Програма за Европа. Най-важните цели на консултацията са да стане ясна степента на информираност на заинтересованите страни за препоръчителни стандартни лицензи, масиви/бази данни и таксуване за повторна употреба на публичната информацияДата09.01.2017
Размер62.74 Kb.
Повторна употреба на информацията в обществения сектор
Резултат от публичната консултация/общественото обсъждане на Европейската комисия относно повторна употреба на информацията в обществения сектор-България

Справочна информация


Преразгледаната Директива за повторна употреба на информацията в обществения сектор е причина за консултацията която Европейската комисия (ЕК) обяви за да подпомогне държавите членки при изпълнението на директивата. Ек ще осигури насоки за повторната употреба на документи на база проведеното обсъждане.

Преразглеждането на директивата е една от ключовите задачи на Цифрова програма за Европа.

Най-важните цели на консултацията са да стане ясна степента на информираност на заинтересованите страни за препоръчителни стандартни лицензи, масиви/бази данни и таксуване за повторна употреба на публичната информация.
Повече подробности по темата има на сайта на МТИТС към консултацията на ЕК : http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=456&id=6720
Доклада за резултата от консултацията на ниво ЕК където е включена и България като най-активна страна е на сайта на МТИТС: : http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=456&id=6943


В България Цифрова програма за Европа се изпълнява чрез Национална програма цифрова България 2015 http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=604&id=6909 и в нея са включени задачи за отворени данни и повторна употреба на информацията.
1. Анализ на резултатите на 50 попълнени въпросника получени от ведомства на централната и местна администрация в рамките на септември-ноември 2013г:
Номерацията на диаграмите следва номерацията на въпросите във въпросника : http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/PSIguidelinesen1.doc
2.Препоръчителни масиви от данни/бази данни
В съобщението на ЕК за отворени данни , публикувано през 2011г. се приканват държавите членки да формулират и изпълняват политики за отворени данни които включват освобождаване на широк обхват масиви от данни които имат най-голямо социално-икономическо влияние.

2.1. Формат на данните за освобождаване


Графиката изобразява приоритизирането на категориите данни за освобождаване за повторно използване съгласно предпочитанията на запитаните публични администрации относно формата на масивите от данни Предпочитанията са за качество на данните..2.3. Характеристики на данните за освобождаване
С висок приоритет за освобождаване запитаните преобладаващо считат масивите от данни за не-комерсиално ползване.

.


2.5. Основни масиви/ бази данни за приоритетно освобождаване
Това са данните които трябва да се освобождават с висок приоритет в машинно-четими формати поради особената им стойност за усъвършенстване на демокрацията и насърчаване на иновациите

Съгласно списъка на данни с висока стойност за освобождаване може да се направи препратка към техническото приложение на Хартата за отворени данни на Г8 където са включени геопространствени данни, транспорт, статистика, околна среда и публични финанси.

В нашия случай приоритет е даден на фирмени регистри, образование и статистически данни


3. Лицензиране
Съгласно директивата някои държави членки са създали национални лицензи за повторна употреба .Понякога секторните органи създават правила за лицензиране.Има и наднационални решения като лиценза Creative Commons (Съзидателно споделяне/Творчески общности). ЕК ще насърчи в насоките си на база добри практики оперативно съвместими решения за трансгранична повторна употреба.
3.1.Предпочитан начин/метод за повторна употреба на обществени данни
Предпочитаният метод за описание на условията за повторно използване е позволение за повторно използване без ограничения


3.3. Условия за повторна употреба съобразени с Директивата за повторна употреба
ЕК предпочита най-малко рестриктивния режим за повторна употреба. Това се посочва в директивата като ненужно ограничаване на възможностите за повторно използване. Най-големият дял е на отговорилите в полза на позоваване на източника на данните.
    1. Ограничителни условия за повторна употреба

Основните цели на директивата са да създаде добра среда за широко навлизане на повторната употреба на данните в Европа.Затова следващите 2 отговора са особено важни. От една страна запитаните приемат възможни ограничителни условия, от друга страна нямат мнение, което показва или нисък интерес или недобра информираност.3.8 Изключителни ограничителни обстоятелства

Резултатът е коментиран в предишната точка
3.11 Лицензионни модели за оперативна съвместимост
Тук се наблюдава голяма разлика в отговорите на ниво Европа и нашата публична администрация- докато в общия европейски резултат отговора е в полза на стандартен лицензионен модел за постигане на оперативна съвместимост, българските ведомства нямат мнение. Очевидна е необходимостта от работа в тази насока.

3.12 Предпочитани стандартни лицензи


Голям превес на предпочитанието към известния масово лиценз Creative Commons (Съзидателно споделяне/Творчески общности)

3.16. Използване на различни лицензи

Тук резултата показва необходимост от задълбочаване по темата и изследване на областите и обстоятелствата за използване на различните лицензи, ползата и разходите.


3.18 Характеристики на оперативно съвместими лицензи
Няколко възможни характеристики са предпочетени от запитаните , което показва че е необходим набор от условия с оглед постигане на оперативна съвместимост. Превес имат машинно-четимите формати и общата терминология като важни условия.

3.21Други характеристики за оперативна съвместимост
На ниво ЕК дадените отговори са : национална или европейска координация на лицензите, необходим регистър или карта с условия за лицензите, публична област за повторната употреба на информация от обществения сектор.

4. Таксуване
4.1Елементи за таксуване

Последната част от проучването/въпросника се фокусира върху темата за таксуването за повторно използване на информацията в обществения сектор, правилата за което са новата част на преразгледаната директива. Тази графика показва практическото изпълнение на разпоредбите.
4.3 Потенциални разходи
В директивата е записано че таксуването не трябва да надвишава разходите за събиране, производство, репродукция и разпространение заедно с приемлива възвращаемост на инвестицията когато се използва повторно информация от обществения сектор Отговорите варират от липса на мнение до предпочитания за определени параметри на графиката.

4.5 Изчисляване на таксите
На какво ниво на обществените звена трябва да се извършва таксуването? Предпочитания се дават по- скоро на организацията.


4.7Разумна/приемлива възвръщаемост на инвестицията

Този термин е включен в определението на механизма за възстановяване на разходите при таксуване в старата директива. Затова предизвиква изненада отговора за липса на мнение по темата както в отговорите на българските институции така също и на европейско ниво , където се обобщават отговорите на различните заинтересовани страни/социално-икономически партньориж
4.10 Публикуване на приходи от повторна употреба
В контекста на прозрачност на институциите, повечето запитани български публични администрации отговарят положително.

Изводи от консултацията: Дава реалистична картина на нагласите на публичната администрация в България относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Очертава областите в които ЕК трябва да интервенира с оглед повишаване информираността на ДЧ в контекста на Директивата за повторна употреба както и принципите свързани с отворените данни.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница