Програма за малки проекти на глобалния екологичен фонд формуляр застраница1/4
Дата28.06.2017
Размер0.51 Mb.
  1   2   3   4
ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА

ГЛОБАЛНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОНД
ФОРМУЛЯР

за

за предложение за финансиране на проект
Име на проекта на български език:

Опазване на биологичното разнообразие в района на скалния венец „Витата стена”, Натура 2000 зона, Община ГабровоИме на проекта на английски език: Biodiversity protection in the area of rock chain “Vitata Stena”, Natura 2000 site, Gabrovo municipality

Кандидатстваща организация на български език: Местна инициативна група за устойчив туризъм (МИГ за устойчив туризъм)

Кандидатстваща организация на английски език: Local Initiative Group for Sustainable Tourism

Партньори по проекта:

Продължителност на проекта: 2 години

Общ бюджет на проекта, лева: 151 790

Сума, за която се кандидатства от ПМП, лева и % от общия бюджет:

72 500, 47,8%В случай на одобрение на предложението за финансиране, ПМП получава пълните права за публично разпространение на информация относно проекта и неговите резултати.

Попълва се от служител на ПМП

Номер на предложението:

Служител приел проекта: Подпис:

Дата на получаване:

І. 00000000КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Име на организацията


Местна инициативна група за устойчив туризъм

2. Общи данни (номер на съдебно решение, статус (в обществена или частна полза), булстат)

Гражданско дружество по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите от 03.05.2007 г.

БУЛСТАТ: 90010589

3. Контакти (пощенски адрес, телефон, факс, e-mail, website)

гр. София,

район Възраждане,

п. код 1303, п. кутия 15,

пл. ВЪЗРАЖДАНЕ № 3 ет. 3 ап. 15,

тел. (02) 980 82 01,

факс (02) 980 90 07,

e-mail: info@time-foundation.org4. Банкова информация (банка, клон, адрес на банката, телефон и факс на банката, код на банката, име на притежателя на сметката, номер на сметка в български лева)

Банкова сметка ще бъде разкрита в случай на одобрение на проекта.5. Лице за контакт: (координатор на проекта)
Румяна Николова Халачева, тел. 0887 478397, email: alfariders@abv.bg

6. Оторизирано лице, длъжност, номер на лична карта


Даниела Димитрова Симова, Управител,
7. Мисия и стратегически цели на организацията
Мисията е да се обединят усилията за развитие на устойчив туризъм на територията на общините Габрово и Севлиево
Целите на МИГ за устойчив туризъм са изредените по-долу, които ще се осъществяват на територията на общините Габрово и Севлиево:

1. Да допринася за развитието на устойчив туризъм, включително чрез:

а) разработване в съответствие с пазарното търсене на нови атрактивни продукти, свързани с културно-историческото и природното наследство;

б) създаване на туристически атракции, включително развлечения, пътеки, интерпретативни програми и съоръжения и други;

в) извършване на ситуационен анализ на туристическите ресурси в района, измерване на съществуващото и потенциално въздействие на туризма и оценка ефективността на управленския процес;

г) разработване и провеждане на обучителни програми, включително по отношение на основни правила за поведение в природата и по-специално в защитени територии и НАТУРА 2000 места;

д) консултиране и обучение на заинтересовани лица от Общините Габрово и Севлиево относно наличните добри практики за провинциален туризъм (селски, семеен, еко, природен, хоби и т.н.) и законовите и професионални изисквания за упражняване на туристическа дейност;

е) получаване и консултиране за получаване на Еко етикет или еко/ ”зелен” сертификат на различни нива (район, населено място, обекти, услуги и т.н.) в зависимост от възможностите и потребностите;

ж) рекламни и информационни кампании за различните видове туризъм в региона.

2. Да допринася за запазване и развитие на местния бизнес;

3. Да допринася за устойчивото развитие на региона и опазването на околната среда, включително чрез опазване на биоразнообразието и участие в устойчивото управление на защитени територии;

4. Да подпомага ефективното усвояване на средствата от фондове на ЕС и други източници на финансиране посредством проекти в сферата на туризма, консултиране и обучения, идентифициране и разработване на местни приоритетни партньорски проекти, отговарящи на условията за финансиране;

5. Да допринася за въвеждането и провеждането на образование по устойчиво развитие, включително чрез обучение на педагогически кадри по устойчиво развитие и нови методи на преподаване;

6. Да допринася за укрепването на капацитета на различни заинтересовани страни за устойчиво развитие;7. Да допринася за разнообразяване на селскостопанската продукция, включително чрез демонстрация на биологично земеделие и разработване и провеждане на обучение по агроекология.
8. Кратка история на организацията и предишни постижения
Организацията и новосформирана и няма предишен опит. Това е първият й проект.
9. Капацитет на организацията
Капацитетът на организацията се състои в капацитета на учредителите на МИГ за устойчив туризъм. Фондация ТАЙМ има 12 годишен опит в управлението на проекти. Алфа Кентавър и Елдород са търговски дружества с конкретен опит в хотелиерство, туризъм, коневъдство. Интеко Травъл е специализирана туроператорска агенция в сферата на планински туризъм. Г-н Койо Коев и Г-н Любомир Лалев разполагат с контакти сред местната общност, които са от ключово значение за успеха на настоящия проект и бъдещото развитие на туризма в района.
10. Финансов капацитет
Организацията и новосформирана и няма финансов оборот.
11. Роля в проекта
Ролята на организацията е цялостно координиране на дейностите по проекта и изпълнението им от членовете на МИГ.
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница