Програма за малки проекти наДата05.02.2018
Размер303.16 Kb.
ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА

ГЛОБАЛНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОНДФОРМУЛЯР

за предложение за финансиране на проект

Име на проекта на български език:

“Преодоляване на деградацията на почвата чрез създаване на насаждения за биомаса в крайградската зона на Карнобат, България”


Име на проекта на английски език:

“Prevention of soil degradation through wood biomasscultivation in the suburbs of the town of Karnobat, Bulgaria”Кандидатстваща организация на български език:

СДРУЖЕНИЕ “ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ЗА ЗДРАВЕ И ЕКОЛОГИЯ”


Кандидатстваща организация на английски език:

Association “Professionalism for health and ecology”Партньори по проекта:

Община Карнобат

Сдружение “Център по агролесовъдство”, гр. София

Продължителност на проекта: 2 години

Общ бюджет на проекта, лева: 132 214 лв
Сума, за която се кандидатства от ПМП, лева и % от общия бюджет: 56 954, 43.08%

В случай на одобрение на предложението за финансиране, ПМП получава пълните права за публично разпространение на информация относно проекта и неговите резултати.

Попълва се от служител на ПМП

Номер на проекта:

Служител приел проекта: Подпис:

Дата на получаване:

І. 00000000КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Име на организацията:


СДРУЖЕНИЕ “ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ЗА ЗДРАВЕ И ЕКОЛОГИЯ”
2. Общи данни: учредено с решение на Софийски градски съд, ФД № 6544/26.07.2002 г. - юридическо лице с нестопанска цел, което работи в обществена полза;

Данъчен номер: 2226179944;

Булстат: 130960587;

Място на данъчна регистрация: ТДД София, ДП Младост;


3. Контакти:

София, ул. „Дунав” № 39, ет. 3

тел. 02 843 87 39

тел./факс: 02 983 26 28e-mail: zdraveiec@abv.bg
4. Банкова информация:
5. Лице за контакт: ст.н.с. д-р Мария Брощилова – ръководител на проекта,

8008 Бургас, к-с “Изгрев” , България

Опитна станция по дъбови гори

тел. 056 86 09 50;

факс 056 86 09 53;

GSM 0887 694 622e-mail: ecobiomasa@abv.bg
6. Оторизирано лице: д-р Владимир Милков Владимиров, Председател на Управителния съвет на Сдружението,
7. Мисия и стратегически цели на организацията:

 • подобряване на координацията и партньорството в сектора на юридическите лица с нестопанска цел;

 • издигане на професионализма и прилагане на добри практики;

 • стимулиране участието на гражданите в процеса на присъединяване на България към ЕС и укрепване на регионалната сигурност в Югоизточна Европа;

 • адаптиране и разпространение на демократични механизми и практики, утвърдени в развитите демокрации;

 • стимулиране на гражданското участие в процеса по интегриране на регионалното икономическо развитие;

 • насърчаване на диалога и взаимодействието между юридическите лица с нестопанска цел, държавата, местното самоуправление и стопанските организации при решаване на проблеми от обществено значение.

 • създаване на условия за успешна реализация на проекти в областта на здравословна и екологична среда за живот и опазване на биоразнообразието.

 • подпомагане на въвеждането на нови, международно приети модели и практики на работа в областта на здравето и екологията.

 • развитие и масово приложение на новите информационни технологии в областта на здравеопазването и екологията.

 • стратегически партньори на сдружението при постигане на целите са юридическите лица с нестопанска цел, международни програми и институции, българската централна и местна власт, бизнес средите.


8. Кратка история на организацията и предишни постижения:

Сдружение „Професионализъм за здраве и екология” притежава опит в създаването и реализирането на модели за трениране в социални умения. От декември 2003 г. до август 2004 г. Сдружението успешно изпълни проект по програма „Развитие на гражданското общество” 2001, ‘Противодействие на проблема с безработицата и интеграция на дълготрайно безработни роми от община Долна Баня на пазара на труда”. Целта на проекта бе създаването на Център за интеграция на пазара на труда, в който безработните роми да могат да получат обучение и социални умения за намиране и задържане на работа; планиране на кариерата, правни консултации, психологическо подпомагане и мотивиране за активно поведение на пазара на труда. В рамките на проекта бе издаден и „Обучителен наръчник за курсовете по добиване на социални умения”. Общата използувана сума е 51000 лв.


9. Капацитет на организацията: офис с три работни места и двама служители
10. Финансов капацитет:

2003 г. – 3000 лева

2004 г. – 48000 лева

2005 г. – няма


11. Роля в проекта:


Сдружение “Професионализъм за здраве и екология” е водещ партньор и като такъв ще отговаря за цялостната организация на проекта; за управлението на всички дейности по него; ще подготвя всички счетоводни отчети; ще поддържа необходимата документация.

12. Интерес от проекта:

До сега Сдружение “Професионализъм за здраве и екология” е работило в областта на социалното дело. С предлагания проект Сдружението ще развие полезна дейност и в областта на екологията. Стремежът е да се съчетават двете направления, с основна цел оздравяване на околното среда и хората.

13. Финансов и нефинансов принос:

Приносът на Сдружението за изпълнение на проекта ще бъде нефинансов, под формата на доброволен експертен труд за разработване на техническия проект, на технологичните планове и карти необходими за реализиране на видовете дейности предвидени за създаване на насажденията.


Доброволен труд за подготовка на печатни и лекционни материали, обучение, подготовка на демонстрационни полета, демонстрации, пропагандиране и др. Общата сума възлиза на 21 700 лв.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

1. Местоположение: Крайградската зона на гр. Карнобат

2. Кратко описание на проекта:

В резултат на интензивно и неправилно селскостопанско стопанисване на земята, неконтролирана паша и обезлесяване на крайградските територии в община Карнобат се наблюдава водна и интензивна ветрова ерозия и в резултат - деградация на почвата.

Целта на предлагания проект е да се овладее деградацията на почвата чрез създаване на специални насаждения за добив на дърва за горене като източник, алтернативен на естествените гори. Насажденията ще се създадат върху земи от горския фонд собственост на общината.

Насажденията за енергийна биомаса ще изпълняват едновременно и ролята на защитни пояси за прилежащите земеделски земи. Това ще се постигне чрез тяхната конструкция (смесен видов състав, етажност и специални схеми на създаване) и специфичния им режим на стопанисване и ползуване. Ще се създаде по-благоприятен микроклимат (ще се увеличи влагозапасяването на почвата в резултат от по-доброто снегозадържане), ще се намали ерозията, ще се подобри плодородието на почвата и като резултат - ще се увеличи продуктивността на земеделските култури отглеждани в съседните площи. Това е най-съществената полза за местната общност.

При създаването на защитните насаждения ще се въведат нови за региона екологосъобразни практики. Това са агролесовъдски системи състоящи се от биопрегради (пояси) за намаляване на ерозията и между тях селскостопански култури. От агролесовъдските системи ще се облагодетелстват основно дребни селскостопански производители и най-бедните слоеве от населението, които не притежават собствена земя. Ще се увеличат възможностите за развитие на пчеларството в района. Агролесовъдските полета ще имат демонстрационна роля и биха били успешен модел за мултиплициране.

Ще се изгради капацитет на местно ниво, позволяващ да се подкрепи устойчивото управление на земите. Ще се повиши обществената информираност относно деградацията на почвата и промяната на климата. Ще се привлече местното население в управлението на агролесовъдските екосистеми.

Ще се подпомогне опазването от пожари на откритите пространства и ще се улесни управлението и потушаването им. Намаляването на риска от пожари ще допринесе за намаляване в атмосферата на емисиите от диоксини и фурани, отделяни при горивните процеси.

Тъй като новосъздадените насаждения са в непосредствена близост до града, освен основните цели, те съществено ще допринесат за подобряване на рекреационната среда.

Възстановяването на горската среда в бъдеще ще допринесе за възстановяване и увеличаване на биологичното разнообразие. Ще се създадат условия за възвръщане и настаняване на нови растителни и животински видове.

Ако проектът не бъде реализиран, или се осъществи с голямо закъснение, ще продължи намаляването на лесистостта на района, деградацията на почвата, влошаване на социално-икономическото състояние и др.

Обектите се намират в м. “Бабалията” (ДЛ Карнобат, отд. 358 1 и 2; отд. 359 2 ).

Проектът е предназначен за местната общност (20 000 човека), която ще ползва социалните и дървесни продукти и ще управлява по устойчив начин екосистемите.

Непосредствено от проекта ще се възползват 300 човека, които ще участват в дейностите по залесяване и отглеждане на насажденията и агролесовъдските мероприятия.

Дълготрайните ползи от реализацията на проекта ще дойдат от предотвратяването на деградацията на почвата, увеличаване на нейната продуктивност, от добив на фитомаса за енергийни цели и от оздравяването на рекреационната среда.


3. Обща цел на проекта: Преодоляване на деградацията на почвата

4. Конкретни цели на проекта:

 • Създаване на специфични (полифункционални) насаждения за биомаса – ще се създадат върху голи площи, горски фонд собственост на Община Карнобат, застрашени от ерозия

Индикаторите за измерване на цел 1 са:

- обща площ на насажденията за биомаса – 5 ha (отчитана чрез пряко измерване); • брой участващи хора – 50 (отчитан по документи).

- очаквано увеличаване броя на растителните видове, в т.ч. реинтродуцирани – 5 дървесни вида (непосредствено отчитане); • Изграждане на демонстрационни агролесовъдски системи;

Индикаторите за измерване на цел 2 са:

- обща площ на агролесовъдските системи – 32,6 ha (отчитано чрез измерване и по карта);

- брой хора, участващи в дейности свързани с агролесовъдството – 100 човека (отчитано по документи).

- брой продукти на агролесовъдството – 3 (дървесина, земеделски продукти, пчелни продукти, отчитано пряко и чрез анкети))

- брой хора, въвлечени в схеми за устойчиво земеделие – 300 човека (отчитано по документи). • Модифициране на микроклиматичните условия;

Индикаторите за измерване на цел 3 са:

 • намаляване скоростта на вятъра (отчитане чрез измерване);

 • увеличаване влагозапасяването (отчитане чрез измерване);

- увеличаване продуктивността на прилежащите земеделски земи (отчитане чрез анкети)

Същинските ползи от проекта ще се проявят по-късно, когато изградените агролесовъдски системи започнат да функционират - най-рано след 3 - 5 години, а максималният ефект ще се постигне след 15-20 години, когато ще започне и добива на енергийна биомаса.

Рисковете в началото при създаването на насажденията са от метеорологичен характер и са свързани с компрометиране на залесяванията от силни суши, градушки, проливни дъждове и др. екстремални условия, особено в годината на създаване. Това може да наложи допълнителни разходи за възстановяването им или необходимост от специфични отгледни грижи. След прихващане на фиданките опасност през първите няколко години има от унищожаването им от паша (домашен добитък, дивеч), вредители и пожари, а в по-късна възраст и от бракониерски сечи и неправилно стопанисване.

5. Обосновка на проекта:

Голямата безработица и големия процент на ромите в град Карнобат водят до унищожаването на прилежащите гори, поради което е необходимо създаване на специални, възпроизводими източници на биомаса за горене. В резултат на интензивно и неправилно селскостопанско стопанисване на земята, неконтролирана паша и обезлесяване на крайградските територии се наблюдава водна и ветрова ерозия, деградация на почвата и намаляване на почвеното плодородие, поради което е необходимо прилагането на нови технологии за устойчиво стопанисване.

Ще се създадат специални насаждения (върху земи от горския фонд собственост на общината) за добив на дърва за горене, като се използват многофункционални дървесни видове и реинтродуцирни устойчиви аборигенни видове за възстановяване на нарушените територии.

Насажденията за енергийна биомаса ще изпълняват едновременно и ролята на защитни пояси за прилежащите земеделски земи. Създадени по подходяща схема и от видове с различен биологичен потенциал от тях може да се добива биомаса за енергийни цели без да се нарушават защитните им функции.

Защитните насаждения ще създадат по-благоприятен микроклимат, ще намалят ерозията и ще подобрят плодородието на почвата. В резултат от това ще се увеличи продуктивността на земеделските култури отглеждани в съседните земеделски площи.

При създаването на защитните насаждения ще се въведат нови за региона екологосъобразни практики - агролесовъдски системи. Те ще имат демонстрационна роля и биха били успешен модел за мултиплициране.

Ще се изгради капацитет на местно ниво, позволяващ да се подкрепи устойчивото управление на земите. Ще се повиши обществената информираност относно деградацията на почвата, промените на климата и уменията за управлението на агролесовъдските екосистеми.

Ще се подпомогне опазването от пожари на откритите пространства и ще се улесни управлението и потушаването им. Намаляването на риска от пожари ще допринесе за намаляване в атмосферата на имисиите от диоксини и фурани, отделяни при горивните процеси.

Тъй като новосъздадените насаждения са в непосредствена близост до града, освен основните цели, те съществено ще допринесат за подобряване на рекреационната среда.

Възстановяването на горската среда в бъдеще ще допринесе за възстановяване и увеличаване на биологичното разнообразие. Ще се създадат условия за възвръщане и настаняване на нови растителни и животински видове.

Върху площите, където ще бъдат създадени насажденията за биомаса, ще се прекратят напълно, а върху защитените земеделски земи ще се намалят значително, ерозионните процеси и ще са забави запълването с наноси на прилежащите 2 микроязовира.

Ако проектът не бъде реализиран, или се осъществи с голямо закъснение, ще продължи намаляването на лесистостта в района, деградацията на почвата, намаляване на биоразнообразието, влошаване на социално икономическото състояние и др.


6. ГЕФ сфера:

** Биоразнообразие

*** Изменение на климата

***** Деградация на почвите


* Устойчиви органични замърсители

7. Принос към Тематични области от Националната стратегия:
Устойчиво земеделие

Местно развитие8. ГЕФ Оперативни програми и ПМП стратегически приоритети (Не е задължителна точка за всички предложения за финансиране, а само в случай, че проектът не попада в нито една от тематичните области от Националната стратегия, моля изберете от приложения документ „Глобална стратегическа рамка” и изредете онези, към които допринася проекта)

9. Въздействие и индикатори за въздействие

Група І

2. Разширяване приложението на нови технологии в областите енергийна ефективност и ВЕИ, устойчиво управление на земи и води и избягване на УОЗ
Брой разработени/прилагани нововъведения или нови технологии:

Нови за района технологии за преодоляване деградацията на почвата и устойчиво управление на земите, с дългосрочна цел - възпроизводими енергийни източници и с непосредствена цел - природосъобразно селскостопанско производство (съвместими агролесовъдски практики) прилагано от дребни фермери..


Брой на разработените нови технологии - 3 броя:

 • специфични насаждения за биомаса;

 • специфични защитни пояси;

 • нова агролесовъдска система;

Брой хора, ползващи се от разработените/прилаганите нови технологии – 300.3. Увеличаване на устойчиво управляваните земи.

Хектари устойчиво управлявани земи – 32.6 ha.


Група ІІ
1. Увеличение на приходите на хората, ангажирани в ПМП проекти

Брой облагодетелствани домакинства – 100

Брой облагодетелствани хора – 300

Стойност на увеличения приход за облагодетелстваните хора – 45 000 лв.


Група ІІІ
1. Развитие на сътрудничеството/ съдействието/ разбирането между НПО/ОО и Правителството в местата на изпълнение на ПМП проекти

Участват: Сдружение “Професионализъм за здраве и екология”с партньори: Община Карнобат и сдружение “ЦЕНТЪР ПО АГРОЛЕСОВЪДСТВО”. За решаване на целите на проекта са привлечени: Опитна станция по дъбовите гори - Бургас, ЛТУ - София, Технологичен Университет “проф. д-р Асен Златаров” –Бургас и най-вече местната общност, която ще ползва продуктите от проекта.

В хода на подготовката на този проект партниращите и привлечените групи и организации обмениха информация и установиха много допирни точки за взаимно изгодно сътрудничество и дори на този етап има положителен ефект от взаимодействието им.
10. Капацитет на кандидата/партньорството да допринесе за решаване на проблема(ите):

Кандидатстващата организация Сдружение „Професионализъм за здраве и екология” заедно със своите партньори разполага и ще използува голям брой висококвалифицирани (с научни степени и звания) специалисти еколози, икономисти, лесовъди и агрономи и др., които са автори на предлагания проект и с финансовата подкрепа на Община Карнобат са в състояние да решат успешно неговите новаторски елементи, да постигнат успешно изпълнение на дейностите, както и очакваните резултати и въздействия.


11. Целева група:

Проектът е предназначен за местната общност, която ще ползва социалните и дървесни продукти и ще управлява по устойчив начин екосистемите.

Непосредствено от проекта ще се възползват 300 човека, най вече най-бедните слоеве, които ще участват в залесителните дейности и агролесовъдските мероприятия.

Демонстрационните агролесовъдски системи могат да бъдат образец за популяризиране и внедряване в други райони на страната.

Дълготрайните ползи от реализацията на проекта ще дойдат от предотвратяването на деградацията на почвата, увеличаване на нейната продуктивност и от добив на фитомаса за енергийни цели.

Студентите от биологичните специалности на бургаските университети и учениците от Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Карнобат и СОУ ”Кирил и Методий” - гр. Карнобат ще могат практически да се обучават в областта на екологията.

Ще се създаде база за научни изследвания в областта на агроекологията.

Ползата за населението на гр. Карнобат и съседните села ще е икономическа, социална и рекреационна.12. Дейности по проекта и времева рамка:
Спецификата на проекта изисква дейностите да стартират август или най късно септември. Продължителността на проекта ще обхваща 2-годишен период, през който ще се извършат следните дейности:

 1. Предпроектни проучвания за уточняване на местата на поясите, дървесните видове и технологиите, които ще бъдат използувани (приложени карти и предварителни схеми).

 2. Агрохимичен анализ на почвите с цел доуточняване на набора от дървесни видове и конкретизиране на мероприятията по създаване и отглеждане на насажденията – 1 - 3-ти месец;

 3. Проектиране на новите насаждения, изготвяне на технологични планове за залесяванията и разработване на финансов план за предвидените дейности – 5-ти и 6-ти месец; -2, 4 и 5 месец

 4. Закупуване на посадъчен материал и оборудване – 7-ми и 8-ми месец

 5. Обработка на почвата (есенна и пролетна) (3, 4-ти и 7-ми месец); създаване на специализираните пояси (в началото на вегетационния период - 8-ми и 9-ти месец); отглеждане на насажденията (ръчно окопаване на редовете и механизирана обработка на междуредията - 10-ти, 12-ти, 14-ти, 22-ри и 24-ти месец) и попълване на загубите (в началото на втория вегетационен период – 20-ти и 21-ви месец));

 6. Организиране на агролесовъдските системи (чрез отдаване на площите на търг, след решение на ОС Карнобат) – 9-10-ти месец;

 7. Преодоляване на последици от екстремални условия. Рисковете са резултат от проблемите, които могат да възникнат при изпълнение на т. 5 – 10-ти, 11-ти, 12-ти, 20-ти и 21-ви месец;

 8. Охрана и опазване на насажденията - 7-24 месец;

 9. Оценка (включително начална) на проведената работа и постигнатите цели, за анализиране, извеждане и документиране на изпълнението на проекта, както и разпространението на добрите практики с цел мултиплициране- 2-ри, 12-ти и24-ти месец;

 10. Организиране и провеждане на семинари, срещи и образователни демонстрации с местната общност, с цел обучение, популяризиране и пропагандиране на агролесовъдските системи – 4-ти, 10-ти, 14-ти и 16-ти и 21-ви месец;

 11. Подготовка, отпечатване и разпространение на промоционални, информационни и образователни материали (лекции, диплянка, брошура, плакат и др.) – 5-ти, 6-ти, 18-ти и 19-ти месец;

 12. Персонални консултации на местните жители относно агролесовъдските технологии на земеползуване – 7-ми, 15-ти и 22 месец;

 13. Създаване на Wеb-страница на проекта – 10-11 месец;

 14. Изготвяне на дългосрочна програма за устойчиво стопанисване, опазване и ползуване на създадените насаждения – 23-24 месец.


13. Продукти на проекта:

- новосъздадени насаждения за енергиина биомаса – 5 ha;

- новосъздадени противоерозионни пояси – 5 ha;

- новосъздадени агролесовъдски системи – 32,6 ha;

- брой обучени хора – 400;

- брой хора, до които са достигнали печатните материали – 2000;
14. Устойчивост на проекта:

Община Карнобат в бъдеще ще продължи да опазва, стопанисва и ползва специализираните насаждения. Те ще бъдат създадени върху площ от горски фонд, собственост на Общината и съобразно Закона за горите, тя е длъжна да ги стопанисва, според предписанията на лесоустройствения проект, съобразявайки се с дългосрочния план изготвен от авторите на настоящия проект.

В специализираните насаждения ще участват дълговечни дървесни видове подходящи за дълговременно стопанисване. Те имат траен характер, ще продължат да съществуват десетилетия след приключването на проекта и да носят доходи на общината.

Ще се овладее деградацията на почвата и ще се осигури за местната общност устойчиво (по-сигурно) и по-високо производство на земеделска продукция.

Създадените демонстрационни полета ще осигурят на широк кръг заинтересовани лица познания за възможностите на агролесовъдските технологии.

Агролесовъдските системи със своите многостранни ползи за местното население могат да бъдат пример за икономическо устойчиво управление на подобни площи.


15. Сътрудничество с други проекти/предложения за финансиране по ГЕФ ПМП:

Тясно сътрудничество с проекта: Приложение на агролесовъдски технологии за устойчиво развитие на дивечовъдно стопанство “Искър”, България, на Сдружение “Център по агролесовъдство”, гр. София

Сътрудничество с проект на “Алмарекс” ЕООД, “Екоен” ООД и Община Карнобат за изграждане на отоплителна централа за производство на топлинна енергия с изгаряне на биомаса (ОЦПТЕ).
16. Кратко описание на английски език:

Soil degradation, water and intensive wind erosion are highly accentuated in the suburbs of the town of Karnobat. These phenomenons are probably due to improper agricultural management, uncontrolled pasture, and wood devastation.

The authors of these project face the challenge to prevent soil degradation through cultivation of special log-wood plantations as an alternative of the natural trees.

The energy biomass plantations should simultaneously be used as protection zones due to their construction (various species, levels, specific cultivation regimes), punctual management, and proper use. The protection zones would provide beneficial microclimate by wind reduction, snowstorage, and the consequtive augmented soil humidity. The process of erosion should be limited, and the productivity and fertility of the agricultural fields is going to grow higher providing enormous local community benefit.

Recent ecologically tested management approaches will be used in the process of protection zones cultivation based on agro-forestry systems of integrated erosion reductive zones and agricultural fields. These systems would most facilitate agricultural workers from the lowest social strata and will provide further terrains for bee-industry and rural tourism. The agro-forestry systems may be use as models for future multiplication.

Most comprehensive public information on the problems of soil degradation and global climate change will be provided with the idea of attracting local residents in the agro-forestry system management. Thus, a strong community supply will be educated in providing proper plantation and wood economy and management.

The fire wood and open fields protection will be based on more scientific principles, which will reduce the risk of poison flue gases air pollution.

The biomass cultivation will help restoring and encourage greater biodiversity as some animal and plant relics will be attracted back and/or kept in their natural surrounding.

On the contrary, the process of wood devastation, soil degradation, biodiversity reduction, and limitation of the social-economic status of the local community will be encouraged by the rejection or cancellation of this project.

The project venue is the „Babaliata“ site at the territory of the State Forestry of Karnobat (dep. 358 1 and 2, dep. 359 2). The project plays an essential role for the local community of 20 000 inhabitants, which will benefit from the wood plantations and the establishment of funtional ecosystems. Three hundred people will be encourage to take part in the project as they will be involved in the process of plantation afforesting and management. The long-term benefits from the project realization include soil degradation prevention, wood productivity augmentation, energy wood supply production, and best recreation facilities construction.

Total project budget: 132 214 BGN, out of which


 • tender sum provided by GEF – 56 954 BGN

 • sum, provided by the „Professionalism for health and ecology“ Association – 21 700 BGN

 • sum, provided by the community of Karnobat – 49 560 BGN

 • sum, provided by the „Centre for agriculture“ Association – 4 000 BGN.ІІІ. ПАРТНИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ:


1. Име на организацията/групата: Община КАРНОБАТ
2. Контакти:

Пощенски адрес: гр.Карнобат 8400, бул.”България” №12

Телефон: 0559 / 2 28 01; 2 28 03

Факс: 0559 / 71 65

e-mail: karnobat@mail.bg

website: http://Karnobat.acstre.com
3. Лице за контакт: Желко Дерменжиев

тел.0559 22803e-mail: karnobat@mail.bg
4. Мисия и стратегически цели на организацията:

Карнобатска община е създадена след освобождението през 1878 г. със закон за подразделението на Бургаски департамент на околии и от ноември 1880 г. с областен закон за определяне границите на окръзите и околиите в източна Румелия. От 1978 г. с Указ 2295 са определени седалищата на общините и населените места в общината. С Указ 2704 от 26.08.1987 г. е определено ново териториално деление и са определени границите на областите и общините включени в тях. През 1995 г., административно-териториалното деление на Република България е определено със закон /Д.В. бр.63/14.07.1995 г.,/, съгласно параграф 7 от преходни и заключителни разпоредби.

Община Карнобат се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно-териториалните граници на Бургаска област. На север граничи с община Сунгурларе, на изток с общините Айтос и Камено, на юг с община Средец и на запад с община Стралджа. Административен център на общината е гр. Карнобат и включва 31 населени места с население към 31.12. 2003 год. от 28843 души, от които 19682 живеят в гр. Карнобат.

По своето географско разположение общината заема значимо място в транспортно-комуникационната система на страната. През територията й преминават важни транспортни коридори в посоките изток и запад, както и връзки към северната и южната част на България.

Главно предназначение на общинското ръководство е да се грижи за развитие на земеделието, здравеопазването, благоустройството, просветата, общественото подпомагане, воденето на регистри за населението, актосъставянето.

Общинският съвет е орган на местно самоуправление. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината по всички посочени дейности. Общинският съвет сам определя своята вътрешна структура, брой, наименование и състав на постоянните комисии. Ръководи се от избран от него председател.

Конституцията на Република България /чл.139/ определя, че Кметът е орган на изпълнителната власт в Общината. Правомощията предоставени му със ЗМСМА го характеризират като орган на местната изпълнителна власт, а от друга страна той действа и в качеството на представител на държавната власт в общината.

През последните години Общината е осъществила (в сътрудничество с различни организаци) няколко проекта за подобряване на инфраструктурата и намаляване на безработицата.

През 2005 година е подписан договор между “Алмарекс” ЕООД, “Екоен” ООД и Община Карнобат за изграждане на отоплителна централа за производство на топлинна енергия с изгаряне на биомаса (ОЦПТЕ) и използване на възможностите за използване на отпадната биомаса от селскостопанска и животновъдна дейности на територията на Община Карнобат.


5. Роля в проекта:

Общината ще осигури финансовата подкрепа на проекта (в BG). Средствата ще бъдат изразходвани за обработка на площите, за залесяване, за грижи и опазване на културите. Общината ще гарантира устойчиво стопанисване на земята в дългосрочен аспект и ще мултиплицира решаването на подобни проблеми (деградация на почвата) в други общини.


6. Интерес от проекта:

Интересът на община Карнобат от разработването на този проект е най-вече във възстановяването на нарушените и обезлесените територии в крайградската зона. На лице е намаляване на лесистостта на района, проява на водна и ветрова ерозия, затлачване на прилежащите 2 местни язовира, намаляване мощността на почвата и като цяло на почвеното плодородие. Това налага необходимостта от внедряването на нови технологии, които могат да гарантират възстановяване, устойчиво стопанисване и защита на природните екосистеми.

Ще се създаде работа и ще се облагодетелстват финансово най-бедните слоеве на населението. Ще се обучават местните земеделци и ще се мултиплицират добрите практики.

7. Финансов и нефинансов принос:

Финансовият принос на Общината ще бъде 40 000 лв, а нефинансовият 9 560 лв.
1. Име на организацията/групата: СДРУЖЕНИЕ “ЦЕНТЪР ПО АГРОЛЕСОВЪДСТВО”


2. Контакти:

Пощенски адрес: София, 1756, бул. “Климент Охридски”, №10, България
тел./факс: 359 88622830, 02 8322461

е-mail: agroforestry@abv.bg
3. Лице за контакт: проф. дсн Йорданка Станчева – Председател на сдружение “Център по агролесовъдство” гр. София; ЕГН 4906022898
4. Мисия и стратегически цели на организацията:

 • пропагандиране на агролесовъдството като система за екологосъобразно и устойчиво стопанисване на природните ресурси;

 • повишаване на образованието и професионалната квалификация в областта на агролесовъдството и биологичната земеделие;

 • подпомагане изграждането на бъдещата национална структура за изследвания, образование, консултантска и внедрителска дейност в областта на агролесовъдството;

 • осъществяване на научно-изследователска работа в областта на агролесовъдството и изграждане на демонстративни агролесоекосистеми.


5. Роля в проекта: Сдружението ще осъществява консултантски услуги по отношение на прилагането на новите агролесовъдски системи за преодоляване на деградацията на почвата. Ще участва в изработването на технологичните проекти и планове.
6. Интерес от проекта: Сътрудничество с друга НПО и общината при решаване на задачи залегнали в мисията и стратегическите цели на Сдружението.
7. Финансов и нефинансов принос: Съгласно ролята му в изпълненито на проекта приносът на Сдружението е нефинансов в размер на 4000 лв.

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я
на ст.н.с. д-р Мария Чанева Брощилова

(ръководител на проекта)


Родена съм на 3 .IV. 1050 г. в с. Сигмен , Бургаски окръг. През 1975 г. завърших Висшия лесотехнически институт, специалност “Горско стопанство”.

От 1975 г. до 1978г. работих като инженер-лесовъд в Опитна станция за бързорастящи горскодървесни видове – Свищов, от м. февруари 1978 г. научен сътрудник.

През 1984 г. защитих кандидатска дисертация на тема: “Изследване на първичната продуктивност и кръговрат на N, P, K, Ca, Mg, Mn, Fe и Na в дендроценозите на представителни екосистеми в свищовски район”. През юни 1987г. се преместих на работа като научен сътрудник в Опитна станция по дъбовите гори - гр. Бургас.

През 1994 г. се хабилитирах по научната специалност “Физиология на растенията” и бях назначена като ст.н.с. II степен, на която длъжност работя и до сега.

Научно-изследователската ми работа е предимно в областта на екофизиологията и почвознанието. Работя от дълго време по въпросите за влияние на замърсената среда върху почвите и дървесните растения.

От 1997 г. съм хонорован преподавател към катедра “Екология и опазване на околната среда”, към Бургаския университет “Проф. д-р А. Златаров”. Чета лекции по дисциплините “Почвознание, замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите”, по “Екология на надземните екосистеми” и по “Екологична физиология”

Участвала съм в изготвяне на ОВОС за замърсени почви в различни по характер природни територии. Бях част от колектива изготвил проекта на “Общинска програма за управление на утайките от ПСОВ “Меден Рудник” гр. Бургас”.

През последните години съм участвала в следните проекти:

национални:

“Определяне и картиране на критичните натоварвания за вкисляващи замърсители в България- проект финансиран от МОСВ”;

“Проучване събиране и систематизиране на данни за определяне на критичните натоварвания за киселинност сяра, азот и техните превишения в България- проект финансиран от МОСВ”;

международни:

“Сalculation and mapping of critical loads and levels in Europe (проект по програмата IPS Mapping към ООН и Европейската икономическа комисия)”;

“Българо-Швейцарски проект “Опазване на биологичното разнообразие в България”;

Имам публикувани над 80 научни и научно-приложни статии, няколко монографии, както и предложения за внедряване в горското стопанство.

Ползвам руски и английски език. Омъжена съм и имам две деца.А в т о б и о г р а ф и я
на инж. Йонка Радева Вътева

(координатор на проекта)


Лични дани:

Име: Йонка Радева Вътева

Дата на раждане: 14.03.1958 год..

Телефон: служебен: 0559/2-21-59

Е-mail: ecobiomasa@abv.bg

Семейно положение: Омъжена
Образование:

1976 – 1981 Висш лесотехнически институт -


магистър по горско стопанство
Професионална кариера:

1981 – 1983 лесничей в ДЛ Садово

1983 - 1991 лесничей в ДЛ Карнобат

1991 – 1999 зам. директор на ДЛ Карнобат

1999 – до сега директор на ДЛ Карнобат
Професионален опит: 1. ръководен

2. административен

3. управление

Професионални умения:

Езици: руски

Компютърни умения: MS Office, Word, Excel, Internet

А в т о б и о г р а ф и я

на инж. Атанас Филев Атанасов


Лични дани:

Име: Атанас Филев Атанасов

Дата на раждане: 29.09.1953 год..

Телефон: служебен: 0559/2-28-01

Е-mail: karnobat@mail.bg

Семейно положение: Женен
Образование:

1972 – 1976 ВНВАУ “Г. Димитров” - Шумен


магистър по изчислителна техника

1987 - 1990 Воена академия „Г. С. Раковски”


Професионална кариера:

23.10/1999 – до сега Кмет на Община Карнобат - два мандата

9/1976 - 10/1999 БА – командир на полк
Професионален опит: 1. ръководен

2. административен3. управление
Професионални умения:

Езици: руски

Компютърни умения: MS Office, Word, Excel, Internet

Моля внесете това предложение в един екземпляр на хартиен носител, заедно с копията на изискваните документи и го изпратете чрез електронна поща или на магнитен носител, заедно с всички сканирани документи, интегрирани в ЕДИН компресиран файл, наименован с името на кандидата и датата на внасяне, напр. ECO-ASSOC121205.ZIP. Включете в двете копия (на хартиен и магнитен носител) копия от следните документи:


 1. Съдебно решение за регистрация на кандидатстващата организация и всички партньори, ако те не са местни, регионални или държавни структури

 2. Удостоверение за актуално състояние на кандидатстващата организация и всички партньори, ако те не са местни, регионални или държавни структури

 3. Копие от годишните счетоводни документи (отчет за приходите и разходите и баланс) на кандидатстващата организация и всички партньори, ако те не са местни, регионални или държавни структури

 4. Автобиографии на всички ключови лица, като се отбелязва работата им по проекта

 5. Годишен отчет за дейността от предходната година на кандидатстващата организация и всички партньори, ако те не са местни, регионални или държавни структури

 6. Копие от Споразумение за сътрудничество между всички партньори очертаващо целта на партньорството, ролята на всеки от партньорите за изпълнението на проекта и съ-финансирането.

 7. Доказателство за въвличането на група от общността в разработването на проекта и в изпълнението му включително аудио/видео/фото документация (това не се отнася за проекти внасяни от организации на общността).

 8. Други подкрепящи документи, особено доказващи съ-финансиране.

Всички документи трябва да бъдат подадени на български език до г-жа Велеслава Абаджиева, Национален координатор на ПМП на ГЕФ или до г-жа Милена Игнатова, Програмен сътрудник на ПМП на ГЕФ, на адрес ул. Граф Игнатиев 7А, ап. 6, София 1000 или на e-mail: VeleslavaA@unops.org или e-mail: MilenaI@unops.org.
За информация и консултации: тел: (02) 9804141, тел/факс: 9804433

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница