕ – 2 часа

Отд.Lycopodiophyta –1. Licopodium clavatum

2. Selaginella helvetika

Отд.Equisetophyta – Equisetum arvense

Отд.Polypodiophyta – Polypodium vulgare
 1. УПРАЖНЕНИЕ - 3часа

1.Обща характеристика на сем. Pinaceae

2. Сем. Boraginaceae
 1. УПРАЖНЕНИЕ-2часа

сем.Solanaceae

сем.Caryophyllaceae

сем.Rosaceae


 1. УПРАЖНЕНИЕ-3часа

сем.Brassicaceae


сем.Fabaceae

сем.Lamiaceae

сем.Apiaceae


 1. УПРАЖНЕНИЕ-2часа

сем.Asteraceae

сем.Poaceae
ІІІ.2. ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА – 95 часаІІІ.2.1.Разработка и представяне на реферат и хербарии

 1. Подготовка и предаване на систематичен хербарий от 50 растителни вида – 30 часа


ІІІ.2.2.КонСултации – 15 часа
ІІІ.2.3.подготовка за изпит - 50 часа.
ІV.ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лекционното обучение по ботаника се провежда чрез актуализация на класическата форма за университетско преподаване в съответствие със съвременните изисквания. Актуализацията е направена в няколко направления: максимална редукция на второстепенните теми и въпроси, подчиняване информацията на изискванията на професионалното направление, акцентиране на входните и изходни връзки с изучаваните технологични дисциплини, възможно най-пълно онагледяване и акцентиране върху бъдещите и стратегически проблеми свързани с използваните растителни ресурси, екологичните проблеми и др.

За онагледяване в лекциите широко се използват прожекции на мултимедия. Лабораторно практическите упражнения са подчинени строго на основната концепция: максимално освобождаване от теоретичните въпроси и активна самостоятелна работа. В упражненията широко се използват анатомични препарати, сбирки от живи и хербаризирани растения, самостоятелна работа с определителите, микроскопите и лупите.

Всеки студент самостоятелно изготвя хербарийни образци от 50 популярни растителни вида: плевелни и културни растения.

Заверката на семестъра се извършва при 100% посетени лекции и отработени упражнения, регламентирани с решение на АС и Правилника за УД на АУ-Пловдив.

Изпитът се провежда на два етапа – практически свързан с предварително изготвения хербарии (30%) и теоретичен – писмен, върху знанията от лекциите, допълнени с тези от посочените литературни източници(70%).

Окончателната оценка се оформя по горепосочените правила.
V.ИЗПИТНА ПРОГРАМА

Изпитна програма

по дисциплината СИСТЕМАТИКА НА РАСТЕНИЯТА (БОТАНИКА ІІ част)

за студентите от специалност АГРОНОМСТВО (ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО)

при Аграрен Университет - Пловдив,окс “Бакалавър”, ЗАДОЧНА форма на обучение, 2007/2008 учебна година
1. Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят.

2. Отдел mycomycota - характеристика 1. Клас chytridiomycetes, клас oomycetes,клас zygomycetes

4. Клас ascomycetes- характеристика, размножаване,

подкл. ascosphaeridae, подкл. pezizidae 1. Клас basidiomycetes, подкл.holobasidiomycetidae

 2. Клас basidiomycetes, подкл.teliobasidiomycetidae

7. Подцарство magnoliobionta – характеристика и еволюция

8. Отдел bryophyta

9. Отдел lycopodiophyta, клас equisetophyta

10.Отдел polypodiophyta

11.Отдел pinophyta – обща характеристика и класификация

12. Отдел magnoliophyta – характеристика и класификация

13. Сем. magnoliaceae, lauraceae.

14. Сем. Ranunculaceae, berberidaceae


 1. Сем. Paeoniaceae, papaveraceae.

 2. Сем. caryophyllaceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae

17. Сем. polygonaceae, Fagaceae, betulaceae, juglandaceae

18. Сем. Violaceae, salicaceae, cucurbitaceae

19. Сем. Brassicaceae

20. Сем. tiliaceae. Malvaceae, ulmaceae

21. Сем. Moraceae, , cannabaceae, urticaceae,Euphorbiaceae

22. сем. Rosaceae

23. Сем. Caesalpiniaceae, mimosaceae, fabaceae

24. Сем. Aceraceae, rutaceae

25. Сем. linaceae, geraniaceae, vitaceae ,cornaceae

26. Сем. Apiaceae

27. Сем. caprifoliaceae , viburnaceae, sambucaceae, Valerianaceae

28. Сем. Rubiaceae, gentianaceae.

29. Сем. Oleaceae, solanaceae,

30. Сем. convolvulaceae, Cuscutaceae

31. Сем. Boraginaceae, scrophulariaceae

32. Сем. orobanchaceae, pedaliacea.

33. Сем. Lamiaceae

34. Сем. Asteraceae

35. сем. iridaceae liliaceae, Hyacinthaceae

36. Сем. alliaceae, amaryllidaceae,Convallariaceae

37. Сем., ruscaceae,asparagaceae, Orchidaceae.

38. Сем. Juncaceae, Cyperaceae

39.Сем. Poaceae – морфологична характеристика и класификация

40. Сем. Araceae , typhaceae

41. Ареали. Произход на културните растения .

42. Реликти, ендемити и космополити.
VІ. ЛИТЕРАТУРА

1. Систематика на растенията – М.Попова, Ил.Чешмеджиев, Д.Терзийски, 2001. 1. Ръководство за учебна практика по Ботаника – М.Попова, Ил.Чешмеджиев, Г.Стойчев, 1992./1999 .

 2. Ръководство за упражнение по Ботаника – Г.Стойчев, К.Кожухарова, А.Николова,

Хр.Анастасов, 1997,2006..

 1. Определител на растенията в България – Д.Делипавлов, М.Попова, Ив.Ковачев, Д.Терзийски, Ил.Чешмеджиев, Д.Граматиков, 1992.

 2. Ботаника – Ст.Димитров, Д.Делипавлов, М.Попова, Ив.Ковачев, Д.Терзийски, Ил.Чешмеджиев, 1988.

 3. Флора на България – Н.Стоянов, Б.Стефанов, Б.Китанов, І, ІІ част, 1966, 1967.

7. Систематика на висшите растения – Е. Божилова, Н.Коева, С. Томов, 1999.

8. Червена книга на НРБ,1984. том І. Растения, изд. БАН, София.

07. 02. 2008, Пловдив СЪСТАВИЛ:

ГЛ.АС. д-р ХР.АНАСТАСОВ

Ръководител катедра:

ДОЦ. Д-р Д. иВАНОВА

Декан на ЛГф:

Доц. д-р А. Иванов

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница