Програма за европейско териториално сътрудничество гърция българия 2007 2013 технически спецификацииДата24.02.2017
Размер222.42 Kb.


The Programme is co-funded by the European Union (ERDF)

and National Funds of Greece and BulgariaОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

(ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА)

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ИНФОРМАЦИОННИТЕРМИНАЛНИ

УСТРОЙСТВА”The Programme is co-funded by the European Union (ERDF)

and National Funds of Greece and BulgariaОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013

I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Проектът „Трансгранични транспортни връзки и комуникации – основа за подобряване качеството на живота в пограничните райони” (CONNECTION) е финансиран по Приоритетна ос 2: Достъпност, Област на интервенция 2.1: Развитие на пътната и железопътна мрежи по Програмата Европейско териториално сътрудничество Гърция- България 2007-2013 г.”.

Продължителността на изпълнение на проекта е 18 месеца.

Водеща организация по проекта е Областна Администрация – област Смолян, Република България, а партньор – Регион Източна Македония и Тракия, Република Гърция.

Проектът цели чрез ефективно управление и развитие на транспортните връзки и комуникации в трансграничния регион на област Смолян да се постигне дългосрочен и балансиран икономически растеж и повишаване качеството на живот в пограничните региони. За постигане на тази цел ще бъде изработена стратегия за развитие на устойчива и балансирана транспортна мрежа и изградена обща хардуерна и софтуерна система за комуникация в трансграничния регион. Проектът ще стимулира и координирани съвместни действия за създаване на системи за обществен транспорт между населените места в област Смолян и Регион Източна Македония и Тракия.

Проектът включва дейности, представени в следните работни пакети (РП) и дейности:


РП 1:

Управление и

координиране на

проекта


Дейност 1.1. Подготвителни дейности.

Дейност 1.2. Мениджмънт и координация на проекта.

Дейност 1.3 Координационни срещи по проекта.

Дейност 1.4. Провеждане на тръжни процедури и избор на изпълнители за свързаните с проекта дейности.

Дейност 1.5. Одит.

РП 2:

Информация и

публичност


Дейност 2.1 Публикации (на обяви за отваряне на процедура по НВМОП).

Дейност 2.2. Провеждане на две пресконференции (в гр. Смолян и в град Ксанти) с цел популяризиране целите на проекта, основните дейности и очаквани резултати.

Дейност 2.3. Публичност и популяризиране на целите на проекта, основните дейности и очаквани резултати.

Дейност 2.4. Провеждане на два финални форума (в гр. Смолян и в град Ксанти) с цел популяризиране целите на проекта, основните дейности и постигнатите резултати.


РП 3:

Подготвителни и проучвателни дейностиДейност 3.1. Анализ на настоящото търсене на превози в трансграничния регион (с фокус върху пътнически транспорт с леки автомобили и обществен автобусен транспорт).

Дейност 3.2. Анализ на състоянието на съществуващата транспортна инфраструктура (Проучване на нуждите от подобряване на пътните транспортни връзки между област Смолян и Регион Източна Македония и Тракия и развитие на съвместни схеми на обществен транспорт).

Дейност 3.3. Прогнозиране на търсенето на пътнически и товарен транспорт (с фокус върху пътническия транспорт).

Дейност 3.4. Идентифициране на възможности за подобрение на транспортните връзки в трансграничния регион.

Дейност 3.5. Комуникационна кампания – обсъждания със заинтересованите страни, потенциални бенефициенти на проекта за идентифициране на приоритетни проекти.

РП 4:

Изготвяне на

Стратегия за устойчиво развитие на транспортната инфраструктура в трансграничния регион


Дейност 4.1. Изготвяне на стратегия за устойчиво и балансирано развитие на транспортните връзки в трансграничния регион.

Дейност 4.2. Изготвяне на пътна карта на транспортните връзки в региона.

Дейност 4.3. Хармонизация на правните рамки и развитие на пилотни схеми за обществен транспорт (свързващи област Смолян с Регион Източна Македония и Тракия, съвместни билетни системи и др., при хармонизиране на правните рамки в двете страни).

Дейност 4.4. Разработване на програма за изпълнение на стратегията (включително план за действие, източници на финансиране на програмата, форми на финансиране на приоритетните проекти, индикатори за изпълнение на дейностите).

Дейност 4.5. Изготвяне, наблюдение и оценка на стратегия за адекватна поддръжка на транспортната инфраструктура.

РП 5:

Създаване на система за информационни терминални устройстваДейност 5.1. Избор, поръчка и доставка на необходимото оборудване (информационни терминални устройства- киоск).

Дейност 5.2. Избор, поръчка и доставка на допълнителното оборудване към информационните терминални устройства.

Дейност 5.3. Разработка, интеграция и поддръжка на необходимата софтуерна система за информационните терминални устройства.

Дейност 5.4. Разработване на база данни за информационни терминални устройства.

Дейност 5.5. Превод на базата данни на гръцки, английски, френски, немски и руски.
II. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Описание на поръчката:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подпомага ОА Смолян, като бенефициент по Програмата Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г., при изпълнението на обществена поръчка, с предмет: „Създаване на система от информационни терминални устройства”, осъществявана в изпълнение на проект „Трансгранични транспортни връзки и комуникации – основа за подобряване качеството на живота в пограничните райони” (CONNECTION) по Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество “Гърция – България” 2007 – 2013”,


1.2. Място на изпълнение на поръчката:

Мястото за изпълнение на поръчката е диференцирано по видове дейности, както следва:

1.2.1. Конкретните места за изпълнение на доставките и съпътстващите ги дейности, предмет на поръчката, са съгласно Списък на местата за поставяне, инсталация и монтаж на информационни терминални устройства „Киоск” и допълнително и необходимо оборудване за системата от информационни терминални устройства, представляващ Приложение № 1 към настоящите спецификации - неразделна част от документацията за участие.

1.2.2. Обучението за работа и администриране на програмния продукт ще се проведе в сградата на Областна Администрация Смолян и в администрацията на гръцкия партньор в гр. Ксанти.2. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ:
2.1. Дейност 1 - Доставка на 7 /седем/ външни информационни терминални устройства „Киоск” и съпътстващите ги монтаж, инсталация, поддръжка и обучение за работа.

Външните информационни терминални устройства „Киоск” трябва да отговарят на следните изисквания: Дълготраен, подходящ за външна употреба, с покритие. Корпус от здрава стомана. Високоскоростен (двуядрен) процесор; HDD мин 80 GB, двулентови говорители; Оборудван минимално с 17" LCD монитор; Тъч-скриин със стъклено покритие или Метална клавиатура с тъчпад; Осветителна кутия; Wi-Fi адаптер; препоръчителни максимални размери: 1800 х 700 х 500. За защита от пряко попадане на вода, сняг и/или други частици, които могат да предизвикат външни повреди или да повлияят работата на техниката, да бъдат представени варианти за оборудване плюс изграждане на покритие (навес), съобразен с параметрите на устройството и за удобно използване от гражданите. Конструкциите могат да бъдат изпълнени от инокс, алуминий, желязо и дърво, а за покривите да се използват стъкло, поликарбонат и други, устойчиви на атмосферни влияния материали.


2.2. Дейност 2 - Доставка на 7 /седем/ вътрешни информационни терминални устройства „Киоск” и съпътстващите ги монтаж, инсталация, поддръжка и обучение за работа.

Вътрешните информационни терминални устройства „Киоск” трябва да отговарят на следните изисквания: Елегантен и ергономичен, подходящ за вътрешна употреба; Високоскоростен (двуядрен) процесор; HDD мин 80 GB; двулентови говорители; минимално с 17" LCD монитор; Тъч-скриин със стъклено покритие или Метална клавиатура с тъчпад; Осветителна кутия; Wi-Fi адаптер; препоръчителни максимални размери:1600 х 600 х 450.


2.3. Дейност 3 - Доставка на допълнително и необходимо оборудване за система от информационни терминални устройства, включващо изпълнението на следните поддейности:

2.3.1. Доставка, инсталация и поддръжка на сървър, със следните характеристики: Необходими опции: Качване на статистически данни; Дистанционно обновяване на съдържание; Сървърно управление на кьоските; Сървърен статистически анализ; Дистанционен контрол;

Минимално: 1U Rack-mount Design; RAID 1 Dual Mirrored 500GB SATA 3G HDDs; Сървърно табло; Мощност на сървърния процесор (3GHz); Максимален брой поддържани процесори – 2 бр.; DVD Записвачка; Безшумно и надеждно охлаждане; 8GB RAM с възможност максимум 32GB; 8 memory slots; 2 x 10/100/1000 Mbit LAN Ports; 1 x 670W Watt Захранване;2.3.2. Доставка и монтаж на сървърен шкаф с препоръчителни размери: Височина - 42U или 43U; Ширина - 600 мм.; Дебелина - 1000 мм.

2.3.3. Осигуряване на непрекъсваемо токово захранване за сървъра /UPS в превод от английски “Uninterruptible power supply/ - Минимално: 300 Watt; 550 VA.
2.4. Дейности 4, 5 и 6 - Разработка, интеграция и поддръжка на софтуерна система за информационните терминални устройства, разработване на база данни за информационни терминални устройства. представяне на базата данни в 5 чуждоезикови версии: гръцки, английски, френски, немски и руски език.

2.4.1. Предмет на спецификациите

Предмет на тази точка са изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на придобиване на програмен продукт на интернет базирана релационна база данни за „Създаване на система от информационни терминални устройства”, за управление на съдържанието, инсталирането и внедряването му, както и обучението на екип от проекта в Областна администрация Смолян за работа с него.

Настоящите технически спецификации отразяват минималните изисквания, базиращи се на проектната функция на съответния продукт, необходимите характеристики и неговото предназначение.

2.4.2. Обхват на доставката - обхватът на доставката включва:

2.4.2.1. Доставка на програмни продукти за управление и визуализиране на съдържанието на терминални устройства „Киоск”.

2.4.2.2. Предоставяне на следните съпътстващи услуги:


    • Инсталиране на доставения програмен продукт за визуализация на съдържанието върху всяко от хардуерните устройства от тип KIOSK;

    • Инсталиране на програмен продукт за управление на съдържанието върху централен сървър;

    • Осигуряване на софтуерна свързаност между централния сървър и всяко от устройствата в системата от информационни терминални устройства чрез VPN връзка (тунелиране) или други;

    • Програмно осигуряване за синхронизацията на данните (както данни от релационна база данни, така и всички прилежащи мултимедийни файлове или документи намиращи се извън релационната база данни) между централния сървър и устройствата;

    • Конфигуриране на софтуерния продукт;

    • Включване на съдържание в минимален обем подходящо за редовна експлоатация;

    • Обучение за работа на служители в Областна Администрация Смолян;

2.4.2.3. Дейностите по т.2.4.2.1 и т.2.4.2.2. трябва да се осъществят за 1 сървър и 14 хардуерни устройства от тип KIOSK за българския партньор – Областна администрация Смолян и за 1 сървър и 6 хардуерни устройства от тип KIOSK за гръцкия партньор в гр. Ксанти.

2.4.3. Място на поръчката.

Всички програмни продукти се доставят в инсталиран вид върху съответния хардуер. Всички програмни продукти се доставят и на оптичен цифров носител (CD или DVD) в Областна Администрация Смолян за българския партньор и в администрацията на гръцкия партньор в гр. Ксанти.

Обучението за работа и администриране на програмния продукт ще се проведе в сградата на Областна Администрация Смолян и в администрацията на гръцкия партньор в гр. Ксанти.

2.4.4. Изисквания към програмния продукт: управление и визуализиране на съдържанието на терминални устройства „Киоск”:2.4.4.1. Общи изисквания:

 • Програмният продукт трябва да съответства на дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания в настоящите Технически спецификации;

 • Всички доставени компоненти на програмния продукт трябва да бъдат напълно съвместими един с друг;

 • Всички доставени компоненти на програмния продукт трябва да функционират като единна система.

2.4.4.2. Функционални изисквания

 1. Програмният продукт за визуализиране на съдържанието (инсталиран върху всяко от терминалните устройства „Киоск”) трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Преглед на важни и интересни обекти в областите Смолян и Ксанти. Всеки обект трябва да разполага със следните детайли:

  • наименование на обекта;

  • описание на обекта в свободен текст;

  • географско разположение на обекта и преглед върху карта (напр. Google Maps API или друга възможност);

  • възможност за адекватно визуализиране на множество изображения (снимки) за всеки обект (ако има налични такива);

  • възможност за визуализиране на видео материали към всеки обект (ако има налични такива);

  • категория на обекта с препратка към други обекти от същата категория;

  • приблизително отстояние на обекта от конкретното устройство (от тип KIOSK);

  • възможност за попълване и изпращане на формуляр за запитване към всеки обект (ако е активиран такъв за съответния обект). Всеки формуляр трябва да изпраща известие на посочен електронен пощенски адрес за всеки обект. При липса на Интернет достъп трябва да се изведе съобщение към потребителя с информация, че услугата временно не е достъпна.

 • Търсене на обекти по категории. Всички обекти трябва са разделени на категории и подкатегории (неограничен брой нива), по-начин, който да позволява на потребителите да намерят по-лесно желания от тях обект.

 • Търсене на обекти по карта. Визуализиране на обекти върху географска карта (напр. Google maps API или друга възможност) с възможност за детайлен преглед на всеки обект, като за отправна точка (център) на търсенето се приема местоположението на конкретното хардуерно устройство. При липса на Интернет достъп трябва да се изведе съобщение към потребителя с информация, че услугата временно не е достъпна.

 • Визуализиране върху началния екран на най-близките обекти до конкретното устройство. Обектите се определят според приблизителното им отстояние от устройството.

 • При определен период на продължително бездействие системата трябва да се върне на началния екран.

 • Многоезикова поддръжка. Съдържанието трябва да бъде предложено на потребителите в няколко езикови версии – български, гръцки, английски, френски, немски и руски език. Всеки потребител трябва да има възможност да превключва между различните езикови версии на съдържанието. Всяко превключване трябва да се извършва без пренасочване към друго съдържание (трябва да се визуализира същото съдържание като преди превключването, но на съответния език). За всяко от устройствата трябва да има възможност да се задава език по подразбиране.

 • Реализация на екранна клавиатура. При активирането на поле за писане на екрана на устройството трябва да се визуализира екранна клавиатура. Всички клавиши визуализирани върху нея трябва да са напълно функционални. Клавиатурата трябва да има възможност за превключване на различни клавиатурни подредби като по подразбиране трябва да се стартира с клавиатурната подредба съответстваща на текущия език на съдържанието. При визуализиране на екранната клавиатура тя трябва да заема място на екрана, така че да не закрива фокусираното поле за писане.

 • Възможност за известяване. Известия могат да бъдат свързани към един или няколко обекта, както и към нито един обект. Ако дадено известие е свързано към обект, то тогава то се визуализиран екрана с подробно съдържание за обекта. Ако известието не е свързано с обект, то тогава то се визуализира на началния екран. Целта на тези известия е да предложат на потребителите актуална информация свързана с обектите. Например това може да бъде информация за текущата пътна или климатична обстановка около обекта.

 • Статична информация за проекта, по който е реализирана системата.

 1. Програмният продукт за управление на съдържанието (работещ с базата данни върху централния сървър) трябва да притежава следните функционалности:

 • Възможност за вход, добавяне и управление на потребители, които да имат достъп до управлението на съдържанието. Всеки потребител на системата трябва да може да възстанови забравена парола, както и да има възможност да я смени след вход в системата. Администраторски потребител трябва да има възможност да добавя, редактира или премахва други потребители на системата за управление на съдържанието.

 • Добавяне и редактиране на категории обекти. Всяка категория трябва да има наименование (за всяка езикова версия поотделно). Всяка категория може да притежава родителска категория като по този начин се оформя структура от подкатегории с неограничен брой нива.

 • Добавяне, редактиране и премахване на обекти. Всеки обект се характеризира с:

  • Териториален обхват. Избира от списък с възможни;

  • Община, в която се намира;

  • Населено място в или до което се намира обектът;

  • Име/заглавие (за всяка езикова версия поотделно);

  • Описание на обекта в свободен текст (за всяка езикова версия поотделно);

  • Географски координати. Трябва да има възможност обекта да бъде намерен на географска карта (напр. Google maps API или друга възможност) и да бъде отбелязан на нея като координатите му да бъдат запазени в базата данни;

  • Категория на обекта избрана от списък с категории.

 • Към всеки обект трябва да има възможност да се добавят изображения (снимки). Трябва да има функционалност за автоматично преоразмеряване на изображенията.

 • Към всеки обект трябва да има възможност да бъдат добавяни видео материали. За всеки видео материал трябва да се извърши необходимата валидация на файловия формат спрямо възможностите за възпроизвеждане на устройствата от тип KIOSK.

 • Добавяне на известия към обект, обекти или независими известия. При добавянето на известия трябва да има възможност да бъдат избрани множество обекти, към който известието да бъде добавено едновременно.

 1. Съдържанието първоначално трябва да бъде попълнено с функционални и реални данни както следва:

 • Не по-малко от 150 (сто и петдесет) обекта, съдържащи текстов и снимков (минимум по едно изображение на обект) материал, разпределени за всички общини в област Смолян и първоначално въведени категории обекти. Публикуваните данни трябва да бъдат предоставени и на отделен електронен носител в подходящ формат за редактиране (напр. .odt или .doc). Изображенията не трябва да бъдат интегрирани в други документи и трябва да бъдат с възможно най-висока резолюция като за всяко изображение трябва да има прилежаща информация към кой обект принадлежи.

 • Въвеждане на следните основни категории обекти:

 • Туристически и културни обекти;

 • Транспорт. Авто и ЖП гари, летища;

 • Публична администрация и местно управление;

 • Здравни заведения;

 • Аптеки;

 • Информационни центрове за настаняване.

 • Първоначално инсталиране на следните езикови версии: българска, английска, гръцка, немска, френска и руска.

4) Добавяне на съдържание за обекти, както и синхронизиране на информацията между сървъра в Смолян и сървъра в Ксанти.

2.4.4.3. Технически изисквания:


 1. Данните и текстовото съдържание да бъдат съхранявани в релационна база данни, както на централния сървър, така и на всяко устройство поотделно. Изображения, видео материали и други файлове да се съхраняват на файловата система, както на централния сървър, така и на отделните устройства, във вид на файлове, указани с еднакви пътища.

 2. Да се предвиди възможност за автоматизирано архивиране и съхраняване на резервни копия, както на базата данни, така и на всички данни във вид на файлове, намиращи се на централния сървър, на външен носител или отдалечен сървър за резервни копия.

 3. Данните и съдържанието трябва да бъдат публикувани чрез програмния продукт за управление на съдържанието (на централния сървър) в базата данни (или на файловата система) на централния сървър. Трябва периодично или при промяна автоматично да се синхронизират (разпращат) с крайните устройства от тип KIOSK.

 4. Между централния сървър (или мрежата, в която той се намира) и крайните устройства трябва да бъде изградена VPN (Виртуална Частна Мрежа) връзка с цел двупосочна свързаност и достъп за поддръжка и управление.

 5. Да се реализира валидация на въвежданите данни от администратор или потребител, както по тяхната наличност така и по техния формат. Ако програмният продукт е реализиран на принципа клиент сървър да се извършва валидация, както при клиента, така и при сървъра.

 6. Дизайнът и функционалността на програмния продукт за визуализирание на съдържанието да бъдат съобразени напълно с функционалността на входно устройство чрез докосване на екрана (touchscreen) независимо дали има, или не налични допълнителни входни устройства (напр, клавиатура, мишка и др.).

 7. Трябва да се предвиди възможност за отделно локално конфигуриране на някой от параметрите на програмния продукт за визуализиране на съдържанието (например различен език по подразбиране).

2.5. Документация:

Програмният продукт и всички негови компоненти трябва да бъдат доставени заедно с подходяща подробна документация (на оптичен носител, CD или DVD) за нуждите на тяхното използване, поддържане и администриране на български и английски език. В документацията трябва да бъдат включени ръководства на потребителя и администратора.

Преди провеждане на обученията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предостави документация за обучението (в електронен вид или хартиено копие).

2.6. Софтуерна поддръжка:


ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предостави условията за софтуерната поддръжка. Като част от условията за поддръжка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предложи процедура(и) за регистриране/ класифициране/ отстраняване на неизправности, предвиждащи наличието на пряка линия за оказване на помощ, както и координатите на центъра за обслужване по време на гаранционната поддръжка (лица за контакти , адрес, телефон, факс, електронна поща).

Софтуерната поддръжка започва да тече от датата на успешното приключване на тестването и приемането и въвеждането в експлоатация.


2.7.Инсталиране и тестване:


Инсталацията обхваща цялата последователност на инсталиране на всички компоненти на програмния продукт и провеждане на тестове за доказване на нормалната работоспособност на програмния продукт.

Целта на тестовете е да се удостовери, че доставения програмен продукт е работоспособен и отговаря на изискванията, посочени в настоящите Технически спецификации. В случаи на разминаване между доставения и офериран програмен продукт, доставчикът е длъжен да отстрани разликите или да достави нов продукт, съответстващ на изискванията на техническите спецификации за своя сметка.


2.8. Обучение:


Обучението следва да се предостави за минимум двама (2) системни администратори от страна на Областна Администрация Смолян и гръцкия партньор.

Обучението следва да обхване, както работата с програмните продукти за визуализиране и управление на съдържанието на електронна информационна система от тип KIOSK, така и за тяхното инсталиране, конфигуриране и привеждане в експлоатация.

Обучението трябва да бъде проведено с необходимото качество и по начин, гарантиращ, че обучаваните ще могат да обучат други потребители, сами ще могат да работят с доставения програмен продукт и в частност да го администрират.

Обучението следва да се осъществява на български език за Областна Администрация Смолян и на английски език с осигурен превод на български за гръцкия партньор.

Обучението се осъществява в срока за изпълнение на поръчката, офериран от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като конкретните дати за провеждането му се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Обучението за работа и администриране на програмния продукт ще се проведе в сградата на Областна Администрация Смолян и в администрацията на гръцкия партньор в гр. Ксанти.

Разходите за обучение трябва да бъдат включени в ценовата оферта.

2.9. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на поръчката се оферира от участника в процедурата, но е не повече от 100 /словом сто/ календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение.

В срока за изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да завърши всички дейности, включени в предмета на поръчката, в това число инсталиране, проверка на доставения и инсталиран програмен продукт, тестване и приемане (въвеждане в експлоатация) и обучения.

2.10. Лицензиране на програмните продукти:


Програмните продукти трябва да бъдат лицензирани под лиценз, позволяващ използването на неограничен брой копия от софтуерния продукт и който не обвързва по време пълната функционалност на продукта. Лицензът не трябва да забранява или ограничава след гаранционната поддръжка работата с програмния продукт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трети лица, наети за целта от него.

Препоръчва се използването на свободен софтуерен лиценз като GNU/GPL (http://www.gnu.org/licenses/licenses.html#GPL), съвместим с него лиценз или еквивалентен. Този лиценз изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълния изходен код на програмния продукт, което позволява поддръжката и надграждането на програмния продукт след изтичане на договорената гаранционна поддръжка да бъдат извършвани и от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трети лица. Този лиценз позволява програмния продукт да бъде използван и за цели различни от първоначално описаната.

За цялостната работа на системата, включително сървъра необходимите продукти за функциониране трябва да бъдат лицензирани.

2.11. Гаранционен срок:

Гаранционният срок на хардуерните компоненти на създадената система от информационни терминални устройства и на софтуерните компоненти на създадената система от информационни терминални устройства се оферира от участника в процедурата, но е не по-малко от 12 /дванадесет/ месеца, считани от изпълнението на договора.

През гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява пълна поддръжка и да отстранява за своя сметка настъпилите повреди чрез извършване на необходимите ремонти по места.
Забележка: За лицензи, програмни продукти, софтуерни и хардуерни устройства и други компоненти с посочен тип, модел или търговска марка в настоящите технически спецификации съгласно чл.32, ал.2 от ЗОП да се чете „или еквивалентно”.

Приложение: 1. Списък на местата за поставяне, инсталация и монтаж на информационни терминални устройства „Киоск” и допълнително и необходимо оборудване за системата от информационни терминални устройства.


Приложение № 1

към Техническите спецификации

СПИСЪК

на местата за поставяне, инсталация и монтаж на информационни терминални устройства „Киоск” и допълнително и необходимо оборудване за системата от информационни терминални устройствапо ред

ВИД НА ДОСТАВЕНОТО УСТРОЙСТВОМЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКАТА, МОНТАЖА И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГИ ДЕЙНОСТИ

1.

Външно информационно терминално устройство „Киоск”

Пред сградата на административната сграда на община Рудозем, находяща се в гр. Рудозем, бул ”България” № 15

2.

Външно информационно терминално устройство „Киоск”

гр. Девин, имот с кад. № 20465.502.5029 улица на кръстовището с № 20465.502.5028 улица

3.

Външно информационно терминално устройство „Киоск”

Курортен комплекс „Пампорово”, в пространството между хотел „Дафовска” и хотел „Орловец”

4.

Външно информационно терминално устройство „Киоск”

гр. Златоград, поземлен имот с пълен идентификатор № 31.563 по кадастралната карта на гр. Златоград, на ул. Стефан Стамболов”

5.

Външно информационно терминално устройство „Киоск”

гр. Смолян, ПИ 925.155, УПИ IX – Занаятчийска чаршия, кв. 25, по плана на кв. Устово

6.

Външно информационно терминално устройство „Киоск”

гр. Смолян, ПИ 934.187, (срещу Планетариум)

7.

Външно информационно терминално устройство „Киоск”

гр. Смолян, ПИ, 934.3 в кв. 166 (до кино „Дружба”)

8.

Вътрешно информационно терминално устройство „Киоск”

Туристически център на гр. Рудозем на административен адрес бул ”България” № 9

9.

Вътрешно информационно терминално устройство „Киоск”

Туристическия информационен център на гр. Чепеларе на административен адрес ул. „Дичо Петров” № 1А

10.

Вътрешно информационно терминално устройство „Киоск”

Административна сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград на административен адрес ул. „Стефан Стамболов” № 1

11.

Вътрешно информационно терминално устройство „Киоск”

Център за обслужване и информация на гражданите в административната сграда на община Баните, находяща се в с. Баните на административен адрес ул. „Стефан Стамболов” № 3

12.

Вътрешно информационно терминално устройство „Киоск”

гр. Смолян, ПИ 925.122, УПИ I – Културен дом, младежки дом, хотел и магазин, в кв. 24 по плана на кв. Устово

13.

Вътрешно информационно терминално устройство „Киоск”

гр. Смолян, ПИ 921.43, УПИ I – Многофункционална сграда, в кв. 66 по плана на кв. Смолян (сградата на Община Смолян)

14.

Вътрешно информационно терминално устройство „Киоск”

гр. Смолян, ПИ 917,616, УПИ IV – Планетариум, в кв. 1 по плана на кв. Смолян

15.

Допълнително и необходимо оборудване за система от информационни терминални устройства, включващо сървър, сървърен шкаф и осигуряване на непрекъсваемо токово захранване за сървъра /UPS в превод от английски “Uninterruptible power supply”

Административната сграда на Областна администрация - Смолян, находяща се в гр. Смолян на административен адрес бул. България № 14Забележка: След отчитане на конкретните потребности на целевата група и възможностите за поставяне и функционално свързване възложителят си запазва правото да промени местата за поставяне на терминалните устройства по т.5, 6, 7, 12, 13 и 14 с други такива, находящи се също в границите на град Смолян, без това да повлияе на параметрите на офертата на изпълнителя.PROJECT CROSS-BORDER TRANSPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

CONNECTIONS AND COMMUNICATIONS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣTHE BASIS FOR IMPROVING QUALITY ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

OF LIFE IN BORDER AREAS”

CONNECTION

Том ІІ – Книга ІІБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница