Програма за използване на средства от структурните фондове за финансиране на инфраструктурни инвестицииДата05.03.2018
Размер330.61 Kb.


ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
Задание

за

изработване на Общ устройствен план на град КопривщицаВъведение

Община Копривщица е най-източната точка на Софийска област. Копривщица е обявена за град музей през 1952 г., за архитектурно - исторически резерват през 1971 г., а през 1978 г. е призната за селище на вътрешния и международен туризъм.

Към момента няма изработен Общ устройствен план на община Копривщица и неговата липса затруднява прилагането на свързани инфраструктурни проекти, планирани в действащия Общински план за развитие и намалява ефективността на публичните инвестиции. Нещо повече, предстои изработването на Общински план за развитие за следващия програмен период 2014-2020 г. Този планов документ е едновременно стратегически план за развитие на територията на общината, инструмент за прилагане на европейската кохезионна политика и политиката за регионално развитие на страната, но и програма за използване на средства от структурните фондове за финансиране на инфраструктурни инвестиции.

Тяхното ефективно изпълнение и общественият интерес изисква инфраструктурните проекти да бъдат планирани по подходящ начин в териториален аспект, което провокира необходимостта от актуална устройствена планова основа.

Изработването и прилагането на този планов документ е определено като задължение на общинските администрации в Закона за местното самоуправление и местната администрация, като са определени следните правомощия:


 • Съгласно чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

 • Съгласно чл. 44, ал. 1 т. 12 от ЗМСМА Кметът възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им.

Съгласно чл. 124, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет приема решение за изработване на проект за общ устройствен план по предложение на кмета на общината.

Съгласно изискването определено в § 123. (1) от ПРЗ на ЗИД на ЗУТ в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон (26.11.2012 г.) кметовете на общини, в които няма действащ общ устройствен план, внасят предложение в съответния общински съвет по чл. 124, ал. 1 за изработването на общ устройствен план.

Изискванията към процеса на изработване и съдържанието на общия устройоствен план на общината е регламентирано в Закона за устройство на територията и Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Настоящото задание предвижда изработването на общ устройствен план за територията на цялата община, включващ населеното място и неговото землище (чл. 105, т. 1 от ЗУТ).

В допълнение, съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за устройство на територията след 01.01.2016 г. застрояване в поземлени имоти извън урбанизираните територии ще бъде допустимо само при наличие на действащ общ устройствен план.
Цел

При изработването на плана следва да се прилагат принципите на устойчивото развитие за постигане на баланс между съхраняване на природната среда, икономически растеж и обществен просперитет, както и отчитане на интересите на сегашното и бъдещите поколения. Постигането на балансирано устойчиво развитие на територията изисква осигуряване на съгласуваност между документите на стратегическо социално-икономическо планиране и документите за дългосрочно устройствено планиране.

При изработването и прилагането му следва да бъдат отчетени предвижданията на устройствени планове на по-високо йерархично ниво (Национална концепция за териториално развитие, Районни устройствени схеми), както и действащите устройствени планове. Следва да бъде осигурено по подходящ начин съответствие и приемственост с общински документи в областта на стратегическото планиране (Общински план за развитие) и секторни програми.

Общият устройствен план следва да бъде разглеждан като дългосрочна устройствена рамка за прилагане на плановете за развитие на общината във времевия хоризонт на неговото действие. В този контекст, при определяне на обхвата и приоритетите за реализация, следва да се вземат под внимание възможностите за прилагане на интегрирани териториални инвестции и да се идентифицират потенциалните източници за финансиране на изпълнението на публични инфраструктурни проекти.

Общият устройствен план на община Копривщица (ОУПО) има следните цели:

а) да създаде планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на урбанизираните територии и на териториите извън тях, обвързано с Националната стратегия за регионално развитие, с Областната стратегия на Софисйка област и общинския план за развитие за съответния период, съвпадащ с плановия хоризонт на ОУПО;

б) да създаде условия за живеене и реализация на дейности за приоритетно социално-икономическо развитие на общината;

в) да осигуряват равнопоставеност на физическите и юридическите лица при реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена собственост, при гарантиране на правата им;

г) да определят границите на териториите, в зависимост от основното или конкретното им предназначение, както и допустимите и забранените дейности в тях и изискванията при използването, опазването и застрояването им;

д) да определят насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии с оглед постигане на оптимална териториална структура;

е) да създават възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на последващото им предназначение;

ж) да предвиждат подходящо развитие на техническата инфраструктура и обвързването на националните инфраструктурни коридори с европейските;

з) да определят устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им предназначение и да осигуряват опазването на културно-историческото наследство;

и) да определят правила и нормативи за прилагане на устройствените планове съобразно местните и регионални характеристики на териториите - предмет на устройственото планиране, както и специфични правила и нормативи към тях.Обхват

С общия устройствен план на община Копривщица се определят: 1. общата структура на територията - предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;

 2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1, който включва общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие;

 3. извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична, държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;

 4. разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;

 5. териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;

 6. териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита.

Информация

За изработването на устройствените планове се ползват данни от топографските карти, кадастъра, нивелационните планове, специализираните карти и регистри и други в цифров и графичен вид, както и други данни от специализираните информационни системи на централни и териториални администрации и на дружества.

Данните за местоположението, границите, размерите, трайното предназначение и начина на трайно ползване на поземлените имоти и сградите и съоръженията на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти, данните за държавните граници, границите на административно-териториалните и териториалните единици и границите на територии, обхващащи имоти с еднакво трайно предназначение, както и данните за собствеността и ограничените вещни права, се извличат от кадастралната карта и имотния регистър.

Данните за надземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, за транспортните съоръжения (железопътни линии, пътища, мостове, бродове, пристанища и други), за хидрографията, за растителната и почвената покривка, ландшафта и за релефа се извличат от топографските и специализираните карти и регистри.

Данните за подземните сгради, за подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, за защитените природни обекти, за обектите на културно-историческото наследство, както и други специфични данни за териториите се ползват от специализираните карти, регистри и информационни системи на централни и териториални администрации и на дружества.

Структура на ОУПО

Възложителят определя изисквания за обхват и структура на ОУПО, в съответствие с изискването, определено в чл. 17, ал. 2 от Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, както следва: • Общия устройствен план на община Копривщица се изработва за периода 2014-2033 г., с 20 годишен планов хоризонт;

 • Плановият документ се разработва в две фази – предварителен проект и окончателен проект.

Предварителен проект на ОУПО

Предварителният проект на ОУПО съдържа текстови и графични материали, анализ и прогнозиране на устройственото и социално-икономическото развитие на територията.Текстовите материали към ОУПО в частта за анализ на съществуващото положение съдържат като минимум раздели за:

 1. регионални проблеми, в т.ч. пространствени, икономически, социални, културни, екологични, комуникационни и др.;

 2. социално-икономически условия и проблеми:

 • демография, в т.ч. брой, еволюция на развитие, структура (полова, възрастова, социална), тенденции на развитие;

 • структура за заетостта, в т.ч. отрасли, сектори на дейност, социална и професионална категоризация, тенденции на развитие;

 • икономическа база, в т.ч. отрасли (промишленост, селско и горско стопанство, туризъм, строителство, транспорт, енергетика и др.), структура на собствеността, ефективност, регионални характеристики;

 • райони със специфични проблеми;

 1. териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология, флора, фауна, поземлен ресурс по фондове (населени места и други урбанизирани територии, земеделски земи, горски фонд, защитени територии, нарушени територии), структура на собствеността (държавна собственост - изключителна, публична и частна, общинска собственост - публична и частна, частна собственост);

 2. обитаване: количествено и качествено състояние на жилищния фонд, структура на собствеността, видове (типове) пространствени структури на обитаване, технико-икономически характеристики на видовете (типовете) обитаване, градска динамика;

 3. здравеопазване: териториално разположение на обектите, видове лечебни заведения по нива на обслужване (доболнична и болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, рехабилитационни центрове и др.), форма на собственост;

 4. образование: териториално разположение на обектите, образователни равнища, собственост;

 5. култура: териториално разположение, значимост, собственост;

 6. Състояние на техническата инфраструктура:

 • трасета и съоръжения, технически параметри на електроснабдителната, газопроводната, далекосъобщителната и други мрежи,

 • класификация и състояние на пътната и железопътната мрежа;

 • трасета и съоръжения, технически параметри на водоснабдителната и канализационната инфраструктура, съоръжения за пречистване на отпадъчните води;

 • системи за сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа за отпадъци;

 • радио- и телевизионно покритие на територията на общината, покритие с други комуникационни системи.

отдих и туризъм: обекти, значимост, собственост, влияние в общото икономическо развитие;

 1. екологично състояние: замърсяване на въздуха, водите и почвите, категоризация, характеристика на вредните емисии, основни източници на замърсяване.

Текстовите материали към ОУПО в частта прогноза трябва да съдържат като минимум раздели за:

 1. проноза за социално-икономическото развитие на общината:

 • демографско развитие (песимистичен, оптимистичен и реалистичен вариант);

 • икономическо развитие (промишленост, селско и горско стопанство, транспорт, строителство, туризъм и др.),

 • развитие на социалната база (образование, здравеопазване, култура, комунални дейности),

 • приоритети за реализация;

 1. прогноза за пространственото развитие:

 • основно предназначение на териториите, режими на устройство и параметри за натоварването им;

 • развитие на урбанизираните територии;

 • развитие на техническата инфраструктура.

 1. екологични условия: прогноза за въздействия върху околната среда от социално-икономическото и пространственото развитие и мероприятия за подобряване на средата;

 2. правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват условията, при които може да се изменя планът, задължителните изисквания към подробните устройствени планове (ПУП), допустимите натоварвания на териториите и др.

Графичните материали към ОУПО илюстрират текстовите материали към ОУПО в частта прогноза. Графичните материали са основни и допълнителни, като Основните графични материали са задължителни, а допълнителните графични материали се определят от възложителя с настоящото задание.

Основните графични материали на предварителния проект съдържат:

 1. опорен план на общината в М 1:10000, изработен върху топографска карта, с отразени кадастрални и други данни съгласно чл. 115 ЗУТ.

 2. общ устройствен план на общината в мащаба на опорния план, изработен върху картата по т. 1, в който се отразяват бъдещото развитие и устройството на териториите, включващо:

 • режим за устройство и строителните граници на урбанизираните територии: населени места, групови и единични паметници на културата, промишлени комплекси и други селищни образувания;

 • земеделски земи, в които не се допуска промяна на предназначението им, и останалите земи, в които това е допустимо;

 • горски територии (гори и земи от горския фонд);

 • територии със специфични характеристики (резервати, национални паркове, природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове, защитени местности, паметници на културата, гробищни паркове, минерални извори, калонаходища, обекти на сигурността и отбраната);

 • нарушени територии (кариери, насипища, свлачища, срутища, мочурища, депа за отпадъци и др.) за етапно възстановяване и рекултивация;

 • водни площи и течения - реки, езера, язовири, напоителни и отводнителни канали;

 • елементи на транспортната техническа инфраструктура - пътна мрежа по класове, железопътни линии, гари;

 • елементи на другата техническа инфраструктура - електропроводи, газопроводи, нефтопроводи, нефтопродуктопроводи, топлопроводи, далекосъобщителни мрежи, водопроводи, канализационни колектори, и съоръженията към тях (електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.);

 1. схеми в мащаб, определен в заданието за транспортната мрежа и другите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Допълнителните графични материали към ОУПО съдържат карти, схеми, графики, фотоси и други материали по преценка на изпълнителя.

Предварителният проект на ОУПО се приема от възложителя, представя се за обществено обсъждане и се приема от общинския експертен съвет по устройство на територията.Окончателният проект на ОУПО съдържа текстовите и графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации.

Текстовите материали към предварителния проект на ОУПО се допълват с доклад за изпълнение на препоръките. Графичните материали към окончателния проект на ОУПО, към които има препоръки и бележки, се изработват наново.Необходима информация за изработване на ОУПО (съществуваща ситуация)

Обща информация.

Община Копривщица е разположена в Югозападен район от ниво 2, в източната част на Софийска област в централната част на Същинска Средна гора. Съставена е от едно населено място – общинският център гр. Копривщица и граничи с общините Пирдоп, Антон, Карлово, Хисаря, Стрелча и Панагюрище.Демография

По данни от последното преброяване на населението от НСИ, населението на общината е 2410 души от които 98% се самоопределят като представители на българската етническа група. Населението на възраст над 15 г. е 2117 лица, от които икономически активни са 1032 лица (48,75%) в т. ч. 900 заети и 132 безработни лица, икономически неактивните са 1085 или 51,25%. В следващите таблици са преставени ключови характеристики, илюстриращи демографското развитие в общината:Население по местоживеене, пол и възраст към 01.02.2011 г.

Възраст

Общо

В градовете

В селата
Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

2 410

1 181

1 229

2 410

1 181

1 229


0-4

90

43

47

90

43

47


5-9

94

53

41

94

53

41


10-14

109

53

56

109

53

56


15-19

125

64

61

125

64

61


20-24

123

60

63

123

60

63


25-29

134

71

63

134

71

63


30-34

127

63

64

127

63

64


35-39

180

94

86

180

94

86


40-44

161

85

76

161

85

76


45-49

156

85

71

156

85

71


50-54

193

95

98

193

95

98


55-59

187

93

94

187

93

94


60-64

205

107

98

205

107

98


65-69

157

65

92

157

65

92


70-74

136

63

73

136

63

73


75-79

119

47

72

119

47

72


80-84

64

24

40

64

24

40


85+

50

16

34

50

16

34


Население на 15 и повече години по населени места и икономическа активност към 01.02.2011 г.

Области
Общини
Населени места

Общо

Икономически активни лица

Икономически неактивни лица

общо

заети

безработни

Софийска област

214232

110499

95217

15282

103733

Община Копривщица

2117

1032

900

132

1085

гр. Копривщица

2117

1032

900

132

1085

Население под, във и над трудоспособна възраст по пол към 31.12.2010 г.

Области
Общини
Населени места

Общо

В подтрудоспособна възраст

В трудоспособна възраст

В надтрудоспособна възраст

общо

мъже

жени

общо

мъже

жени

общо

мъже

жени

общо

мъже

жени

Софийска област

250464

122276

128188

35561

35561

17321

150566

79733

70833

64337

24303

40034

Община Копривщица

2377

1153

1224

294

156

138

1396

735

661

687

262

425

гр. Копривщица

2377

1153

1224

294

156

138

1396

735

661

687

262

425

В ОУПО, в съответствие с действащата нормативна уредба, следва да се разработи демографска прогноза, включваща: • Перспективен общ брой на населението на общината, с прогнозен хоризонт, съвпадащ със срока на действие на ОУПО;

 • Прогнозен брой по възрастови групи (в под трудоспособна, трудоспособна и над трудоспособна възраст);

 • Прогноза за работната сила, в т.ч. за броя на заетите.

Демографската прогноза се разработва във варианти (най-малко два), при отчитане на влиянието на задържащи и на стимулиращи фактори за демографско развитие.

Икономическа база

Към 2003 г. делът на наетите лица в индустрията е 16,97 %. През изминалия петгодишен период секторът показва трайна тенденция към абсолютно и относително намаляване на своя принос в брутопродукцията на общината.

Селското стопанство, е със значителен дял в структурата на общинската икономика, като се наблюдава тенденция към увеличаване както на броя на наетите в сектора /2003 г. 41,7 % заети в земеделските стопанства от общия брой наети/, така и на броя на регистрираните като земеделски производители.

Услугите в общината се представени от културно-познавателният туризъм, търговията и ремонта. В този сектор са заети около 40 % от икономически активното население, като той осигурява най-голяма част от приходите на населението и общината.

Наред с демографските прогнози, планирането на териториалното развитие на системите да се съобрази с ресурсовите възможности и с потребностите за осигуряване реализацията на външни инвестиционни инициативи, значими за социално-икономическото развитие на общината.

ОУПО следва да създаде устройствени условия за икономическо развитие, с оглед стабилизиране на работната сила и повишаване качеството на живот, при съблюдаване изискванията за опазване на природните ресурси и устойчивост на развитието.

По отношение развитието на инфраструктурата на първичния и вторичния сектори при изработването на плана да се съблюдават следните изисквания:


 • Да се намерят решения за локализация на селищни образувания (урбанизирани структури извън строителните граници на населеното място), предназначени за изграждане основно на малки инфраструктурни обекти на аграрния сектор - животновъдни ферми и комплекси, складови комплекси за селскостопанска продукция, оранжерии, ветеринарна лечебница, малки мандри и други, целящи стабилизиране на работната сила на селата и приближаване преработката на селскостопанската продукция, основно от животновъдството, до местопроизводството й.

 • Планът трябва да предвиди териториалната организация и на зони за микро и малки предприятия в други характерни отрасли, напр. дървообработване, картофопроизводство и др.

Териториални проучвания. Община Копривщица заема централно положение в Същинска средна гора и периферно в Софийска област в границите на Южна България. Тя е 17–та община по територия община в областта от общо 22 общини.

Релеф: Територията на общината попада в обсега на Същинска средна гора. Преобладава котловинно–хълмист и планински тип релеф. В югозападната и югоизточната част на общината, над обширни плоски била се открояват върховете Буная /1572 м.н.в./ и Богдан /1604 м.н.в./. В горното течение на р. Тополница се простира добре обособеното Копривщенско долинно разширение с около 1000 м.н.в., където се простира и гр. Копривщица. Средната надморска височина за територията на общината е 1172 м.н.в., а на самият град е 1060 м.н.в. което затруднява в значителна степен транспортната достъпност и поставя ограничения, но и разкрива възможности пред социално-икономическото развитие на общината.

Климат: Средната годишна температура на територията на общината е в диапазона 6 – 8ºС, ср. януарската температура при станция Копривщица е отрицателна и е около - /-4.2º С/, а ср. юлската е около 16.8ºС. (Атлас на България, 1973 г.) През студеното полугодие и особено през зимата се създават условия за инверсни състояния. С тях са свързани и абсолютните минимални температури при станция Копривщица.

Годишните валежи на територията на общината се изменят в диапазона 600 – 800 мм. Вътрешногодишното разпределение на валежите се характеризира с проявата на типичен умерено-континентален режим - основен максимум през м. май-юни и минимум през февруари.

Основните речни системи, които протичат през територията на община Копривщица са р. Тополница /горно течение/, ляв приток на р. Марица и р. Стрелченска Луда Яна /горно течение/, ляв приток на р. Луда Яна /ляв приток на Марица/.

Почви: територията на община Копривщица попада в Балканско – Средиземноморска почвена подобласт - Средногорска /обхваща земите до 700 м./ и Витошко – Средногорска /обхваща земите над 700 м.н.в./ почвени провинции. Основните почвени типове разпространени тук са кафявите горски почви, канелено-подзолисти и планинско –ливадни почви.

Ролята на този компонент на околната среда се разглежда както като ресурс за стопанско ползване в аспекта на естествено, потенциално икономическо плодородие, така и като среда за строително усвояване, вкл. за нуждите на спорта и туризма. От съществено значение е коректното установяване на зоналното разпространение на почвите по типове, вкл. наличие на азонални типове почви. Да се предвиди рекултивация на нарушени терени от различен вид и се определи подходящото им бъдещо предназначение.Подземни природни богатства: На територията на общината няма територии на които да се добиват полезни изкопаеми, което обуславя високо качество на компонентите на ландшафта и запазването и занапред на природния и климатичния комфорт.

Поземлен ресурс по фондове. Общата площ на общината е 139165 дка, от които горска територия са 84027 дка, населени места и други урбанизирани територии: 1409 дка, водни течения и водни площи: 252 дка, територия за транспорт и инфраструктура: 396 дка и земеделска територия: 55892 дка.

Обявени са следните защитените територии на територията на общината: • Защитена местност “Калето – Смиловене” с площ 1.6 ха

 • Природна забележителност “Донкина гора” с площ 16 ха

 • Защитената местност “Барикадите” е с площ 117,7 ха

 • Резерват “Богдан” е създаден през 1972 г., като през 1999 г. получава статут на

 • поддържан резерват. Разположен е на площ 113,6 ха на 1350 – 1500 м н.в.

Обитаване. Към 31.12.2010 Полезна площ на жилищата е общо 115971 кв. м., от които жилищна площ 77716 кв. м., спомагателна площ 20024 кв.м. и кухни 18231 кв.м. От общо 1438 жилища, стоманобетонните са 39, тухлените 1293, а 106 са отнесени към категорията „други”. Едностайните жилища са 231, двустайните 299, тристайните 404, четиристайните 374, петстайните – 207, а тези с шест и повече стаи – 159. Средно на 1000 души население се падат 704 жилища, като средният брой лица на едно жилище е 1.42.

С плана следва да се обосноват потребностите от териториално развитие на населеното място. Като основен резерв за развитие да се считат терените с възможност за инфраструктурно осигуряване.

Перспективното развитие на населеното място да се определя на база капацитета на териториите, при спазване на оразмерителните параметри за отделните устройствени зони и територии.

Капацитетът на жилищните територии да се определя съгласно чл.14, ал.1 от Наредба № 7/2003 на МРРБ.Здравеопазване. Медицинската помощ в общината е организирана в кабинети тъй като в общината няма болнични заведения /многопрофилна, специализирана или диспансер/ и лечебни заведения за извънболнична помощ /диагностично-консултативни центрове, медицински центрове, стоматологични центрове и др./ Достъпът на населението на общината до болнична помощ се осигурява в гр. София и гр. Пирдоп. В общината работят двама общо практикуващи лекари и трима стоматолози.

Образование. Образователното ниво на населението на община Копривщица е високо. Това е фактор благоприятстващ развитието на всички сфери на социално-икономическия и културния живот. Към 2001 г. 53 % от населението са с по-ниско от средно образование или 1400 д. Ако от този брой се извади броят на населението до 19 г. възраст то населението с под средно образование е около 900 д. или 35,2 % предимно възрастно население.

В общината функционират едно средно общообразователно училище и една целодневна детска градина. Община Копривщица не разполага с детска ясла.

За учебната 2012/2013 г. общият брой ученици в СОУ „ Любен Каравелов” е 256, от които 187 ученици в редовна форма на обучение и 69 ученици в самостоятелна форма на обучение. Персоналът е 33 души.

Към 2013 г. в детска градина “Евлампия Векилова” са обхванати 75 деца, организирани в 4 групи. Персоналът нает в градината е 15 души.

Учащите през учебната 2010/2011 г. по степени на Международната стандартна класификация на образованието (МСКО '97) са общо 198, от които 56 получават начално образование в общообразователно училище, 74 получават прогимназиално образование в общообразователно училище, а средно образование получават 68 ученици.

Култура. Културно-историческото и архитектурното наследство на Копривщица е уникално. Описани са 388 паметници на архитектурата и културата от национално и местно значение. С постановления на Министерски съвет през 1952 г. Копривщица е обявена за град-музей, а през 1971 г. и за архитектурен резерват. По-голяма част от паметниците са частна собственост и се обитават, което създава проблеми при тяхната поддръжка.

В община Копривщица е създаден фонд към Дирекция на музеите, който съдържа предмети и писмени исторически извори, фотоархив, богата библиотека от старопечатна и научна литература. Уредени са шест музейни експозиций в родните къщи на видни копривщенци: • Етнографски музеи “Ослекова къща” (1856г.)

 • Етнографски музеи “Лютова къща” (1854г.)

 • Каблешкова къща (1845г.)

 • Дебелянова къща (1830г.)

 • Каравелова къща (1810-1835 г.)

 • Къща Георги Бенковски (1831г.)

В списъка на паметниците на културата с категория „ Национално значение” на територията на община Копривщица са следните обекти:

 • Гъркова къща – 1842 г.

 • Павликянска къща от XVIII в. и външна къща до нея

 • Десьова /Старирадева / къща – 1855 г.

 • Лютова къща – 1854 г.

 • Млъчкова къща -1855 г.

 • Къща и килийно училище х. Геро Добрович Мушек – 1810 г.

 • Къща на Петко Доганов – 1815 г.

 • Къща музей Димчо Дебелянов – 1830 г.

 • Генчова къща/ Генчо – Стайкова къща / – 1866 г.

 • Ослекова къща – 1856 г.

 • Къщата музей Тодор Каблешков – 1845 г.

 • Къща музей на Любен Каравелов и стопанска сграда – 1810 г.

 • Хаджи Никола Тороманова къща - 1832 г.

 • Къща музей Георги Бенковски - 1831 г.

 • Михаил Маджарова къща

 • Църква „ Св. Богородица” – 1817 г.

 • Историческо място- местност „ Барикадите”

 • Историческо място- паметник „ Братска могила”

През 2006 г. край Копривщица, в местността „Смиловене” е разкрит тракийски тюрзис от преди 2400 години. Открити са останки от каменните му зидове, надпис от входа, а недалеч- гробница с интересна украса. Като архитектура укреплението е уникално: построено е на билото на хълма върху естествена, отрязана отвесно скала от северната страна, с цел сигурност и недостъпност.

Общият устройствен план на общината следва да оцени обектите на недвижимото културно наследство, поставящи изисквания и ограничители по отношение устройствената, строителна и друга човешка намеса в средата, към която принадлежат или която съставляват. Той трябва да осигури условия за физическото опазване на ценностите и тяхната среда, за тяхната адаптация, социализация и промотиране, за реализация на стопанския им потенциал – като обект на туристически интерес и посещения. При разработването на ОУПО следва да се вземе предвид определената охранителна зона на културно-исторически резерват Копривщица.

Плановите предвиждания да се съобразят със спецификата на обектите на наследството:

- според пространствената им структура и териториален обхват;

- според научната и културна област, към която се отнасят и принадлежността им към определен исторически период;

- според културно-историческата им стойност.

Планът да е съобразен с устройствените аспекти на режимите за опазване на ценностите (териториален обхват, охранителни зони, предписанията по отношение опазването и устройството, каквито следва да бъдат издадени от компетентния държавен орган по законоустановения ред.

В проекта за ОУПО да се отразят режимите за опазване на археологическите ценности извън населените места и се предвиди експониране на такива, представляващи широк интерес и/или интегрирани с обекти на природното наследство, определени за туристическо посещение. За тях планът следва да третира устройствените проблеми на достъпа и изграждането на приемната инфраструктура.

ОУПО може да предпише по-подробни изисквания към последващите нива на устройственото планиране, свързани с опазването и социализацията на ценностите в населените места или в новопредвидени за урбанизация територии, и/или за създаване на други документи (програми, местни наредби и пр.), представляващи необходим инструментариум в комплексния процес на опазването на наследството.

ОУПО следва да създаде устройствени условия, респ. да предпише изисквания към последващите подробни планове, за развитие на инфраструктурата на културата за опазване и представяне недвижимото и нематериалното наследство.


Състояние на техническата инфраструктура

Пътна инфраструктура:

Общата площ на транспортната инфраструктура в общината е 414 дка.

Транспортната мрежа в община Копривщица обхваща малка част от първокласния път София – Бургас. Втори по значение е второкласният път с направление север-юг с дължина 12 км., свързващ подбалканския път и гр. Копривщица. На юг от Копривщица е второкласният път за Стрелча с обща дължина 26 км. Изграден е и третокласен път за комплекс Барикадите и хижа Бунтовна до с. Кръстевич, община Стрелча с обща дължина от 32 км. Към транспортната мрежа се причисляват и градските улици и булеварди. Тази конфигурация на пътищата следва релефа формиран от течението на р. Тополница и е с изразено направление север-юг. Това са единствените връзки на общината с останалата част на страната, което налага поддържането на система на организация за действия при обилни снеговалежи, снегонавявания и срутвания на земни маси върху пътната настилка.

Общият устройствен план, който ще предложи развитието на функционално-пространствената организация на града за прогнозния хоризонт, следва да определи структурата и пространствената геометрия на уличната мрежа.

Правилата за прилагане на ОУПО да изискат от последващи планове уличната мрежа в урбанизираните територии да се структурира и да се определи функционалната й класификация, въз основа на която трасетата да се доизградят, реконструират или рехабилитират.

Водоснабдяване и канализация

Водоснабдяването на гр. Копривщица се осъществява от два броя речни водохващания и няколко каптажа.

Двата каптажа /общ дебит – 8 l/s/ на р. Въртопска са изградени през 1968 г. на кота 1320.66 в Стара планина /16 км. СИ от града/. Водата от тях по гравитачен път достига до напорния водоем /V=500 m3 / в СИ част на града /кота 1079.00/.

Речното водохващане на р. Ширинейка, изградено през 1995 г. се намира на около 3 км. ЮЗ от града /кота 1086.0/. Водата по гравитачен път достига до напорен водоем /V=500

m3/. Проектното водно количество е 20 l/s Водопреносната мрежа, /в т.ч. външни водопроводи – 18 028 м./ е изградена от етернитови тръби с доказано канцерогенни свойства, които са морално и физически остарели, полагана е през годините от 1928 до 1970 г. и това е причината за честите аварии. По информация, подадена „ В и К” ЕООД, гр.София, физическите загуби на вода са около 65 %.Сградните водопроводни отклонения са от поцинковани тръби, експлоатационният срок на които отдавна е изтекъл.

Към настоящия момент има подменени участъци от уличната водопроводна мрежа с полиетиленови тръби с диаметър ф90 и ф110 по ул. „ Яко Доросиев” и по ул. „ Нешо Попбрайков”

Канализационната мрежа на града е изпълнена от бетонови тръби, чието състояние е незадоволително- в резултат на агресивността на подпочвените води, циментът почти навсякъде е извлечен, тръбите са изтънели, намалена е тяхната носимоспособност. Връзките между тръбите са нарушени и в тях се инфилтрират много подпочвени води, а при ниско ниво на подпочвените води процесът е обратен. Канализационните колектори, събиращи отпадните води, се изливат в река Тополница.

В град Копривщица все още няма работеща пречиствателна станция за битово-отпадни води. Започнато е строителството на такава през 2006 г. с финансиране от ПУДООС. Към настоящия момент строителството е спряно.

Към ОУПО се отправят и изисквания за предвиждане за (до)изграждане на техническа инфраструктура; осигуряване на необходимите за развитието им количества енергия и вода; благоустрояване, вкл. озеленяване и комунално обслужване; изпълнение на мероприятия, осигуряващи ненарушаване екологичната обстановка, вкл. изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадъчните води.

По отношение на водоснабдяването и канализацията ОУПО трябва да изследва и определи:

- водоизточници - капацитет, състояние, в т.ч. идентифициране и включване допълнителни водоизточници;

- резервоари – оценка за достатъчност на изградения обем на резервоарите;

- главни водопроводи - капацитет и състояние, възможност за поемане на допълнително натоварване, нови трасета;

- начин на отвеждане на отпадъчните води и определяне на места за локални пречиствателни съоръжения;

- правилата за прилагане на плана да изискват от последващите подробни устройствени планове на населените места и селищните образувания реконструкция на разпределителните мрежи, в т.ч. подмяна на съществуващите с тръби с подходящи параметри.

Общият устройствен план на общината и града следва да отрази всички предвиждания на интегрирания проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.


Комуникации

Телекомуникационната инфраструктура на териоторията на общината е морално остаряла и се превръща в сериозна пречка за развитие на бизнес и модерно обучение. Има почти 100 процентово покритие на мобилните оператори.Отдих и туризъм

На територията на Софийска област се намират 13 музея, 6 от които в Копривщица.Категоризираните обекти за настаняване към 2013 г. са 98 бр., разпределени като “Хотели”, “Семейни хотели”, “Къщи за гости” и “Самостоятелни стаи”, с леглова база от 1040 легла. Категоризираните заведения за хранене са 28 бр. Силно влияние оказва съществуващия и новоизграждан жилищен фонд в гр. Копривщица, където много къщи се преустройват в семейни хотели и механи.

В основата на туристическия продукт са Възрожденските обекти, местните традиционни занаяти и местният бит, читалището и читалищната дейност, възможностите за планински рекреативен туризъм, екотуризма, екообразователния продукт, селския, агро- и конгресен туризъм, както и възможностите за практикуване на зимни спортове.

Изисквания към ОУПО относно развитието на туристическата инфраструктура и опазването и целесъобразното използване на туристическите ресурси:

- с устройствените си предвиждания, правила и нормативи планът да осигури в максимална степен едновременно социализацията и опазването на всички ценни природни и антропогенни дадености - природозащитени обекти, биоразнообразие, характерен ландшафт, недвижимо културно и историческо наследство;

- да създаде условия за развитие на териториите, подходящи и привлекателни за разполагане на инфраструктура, обслужваща курортния туризъм и отдиха –акракционни съоръжения и спортни обекти (самостоятелни и в ядра ) за малки и големи посетители, инфраструктура за екстремни спортове и др.


Екологични условия

Атмосферен въздух

На територията на общината не са изградени пунктове, като част от НАСЕМ за контрол на качеството на атмосферния въздух. Съгласно изискванията на наредба № 7 към закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, ДВ бр.45/03.05.1999 г., община Копривщица /чл.30, ал.1, т.4/ се отнася към районите в който нивата на замърсителите /азотен двуокис, серен двуокис и ФПЧ/ не превишават долните оценъчни прагове. /Приложения 15, 16, 17/

Потенциални източници на емисии на територията на общината са:


 • емисии от транспорта;

 • емисии от битови горивни процеси;

 • емисии от фирмени промишлени инсталации

Проектното решение на ОУПО следва да се основава на преценка за състоянието на приземния слой на атмосферата в двата аспекта – химически /съдържание на вредности/ и физически /температура, влажност, слънчево греене и др. и се предложат съответни мерки за защита;

- при наличие на актуални данни за нарушени качествени характеристики на атмосферния въздух по наблюдаваните от ИАОС параметри, респ. идентифицирани източници – формулиране на устройствени мерки за ограничаване на въздействието, в зависимост от местоположението и вида на източника, респ. вида на въздействието.Води

Повърхностни води

На територията на общината, съгласно заповед РД - 192/11.05.1998 г. на Министъра на околната следа и водите е определен един пункт за контрол качеството на повърхностните води, като част от Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) - Пункт 325 /р. Тополница под гр. Копривщица/. Той се явява един от пунктовете, които са фонови за страната и в които пробонабирането се осъществява сезонно-четири пъти годишно.

Средномесечните стойности на имисионните показатели - биогенни елементи /NH4 – N, NO2 – N, NO3 – N, PO4/, БПК5, разтворен кислород, наситеност с кислород, разтворени вещества и неразтворени вещества, тежки метали /олово, манган и желязо/ за периода 1993 – 2004 г. отговарят на стандартите за ІІ категория води.

Преобладаващи са негативните тенденции – т.н. намаляват съдържанията на показателите N – NO2, N – NO4, разтворени и неразтворени вещества. Единствено годишните стойности за 1996 и 1997 г. на показателя нитритен азот не отговарят на стандартите. С нарастващи концентрации са показателите разтворен кислород и наситеност с кислород, нитратен азот, както и на хлорните и сулфатните йони.

През последните години се наблюдава тенденция на увеличение на съдържанията на желязо. Същевременно значително намаляват концентрациите на олово и манган. Независимо от тенденцията обаче, съдържанията на всички изследвани метали във водите на р. Тополница отговарят на стандартите.Към момента протичащите на територията на общината реки са в добро екологично състояние.

Подземни води

На територията на общината няма изградени пунктове за наблюдение състоянието на подземните води. По отношение на водите е необходимо всички предвиждания да се базират на актуална информация относно:  • съществуващо ползване на водите – за водоснабдяване, производство на ел. енергия, напояване, промишлени цели, риболов, рибовъдство, СПА и др. видове туризъм;

  • местоположението и състоянието на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване;

  • състоянието на водопреносната и канализационна мрежи в количествен и качествен аспект;

  • заустването на непречистени отпадъчни води от населеното място; количествени и качествени характеристики.

ОУПО следва да осигури устройствени условия за опазването и правилното използване на водните течения и другите водни площи, предвид екологическото, стопанското и рекреационното им значение, както и като ценни елементи на ландшафта.

С Правилата за прилагане на плана (когато това не е регламентирано с по-високо стоящи планове), да се изиска от последващи подробни планове за територии, включващи или прилежащи на водни течения и площи, осигуряване на превенция срещу вредното въздействие на водите, осигуряване на безпрепятствен достъп до бреговете им за нуждите на мониторинга и поддържането на водния обект и други, свързани с управлението на водите, съгласно Закона за водите.Отпадъци

На територията на общината е изградено депо за твърди битови отпадъци, което в баланса на територията заема площ от 33 дка. Неговият капацитет е почти изчерпан. Намира се в местността „Орлов камък”. Депото е със срок на съществуване до момента на откриване на регионалното депо в м. Бакаджика в земището на гр. Златица. Общинското депо е без електронна везна, неохраняемо.


Община Копривщица има организирано сметосъбиране, осигурено по договор с фирма „Бекастрой” АД гр. Самоков, за събиране и извозване на отпадъците, почистване на обществените места, поречието на р. Тополница и деретата. Основно се генерират отпадъци, свързани с битовата дейност на населението.Събраните отпадъци се транспортират до общинското депо Копривщица. Генерираното количество отпадъци е около 700 тона годишно.


Шум

В момента няма данни замърсяване на територията на общината в резултат на шум от автомобилен транспорт и локални източници /заведения за обществено хранене, търговски обекти и др./.Допълнителна информация

Възложителят ще предостави допълнително на избрания изпълнител за изработване на общ устройствен план на община Копривщица следните документи: • Общински план за развитие на община Копривщица за периода 2007-2013 г.

 • Анализи, изработени за целите на подготовката на общинския план за развитие за периода 2014-2020;

 • Секторни стратегии/анализи за развитие (напр. стратегия за развитие на туризма, за управление на общинската собственост, за опазване на околната среда и др.).

 • Инвестиционни проекти/прединвестиционни проучвания за проекти за развитие на техническа инфраструктура (когато е приложимо).

Възложителят ще подпомага изпълнителя за получаване на актуална информация от централната и териториалните администрации, както и чрез провеждане на анкети и форуми за събиране на мнения от представители на жителите на града.
2077 Копривщица, ул.”Любен Каравелов”16

тел: +359 7184 21 19, факс: +359 884 836 906

e-mail: info@koprivshtitsa-bg.comweb: www.koprivshtitsa-bg.comБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница