Програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с пмс №18/02. 02. 2015гстраница1/6
Дата12.10.2018
Размер0.61 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Лозенец“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.,

Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Миджур“ №16.

2018 г.

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
В процедурата могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.Участниците могат да представят само една оферта.

2.Не се допуска представянето на варианти.

3. В случай, че участникът е обединение, се прилага разпоредбата на чл. 10 ал. 2 от ЗОП.

4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители, вида на дейностите, които ще извършват и дела на тяхното участие.

Участникът трябва да представи декларация за ползване на подизпълнител. С офертата си участниците могат без ограничение да предлагат ползването на подизпълнители.

В случай, че участникът, на който се възложи изпълнението на обществената поръчка, използва подизпълнител/и се прилагат разпоредбите на чл. 66 от ЗОП. За подизпълнителите се прилагат по чл. 54 ал. 1, т.1-5 и т. 7 ЗОП. В случай, че избрания за изпълнител на обществената поръчка е обединение от физически и/или юридически лица, при сключване на договора за изпълнение на поръчката, обединението следва да бъде регистрирано като гражданско /неперсонифицирано/ дружество като представи копие на Булстат.

Прогнозна стойност за извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Миджур“ №16 - РЗП 1 271,32 кв.м. – 146 202 лв. без ДДС.

Участниците могат да се запознаят с проектната документация качена в профила на купувача озаглавена като „Документация на проекта“ към обявената предходна поръчка със същия предмет по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради",

Начин на плащане

С ПМС № 23 от 04.02.2016г. са приети Указания за финансиране и изпълнение на дейности по сгради, одобрени по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, за които към 31.12.2015г. не са извършени строителни и монтажни работи.

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", а разплащането по дейности ще става чрез администрацията на район „Лозенец” на СО и на база на механизма за разплащане, описан в Методическите указания по Националната програма, публикувани на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство: http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117 и съгласно проекта на договор към документацията за участие.

С указание изх. № 91-00-10/06.02.2017г. от заместник-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството определя, откриването на процедурата да бъде по реда на чл.114 от ЗОП. Към откриване на процедурата не е осигурено финансиране и договора с фирмата Изпълнител ще бъде сключен под условие, съгласно чл.114 ЗОП.Допустимите дейности за финансиране са всички дейности по одобрената проектна документация включващи:

  • обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради

  • изпълнение на мерки за енергийна ефективност
  • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

По Националната програма ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (обн. ДВ, бр. 5 от 2005 г., загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.) .

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

изпълнение на смр

При изпълнение на СМР следва да се спазват правилата и нормите на действащото законодателство.

СМР трябва да се изпълнят в съответствие с изготвените проекти предмет на настоящата обществена поръчка и Количествените сметки /КС/.
Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са придружени с „Декларация за съответствие” съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

Общи и специфични изисквания към строителните продукти

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на сградите.По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:

  • строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

  • комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

  • съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

  • експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите на МРРБ, приета с ПМС № 325 от 06 декември 2006г. на МС и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставка на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от Наредба на МС за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.

Специфични технически изисквания към топлофизичните характеристики на строителните продукти за постигане на енергоспестяващия ефект в сградите.

Доставката на всички строителни продукти (материали, елементи, изделия, комплекти, и др.) предварително се съгласува с Възложителя и с Консултанта.

За намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийните характеристики на съответната сграда по националната програма, следва да се предвиждат топлоизолационни продукти, чиито технически характеристики съответстват на нормативните изисквания за енергийна ефективност в сградите. Връзката между изискването за икономия на енергия и съответните продуктови области, повлияни от това изискване е направена в табл. 1:


Таблица 1

Съответствие на продуктовите области с показателите за разход на енергия, регламентирани в националното законодателство по енергийна ефективност

А. Продуктови области, които са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Код на област*

Продуктова област

Връзка с показатели за разход на енергия от наредбата за енергийните характеристики на сградите

2

Врати, прозорци, капаци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и свързаният с тях обков

коефициент на топлопреминаване през прозорците (W/ m2K)

топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW)

топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух (kW)


4

Продукти за топлоизолация. Комбинирани изолационни комплекти/системи

коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K)

топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW)14

Дървесни плочи (панели) и елементи

коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K)

17

Зидария и свързани с нея продукти. блокове за зидария, строителни разтвори, стенни връзки

коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K)

топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW)22

Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти, покривни комплекти

коефициент на топлопреминаване през прозорците (W/ m2K);

коефициент на топлопреминаване през покрива (W/ m2K)

топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух (kW)


25

Строителни лепила

коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K)

топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW)27

Устройства за отопление (отоплителни тела от всякакъв тип като елементи от система)

- коефициент на полезно действие на преноса на топлина от източника до отоплявания и/ или охлаждания обем на сградата (%);

- коефициент на полезно действие на генератора на топлина и/ или студ (%);34

Строителни комплекти, компоненти, предварително изготвени елементи

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/ m2);

Б. Продуктови области, които не са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 – продукти, потребяващи енергия, за които в делегирани регламенти на Европейската комисия са определени изисквания във връзка с изпълнението на Директива 2010/30/ЕС

1

Лампи за осветление

общи специфични топлинни загуби/ притоци (W/ m3)

2

Автономни климатизатори

коефициент на трансформация на генератора на топлина и/ или студ

топлинна мощност на системата за отопление (kW)

топлинна мощност на системата за охлаждане (kW)

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)3

Водогрейни котли за отопление и БГВ (вкл. изгарящи пелети и дърва)

топлинна мощност на системата за отопление (kW);

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)4

Слънчеви колектори

топлинна мощност на системата за гореща вода (kW)

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)5

Абонатни станции (комплекти)

топлинна мощност на системата за отопление (kW)

топлинна мощност на системата за БГВ (kW)

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2


6

Водоохлаждащи агрегати и въздухоохладители

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)

7

Термопомпи (комплекти)

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/ m2

9

Рекуператори на топлина

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)


Продуктови области, обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г.


Таблица 2

Технически спецификации в конкретната продуктова област

No

Продуктова област

Продукти

Стандарти в конкретната тематична област

1

Врати, прозорци, капаци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и свързаният с тях обков

Сглобяеми

готови за

монтаж

елементи


БДС EN 13241-1:2003+A1 - Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи

стандарт за продукт

БДС EN 14351-1/NА - Врати и прозорци

стандарт за продукт, технически характеристики

Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим

БДС ISO 18292 - Енергийни характеристики на остъклени системи за жилищни сгради
2

Продукти за топлоизолация. Комбинирани изолационни комплекти/системи

Полистирени

Вати

ДървесниВлакна

Минерални

топлоизолационни плочи


БДС EN 13163 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия

БДС EN 13164 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в заводски условия

БДС EN 13166 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от твърд пенофенопласт (PF), произведени в заводски условия

БДС EN 13167 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от пеностъкло (cg), произведени в заводски условия

БДС EN 13168 – Топлоизолационни продукти на сгради Продукти от дървесна вата (WW) произведени в заводски условия

БДС EN 13169 -Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран перлит (EPB), произведени в заводски условия

БДС EN 13170 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран корк (ICB), произведени в заводски условия

БДС EN 13171 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от дървесни влакна (WF), произведени в заводски условия

БДС EN 13162 - Топлоизолационни продукти за сгради. продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия.

БДС EN ISO 13788 -Хигротермални характеристики на строителни компоненти и строителни елементи. Температура на вътрешната повърхност за предотвратяване на критична влажност на повърхността и конденз в пукнатини. Изчислителни методи (ISO/DIS 13788-2011)

БДС EN ISO 14683 – Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и и ориентировъчни изчислителни стойности

ЕТО 05-093 Минерални топлоизолационни плочи3

Зидария и свързани с нея продукти. блокове за зидария, строителни разтвори, стенни връзки

Тухли


Камък

ГазобетонБДС EN 771-1 +А1 – Изисквания за блокове за зидария

БДС EN 771-1/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 1: Глинени блокове за зидария

Национално приложение (NА)

БДС EN 771-2 - Изисквания за блокове за зидария Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария

БДС EN 771-2/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария

БДС EN 771-4 +А1 - Изисквания за блокове за зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон

БДС EN 771-4/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон

БДС EN 771-5/NА - Изисквания за блокове за зидария

Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък

БДС EN 771-6/NА - Изисквания за блокове за зидария

Част 6: Блокове за зидария от естествен камък

БДС EN 1745 – Зидария и продукти за зидария Методи за определяне на изчислителни топлинни стойности4

Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти, покривни комплекти

Стъкло и

Рамки от


PVC или

Алуминий


или дърво

БДС EN 1304/NA - Глинени покривни керемиди и приспособленияРеферентни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през сградните ограждащи конструкции и елементи на сгради, които се използват за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в жилищните сгради

№ по ред

Видове ограждащи конструкции и елементи

U, W/m2K

за сгради със среднообемна вътрешна температура
θi ≥ 15 0С

1.

Външни стени, граничещи с външен въздух

0,28

2.

Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между среднообемната температура на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5 0С

0,50

3.

Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи със земята

0,60

4.

Подова плоча над неотопляем подземен етаж

0,50

5.

Под на отопляемо пространство, директно граничещ със земята в сграда без подземен етаж

0,40

6.

Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята

0,45

7.

Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи или над други открити пространства, еркери

0,25

8.

Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или със земята, при вградено площно отопление

0,40

9.

Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с дебелина δ ≤ 0,30 m; таван на наклонен или скатен покрив с отоплявано подпокривно пространство, предназначено за обитаване

0,25

10.

Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с дебелина
δ > 0,30 m
Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен/скатен покрив със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство

0,30

11.

Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух

2,2

12.

Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство

3,5


Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради, които се използват за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в сградите

№ по ред

Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система

Uw, W/m2K

1.

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC

1,4

2.

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво

1,6/1,8

3.

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост

2,0

4.

Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания

1,75/1,9


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница