Програма за дисциплината: систематика на растенията (ботаника ІІ ч. ) включена като задължителна в учебния планДата22.08.2016
Размер184.61 Kb.
ТипПрограма
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО - ГРАДИНАРСТВО

утвърждавам:
ректор:

/ДОЦ. Д-Р д. гРЕКОВ/учебна програма
за дисциплината: СИСТЕМАТИКА НА РАСТЕНИЯТА (БОТАНИКА ІІ ч.)
включена като задължителна в учебния план
НА специалността: АГРОНОМСТВО (ТРОПИЧНО И СУБТРОПИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ)
област: 6. АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
професионално направление: 6. 1. РАСТЕНИЕВЪДСТВО
за образователно - квалификационна степен БАКАЛАВЪР
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

kатедра “БОТАНИКА И АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ”Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на КС на катедра Ботаника и Агрометеорология, с протокол № 105 от 08.02.2008 г
Пловдив, 2008 г.
У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАНКод


Водещ


Преподавател

Основна форма на контролЧасове


Кредитни точки

Аудиторна

Извънаудиторна


Всичко

Лекции

Упражнения, семинари

Учебни практики

Други форми

01.02.08

Доц.д-р К.Кожухарова

Писмен изпит

30

30

7

58

125

5ІІ. АНОТАЦИЯ

С дисциплината БОТАНИКА-ІІ ч.- /Систематика на растенията / се дават основни познания за видовото разнообразие на растенията, ситематичната организация и еволюционни връзки, разпространението и стопанското значение на растенията. Тя дава необходимите фундаментални знания по растителни ресурси, по Националния и световен генофонд, центровете на произхода на отделните растителни групи, в това число и на културните, поради което се явява необходима предпоставка при изучаването на специалните агрономически науки – растениевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, хербология и др.

Материалът в курса по Систематика на растенията за факултета по Тропично и субтропично земеделие е подбран така, че да даде основни познания за по-разпространените и широко използувани тропични, субтропични растения и растения на умерената зона.

Курсът включва и основни познания по екология, фитогеография и фитоценология.ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
ІІІ. 1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ – 30 часа

ІІІ.1.1. ЛЕКЦИИ – 30 часаЛЕКЦИЯ І

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМАТИКАТАСъщност, развитие и задачи на систематиката. Методи на систематичните изследвания, таксономия и номенклатура на растенията. Същност на бинарната, номенклатура. Таксономични белези. Учението за вида. Таксономични единици. Класификация на организмовия свят. Разлика между надцарствата Procaryota и Eucaryota. Значение на систематиката.

Надцарство Procaryota / Доядрени организми/.

Царство Mychota.

Подцарство Bacteriobionta. Отдел Bacteriomychota. Цитологична и морфологична характеристика. Начини на размножаване, хранене и дишане. Полезни и вредни микробиологични процеси. Значение на бактериите за селското стопанство.

Подцарство Cyanobionta. Отдел Cyanomychota / Синьозелени делки/. Цитологична и морфологична характеристика. Начини на размножаване. Представители и стопанско значение. Произход и еволюционни връзки с водораслите ...........................................2 часа.
ЛЕКЦИЯ ІІ

Надцарство Eucaryota /Ядрени организми/.

Царство Mycetalia / гъбни организми/.

Подцарство Mycobionta. Разлики между гъби, растения и животни.

Отдел Myxomycota /лигави гъби/; Цитологични и морфологични особености. Хранене – паразити и сапрофити. Размножаване. Цикъл на развитие. Разпространение и представители. Произход.

Отдел Mycomycota / Същински гъби/. Строеж на клетката и мицела. Паразитно и сапрофитно хранене. Начини на размножаване – вегетативно, безполово и полово / гаметогамия, ангиогамия, соматогамия/. Значение на гъбите за природата и човека. Произход и класификация.

Клас Chytridiomycetes / хитридиеви гъби/. Строеж на клетката. Размножаване, зооспори, гаметогамия. Представители.

Клас Oomycetes / оомицетови гъби/. Особености в строежа на клетката и мицела. Размножаване – зооспори и оогамия. Представители със селскостопанско значение.

Клас Zygomycetes (Mucoromycetes) / Мухълови гъби/. Особеност в строежа на клетката и мицела. Разпространение, размножаване: ендоспори и зигогамия. Представители.

Клас Ascomycetes / Торбести гъби/. Клетъчен мицел Размножаване чрез конидии и ангиогамия. Химениален пласт. Видове плодни тела. Класификация: подклас Ascosphaeridae, Pezizidae и Histeridae. Представители със стопанско значениe..........2 часа.
ЛЕКЦИЯ ІІІ

Клас Basidiomycetes / Базидиеви гъби/. Клетъчен мицел. Размножаване: вегетативно, безполово и полово /соматогамия/. Плодни тела. Разлика между торбести и базидиеви гъби. Видове базидии /неначленен, хетеробазидий и начленен/. Класификация: подклас Holobasidiomycetidae, Heterobasidiomycetidae и Teliobasidiomycetidae. Представители от отделните семейства и тяхното значение за човека и селското стопанство.

Клас Deuteromycetes / Несъваршени гъби/. Клетъчен мицел. Размножаване: безполово. Представители – причинители на болести по растенията. Произход на гъбите и филогенетични връзки между класове. Положително и отрицателно значение на гъбите за природата, човека и селското стопанство.

Отдел Lychenophyta /лишеи/.Взаимоотношенията между микобионт и фикобионт. Размножаване: вегетативно, безполово и полово. Анатомично устройство на талуса – хомомерно и хетеромерно. Класификация на лишеите според формата на талуса. Представители и тяхното стопанско значение ............................................................2 часа.
ЛЕКЦИЯ ІV

ЦАРСТВО VEGETABILIA/ РАСТЕНИЯ/

Подцарство Rodobionta /Нисши растения/. Отдел Rhodophyta /Червени водорасли/. Особености на клетката и талуса. Родопласти и пигменти. Вегетативно, безполово /моноспори и тетраспори/ и полово /оогамия/ размножаване. Тетраспорит, гаметофит и карпоспорофит. Значение и представители. Родство със синьозелените делки.

Подцарство Chrysobionta. Отдел Chrysophyta / Златисти водорасли/. Цитологични и морфологични особености. Хаплонтен цикъл на развитие. Значение и филогения. Отдел Botrydiophyta /Нееднаквокамшичести/.Морфологична характеристика. Размножаване: вегетативно, безполово и оогамия. Представители. Отдел Bacillariophyta. Морфологични особености. Строеж на обвивката. Размножаване: делене и ауксоспора. Диплонтен цикъл на развитие. Класификация и представители. Стопанско значение. Отдел Phaeophyta / Кафяви водорасли/. Разпространение. Диференциация на талуса. Феопласти и пигменти. Хаплодиплонтен и диплонтен цикъл на развитие.

Клас Phaeozoosporophyceae, класCyclospopophyceae. Стопанско значение.

Подцарство Chlorobionta. Отдел Chlorophyta / Зелени водорасли/. Местообитания. Планктон и бентос. Пигменти. Размножаване: вегетативно, безполово и полово.

Клас Chlorophyceae, клас Zygnemophyceae, клас Charophyceae и представители. Стопанско значение и филогенетични връзки ..............................................................2 часа.
ЛЕКЦИЯ V

ПОДЦАРСТВО MAGNOLIOBIONTA / ВИСШИ СПОРОВИ РАСТЕНИЯ/.

Обща характеристика. Цикъл на развитие – хаплодиплонтен. Хетероморфна смяна на генерациите. Струстура на гаметофита и спорофита. Спорови и семенни растения. Особености на половия процес при семенните растения /сифоногамия/. Поява на семепъпката, семето, цвета и плода. Произход на висшите растения. Доказателства. Основни моменти в еволюцията на висшите растения.Спорови растения. Отдел Rhyniophyta / Безлистни растения/. Талус: ризоиди, ризомоид, мезоми, теломи и спорангии. Представинели. Отдел Bryophyta / Мъхообразни растения/. Гаметофит и спорофит. Размножаване: вегетативно, спорово и оогамия.

Клас Anthocerotopsida, клас Marshantiopsida, клас Bryopsida. Особености на гаметофита, спорофита и протонемата. Произход и значение. Мъхообразните като клон на еволюцията Отдел. Lycopodiophyta / Плаунообразни./. Усъвършенствуване на спорофита. Поява на придатъчни корени, стъбла и листа. Редукция на гаметофита. Спорофит, спорангии, спори, протал. Еднаквоспорови / клас Licopodiopsida/ и разноспорови /клас Isoetopsida/. Представители и стопанско значение. Отдел Equisetophyta /Хвощообразни/. Морфология на стъблото – възли и междувъзлия. Спороносно класче /стробила, шишарка/. Спорангиофори. Еднакви спори и разделно полови протали. Развитие, цикъл на развитие на полски хвощ. Филогенетични връзки с отдел Rhyniophyta. Стопанско значение. Отдел Polypodiophyta / Папратообразни/. Разпространение. Екологична пластичност. Структура на спорофита / корен, стъбло, лист/. Функция на листата. Спорангий и сори. Индузий. Същински папрати / клас Polypodiopsida/ и водни папрати /клас Hydropteridopsida/. Представители и тяхното стопанско значение /лечебни и декоративни/.Редки и защитени видове. Филогенетични връзки.............................................................................................2 часа.
ЛЕКЦИЯ VІ

Отдел Pinophyta /голосеменни растения/. Анатомична и морфологична характеристика на спорофита. Степен на редукция на мъжкия и женския гаметофит. Опрашване и оплождане. Образуване на зародиша и семето. Филогенетични връзки с отдел Polypodiophyta. Класификация: клас Cycadopsida / особености и представители/, клас Gnetopsida / анатомични и морфологични особености/ - представители, клас Ginkgopsida – представител, клас Pinopsida – характеристика и класификация. Стопанско значение на голосемеенните растения. Екологични аспекти. Редки и защитени видове. Отдел Magnoliophyta /Покритосемени/, цветни растения. Произходи /моно- или полифилитичен/. Разпространение. Специфични особености / анатомични, морфологични и др./ Поява на гинецей и цвят. Степен на редукция на мъжки и женски гаметофит. Двойно оплождане. Биологично предимство на вторичния ендоспеерм. Еволюционно значение на плода.

Клас Magnoliopsida и клас Liliopsida. Сравнителна характеристика. Еволюционно значение на белезите. Класификация на клас Magnoliopsida : подкласове – Magnoliidae, Hamamalididae, Ranunculidae, Caryophyllidae, Rosidae, Dilleniidae, Lamiidae, Asteridae................................................................................................................................2 часа.
ЛЕКЦИЯ VІІ

MAGNOLIOPSIDA / ДВУСЕМЕДЕЛНИ РАСТЕНИЯ/

Подклас Magnoliidae. Характеристика. Разред Magnoliales - сем. Magnoliaceae, Разред Anonnales - сем. Anonaceae, сем. Canellaceae, сем. Myristicaceae, разред Laurales – сем. Lauraceae, разред Piperales – сем. Piperaceae, /характеристика, представители/и разред Nymphaeales – сем. Nymphaeaceae. Филогенетични връзки с едносемеделните растения. Представители и стопанско значение.

Подклас Ranunculidae. Обща характеристика – примитивни и прогресивни белези. Разред Ranunculales – сем. Berberidaceae сем. Ranunculaceae. Характеристика на семействата, представители и тяхното значение.

Разред Papaverales – сем. Papaveraceae и сем. Fumariaceae.

Разред Paeoniales – сем. Paeoniaceae. Филогенетични връзки между разделите. Характеристика на семействата, тяхния ареал, представители и стопанско значение..………………………………………………………………….2 часа.
ЛЕКЦИЯ VІІІ

Подклас Caryophyllidae. Характеристика и родствени връзки с подклас Ranunculidae и подклас Magnoliidae. Разред Caryophyllales – сем. Caryophyllaceae, сем. Amaranthaceae и сем. Chenopodiaceae. Разред Polygonales – сем. Polygonaceae. Характеристика на семействата, ареал, представители, значение.

Подклас Hamamelididae. Характеристика и филогенетични връзки с подклас Magnoliidae. Разред Hamamelidales – сем. Platanaceae. Разред Fagales – сем. Fagaceae, Разред Betulales - сем. Betulaceae. Разред Juglandales – сем. Juglandaceae. Характеристика на семействата, ареал, представители и стопанско значение. ............................................2 часа.
ЛЕКЦИЯ ІХ

Подклас Dilleniidae. Характеристика и родство с подклас Magnoliidae. Разред Theales – сем. Theaceae, сем. Clusiaceae. Разред Violales – сем. Violaceae, Разред Cucurbitales - сем. Cucurbitaceae. Разред Capparales – сем. Brassicaceae. Разред Salicales – сем. Salicaceae. Разред Primulales – сем. Primulaceae. Разред Malvales – сем. Tiliaceae, сем. Malvaceae. Разред Euphorbiales – сем. Разред Urticales – сем. Ulmaceae, сем. Moraceae, сем. Cannabaceae, сем. Urticaceae. Разред Euphorbiales - Euphorbiaceae. Характеристика на семействата ареал, представители и стопанско значение................................................2 часа.
ЛЕКЦИЯ Х

Подклас Rosidae. Характеристика и родство с подклас Magnoliidae. Разред Saccifragales –сем. Saccifragaceae, сем. Crassulaceae и сем. Grossulariaceae. Разред Rosales – сем.Rosaceae. Разред Fabales – сем. Mimosaceae, сем. Caesalpiniaceae и сем. Fabaceae. Разред Rutales – сем. Rutaceae. Разред Sapindales – сем. Aceraceae и сем. Hippocastanaceae. Разред Linales – сем. Linaceae, Разред Geraniales - сем. Oxalidaceae, сем. Geraniaceae, Разред Balsaminales- сем. Balsaminaceae. Разред Tropaeolales - сем. Tropaeolaceae. Разред Cornales – сем. Cornaceae. Разред Araliales – сем. Araliaceae, сем. Apiaceae. Разред Rhamnales – сем. Rhamnaceae, Разред Vitales - сем. Vitaceae. Характеристика на семействата, ареал, представители и стопанско значение.............2 часа.
ЛЕКЦИЯ ХІ и ХІІ

Подкласове. Характеристика и филогенетични връзки с подклас Rosidae. Разред Gentianales – сем. Rubiaceae, сем. Apocynaceae и сем. Gentianaceae. Разред Oleales – сем. Oleaceae. Разред Dipsacales – сем. Caprifoliaceae, сем. Sambucaceae, сем. Valerianaceae и сем. Dipsacaceae. Разред Polemoniales – сем. Convolvulaceae, сем. Cuscutaceae и сем. Boraginaceae. Разред Lamiales – сем. Lamiaceae. Разред Разред Solaniales -сем. Solanaceae, Scrophulariales – сем. Scrophulariaceae, сем. Pedaliaceae и сем. Orobanchaceae. Характеристика на семействата, ареал, представители, стопанско значение.

Подклас Asteridae. Характеристика и родство с подклас Rosidae и Lamidae. Разред Campanulales – сем. Campanulaceae. Разред Asterales – сем. Asteraceae. Морфологична характеристика на семействата, ареал, представители и стопанско значение.............4 часа.
ЛЕКЦИЯ ХІІІ

Клас Liliopsida /Едносемеделни растения/. Икономическо значение и разпространение. Филогенетични връзки с отдел Magnoliopsida.

Подклас Alismatidae. Родство с подклас Magnoliopsidae и с разред Nymphaeales. Разред Alismatales – сем. Butomaceae, сем. Alismataceae

Подклас Liliidae – филогенетични връзки с подклас Alismatidae. Разред Liliales – сем. Liliaceae, сем. Aliaceae, сем. Iridaceae,. Разред Amarydales - сем Amaryllidaceae. Разред Asparagales – сем. Asparagaceae . Разред Orchidales – сем. Orchidaceae. Разред Juncales – сем. Juncaceae. Разред Cyperales – сем. Cyperaceae. Pазред Poales – сем. Poaceae.

Подклас Triuridae и родство с подклас Alismatidae.

Подклас Arecidae. Разред Arecales – сем. Arecaceae. Разред Typhales – сем. Thyphaceae. Разред Arales – сем. Araceae. Морфологична характеристика на семействата, филогенетични връзки, разпространение, представители и стопанско значение ........................................2 часа.
ЛЕКЦИЯ ХІV ХV

ЕЛЕМЕНТИ НА РАСТИТЕЛНАТА ГЕОГРАФИЯ

Задачи на фитогеографията.Флористична география: флора и ареал /цялостен и разкъсан/. Космополити и ендимити /палеоендемити и неоендемити/. Реликти и реликтни ареали. Центрове на произход на културните растения. Типове растителна покривка /Lignosa, herbosa oesecta/. Флористическо райониране на Земята – флористични царства: холарктично, палеотропично, неотропично, австралийско, капско, антарктическо. Флористично райониране на България според флора на Република България.

Екологична география: Екология. Екологични фактори: климатични, почвени, орографски, биотични, антропогенни. Жизнени форми. Фитоценология / геоботаника/: фитоценоза /растително съобщество/ и структура на фитоценозата /физиономичност, флористичен състав, изобилие, покритие, жизненост, фенологично състояние, етажност, смяна и класификация на растителните съобщества. Динамика. Флора и растителност. Съвременни екологични аспекти на РБ.

Историческа география: архайска ера, палеозойска ера, мезозойска ера и кайнозойска ера.........................................................................................................................................4 часа

ІІІ.1.2. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ – 30 часаУПРАЖНЕНИЕ № 1- 2 ч.

НАДЦАРСТВО EUCARYOTA

Клас Oomycetes - Plasmopara viticola – мана по лозата

Клас Zygomycetes - Rhizopus stolonifer – сметова плесен

Клас Ascomycetes

Подклас Ascosphaeridae – Saccharomyces cerevisiae – хлебни дрожди,

- Taphrina pruni – кривули /мехурки / по сливата

Подклас Pezizidae- Penicillium notatum – синьо-зелена плесен,

-Erysiphe graminis – брашнеста мана по житните

-Claviceps purpurea – мораво рогче по ръжта

-Sarcoscypha coccinea – керино ухо

-Morchella esculenta – мръчкула
УПРАЖНЕНИЕ № 2- 2 ч.

Клас Basidiomycetes

Подклас Holobasidiomycetidae

Разред Agaricales

Сем. Boletaceae – Boletus edulis – манатарка

Сем. Polyporaceae – Fomes fomentarius – праханова гъба

Сем. Agaricaceae – Agaricus campestris – полска печурка

Разред Lycoperdales - Lycoperdon pyriformae – крушовидна пърхутка

-Bovista plumbea – оловносива пърхутка

-Astraeus hygrometricus – земна звезда

Подклас Teliobasidiomycetidae

Разред Ustilaginales – главни

Сем. Ustilaginaceae – Ustilago maydis – мехуреста главня по царевицата

-Ustilago tritici – праховита главня по пшеницата

Сем. Tilletiaceae – Tilletia levis – твърда главня

Разред Uredinales – ръжди

- Puccinia graminis – стъблена ръжда по житните
УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 ч.

ЦАРСТВО VEGETABILIA – растения

Отдел Botrydiophyta, Vaucheria sp. – ваухерия

Отдел Bacillariophyta, Pinnularia sp. – пинулария

Отдел Chlorophyta - Chlorococcum sp. – хлорококум

- Ulotrix sp. – улотрикс

- Ulva lactuca – морска салата

- Spirogira sp. – спирален жабуняк

- Chara sp. – хара

Lichenes – лишеи /лихенизирани гъби/

Листовидни лишеи. Хетеромерно анатомично устройство на

-Xanthoria parietina – стенен лишей,

-Parmelia furfuraceae – грапава пармелия.

Корести лишеи: - Rhizocarpon geographicum - географски лишей

- Graphis scripta - писмен лишей

Храстовидни лишеи: Cladonia rongiferina – еленов лишей

-Usnea barbata – брадат лишей

-Cetraria islandica – исландски лишей
УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 ч.

Отдел Bryophyta - Marchantia polymorpha – кладенчов мъх

- Sphagnum sp. – торфен мъх

- Polytrichum commune – влакнестокачулест мъх

Отдел Lycopodiophyta - Lycopodium clavatum – бухалковиден плаун

- Selaginella helvetica – бронец

Отдел Equisetophyta - Equisetum arvense – полски хвощ
УПРАЖНЕНИЕ №5 – 2 ч.

Отдел Polypodiophyta - Polypodium vulgare – обикновена сладка папрат

- Pteridium aquilinum – орлова папрат

- Dryopteris filix-mas – мъжка папрат

- Athyrium filix-femina – женска папрат

- Phyllitis scolopendrium – волски език

- Asplenium trichomanes – изтравниче

- Salvinia natans – плаваща лейка

Работа с “ Определител на растенията в България”
УПРАЖНЕНИЕ №6 – 2 ч.

Отдел Pinophyta – голосеменни растения

1. Устройство на мъжката шишарка. Микроспорогенеза и развитие на мъжкия гаметофит.

2. Устройство на женската шишарка. Макроспорогенеза и развитие на женския гаметофит.

Сем. Pinaceae, сем. Cupressaceae


УПРАЖНЕНИЕ №7 – 2 ч.

Клас Magnoliopsida - двусемеделни растения

Разред Magnoliales – сем. Magnoliaceae,

Разред Laurales - сем. Lauraceae

Разред Piperales – сем. Piperaceae

Разред Ranunculales- сем. Berberidaceae, сем. Ranunculaceae

Разред Papaverales - сем. Papaveraceae, сем. Fumariaceae

Разред Nepenthales – сем. Nepenthaceae


УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 ч.

Разред Urticales - сем. Ulmaceae, сем. Moraceae, сем. Cannabaceae, сем. Urticaceae

Разред Fagales - сем. Fagaceae, сем. Betulaceae

Разред Juglandales - сем. Juglandaceae

Разред Actiniales – сем. Actinidiaceae

Разред Theales – сем. TheaceaeУПРАЖНЕНИЕ №9 – 2 ч.

Разред Caryophyllales - сем. Caryophyllaceae, сем. Amaranthaceae, сем. Chenopodiaceae

Разред Polygonales - сем. Polygonaceae

Разред Violales - сем. Violaceae, сем. Passifloraceae, сем. Caricaceae

Разред Cucurbitales - сем. Cucurbitaceae
УПРАЖНЕНИЕ №10 – 2 ч.

Разред Capparaes – сем. Brassicaceae

Разред Malvales – сем. Tiliaceae, сем. Malvaceae ceм. Sterculiaceae

Разред Salicales – сем. Salicaceae

Разред Primulales – сем. Primulaceae
УПРАЖНЕНИЕ №11 – 2 ч.

Разред Rosales - сем. Rosaceae

Разред Fabales - сем. Caesalpiniaceae, сем. Fabaceae

Разред Myrtales – сем. Myrtaceae, сем. Punicaceae


УПРАЖНЕНИЕ №12 – 2 ч.

Разред Sapindales – сем. Aceraceae

Разред Oleales – сем. Oleaceae

Разред Polemoniales – сем. Borraginaceae

Разред Lamiales – сем. Lamiaceae

Разред Solaniales – сем. Solanaceae

Разред Scrophulariales - сем. Scrophulariaceae
УПРАЖНЕНИЕ №13 - 2 ч.

Разред Asterales - сем. Asteraceae


Клас Liliopsida – едносемеделни растения


Разред Liliales - сем. Liliaceae, сем. Alliaceae, сем. Iridaceae

Разред Amarydales - сем. Amarylidaceae

Разред Asparagales - сем. Asparagaceae

Разред Juncales - сем. Juncaceae

Разред Cyperales - сем. Cyperaceae
УПРАЖНЕНИЕ №14 – 2 ч.

Морфологична характеристика на сем. Poaceae – житни.

сем.Poaceae – класификация.
УПРАЖНЕНИЕ №15 - 2 ч.
Приемане на хербарии


ІІІ.2. ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ– 65 часа
ІІІ.2.1.Учебни практики-7 часа


Провежда се в околностите на гр.Пловдив и близките райони на Родопите, като се запознават студентите с: растения на гората, ливадни растения, скални растения, халофилни растения, плевелни и културни растения.

ІІІ.2.2.Разработка и представяне на реферат и хербарии

1.Произход на културните растения- 8 часа


2. Подготовка и представяне на хербарии от 100 растителни вида – 20 часа
ІІІ.2.3.Подготовка за изпит - 30 часа.


ІV.Технология на обучението
Лекционното обучение по ботаника се провежда чрез актуализация на класическата форма за университетско преподаване в съответствие със съвременните изисквания. Актуализацията е направена в няколко направления: максимална редукция на второстепенните теми и въпроси, подчиняване информацията на изискванията на професионалното направление, акцентиране на входните и изходни връзки с изучаваните технологични дисциплини, възможно най-пълно онагледяване и акцентиране върху бъдещите и стратегически проблеми свързани с използваните растителни ресурси, екологичните проблеми и др.

За онагледяване в лекциите широко се използват цветни табла, таблици, диапозитиви и шрайбпроектори.

Лабораторно практическите упражнения са подчинени строго на основната концепция: максимално освобождаване от теоретичните въпроси и активна самостоятелна работа. В упражненията широко се използват цитологични, анатомични и ембриологични препарати, сбирки от живи и хербаризирани растения, самостоятелна работа с определителите, микроскопите и лупите.

След провеждане на учебната практика всеки студент изготвя хербарии от 100 растителни вида.

Заверката на семестъра се извършва при 100% посетени лекции и отработени упражнения и учебна практика, с изключение на случаите, регламентирани с решение на АС и Правилника за УД на АУ-Пловдив.

Изпитът се провежда на два етапа – практически, свързан със семинарните и лабораторните занятия и учебните практики (с тежест 30%) и теоретичен – писмен, върху знанията от лекциите, допълнени с тези от посочените литературни източници с тежест до 70%.

Дава се възможност на студентите при оценка от текущия писмен контрол над много добър 4,50 върху лекционния материал допълнен със знания от препоръчаните литературни източници, да се освободят от теоретичен писмен семестриален изпит. Окончателната оценка се оформя по горепосочените правила.
V. ИЗПИТНА ПРОГРАМА

Изпитна програма

по дисциплината СИСЕМАТИКА на растенията (БОТАНИКА ІІ ч.)

за студентите от специалност АГРОНОМСТВО (ТРОПИЧНО И СУБТРОПИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ)

при Аграрен Университет - Пловдив,окс “Бакалавър”, редовна форма на обучение, 2007/2008 учебна година
1. Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация

на организмовия свят.

2. Отдел Cyanomychota

3. Отдел Mycomycota – характеристика.

4. Клас Chytridiomycetes, клас Oomycetes, клас Zygomycetes

5. Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване,

подклас Ascosphaeridae, подклас Pezizidae

6. Клас Basidiomycetes, подклас Holobasidiomycetidae

7. Клас Basidiomycetes, подклас Teliobasidiomycetidae

8. Oтдел Lichenophyta

9. Отдел Chlorophyta,отдел Charophyta

10. Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция.

11. Отдел Bryophyta

12. Отдел Lycopodiophyta, клас Equisetophyta

13. Отдел Polypodiophyta

14. Отдел Pinophyta – обща характеристика и класификация.

15. Отдел Magnoliophyta - характеристика и класификация.

16. Сем. Magnoliaceae, Anonaceae , Lauraceae, Piperaceae

17. Сем. Aristolochiaceae, Nepentaceae, nymphaeacea

18. Сем. Ranunculaceae, Berberidaceae

19. Сем. Paeoniaceae, Papaveraceae, Fumariaceae,

20. Сем. Portulacaceae, Cactaceae, Caryophyllaceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae

21. Сем. Polygonaceae, Fagaceae, Betulaceae, Juglandaceae

22. Сем. Actinidiaceae, Theaceae, Ebenaceae, Primulaceae

23. Сем. Violaceae, Passifloraceae, Caricaceae

24. Сем. Salicaceae, Cucurbitaceae

25. Сем. Brassicaceae

26. Сем. Tiliaceae., Sterculiaceae, Malvaceae, Ulmaceae, .

27. Сем. Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae,Euphorbiaceae

28.сем. Grosulariaceae, Droseraceae, Rosaceae

29. Сем. Myrtaceae, Punicaceae, Mimosaceae

30. Сем. Caesalpiniaceae, Fabaceae

31. Сем. Aceraceae, Rutaceae, Anacardiaceae

32. Сем. Linaceae, Geraniaceae, Vitaceae ,Cornaceae

33. Сем. Apiaceae

34. Сем. Caprifoliaceae , Viburnaceae, Sambucaceae, Valerianaceae

35. Сем. Rubiaceae, Gentianaceae, Apocynaceae,

36. Сем. Convolvulaceae, Cuscutaceae

37. Сем. Boraginaceae, Scrophulariaceae

38. Сем. Orobanchaceae, Pedaliacea, Plantaginaceae,

39. Сем. Lamiaceae

40. Сем. Asteraceae

41. Сем. Iridaceae, Liliaceae

42. сем. Alliaceae, Amaryllidaceae,

43. Сем. Convallariaceae, Ruscaceae, Asparagaceae.

44. Сем. Orchidaceae, Bromeliaceae, Musaceae

45. Сем. Juncaceae, Cyperaceae

46. Сем. Poaceae – морфологична характеристика и класификация.

47. Сем. Araceae , Typhaceae

48. Ареали. Произход на културните растения .

49. Реликти, ендемити и космополити.

VІ. ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНА


1. Систематика на растенията – М.Попова, Ил.Чешмеджиев,

Д.Терзийски, 2001.  1. Ръководство за учебна практика по Ботаника – М.Попова, Ил.Чешмеджиев, Г.Стойчев, 1992./1999 /.

3. Ръководство за упражнение по Ботаника – Г.Стойчев,

К.Кожухарова, А.Николова, Хр.Анастасов, 1997.  1. Определител на растенията в България – Д.Делипавлов, М.Попова,

Ив.Ковачев, Д.Терзийски, Ил.Чешмеджиев, Д.Граматиков, 1992.

ДОПЪЛНИТЕЛНА  1. Ботаника – Ст.Димитров, Д.Делипавлов, М.Попова, Ив.Ковачев,

Д.Терзийски, Ил.Чешмеджиев, 1988.

  1. Флора на България – Н.Стоянов, Б.Стефанов, Б.Китанов, І, ІІ част,

1966, 1967.

6. Систематика на висшите растения – Е. Божилова, Н.Коева, С. Томов, 1999.  1. Стоянов, Н., Б.Стефанов, Б.Китанов, 1966,1967. Флора на България, І и ІІ ч.

  2. Флора на НРБ /ред. Д. Йорданив/, т. І – ІХ, 1963-1990 г.

  3. Червена книга на НРБ,1984. том І. Растения, изд. БАН, София.

  4. Божилова, Е., И.Коева, С. Тонков, 1992. Систематика на висшите растения, София.

08. 02. 2008, Пловдив СЪСТАВИЛ:

Доц. д-р К. КОЖУХАРОВА

Ръководител катедра:

Доц. Д-р Д. ИВАНОВА

Декан на ЛГФ:

Доц. д-р А. Иванов


Каталог: cntnr -> uchebni programi -> botanika -> botanika2
botanika -> Програма за дисциплината: сисематика на растенията (ботаника ІІ ч.) включена като задължителна в учебния план
botanika -> Програма раздел флористика
botanika -> Програма за дисциплината: ботаника анатомия, морфология и систематика на растенията включена като задължителна в учебния план
botanika2 -> Програма за дисциплината: Анатомия и морфология на растенията (ботаника І ч.) включена като задължителна в учебния план
botanika2 -> Програма за дисциплината: гъбарство включена като избираема в учебния план на специалността
botanika2 -> Програма за дисциплината: гъбарство включена като факултативна в учебния план на специалността


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница