Програма за мобилност на студенти Еразъм +!страница2/9
Дата09.09.2016
Размер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

СПЕЦИАЛНОСТИ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
СПЕЦИАЛНОСТ

форма на обучение

Факул-тет

група

1

Земеделска техника и технологии

редовно

задочно

АИФ

Инженерни
специалности

2

Мениджмънт и сервиз на техниката

редовно

задочно

3

Климатизация, хидравлика и газификация

редовно

задочно

4

Аграрно инженерство

редовно
5

Машинно инженерство

редовно

задочно

МТФ

6

Мениджмънт на качеството и метрология

редовно
7

Индустриално инженерство

редовно

задочно

8

Строително инженерство

редовно
9

Електроенергетика и електрообзавеждане

редовно

задочно

ФЕЕА

10

Компютърно управление и автоматизация

редовно

задочно

11

Електроника

редовно

задочно

12

Компютърни системи и технологии

редовно

задочно

13

Интернет и мобилни комуникации

редовно

задочно

14

Информационни и комуникационни технологии (на бълг. език)

редовно
15

Информационни и комуникационни технологии (на англ. език)

редовно
16

Електроинженерство

редовно

задочно

Ф-л Сс

17

Автомобилно инженерство

редовно
18

Транспортна техника и технологии

редовно

задочно

ТФ

19

Технология и управление на транспорта

редовно

задочно

20

Технологии и логистика на водния транспорт

редовно
21

Екология и техника за опазване на околната среда

редовно
АИФ

Инженерни

с биологична и химична насоченост22

Химични технологии

редовно
Ф-л Рз

23

Биотехнологии

редовно
24

Технология на храните

редовно
25

Промишлен дизайн

редовно
АИФ

Неинженерни
специалности

26

Растениевъдство

редовно
27

Маркетинг

редовно

задочно

ФБМ

28

Международни икономически отношения

редовно
29

Икономика

редовно
30

Европеистика и многостепенно управление

редовно
31

Европеистика и глобалистика (на английски език)

редовно
32

Евроатлантическа и глобална сигурност*

редовно
33

Сигурност за граждани и собственост в трансгранична среда*

редовно
34

Бизнес мениджмънт

редовно

задочно

35

Публична администрация

редовно
36

Индустриален мениджмънт

редовно

задочно

37

Начална уч. педаг. и чужд език (английски, немски, френски)

редовно
ФПНО

38

Предучилищна и началнa училищна педагогика

редовно

задочно

39

Социална педагогика

редовно

задочно

40

Компютърни науки

редовно

задочно

41

Информатика и информационни технологии в бизнеса

редовно

задочно

42

Педагогика на обучението по математика и информатика

редовно
43

Български език и история

редовно
44

Финансова математика

редовно
45

Право

редовно

задочно

ЮФ

46

Педагогика на обуч. по бълг. език и чужд език (англ., френски, румънски)

редовно
Ф-л Сс

47

Педагогика на обучението по физика и информатика

редовно
48

Социални дейности

редовно

задочно

ФОЗЗГ

Обществено здраве и здравни

грижи


49

Кинезитерапия

редовно
50

Ерготерапия

редовно
51

Медицинска сестра

редовно
52

Акушерка

редовно
Забележки към таблицата със специалностите:

1. Специалностите Евроатлантическа и глобална сигурност и Сигурност за граждани и собственост в трансгранична среда са в процедура по акредитация. Документи за тях ще бъдат приемани след получаване на положителна оценка от НАОА.

2. До издаването на този справочник договарянето с Министерството на образованието и науката не бе приключило. В списъка на специалностите и формите на обучение са възможни промени.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

За кандидатстване в Русенския университет е въведен Единен приемен изпит (ЕПИ). Той е във вид на тест и се състои от две части – обща част и специална част. Общата част обхваща 20 въпроса


(с коефициент 1) по български език и езикова култура. Специалната част обхваща 40 въпроса
(с коефициент 2), които са в следните области по избор: български език, история на България, общотехническа подготовка по механика и техническо чертане, общотехническа подготовка по електротехника и електроника, математика, информатика и информационни технологии, икономическа география на България, биология и химия.

Предварителни изпити за кандидат-студенти в Русенския университет

Русенският университет организира предварителни изпити за своите кандидат-студенти. Резултатите от тези изпити се съхраняват и след подаване документи за кандидатстване, могат да бъдат използвани при балообразуването като резултати от редовните кандидатстудентски изпити.


Всеки кандидат-студент има право да се яви на един и същ конкурсен изпит

на всички обявени за него дати в предварителната изпитна сесия.

Той може да се яви на същия изпит и в редовната изпитна сесия.

Предварителни писмени изпити ще се провеждат в Русе, Силистра, Разград, Плевен и Монтана. Графикът за провеждането им по дати и градове е даден в ПРИЛОЖЕНИЕ №1 на кандидатстудентския справочник.

Съдържанието на тестовете, начинът на провеждане и оценяване на предвари­телните изпити съответства напълно на описаното в този справочник.

При явяване на предварителните изпити кандидатите заплащат такса в размер на 30 лв. за един изпит и по 20 лв. за всеки следващ.


Желаещите да се явят на предварителни изпити заявяват желанието си

за участие в даден изпит до два работни дни преди датата на съответния изпит.
ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ:

в Русенския университет и неговите филиали в градовете Разград и Силистра - от 19 януари до 15 април 2015 г.;
в представителствата на Русенския университет в градовете Плевен и Монтана от 6.04.2015 г. до 15.04.2015 г. (без празничните дни);
в бюрата на ЦКПИ ( www.ckpi-bg.com) в цялата страна (без градовете Русе, Разград, Силистра, Плевен и Монтана) - от 19 януари до 15 април 2015 г.

Онлайн: https://online.uni-ruse.bg или http://www.uni-ruse.bg.

от 19 януари до 15 април 2015 г.;
При явяване на изпит е необходимо да се носят лична карта и квитанция за платена такса

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Оценката от държавен зрелостен изпит, положен след 01.01.2008 г.,

се признава за оценка от съответстващ конкурсен изпит, съгласно Приложение 7.

Ако кандидатът се яви и на конкурсен изпит,

при образуването на състезателния му бал се зачита по-високата оценка.Признаването на оценките от държавните зрелостни изпити

за оценки от съответстващ конкурсен изпитне се отнася за кандидатстващите за специалностите

Право, Медицинска сестра и Акушерка.

За тези специалности задължително се полагат кандидатстудентски изпити

в годината на кандидатстване и при балообразуването

се отчитат само оценките от приемните изпити,

а не оценките от държавните зрелостни изпити.

За специалностите Право, Промишлен дизайн, Кинезитерапия, Ерготерапия, Медицинска сестра и Акушерка изборност на конкурсните изпити няма.

За всички останали специалности кандидатите могат да избират измежду два или повече алтернативни изпита. Предпочитанията се заявяват при подаване на документите.

Когато кандидатът се е явил на повече от един изпит (може и на всички), при формирането на бала се зачита най-високата оценка.
Резултати от изпити, положени в други

акредитирани висши училища,

се признават при всички класирания

Удостоверенията за резултатите трябва да бъдат представени

до един работен ден преди датата, определена за обявяване на класирането.
Размерът на внасяната за участие в конкурса такса се определя от Министерския съвет и зависи от броя на изпитите, които кандидатът заявява при подаване на документите. Евентуално неявяване на изпит не е основание да се иска връщане на част от внесената такса.

СПЕЦИАЛНОСТИ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Специалност ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Специалността е предназначена за техническото осигуряване на земеделското производство. Основни насоки на специализиране при обучението и основни области за професионална реализация са:  • проектиране, конструиране и изпитване на земеделски машини и съоръжения;

  • проектиране и извършване на техническа, технологическа и организационна подготовка на производството на земеделска и животновъдна продукция, ремонт и поддържане на земеделска техника;

  • мениджмънт на сервизната дейност, проектиране на технологии и екипировка за ремонт и поддържане на машини и съоръжения, организация и управление на ремонтнообслужващи предприятия;

  • проектиране и прилагане на технологии за производство на земеделска продукция, организиране на производството, първична преработка и съхраняване, окачествяване и реализация на продукцията.

Завършилите специалността получават професионална квалификация „машинен инженер“.

Специалност МЕНИДЖМЪНТ И СЕРВИЗ НА ТЕХНИКАТА

Специалността подготвя кадри в областта на диагностиката и поддържането на надеждностните показатели на машини и съоръжения в различните отрасли на промишлеността (аграрно-индустриална, транспортна, машиностроителна, преработвателна, енергетична и др.). Студентите придобиват знания за разработване и прилагане на технологии за диагностика (локализиране на откази и тяхното отстраняване, поставяне на диагнози и определяне на остатъчния ресурс на машините) и ресурсовъзстановяване. Те получават и знания в областта на мениджмънта на сервизната дейност (планиране, организиране, управление и контрол на бизнеса и на неговите ресурси в ремонтнообслужващи фирми, сервизи и технически дилъри), по технико-икономически и маркетингови проучвания за поддържане и ремонт на техниката и по информационни технологии в бизнеса.

Завършилите специалността получават професионална квалификация „машинен инженер“ и могат да ръководят фирми, сервизи и отдели, свързани с поддържане, диагностика и ремонт на машини и съоръжения, ремонтно-дилърски предприятия, аграрно-индустриални дилъри, контролно- технически центрове и научноизследователски организации.

Специалност КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХИДРАВЛИКА И ГАЗИФИКАЦИЯ

Нова, актуална и конкурентноспособна специалност в сферата на висшето инженерно образование в България. Студентите получават широка общообразователна и общотехническа подготовка, която им позволява да се справят успешно с общотехнически и общоинженерни проблеми. Специализираната подготовка е насочена към овладяване на основни знания и умения за компетентно решаване на приложни задачи в областта на климатизацията, газоснабдяването и машиностроителната хидравлика. Тази подготовка се извършва в съвременни учебни лаборатории, които в по-голямата си част са обзаведени от водещи в отрасъла фирми – ЕRАТО, RIELO и др.Специалност АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО

Обучението осигурява придобиването на задълбочени и специализирани знания по растениевъдство, животновъдство и механизация на земеделието. Завършилите придобиват квалификацията „аграрен инженер“ и са подготвени да прилагат съвременни технологии за производство в растениевъдството и животновъдството, както и за обработка и съхранение на земеделска продукция; да управляват различни по мащаби и характер на производството единици в земеделието; да извършват оценка и избор на земеделска техника и технологии, да извършват анализи, прогнози, маркетинг; да изпълняват контролни функции и научно-консултативно обслужване на производството, да дават експертни оценки.Специалност ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Обучението за специалност Промишлен дизайн се води само в редовна форма на обучение. То осигурява задълбочена подготовка на специалисти дизайнери с универсални знания и умения за дизайн индустрията. Развива в тях способности да решават разнообразни иновативни конструкторски, ергономични и дизайнерски задачи от различните области на промишлеността, създаването на среда – жизнена, работна и трудова, на авангардните изследвания и пр.

Студентите се подготвят да работят напълно самостоятелно или в екип (във фирма) като водещи творчески личности от по-високо йерархично ниво, като лидери при проектирането, реализацията, мениджмънта и бизнеса в областта на дизайна и другите креативни индустрии. По време на обучението студентите имат възможност да развиват и усъвършенстват допълнително уменията си от всички направления на дизайна в създадените специализирани дизайн студия към катедрата.

За обслужване на специфичните учебни и организационни потребности катедра Промишлен дизайн разполага със самостоятелна и добре обособена учебна база.

Завършилите специалността получават квалификацията „инженер дизайнер“.

За повече информация: http://www.id-bg.orgСпециалност ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обучението осигурява необходимата подготовка за технически, технологични, организационни и управленски дейности в опазване на околната среда. За да се познават природните обекти и явления се изучават екология, биология, химия, физика, математика и информатика. Специализиращи знания и умения се придобиват чрез обучение по дисциплини като Пречистване на отпадъчните води и отпадъчните газове, Управление на отпадъците, Опазване от шум и вибрации, Защита от лъчения, Екологичен мониторинг, Екологичен мениджмънт и експертиза, Теория на риска и безопасността, Екологично опасни производства, Мениджмънт на екологични проекти, Екологична политика, законодателство и норми. Придобитата квалификация може да се развива чрез магистърски и докторантски програми.Специалност РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „агроном” и се специализират в едно от избраните направления на растениевъдството като зърнено-житни, зърнено-бобови, фуражни, зеленчукови, технически, лечебни, специфични и етерично-маслени култури и трайни насаждения. Иновационен момент е включеното в шести семестър практическо обучение в избраното широкопрофилно направление. Студентите изучават задълбочено избраното по област на интереси направление, участват в лабораторни и практически изследвания и разработват индивидуален или групов интегриран курсов проект. Обучението се провежда в учебно опитно поле и в лаборатории и експериментални бази. Възможност за продължаване на обучението в магистърски програми по биологично земеделие, обработка и съхранение на растителна продукция и други. Завършилите специалността бързо се интегрират в условията на земеделието в нашата страна, които се характеризират с динамика, разнообразие на форми и мащаби на производство.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница