Програма за мобилност на студенти Еразъм +!страница3/9
Дата09.09.2016
Размер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

МАШИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Специалност МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО

универсална и утвърдена специалност в професионалната област „Техника и технологии”. Осигурява широка и сериозна инженерна подготовка в областите на проектирането, производството и поддържането на металорежещи, металообработващи, дървообработващи, селскостопански, пътно-строителни, текстилни, енергийни и транспортни машини, както и машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост, опаковащата и битова техника и др. Учебният процес е изграден и се провежда по методология на водещи европейски университети.

Допълнителната подготовка в областта на мениджмънта дава възможност за реализация на завършилите специалността и като ръководни кадри и организатори на промишлени производства, способни да вземат решения и съставят бизнес планове, както и да формират управленски стратегии.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация „машинен инженер”.

Специалност МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО И МЕТРОЛОГИЯ

Специалността е създадена по Европейски проект EuroQLIO съвместно с Университета „Анри Поанкаре” в Нанси, Франция и с Политехника Букурещ, Румъния.

Тя е резултат от съвременните световни тенденции в областта на производството и предлагането на стоки и услуги и включва модерни форми и технологии на обучение. Осигурява възможност за придобиване на знания и умения по мениджмънт и контрол на качеството, метрология и метрологично осигуряване, индустриална логистика, информационни технологии в метрологията и качеството, обща инженерна подготовка, английски език, мениджмънт на персонала и др.

Съществена част от обучението по специалността е практическото обучение, включващо практики и стажове във фирми и разработване на индивидуален професионален проект. След първи курс студентите имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм в университетите партньори и да провеждат стаж във френски и румънски фирми.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация „инженер метролог”.

Специалност Индустриално инженерство

Специалността е създадена по Европейски проект в сътрудни­чество с Нотингам Трент Юнивърсити - Англия. Това е една широкопрофилна технологична специалност с възможности за реализация в много области на съвременната индустрия. Студентите получават фундаментална, общотехническа и специализирана подготовка с практическа насоченост в областта на индустриалните технологии и машини, проектирането и управлението на основните технологични процеси, производствената техника и екипировка. Обучението включва и съвременни компютърни методи, управление на фирмата, мениджмънт на качеството и метрология, маркетинг, методи и средства за обработване на информационни потоци.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионалната квалифи­кация “индустриален инженер”.

Специалност строително инженерство

Специалността Строително инженерство е нова за Русенски университет „Ангел Кънчев”. Тя ще даде знания, умения, нагласи и ценности у бакалавъра инженер по тази специалност, за да може да изпълнява следните дейности:

- изграждане и ремонт на сгради и съоръжения;

- изграждане и ремонт на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура;

- изграждане и ремонт на хидротехнически съоръжения и извършване на земно-изкопни работи;

- внедряване и експлоатация на строителни машини, специализирано технологично оборудване и средства за изпълнение на строителни дейности;

- участие в проектиране и изчисление на строителни конструкции и съоръжения;

- осигуряване качество на изпълнение на строителни обекти чрез измерване и контрол на параметрите на строителната дейност и технологии.

Строителните инженери бакалаври имат компетентност: да разчитат строителна техническа документация, да познават и използват техническите средства и машини за извършване на строителни работи, да познават строителните технологии и строителните материали, да организират и ръководят строителни дейности, строителни фирми, проекти за изграждане и инсталиране на оборудване в сгради, инженерни съоръжения и транспортна инфраструктура.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалифи­кация “строителен инженер”.


ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

Специалност ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

Студентите придоби­ват теоретични зна­ния и практически умения, необходими при про­из­во­д­­ст­во­то, раз­пре­де­ле­ни­е­то и по­т­ре­б­ле­ни­е­то на еле­к­т­ри­че­с­ка­та енер­гия, в областта на енергийния ме­ни­дж­мънт, в използването на еле­к­т­рон­на и ком­пю­тър­на те­х­ни­ка за управление на технологичните процеси. Студентите получават и развиват компетенции по енергийна ефективност и рационално използване на електрическата енергия. Обучението се извършва по учебни планове, близки до използваните във водещи западноевропейски университети.

Завършилите тази специалност придобиват образователно-квалификационната степен “бакалавър” с професио­нал­на квалификация „електроинженер”. Те мо­гат да ра­бо­тят в си­с­те­ма­та на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на енер­ге­ти­ка­та, На­ци­о­нал­на­та еле­к­т­ри­че­с­ка ком­па­ния, Електроенергийния системен оператор, електрическите централи – ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ, фотоволтаични и вятърни паркове, електроразпределителните и електропреносните дружества, в проектантски фирми, научноизсле­дователски институти, учебни заведения, в енергийните отдели на всички държавни и частни фирми от промишлеността, транспорта, строителството, селското стопанство и др.

Специалност КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

В специалността се подготвят висококвалифицирани и широкопрофилни специалисти, притежаващи солидна общотехническа подготовка и задълбочени знания в областта на автоматиката, съвременните информационни и управляващи системи и мехатрониката. Специалността отговаря на потребностите на различни области на стопанството като индустрията, енергетиката, транспорта и други и съответства на динамиката на тяхното развитие.

Студентите от специалността могат да специализират в две основни направления:

- Информационни и управляващи системи, базирани на съвременна специализирана компютърна техника и системи с изкуствен интелект;

- Мехатронни системи.

Обучението по специалността се провежда от висококвалифицирани преподаватели, активно участващи в различни национални и международни образователни и изследователски програми и проекти. Ползват се съвременно обзаведени учебно-информационни центрове и лаборатории, оборудвани със съдействието на водещи в областта фирми като Moeller, ePLAN, Siemens, Beckhoff, National Instruments и други. Студентите имат възможност да провеждат част от обучението си в различни европейски университети.

Завършилите специалността могат успешно да се реализират в организации и фирми, чиято дейност е свързана с проектиране, експлоатация и поддържане на устройства и системи за автоматичен контрол и управление, информационни системи, мехатронни системи, роботизирани системи и комплекси и други.

Специалност ЕЛЕКТРОНИКА

Учебните планове и програми на специалността са съобразени с най-новите изисквания по европейските стандарти и са разработени в тясно сътрудничество с наши и чуждестранни технически висши училища.

Обучението осигурява фундаментални инженерни познания и основни знания в професионал­ното направление ЕЕА, включващи задълбочено изучаване на: математика, физика, електротехника, електро­ника, общоинженерни дисциплини, чужди езици и други. Специализиращата подготовка включва изучава­нето на: аналогова, цифрова и микропроцесорна схемотехника, електро­механични и токозахранващи устройства, теория на електронните схеми, микроелектроника, конструиране и технология на елект­ронна апаратура, измервания и автоматизация на проектирането в електрониката, електронни устройства за контрол и управление, оптоелектроника и лазерни устройства в промишле­ността и др. Профилиращата подготовка се осигурява чрез свободен избор на група дисциплини в областите на телекомуникационната техника и промишлената електроника, глобалните информационни технологии, компютър­ните измервателни системи, електромеханичните системи, мултимедии и други, които дават основа за успешна реализация у нас и в чужбина (79.8%).

Придобилите образователно-квалификационната степен "бакалавър по електроника” получават Европейско приложение към дипломата си и могат да продължат обучението си в магистърски програми за придобиване на степента "МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР".Специалност КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Учебният план на специалността е разработен в сътрудничество с известни университети от цяла Европа и е съобразен със световните тенденции в областта на информационните и комуникационните технологии.

Всички учебни лаборатории са обзаведени с модерни компютри, свързани в локална мрежа, която е част от глобалната мрежа на университета. По време на обучението се използва най-съвременен универсален и специализиран софтуер и хардуер на водещи световни фирми – Microsoft, Oracle, Adobe, SumTotal, MathWorks, WebPack ISE, National Instruments, Arduino, LabJack, Samsung, Sony и др. За студентите от специалността е осигурен бърз и неограничен достъп до Интернет.

Преподавателите от катедра Компютърни системи и технологии са високо ерудирани, работят по много международни проекти и непрекъснато повишават своята квалификация. Катедрата има подписани над 20 двустранни споразумения с водещи европейски университети и фирми, което дава възможност на студентите от специалност КСТ да се обучават един семестър и/или да провеждат практика в чужбина.

Завършилите специалността придобиват квалификацията “Компютърен инженер”. Могат да се реализират във водещи компютърни фирми на високо платени позиции, като се занимават с проектиране, реализация, експлоатация и поддръжка на нови компютърни системи, внедряване на съвременни компютърни технологии и др. Според най-новите изследвания към 2015 г. в нашата страна се очаква недостиг на 20 000 компютърни инженери и увеличаване на работната им заплата с 25%. Голяма част от завършилите специалността работят като компютърни инженери в държавната администрация, комуникационни фирми, банковия и застрахователния сектор, индустриални предприятия и др. Наши възпитаници намират успешна професионална реализация в компютърни компании в Европейския съюз и САЩ.

Специалност ИНТЕРНЕТ И МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ

Курсът на обучение по специалността дава знания и умения, формира нагласа за самостоятелна работа, гарантира бърза адаптация в съвременните интернет и мобилни комуникации. Акцентира се върху цифровите високоскоростни технологии и мрежи, които са основи на глобалното информационно общество.

При разработката на учебните планове за специалността е ползван опитът на водещи европейски университети, с които се поддържа трайно сътрудничество и обмен на студенти и преподаватели. В курса на следване се дава възможност на всеки студент да се обучава два семестъра в европейски университет със средства от програма Еразъм+. Участието в международни проекти позволи цялостно модернизиране на учебната и лабораторната база на специалността. Оборудването в лабораториите е на световни лидери в телекомуникациите, между които CISCO, SIEMENS, LUCENT, NOKIA, TEXAS INSTRUMENTS, NATIONAL INSTRUMENTS и др. Обучението по специалността се провежда от преподаватели, непрекъснато повишаващи квалификацията си по международни програми в чужбина.

Студентите получават подготовка с широк профил, гарантираща успешна професионална реализация у нас и в чужбина. Завършилите специалността придобиват квалификация “инженер по интернет и мобилни комуникации” и могат да работят във всички области на информационните и телекомуникационните технологии, включително в компютърни мрежи и мрежови технологии за предаване на информация, мобилни клетъчни радиомрежи и системи, системи и технологии за телевизионно и радиоразпръскване, сателитни телекомуникационни системи, мултимедийни технологии, системи за сигурност и други комуникационни системи.Специалност ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

( на български език, на английски език)

Курсът на обучение по специалността Информационни и комуникационни технологии има за цел подготовката на квалифицирани инженерни кадри, работещи в области, където се изискват не само познания по софтуерно инженерство и програмиране, но и знания за проектиране, изграждане и поддържане на съвременни телекомуникационни мрежи и системи.

Обучението се провежда в съвременно обзаведени многофункционални интердисциплинарни учебно–изследователски лаборатории, оборудвани със съдействието на водещи фирми като: Cisco, Siemens, Johnson Controls, Texas Instruments и др.

В курса на следване се дава възможност на всеки студент да се обучава два семестъра в европейски университет със средства от програма Еразъм+.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър” и могат да се реализират успешно у нас и в чужбина в областта на Информационните и комуникационни технологии, включително и във водещи научноизследователски, проектантски, консултантските и операторски звена на водещи фирми в сферата на мобилните и комуникационните мрежи, кабелните оператори и фирми за пренос на данни, информационните и телекомуникационните услуги, разработката на софтуер, интернет технологиите и други.
ТРАНСПОРТЕН ФАКУЛТЕТ

Специалност ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Специалността осигурява професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на транспорта и транспортното машиностроене, включващи проектирането, производството, експлоата­цията, диагностиката, изпитването, техническото обслуж­ване и ремонта на двигателите с вътрешно горене, автомобили, трактори, кари и жп техника. Изучават се също основите на технологията и организацията на транспорт­а и безопасността на движението. В последните три семестъра обучението може да се задълбочи в някоя от следните области:- двигатели с вътрешно горене;

- транспортна техника.

Професионалната подготовката позволява реализация в автомобилни заводи; транспортни фирми, занимаващи се с експлоатация и ремонт на автомобили, трак­тори, кари и ЖП техника; сервизи за диагностика, обслужване и ремонт на автомо­били; представителства на фирми за продажба на автомобили, авточасти и сервизна техника; пунктове за годишни технически прегледи.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация "машинен инженер".

Специалност ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА

Специалността осигурява широкопрофилна професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на автомобилния, жп и водния транспорт, включващи: техниката и технологиите за превоз на товари и пътници; планирането, организацията и управлението на транспортните процеси; мениджмънта и маркетинга в транспорта; структурата и функционирането на европейския транспортен пазар; организацията и управлението на международните превози; спедицията и логистиката; поддържането и ремонта на транспортна техника; организацията, управлението и безопасността на движението; планирането и проектирането на транспортни системи и комуникации; информационните системи в транспорта; финансовата и счетоводната дейност, транспортното и търговското право и др. Обучението по специалността е съобразено с европейските стандарти в транспорта.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация "инженер по транспорта".

Специалност ТЕХНОЛОГИИ И ЛОГИСТИКА НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Специалността осигурява както общоинженерна подготовка, така и специална, включваща изучаване на стокозна­ние, транспортна логистика, пристанищни технологии, транспортна техника, теория и устройство на пристанищата, пристанищна механизация, морско право, мениджмънт и маркетинг на транспорта, английски език и др.

Придобива се образователно-квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация “инженер по транспорта”.

Завършилите се подготвят за производствено-техническа, експлоатационна и ръководна дейност в областта на пристанищата, пристанищните съоръжения, плавателните съоръжения, техниката за изследване на ресурсите на водните басейни и търговската експлоатация на пристанищата и флота. Те могат да се реализират във фирми, занимаващи се с водни превози, в пристанища, брокерски, агентски, чартърни фирми.Придобилите образователно-квалификационната степен "бакалавър" по тези специалности могат да продължат обучението си в магистърски програми за придобиване на степента "магистър инженер".

По време на следването студентите от Транспортния факултет имат възмож­ност да придобият допълнителна професионална квалификация за водачи на МПС категории В, С, тракторист-машинист и инструктор за обучение на водачи на МПС.

ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ

Във факултета се подготвят специалисти с висше образование, като четиригодишното обучение осигурява образователно-квалификационната степен „бакалавър”.Специалност МАРКЕТИНГ

Студентите получават солидна икономическа подготовка, знания и умения за: ме­то­дологията, методиката и видовете маркетинг; организираните пазари; разработ­ва­нето на маркетингови стратегии и планове за развитие; адаптирането на най-ефектив­на­­та за конкретния индустриален бизнес маркетингова концепция; изпол­зването на съв­ре­­мен­ни методи и техники за маркетингови проучвания и анализи; развитието и форми­ра­нето на нови потребности чрез рекламата, методите за стимулиране на продажбите и др. Завършилите тази специалност придобиват професионална квалификация „икономист” и могат да работят във фирми от частния и държавен сектор като съветници, експерти и консултанти.Специалност МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

Бакалавърската програма по специалността осигурява знания, умения и ценности, които позволяват на завършилите студенти да се кандидатират за длъжности към организации и институции от държавния и частния сектор, опериращи в международна среда, да създават и ръководят собствен бизнес, да работят като експерти и консултанти в сферата на международното икономическо сътрудничество. Обучението включва подготовка по микро-, макро- и световна икономика, международен бизнес и финанси, управление и маркетинг, комуникационен мениджмънт, чужди езици, информационни технологии и др. Дипломираните бакалаври придобиват професионалната квалификация „иконо­мист”.Специалност ИКОНОМИКА

Бакалавърската програма по специалността осигурява знания, умения и подготовка по фундаменталните и функционални икономически дисциплини за нуждите на стопанската практика, публичната администрация и третия сектор.

До пети семестър включително учебните дисциплини са същите като при специалностите Маркетинг и МИО, различията са в засилване на фундаменталните и функционалните дисциплини, като обща теория, финанси, кредит, застраховане, счетоводство, екология, икономическа политика.

Завършилите с квалификация „бакалавър по икономика” могат да работят в бизнес организации, държавни институции, организации с нестопанска цел, т.е. да се реализират успешно във всички отрасли на народното стопанство на всяко равнище - фирмено, регионално, национално, европейско.

Бакалаврите, завършили тази специалност, могат да завършат всяка магистърска степен в областта на икономиката и управлението.

Специалност ЕВРОПЕИСТИКА И МНОГОСТЕПЕННО УПРАВЛЕНИЕ

Тази мултидисциплинарна бакалавърска специалност осигурява знания, умения и ценности, които разкриват възможности за кариера към структури от публичната администрация, бизнес сектора и неправителствените организации, функциониращи в условията на многостепенно управление и осъществяващи европейско сътрудничество и/или работещи по европейски проекти в рамките на актуалните вътрешни политики на Европейския съюз. Студентите изучават: Европейска цивилизация; История на международните отношения; Европейско странознание и Социокултурна среда; Политическа география; Европейска интеграция; Ислямът в Европа; Общи политики в ЕС; Право на ЕС; Многостепенно управление в ЕС; Икономика; Световна икономика; Управление; Мениджмънт на проекти; три чужди езика; верига дисциплини за развиване на комуникативни и междукултурни умения; умения за използване на информационни технологии и др. Студентите имат възможности за мобилност в европейски университети.Специалност ЕВРОПЕИСТИКА И ГЛОБАЛИСТИКА (на английски език)

Тази мултидисциплинарна бакалавърска специалност развива знания, умения и ценности, въз основа на които се взимат решения относно актуалната външна политика на Европейския съюз и глобалните проблеми на съвременния свят. Изучават се основополагащи дисциплини като Увод в политическите науки и История на политическите идеи, Европейско странознание и Социокултурна среда. Придобиват се компютърно базирани изследователски умения, умения за работа с библиотечни ресурси и чуждоезикови умения. От втори курс нататък обучението е насочено към международни отношения и международни организации; геополитика; европейска интеграция; глобализационен процес; ролята на Европа в света; световна икономика; управление; мениджмънт на проекти и на международни проекти; интеркултурна комуникация, PR и лобиране в международна среда. Особено важно място заемат изучаването на китайски език и култура, както и стажът в осми семестър. Студентите имат възможности за мобилност в европейски университети.Специалност ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА И ГЛОБАЛНА СИГУРНОСТ

Специалността развива компетенции на държавни служители в международното сътрудничество на сектор сигурност към структури на МВР, МВнР, ДАНС, НРС, които се прилагат за: (1) аналитична дейност и вземане на решения с оглед на външни рискове за евро-атлантическата сигурност; (2) комуникационна и координационнна дейност относно установяване и поддържане на отношения с международни партньори по проблеми на сигурността. Студентите осмислят сложната взаимозависимост между свобода и сигурност; дилемата за сигурността и проблемът за секюритизацията. Изучават дисциплините Международни отношения; Европейска интеграция и глобализация; Пространство за свобода и сигурност на ЕС; Обща външна политика и политика на сигурност на ЕС; Европейска гранична сигурност; Транснационална корпоративна и организирана престъпност; Концепции и стратегии за сигурност в евроатлантическото пространство; Международни организации за сигурност; Ислямът в Европа; Миграция и малцинства в Европа; Тероризъм и глобална сигурност; Информационна сигурност; Геополитика и сигурност; Методи за анализ на политическия риск; Управление на европейски проекти за сигурност; Комуникативни, Изследователски и Междукултурни умения; засилено изучаване на избираем чужд език (арабски език и култура, английски или немски) и др.Специалност СИГУРНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ И СОБСТВЕНОСТ В ТРАНСГРАНИЧНА СРЕДА

Специалността развива компетенции на експерти в сектор сигурност, които се прилагат за: (1)аналитична дейност и вземане на решения с оглед на вътрешни рискове за евроатлантическата сигурност; (2) комуникационна и координационнна дейност в контекста на отворените вътрешни граници на Европейския съюз; (3) прилагане на авангардни технологии за сигурност с превантивна цел и при управление на кризи. Студентите осмислят сложната взаимозависимост между свобода и сигурност, както и културата за превенция като основна професионална ценност. Изучават дисциплините Европейска интеграция и глобализация; Трансгранично сътрудничество в Европейския съюз; Сигурност за териториалните ресурси и критичната инфраструктура в трансгранична среда; Трансгранично сътрудничество при социални и екологични кризи, при природни бедствия и терористични атаки; Анализ и оценка на риска; Управление на човешките ресурси и Маркетинг в европейската индустрия за сигурност; Конкурентноспособност и Регулиране на европейската индустрия за сигурност; Добри практики за защита на граждани в Европейския съюз; Управление на европейски проекти за сигурност; Връзки с обществеността при кризи; Комуникативни, Изследователски и Междукултурни умения; засилено изучаване на избираем чужд език (арабски език и култура, английски или немски); технологии за сигурност, вкл. информационна сигурност и др.Забележка: Специалностите Евроатлантическа и глобална сигурност и Сигурност за граждани и собственост в трансгранична среда са в процедура по акредитация. Документи за тях ще бъдат приемани след получаване на положителна оценка от НАОА.

Специалност БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за: разработване на стратегии за разви­тие на бизнеса, иновационната политика, прогнози и планове; изграждане и прилагане на ефективни управлен­ски структури и технологии; методи и техники за вземане на бизнес решения; организиране, координиране и мотиви­ране на персонала; контрол, анализ и регулиране на бизнеса; работа с програмни продукти за бизнес дейности. Те придобиват професионалната квалификация “бизнес мениджър” и могат да работят като ръководители на всички равнища или специалисти в отдели по маркетинг, снабдяване, борси, като бизнес референти на фирми, независимо от големината и от предмета на дейността им.Специалност ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

В специалност Публична администрация се подготвят висококвалифицирани специалисти и ръководители за системата на държавната администрация и местното самоуправление при съобразяване с европейските стандарти. Студентите получават знания по мениджмънт и информационни технологии; управление на регионалното развитие; европейския опит по прилагане на принципите и методите на съвременната организация на държавното управление; разработване на статути, нормативи и правила за усъвършенстване управлението на организациите от публичния сектор; управление на проекти и програми за европейските фондове и др.

Развивайки умения за творческо тълкуване и стриктно прилагане на държавното и европейското законодателство, подготвените специалисти намират професионална реализация в дирекции, отдели, сектори и звена на държавната и местната администрация като ръководители, специалисти, сътрудници, консултанти.

Завършилите бакалавърската степен на специалността могат да продължат обучението си в магистърската програма Мениджмънт на регионалното развитие, стартирала преди няколко години с финансовата подкрепа на Държавния департамент на САЩ.Специалност ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Обучението осигурява комплексна подготовка, знания и умения по следните основни направления: икономика, право, маркетинг, финанси и счетоводство, бизнес планиране и проектиране, мениджмънт на производството, иновациите и персонала, системи за качество, логистичен мениджмънт, информационни технологии, засилено чуждоезиково обучение, както и избираема верига от инженерни технологии с насоченост към машиностроенето, електротехниката или софтуерното инженерство. Завършилите специалността придобиват професионална квалификация “инженер мениджър”. Те намират успешна реализация като ръководители на малки и средни фирми, организатори на производство, служители в отделите по кредитиране и оценка на активи в банковия и застрахователния сектори, в публичната администрация, в консултантски и инженерингови фирми.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница