Програма за мобилност на студенти Еразъм +!страница4/9
Дата09.09.2016
Размер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ФАКУЛТЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Специалност КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Обучението осигурява комплексна подготовка, знания и умения на специалисти в областта на компютърните науки. Учебният план отговаря на съвременните изисквания на софтуерната индустрия. Подготовката на студентите в основните направления на компютърните науки - програмиране, среди и системи за програмиране, бази от данни, базови средства за моделиране и управление на сложни софтуерни системи, операционни системи, компютърни системи и мрежи осигурява изграждането на специа­листи, създаващи и използващи софтуер в различни области. Поставя се акцент върху практическата подготовка на студентите. Предвидени са практикуми по отделни дисциплини, както и интегрирани практикуми, чрез които се цели студентите да се запознаят с особеностите на бъдещата си работа.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация “бакалавър по компютърни науки”. Те могат да се реализират като специалисти в софтуерни, инженерни, финансови, консултантски компании, научни институти, центрове за обучение по информационни системи и софтуерни технологии и други.

Специалност ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА

Подготвят се специалисти с висша квалификация по информатика и информационни технологии за нуждите на бизнеса, държавната и местната администрация и други организации. Студентите от специалността придобиват знания за съвременните езици и среди за програмиране, за проектиране и изграждане на информационни системи за нуждите на мениджмънта, за съвременните принципи, методи и средства за изследване, оценяване и усъвършенстване на управленската практика.

Завършилите могат да се реализират като приложни програмисти, администратори на бази от данни, системни администратори, специалисти по създаване на софтуерни технологии в административно-управленската, планово-прогнозната и финансово-счетоводната дейности. Могат да работят като мениджъри на информационни звена, на информационно-обслужващи фирми, консултанти, съветници и сътрудници в областта на информационните технологии и управлението на бизнеса.

Специалност БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ

Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионал­на квалификация "учител по български език и литература и учител по история”.

Завършилите тази специалност могат да осъществяват учебна, научнометодическа и организа­ционно-управленска дейност в системата на образованието, в методически и културно-просветни структури; да работят в музеи, архиви, краеведски отдели и библиотеки, като екскурзоводи в туристически компании. Те могат да изпълняват и дейности в различни сфери на обществено-икономическия живот, за които се изисква висше педагогическо образование.

Специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Професионалната квалификация "учител по математика, инфор­мати­ка и информационни технологии" се придобива с четиригодишен курс на обучение. Учебният процес се провежда от високо квалифицирани преподаватели в съвременни компютърни лаборатории и осигурява задълбочени познания по математика, информатика и информационни технологии.

За студентите са осигурени специализации в много европейски университети.

Завършилите специалността могат да работят като учители и директори в средните училища, както и навсякъде, където се прилагат математическите и компютърните науки: фирми, банки, застрахователни дружества, научни организации и др.Специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК (НУПЧЕ)

(английски, немски, френски)

Завършилите тази специалност придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация "педагог начален учител, педагог начален учител по английски език". Те са подготвени да работят като преподаватели по чуждоезиково обучение в началния етап на СОУ - нова и много търсена професия, призвана да осигури твърде нужната за съвременния свят езикова подготовка на младото поколение. Завършилите могат да работят и като ръководители на държавни и частни специализирани училища, методици, домашни възпитатели. Те могат да заемат всички длъжности, изискващи висше педагогическо образование.Специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (ПНУП)

По време на обучението за придобиване на образователно-квалификационната степен "бакалавър" и професионална квалификация "педагог начален учител, педагог детски учител" студентите получават задължи­телния минимум от фундаментални, общопедагогически и специални знания с подчертана приложна насоченост в областта на предучилищното възпитание и учебно-възпитателната работа в началните класове. Дипломиралите се по специалността могат да работят като педагози, детски или начални учители, методици, ръководители на държавни и частни специализирани предучилищни заведения, както и да заемат всички длъжности, изискващи висше педагогическо образование.

Притежаващите образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и Предучилищна педагогика могат да продължат образованието си чрез задочно обучение за придобиване на магистърска степен по обединената специалност Предучилищна и начална училищна педагогика.

Специалност СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Обучението на бъдещите специалисти създава възможност за придобиване на знания по педагогика, психология, социология, право, медицина, информационни технологии и професионално-практическа подготовка. Те са основа за разгръщане на спе­цифични и широкоспектърни професионално-трудови умения за педагогическа дейност с деца, подрастващи и възрастни.

Дипломираните в специалността могат да работят като социални педагози в интернати, пансиони, социални домове (домове за сираци, за деца и юноши, лишени от родителска грижа, домове за деца с психо-физически нарушения, домове за възрастни), в “Социални грижи” към кметствата, в „Социален патронаж”, бюрата по труда, в детските педагогически стаи (след допълнителна квалификация), в социално-педагогически центрове, като социален педагог в структурата на управленските органи (Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи) и в неправителствени организации.

След успешно завършване те получават образователно-квалификационна степен “бакалавър” и професионална квалификация “социален педагог”. При определени условия могат да продължат обучението си за придобиване на ОКС “магистър педагог”.Специалност ФИНАНСОВА МАТЕМАТИКА

Специалността е уникална за България и е създадена по Британски модел. Тя подготвя висококвалифицирани специалисти за нуждите на банковия и застрахователен сектор, здравното и пенсионно осигуряване, финансовото одитиране, изготвяне на инвестиционни планове, прогнозиране, анализ и оценка на риска. Налице са възможности за летни стажове в големи финансови институции. Партньори в обучението са ALLIANZ, ING, UNICREDIT, FIBANK, PIRAEUS BANK, UBB NPG Group, KBC Group. Сключени са двустранни споразумения по програма ERASMUS + за мобилност на студентите в Bergische University (Вупертал), Comenius University (Братислава), Gazi University (Анкара), Lisboa School of Economics & Management (Лисабон), където обучението е на английски език.

Изучават се основни и специални дисциплини в областта на математиката, икономиката, финансите, специализирания софтуер, английски и специализиран английски език. Обучението е по държавна поръчка при минимални семестриални такси. Успешно завършилите получават професионална квалификация „математик-финансист” и могат да се реализират във финансови институции, бизнес компании, бюджетни организации и др.

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност ПРАВО

Обучението се организира в съответствие с Единните държавни изисквания за придобиване на висше образование за специалността "Право".

По време на обучението се фор­ми­рат теоретични знания относно същността и проявлението на правото като нормативен регулатор; правните отрасли и правните институти на действащото право. Придобиват се практически умения относно тълкуване и прилагане на правото; решаване на правни казуси; използване на информационна техника в правоприлагането.

За­вър­ши­ли­те специалността по­лу­ча­ват ди­п­ло­ма за об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на­та сте­пен "ма­ги­с­тър" с про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция "юрист", като при­до­би­ват пра­во­спо­со­б­ност след стаж, ор­га­ни­зи­ран в съ­о­т­ве­т­с­т­вие със За­ко­на за съ­де­б­на­та власт.

Про­фе­си­о­нал­ната реализация на ди­п­ло­ми­ра­ли­те се по специалността е в органите на съдебната власт, следствие, прокуратура, съд, адвокатура, нотариат, съдебно изпълнение; в централната и местна администрация; в стопанската област и фирмената администрация; в научната и културната област; в сферата на синдикалните и тру­до­вите­ от­но­ше­ния; в по­ли­ти­че­с­ки­те дей­но­с­ти и пар­тии.

ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Специалност СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Обучението по специалност Социални дейности е съобразено с националните и европейските образователни стандарти в тази област. Системата от интегрирани знания, умения и ценности в основни образователни направления - социология и социална политика, основи и методи на социална работа, психология, медико-биологично развитие на човека, правни науки, икономика, организация и управление на социалните дейности и др. са с акцент върху клиничния компонент с психо-социална и медико-социална насоченост. Това позволява да се подготвят квалифицирани специалисти за професионална дейност в определени работни полета и да участват в мултидисциплинарна помагаща дейност.

Дипломираните студенти имат възможности за професионална реализация като аналитични специалисти по социални дейности и приложни специалисти – социални работници в: структури на Изпълнителна агенция ”Социално подпомагане”; заведения за предоставяне на социални услуги в общността и в специализирани институции; лечебни заведения; центрове за психично здраве; центрове за подпомагане на хора с алкохолни и наркоманни проблеми; превантивни информационни центрове; заведения за лишаване от свобода; пробационни служби; структури на Държавната агенция за закрила на детето. Могат да продължат обучението си в магистърски програми и специализации в съответното професионално направление и област на висше образование.

Специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Завършилите 4-годишен срок на обучение придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „кинезитерапевт”. Курсът на обучение включва общообразователни, медико-биологични, клинични и специални учебни дисциплини и практическа подготовка чрез ежеседмична учебнa практика, летен и преддипломен стаж.

Кинезитерапевтите са аналитични специалисти в областта на здравеопаз­ването, които изследват и оценяват различни проблеми, отнасящи се до функционалното състояние на човека и определяне на рехабилитационния му потенциал. В техните компетенции е разработването и провеждането на кинезитерапев­тични програми за клинично диагностицирани от лекар заболявания, неразположения и травми. Те могат да извършват профилактична, терапевтична и рехабилитационна дейност в държавни и частни клиники, рехабилитационни центрове, санаториуми, профилакториуми, климатични училища, хотели, курортни селища, фитнес центрове, спортни диспансери, клубове за професионален и аматьорски спорт, учебно-спортни бази и центрове.

Придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ могат да продължат обучението си в магистърска програма.Специалност ЕРГОТЕРАПИЯ

Предлаганата бакалавърска програма единствена в страната подготвя специалисти с професионална квалификация „ерготерапевт”. През 2014 г. специалността получи положителна акре­дитация от Световната федерация по ерготерапия съгласно международните стандарти, която осигурява световно признати дипломи.

Курсът на обучение включва комплексна подготовка в областта на медико-биологичните, психо-социалните и специални дисциплини и стимулира творческите способности и изяви на студента. Учебният план е разработен чрез съвместен проект с европейската мрежа по ерготерапия във висшето образование (ENOTHE) в съответствие с най-новите световни и европейски стандарти за обучение. Осигурени са възможности за обмен на студенти и преподаватели с водещи европейски висши училища. Владеенето на английски език представлява предимство в процеса на обучение.

Основният принос на ерготерапията се изразява във формиране на достъпна и подкрепяща физическа и социално-икономическа среда, осигуряваща възможности за пълноценна трудова и личностна реализация на всички граждани в съответствие със специфичните им възможности и потребности. Тя има за цел осигуряване на максимална самостоятелност и независимост на лица с физически, умствени и емоционални отклонения чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване и трудова дейност, както и чрез адаптиране на домашната, училищна и работна среда за компенсиране на трайно увредени функции.

Завършилите специалността имат широки възможности за професионална реализация в здравни и социални заведения, специални и масови училища и детски градини, дневни и рехабилитационни центрове, услуги в общността, центрове за професионално обучение, доставчици на технически помощни средства, общински служби, консултантски услуги и др.

Придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ могат да продължат обучението си в магистърска програма.Специалност: АКУШЕРКА

Обучението отговаря на съвременните постижения на акушеро-гинекологичната наука и практика, здравните грижи, както и на европейските стандарти. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с новите Единни държавни изисквания. Учебните лаборатории са обзаведени според съвременните изисквания и са снабдени с компютри, осигуряващи непрекъснат достъп до интернет и локалната мрежа на Университета.

Бъдещата акушерка се подготвя да прилага сестринските и акушерските грижи, да владее до съвършенство техническите манипулации, както и уменията за комуникация с пациента и неговото семейство.

Обект на акушерския труд преди всичко е жената - гинекологично болна, бременна или родилка, както и новороденото и семейството му. Завършилите специалността Акушерка получават право да работят в акушеро-гинекологични заведения и звена на лечебно-профилактичната мрежа (АГ отделения и кабинети, отделения за анестезиология, реанимация и интензивно лечение, кабинети за социално-правна помощ на майчинството и детството); генетични консултативни кабинети, АГ отделения и кабинети при други специализирани здравни заведения; центрове за семейно планиране, бално-санаториални и курортни центрове.

Специалност: MЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Обучението се провежда по съвременни учебни планове, включващи общомедицински клинични специални и хуманитарни дисциплини, като нивото му отговаря на националните и европейски стандарти. Осъществява се от висококвалифицирани преподаватели.

Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари, практически упражнения и самостоятелна работа. Клиничната подготовка се реализира чрез клинична практика и преддипломен стаж.

Дейността на медицинската сестра е насочена към здравна промоция, поддържане, лечение и възстановяване и грижи за здравето на личността. Завършилите специалността получават право да работят в заведенията за болнична помощ, в извънболнични заведения, самостоятелно или в екип. Придобитите теоретични знания и практически умения позволяват на медицинската сестра да работи в различни сектори на системата на здравеопазването: специализирани лечебни заведения, санитарно-курортни заведения, научноизследователски медицински институти, детски заведения, отделения за новородени, профилакториуми, детски заведения за отглеждане и възпитание, училищни кабинети, старчески домове и други социални заведения. Дипломираните намират успешна реализация в страната и чужбина.ФИЛИАЛ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СИЛИСТРА

Специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК

(френски, английски, румънски)

Специалностите Педагогика на обучението по Български език и френски език, Педагогика на обучението по Български език и английски език, Педагогика на обучението по Български език и румънски език осигуряват добра подготовка в областта на литературознанието и езикознанието; методиката на обучението по български език, литература и чужд език; развиването на езикови умения и компетентности. Успешно дипломиралите се придобиват образователно-квалификационната степен “бакалавър” с професионална квалификация “учител по български език и литература и по съответния чужд език и литература”.

Завършилите тези специалности могат да се реализират в сферата на образованието като учители по български език, литература и чужд език, като експерти, специалисти или консултанти по научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието; в местни, национални и международни правителствени и неправителствени организации и институции като консултанти, представители и експерти; в неправителствени институции с образователно-просветни функции: школи, алианси, частни училища и др.; в областта на културата; в печатните и електронните медии като редактори, журналисти, коректори и др.; в сферата на икономиката и туризма като преводачи, екскурзоводи, организатори и др.

Специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА и информатика

Специалността е със срок на обучение четири години. Успешно дипломиралите се придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър” и професионална квалификация “учител по физика и по информатика”. Знанията и практическите умения, усвоени в курса на обучението дават необходимата подготовка за преподавателска дейност, както и за работа в други сфери, изискващи компетентност в областта на физическите науки и компютърните технологии.

Придобилите такава квалификация могат да заемат и длъжности, изискващи педагогическа правоспособност в различни организационно-управленски, методически, културно-просветни и социални структури.

Специалност ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРСТВО

Учебните планове и програми за специалността съответстват на съвременните изисквания и европейски стандарти. Акцентът на обучението се поставя върху обща широкопрофилна инженерна подготовка и основни знания за професионално направление Електротехника, електроника и автоматика. Профилиращата подготовка в областта на електроснабдяването, електрообзавеждането, информаци­онните технологии, автоматизацията на процесите и електрониката се осъществява чрез свободен избор на група дисциплини, включени в последните два семестъра на учебния план.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър”, с професионална квалификация “електроинженер”. Широкопрофилната подготовка и специализирана квалификация им позволява да се справят с експлоатационни проблеми както в електрическите инсталации, така и в системите за автоматизация на производствените процеси и в електронната техника, а също и да се реализират като специалисти или ръководители в предприятия от всички области на икономиката, селското стопанство и в сферата на услугите.

Специалност АВТОМОБИЛНО ИНЖЕНЕРСТВО

Завършилите специалността получават добра общоинженерна и задълбочена специална и практическа подготовка. Професионалното предназначение на инженерите по автомобилно инженерство е: да използват ефективно автомобилна и тракторната техника, да извършват и организират сервизната дейност на двигатели с вътрешно горене, автомобилна и тракторната техника като извършват диагностика, техническо обслужване и ремонт на автомобилна и тракторна техника в сервизни условия; да откриват и отстраняват повреди в различните системи; да извършват учебно-преподавателска и друга дейност в областта на автомобилната и тракторната техника.

Завършилите могат да се реализират като специалисти в транспортни и земеделски фирми, сервизи и учрежденията, работещи в областта на използването, диагностиката, обслужването и ремонта на автомобилна и тракторна техника, фирми за обучение на водачи, организации за оторизирани проверки, продажба на резервни части и др.
ФИЛИАЛ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В РАЗГРАД

Срокът на обучение е четири години. Подготвят се специалисти за нуждите на химическата, силикатната, парфюмерийно-козметичнатата, фармацевтичната, хранително-вкусовата и биотехнологич­ната промишленост.

Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен “бакалавър” с професионал­на квалификация „инженер”.

Специалност ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

В тази специалност студентите изучават теоретичните основи и спецификата на неорганичните и органичните химични технологии – производство на силикатни материали, неорганични свързващи вещества, пигменти, фармацевтични препарати, нискомолекулни биологичноактивни вещества, парфюмерийно-козметични и ароматични продукти, полимерни материали, препарати за растителна защита, органични добавки и други.

Завършилите получават професионална квалификация „инженер-химик” и могат да работят в производствено-технологични, проекто-конструктурски и изследователски звена на химическата промишленост и други сектори, чийто предмет на дейност е свързан с химичния контрол и анализ. Те са подготвени да заемат ръководни длъжности на различни нива в предприятия, фирми и институции, имащи за предмет на дейност посочените химични производства.

Специалност БИОТЕХНОЛОГИИ

По време на обучението си студентите получават знания по: микробиология; биохимия; основите на биотехнологичните производства; механизма, кинетиката и приложението на свободните и имобилизирани ензими; методите за изолиране и съхраняване на чисти култури от микроорганизми и за култивирането им; технологичното оборудване и обзавеждане на предприятията на биотехнологичната промишленост; автоматичното управление на технологичните процеси в биотехнологиите; съвременните методи за изолиране, пречистване, разделяне и анализ на състава и качеството на биопродукти; съвременните световни тенденции за развитието на биотехнологиите и други.

Завършилите получават професионална квалификация „инженер-биотехнолог” и могат да се реализират като технолози, специалисти и ръководители на производствени сектори, лаборатории, изследователски сектори в производствени фирми и институции, чийто предмет на дейност е свързан с някое от направленията на съвременните биотехнологии.

Специалност ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ

Специалността дава възможност на студентите да получат задълбочена подготовка по: теоретичните основи и специфика на хранителните технологии (технология на месото и местните продукти, на млякото и млечните продукти, на растителните липиди, на зърнопреработването и хлебопроизводството); консервирането и хладилната обработка на храните; технологичното оборудване и обзавеждане на предприятията на хранително-вкусовата промишленост; съвременните методи за анализ на състава и качеството на хранителните продукти; основите на технологичния контрол и автоматичното управление на процесите; световните тенденции в развитието на технологиите на храните и оборудването за тях и други.

Завършилите получават професионална квалификация „инженер-технолог и могат да се реализират във всички сфери на хранително-вкусовата промишленост, както и да заемат ръководни длъжности на различни нива в съответните предприятия, институции и контролни органи. Те са особено подходящи за малки предприятия и фирми, използващи съвременни технологии в производството на храни.

П Р А В И Л А

за приемане на студенти в Русенския университет

за учебната 2015/2016 година

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Правилата за приемане на студенти в Русенския университет за учеб­ната 2015/2016 година се основават на приетата от Министерския съвет Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и Закона за висшето образование.

(2) Правилата за приемане на студенти важат за български граждани, за чуждестранни граждани и за лица с двойно гражданство (едното от които е българско).

(3) Местата за приемане на студенти се обявяват по специалности, по категории (жени и мъже) и по форма на обучение (редовна, задочна и дистанционна).

Чл.2. Приемането на студенти в Русенския университет се извършва:

1. чрез конкурсни изпити;

2. чрез конкурс по документи за завършилите колежи и жела­ещи да постигнат образо­вателно-квалификационната степен “бакалавър” по същата или срод­на специ­ал­ност и за кандидатите, притежаващи образователно-квалифи­кационни­те сте­пени “бакалавър” или “магистър” и желаещи да завършат второ висше образование.II. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.3. (1) За всички специалности и форми на обучение в Русенския универ­ситет могат да кандидатстват лица, които притежават диплома за завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висше училище.

(2) Не могат да кандидатстват:

 • За специалност Кинезитерапия - страдащите от тежки заболявания на сърдечносъдовата и дихателната системи, тежки неврологични и психически заболявания, увреждания на опорно-двигателния апарат, очни заболявания без възможност за корекция на зрението.

 • За специалности Медицинска сестра и Акушерка и за всички педагогически специалности - страдащите от тежки неврологични, психически, некомпенсирани сърдечносъдови заболявания, както и лица с некомпенсирани увреждания на опорно-двигателния апарат, с разстройства в цветоусеща­нето, слуха и говора;

 • За специалности Евроатлантическа и глобална сигурност и Сигурност за граждани и собственост в трансгранична среда - страдащите от неврологични, психически заболявания, увреждания на опорно-двигателния апарат, очни заболявания без възможност за корекция на зрението и с говорни и слухови разстройства.

(3) Кандидатите за специалност Международни икономически отношения е желателно да са завършили езикова гимназия или средно училище със засилено изучаване на английски, немски или френски език, за специалност Европеистика и многостепенно управление със засилено изучаване на английски или немски език, а за специалност Европеистика и глобалистика (на английски език) със засилено изучаване на английски език.

Чл.4. (1) В заявлението по образец кандидат-студентите могат да включат всички желани специалности, за които имат право да кандидатстват, като ги подредят в реда на предпочитанията си. Удовлетворяването на желанията им се извършва в съответствие с постигнатия от тях бал, като при това се цели удовлетворяване на колкото е възможно по-предно тяхно желание.

(2) Притежаващите висше образование могат да кандидатстват за повишаване на образователно-квалификационната степен в същата или сродна специалност (за завършилите колеж) или за придобиване на второ висше образование (за притежаващите образователно-квалификационните степени “бакалавър” или “магистър”) по правило в задочната или дистанционната форма на обучение. Обучението се извършва по индивидуален план на обучение, съставен на базата на положените изпити, които могат да бъдат признати, съгласно учебния план за съответната специалност. Целесъобразно е преди подаване на документите канди­датите задълбочено да се запознаят с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “професионален бакалавър”. Допълнителна информация може да се получи в съответната факултетна канцелария.

(3) Кандидат-студентите с висше образование не могат да заемат плано­во място за финансирано от държавата обучение.

III. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.5. (1) Срокът за подаване на документи за кандидатстване в Русенския университет и неговите филиали е постоянен - от 19.01.2015 г. до започването на учебната 2015/2016 година. Кандидатстудентски документи по образец могат да се подават в Русенския университет и неговите филиали лично или чрез друго лице. Подаването на документи, с които се прави заявка за участие в конкурсен изпит, става до 2 работни дни преди датата на изпита.

(2) Кандидатстудентски документи се подават в представителствата на Русенския университет както следва:

 • в градовете Плевен и Монтана: от 6.04.2015 г. до 15.04.2015 г. (без празничните дни) и от 17.06.2015 г. до 01.07.2015 г.;

 • в бюрата на Центровете за кандидатстудентска подготовка и информация (без гра­довете Русе, Разград, Силистра, Плевен и Монтана) от 19.01.2015 г. до 01.07.2015 г.

(3) Кандидатстващите след средно образование могат да подават документи и онлайн. Достъпът до интернет страницата за онлайн кандидатстване е на адрес: https://online.uni-ruse.bg или с връзка от главната страница на университета http://www.uni-ruse.bg. Процедурата за онлайн кандидатстване е неразделна част от Правилата за приемане на студенти в Русенския университет и се обявява на адрес - https://online.uni-ruse.bg. Срокът за онлайн подаване на документи е от 19.01.2015 г. до 01.07.2015 г. Приемането на заявки за участие в даден изпит става до два работни дни преди датата на съответния изпит.

(4) За кандидати, притежаващи бакалавърска или магистърска степен и желаещи да придобият второ висше образование или за притежаващи степента “професионален бакалавър” и желаещи да придобият универ­ситетска бакалавърска степен, кандидатстудентски документи по образец се приемат само в Русенския университет в периода от 27 юли до 31 юли.

(5) Русенският университет не носи отговорност за настъпилите неблаго­приятни последици от неправилно попълнени или непредставени по вина на кандидат-студентите документи.

(6) Кандидатстудентски документи, изпратени по пощата, не се приемат.

(7) Кандидат-студентите за педагогическите специалности Пред­учи­лищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Български език и история, Педагогика на обучението по български език и чужд език, Педагогика на обучението по математика и инфор­матика, Педагогика на обучението по физика и информатика подават документите си лично, тъй като се извършва про­верка на говорно-комуникативните им способности. При отрицателен резултат от проверката кандидат-студентът не може да участва в конкурса за тези специалности.

Чл.6. За покриване на разходите по конкурсите кандидат-студентите внасят такса, определена от Министерския съвет, чийто размер зависи от броя на заявените изпити. Лица с трайни увреждания и намалена трудоспособност (70 и над 70 на сто) и военноинвалиди се освобождават от запла­щане на такса. От заплащане на такса се освобождават и кръгли сираци, и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ненавършили 26 години. Освобождаване от заплащането на такса се извършва след представяне на необходимите документи.

Чл.7. Кандидатстващите за обучение в Русенския университет подават следните документи:

1. Заявление (по образец) до Ректора с посочен телефон за контакти. (Бланката се купува само от центровете, в които се подават документи).

2. Диплома за завършено образование и копие на дипломата, което се задържа след заверка от длъжностното лице, приемащо документите.

3. Квитанция за внесена такса за участие в кандидатстудентския конкурс (само за представителствата на Русенския университет).

4. Декларация, че не страдат от заболяванията, посочени в чл.3 (за канди­дат­стващите за педагогическите специалности и за специалностите Медицинска сестра, Акушерка и Кинезитерапия).

Чл.8. (1) Конкурсните изпити се провеждат в две сесии – предварителна и редовна. Графиците за провеждане на конкурсните изпити от предварителната и редовната изпитни сесии са дадени в Приложения № 1, 2.

(2) Кандидатът имат право да се яви на един и същ конкурсен изпит на всички обявени дати за него в предварителните изпитни сесии. Той може да се яви на същия изпит и в редовната изпитна сесия.

Когато при образуването на бала участва „избираем” изпит, кандидат-студентът има право да се яви на всички избираеми изпити за съответната специалност в предварителните и в редовната изпитни сесии (Приложения № 3, 4, 5 и 6).При образуването на състезателния бал за съответната специалност на кандидатите се зачита най-високата оценка.

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

Чл.9. Организацията и провеждането на кандидатстудентските изпити и оценяването на знанията и уменията на кандидат-студентите се извършва от комисии, назначени със заповед на Ректора.

Чл.10.(1) Писмените конкурсни изпити са анонимни.

(2) Алтернативните варианти на изпитните материали за изпитите по рисуване, моделиране и чужд език се подготвят от комисии, назначени със секретна заповед на Ректора. Един от тези варианти се изтегля лотарийно преди началото на изпита, след което се съобщава на кандидат-студентите.

(3) Останалите кандидатстудентски изпити за прием на студенти в Русенския университет са под формата на Единен приемен изпит (ЕПИ) с продължителност 3 астрономически часа. ЕПИ е във вид на тест и се състои от две части – обща част и специална част. Общата част обхваща 20 въпроса (с коефициент 1) по български език и езикова култура. Специалната част обхваща 40 въпроса (с коефициент 2), които са в следните области по избор:

 • български език;

 • история на България;

 • общотехническа подготовка по механика и техническо чертане;

 • общотехническа подготовка по електротехника и електроника;

 • математика;

 • информатика и информационни технологии;

 • икономическа география на България;

 • биология;

 • химия.

(4) Програмите за всички изпити са в съответствие с учебния материал, изучаван в средното училище.

Чл.11.(1) Конкурсните изпити започват в 9:00 или в 13:00 часа. Графиците за провеждане са поместени в Приложения № 1, 2. Окончателното разпределение на кандидатите по корпуси и зали се обявява в деня преди изпита. Кандидат-студентите са длъжни да се явят половин час преди началото на конкурсния изпит пред корпуса, в който е залата.

(2) При доказан опит за измама или за нарушаване на анонимността на конкурса, работата на кандидата се анулира и по-нататъшното му участие в конкурс­ните изпити и класирания се прекратява.

(3) По време на изпита не се разрешава ползването на мобилни телефо­ни и други електронни средства. Наличието им сред вещите на кандидата ще се счита за опит за измама.

(4) Кандидат-студенти, които са се явили на изпит след обявяване на началото му, не се допускат в залата.

V. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ

Чл.12.(1) Писмените работи от Единните приемни изпити се проверяват от двама членове на комисия, назначена със заповед на Ректора, и работите се оценяват с точност до 0,10.

(2) Всяка конкурсна работа по чужд език се проверява и оценява поотделно и независимо от двама преподаватели по критерии, оповестени в деня на изпита, определени от комисията, подготвила темата. Всеки екзаминатор оценява работата с точност до 0,10. За оценка на работата се приема средноаритметичното на двете отделни оценки, когато разликата между тях е до 0,50. При наличие на разлика в двете оценки, надвишаваща 0,50, се провежда трето преглеждане и оценяване на работата.

(3) Практическите изпити се оценяват от комисии, назначени със заповед на Ректора. Оценката на кандидата се оформя като средноаритметично от оценките на отделните членове на комисията.

Чл.13.(1) Кандидатите могат да проверят писмените си работи и мотивите за поставената оценка в срок от три работни дни след оповестяването на резултатите от изпита.

(2) Обявените резултати от изпитите са окончателни и не подлежат на преоценка.

VI. ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ

Чл.14.(1) Оценките от двата задължителни държавни зрелостни изпита, положени съгласно изискванията на чл.24 от Закона за народната просвета и чл.7 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план след 01.01.2008 г., се признават за оценки от съответстващи конкурсни изпити съгласно Приложение №7.

(2) За оценка от съответстващ конкурсен изпит се признава и оценката от положен след 01.01.2008 г. трети държавен зрелостен изпит (по желание на ученика) по един от следните учебни предмети: математика, история и цивилизация, химия и опазване на околната среда, география и икономика, биология и здравно образование, английски, немски или френски език.

(3) Ако кандидатът се яви и на конкурсен изпит, при образуването на състезателния му бал се зачита по-високата оценка.

(4) ЕПИ със специална част български език и ЕПИ със специална част история на България за специалност Право, ЕПИ със специална част биология за специалностите Акушерка и Медицинска сестра, конкурсните изпити по рисуване и моделиране за специал­ност Промишлен дизайн и оценката на двигателната култура за специалност Кинезитерапия са задължите­лни. Оценките от държавни зрелостни изпити не могат да заместват тези изпитни оценки.

(5) Състезателният бал за инженерните специал­ности се образува съгласно Приложение №3. При кандидатстване за тези специалности се изисква явяване на един или повече алтернативни изпити измежду ЕПИ със следните специални части: български език; общотехническа подготовка по механика и техническо чертане; общотехническа подготовка по електро­техника и електроника; математика и информатика и информационни технологии. При явяване на повече от един изпит при образуване на състезателния бал се зачита най-високата оценка. Изборът на изпитите, на които ще се яви кандидатът, се определя от кандидат-студента при подаване на документите за кандидатстване.

При кандидатстване за специалността Информационни и комуникационни технологии (на английски език) освен явяването на един от посочените по-горе ЕПИ се изисква и полагане на конкурсен изпит по английски език.(6) Състезателният бал за инженерните специалности с биологична и химическа насоченост се формира съгласно Приложение №4. При кандидатстване за специалността Екология и техника за опазване на околната среда се изисква явяване на един или повече алтернативни изпити измежду ЕПИ със следните специални части: химия, биология или математика. Алтернативните ЕПИ при кандидат­стване за специалностите Биотехнологии, Технология на храните и Химични технологии са със следните специални части - химия, биология, общотехническа подготовка по механика и техническо чертане, общотехническа подготовка по електро­техника и електроника, математика, информатика и информационни технологии и български език. При явяване на повече от един изпит при образуване на състезателния бал се зачита най-високата оценка.

(7) Състезателният бал за специалностите Кинезитерапия и Ерготерапия от област на висшето образование Обществено здраве и Акушерка и Медицинска сестра от област на висшето образование Здравни грижи се формира съгласно Приложение №5. При кандидат­стване за специалността Кинезитерапия се изисква явяване на втори конкурсен изпит - оценка на двигателната култура. При образуване на състезателния бал за специалността Ерготерапия се взема допълнително оценката по чужд език от задължителната подготовка от дипломата за средно образование, а при образуване на състезателния бал за специалностите Акушерка и Медицинска сестра – оценката по химия.

(8) Състезателният бал за неинженерните специалности се образува съгласно Приложение №6. Оценките по балообразуващите учебни предмети от дипломата за средно образование се вземат от задължителната подготовка. Когато има повече от една оценка от задължителната чуждоезикова подготовка, за оценка от дипломата по чужд език се взема по-високата оценка.

(9) Състезателният бал за кандидатите, завършили колеж, се образува като сума от:

 • средния успех от семестриалните изпити от дипломата за завършено коле­жанско образование;

 • средния успех от държавните изпити.

Чл.15.(1) Кандидат-студентите за специалностите Маркетинг, Икономика, Бизнес мениджмънт, Публична администрация, Индустриален мениджмънт и Международни икономически отношения полагат ЕПИ със следните специални части по избор: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика. При явяване на повече от един изпит при образуване на състезателния бал се зачита най-високата оценка.

(2) Изпитът по чужд език за специалностите Начална училищна педагогика и чужд език и Международни икономически отношения се провежда по английски, немски или френски език според заявката на кандидат-студента, направена при подаване на документите. Класирането за всяка от специалностите е общо, независимо от избрания чужд език.

При образуване на бала за специалност Начална училищна педагогика и чужд език се взема най-високата оценка от задължителната подготовка по чужд език от дипломата за средно образование.(3) Специализирането по избрания език за специалностите Начална училищна педагогика и чужд език и Международни икономически отношения може да се осъществи само, ако записалите се студенти са достатъчно, за да се формира група за изучаването на този език. Ако такава група не може да бъде формирана, приетите студенти ще бъдат включени в група с друг чужд език по тяхно желание, като им бъде осигурено допълнително интензивно обучение по този език срещу заплащане.

(4) Изпитът по чужд език за специалността Европеистика и многостепенно управление се провежда по английски или немски език - според заявката на кандидат-студента, направена при подаване на документите. При образуване на бала се взема оценката от задължителната подготовка от дипломата за средно образование по английски или немски език в съответствие с направената заявка за избор на чужд език от кандидат-студента. Броят на приеманите студенти се разпределя в съотношение 2:1 (английски към немски език) и класирането се извършва поотделно за всяка група.

При кандидатстване за специалността Европеистика и глобалистика (на английски език) се изисква полагане на конкурсен изпит по английски език. При образуване на бала се взема оценката от задължителната подготовка от дипломата за средно образование по английски език.(5) Изпитът по чужд език за специалността Педагогика на обучението по български език и чужд език във Филиала на Русенския университет в Силистра се провежда по английски, френски или румънски език според заявката на кандидат-студента, направена при подаване на документите. С тази заявка се избира и разновидността на специалността. При образуване на бала се взема оценката от задължителната подготовка от дипломата за средно образование по английски, френски или румънски език в съответствие с направената заявка за избор на чужд език от кандидат-студента.

(6) Ако в дипломата си за средно образование кандидатът няма оценка по чуждия език, по който е полагал конкурсен изпит, при образуването на бала се взема оценката по езика, който е изучавал, а ако оценките в задължителната подготовка са по два различни езика - по-високата.

(7) Ако кандидатът не е полагал конкурсен изпит по чужд език, при образуването на бала се взема най-високата оценка от задължителната подготовка по чужд език от дипломата за средно образование.

Чл.16.(1) Конкурсните изпити, които са положени в други акредитирани висши училища, се признават при всички класирания. За целта кандидатът трябва да представи в Учебен сектор документ с резултата от изпита не по-късно от един работен ден преди датата за обявяване на резултатите от съответното класиране.

(2) Кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, проведени през учебната 2014/2015 година, се приемат без конкурс съгласно чл.68, ал.5 от Закона за висшето образование в специалности, за които съответстващият на олимпиадата изпит е определящ. Когато конкурсните изпити за една специалност са повече от един, на лауреатите се признава оценка отличен 6,00 за този от тях, който е в съответствие с предмета на олимпиадата.

(3) Резултатите на кандидат-студентите, класирали се на призови места на национални олимпиади и състезания, проведени през учебната 2014/2015 година, се приравняват и признават за оценки от конкурсни изпити, положени в Русенския университет по методики, утвърдени от съответните изпитни комисии. Резултатите от олимпиадата по техническо чертане се приравняват и признават за оценки от ЕПИ със специална част общотехническа подготовка по механика и техническо чертане и се вземат предвид само при кандидатстване за машинно-инженерните специалности. Документите, удостоверя­ващи постигнатите резултати на националните олимпиади и състезания, издадени от съответния организационен комитет, се представят при подаването на документите за кандидатстване, а списъците с приравнените и признати оценки се обявяват не по-късно от три работни дни след изтичането на срока за подаване на документите за кандидатстване.

(4) Степента на владеене на чужд език от кандидат-студентите, доказана чрез придобити международни сертификати, се приравнява и признава за оценка от конкурсен изпит по чужд език, положен в Русенския университет по методика, приета от изпитната комисия по съответния език. Сертификатите, удостоверяващи степента на владеене на чуждия език, се представят при подаването на документите за кандидатстване, а списъците с приравнените и признати оценки се обявяват не по-късно от три работни дни след изтичането на срока за подаване на документите за кандидатстване.

(5) Със свое решение Академичният съвет може да признае за съответ­стващи конкурсни ЕПИ постиженията от олимпиади, специализирани тестове, състезания или други форми на извънкласна работа, проведени съвместно със средни училища.

VII. ПРЕДВАРИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА КАНДИДАТ–СТУДЕНТИ

Чл.17.(1) Предварителното класиране и записване се извършва в периода от 01.06 до 06.07.2015 г.(2) В предварително класиране и записване могат да участват всички кандидат-студенти, които притежават диплома за завършено средно образование и имат балообразуващи оценки от положени предварителни кандидатстудентски изпити през 2014/2015 г. или от държавни зрелостни изпити след 01.01.2008 г.

(3) За предварително класиране и записване са обявени 50% от утвърдените бройки за плановите места по държавна поръчка редовно обучение за следните специалности:

 • специалности в Русенския университет: Земеделска техника и технологии, Мениджмънт и сервиз на техниката, Климатизация, хидравлика и газификация, Аграрно инженерство, Екология и техника за опазване на околната среда, Растениевъдство, Машинно инженерство, Мениджмънт на качеството и метрология, Индустриално инженерство, Строително инженерство, Електроенергетика и електрообзавеждане, Компютърно управление и автоматизация, Електроника, Компютърни системи и технологии, Интернет и мобилни комуникации, Информационни и комуникационни технологии (на български или на английски език), Транспортна техника и технологии, Технология и управление на транспорта, Технологии и логистика на водния транспорт, Бизнес мениджмънт, Публична администрация, Индустриален мениджмънт, Компютърни науки, Информатика и информационни технологии в бизнеса, Начална училищна педагогика и чужд език, Социална педагогика, Педагогика на обучението по математика и информатика и Български език и история;

 • специалности във Филиал Силистра: Електроинженерство, Автомобилно инженерство, Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски, френски, румънски), Педагогика на обучението по физика и информатика;

 • специалности във Филиал Разград: Химични технологии, Биотехнологии и Технология на храните.

(4) Кандидатите посочват в кандидатстудентските си документи само една от изброените специалности в чл.17 ал.(3). Приетите студенти се записват по реда, описан в чл.23. Записаните студенти не участват в следващи класирания.
VIII. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ–СТУДЕНТИТЕ

Чл.18.(1) В класирането за всяка отделна специалност участват само кандидатите, които са положили успешно предвидените за специалността състеза­телни изпити или имат призната за оценка от съответстващ конкурсен изпит оценка от положен след 01.01.2008 г. държавен зрелостен изпит.

(2) Класирането се извършва от компютърна програмна система по посочената в молбата последователност на шифрите на специалностите.

Чл.19.(1) Класирането се извършва на етапи в две категории - мъже и жени:

 • по низходящ ред на състезателния бал и

 • по реда на посочените в състезателния картон шифри на специалностите.

При всяко класиране със заповед на Ректора се обявяват списъци на приетите за всяка специалност по категории на кандидатите и форми на обучение. За специалностите, в които са останали незаети места, след изтичане на посочения в чл.21 срок за записване, се провежда следващо класиране.

(2) Когато на последното място за приемане по дадена специалност и категория се класират двама или повече кандидати с равен състезателен бал, всички те се приемат за студенти.

(3) Незаетите места за мъже в хода на класирането могат да се трансформират в места за жени и обратно.

Чл.20.(1) При първото класиране, в зависимост от бала си, всеки кандидат-студент може да се окаже:

 • приет по първото си желание;

 • приет, но не по първото си желание;

 • неприет по нито една специалност.

(2) Кандидат-студентите, приети по първото си желание, не могат да участват в следващи класирания.

(3) Кандидат-студентите, приети не по първо желание при първо класиране, могат със заявление до Ректора да декларират своята готовност да се обучават в Русенския университет и да поискат запазване на мястото и допускане до участие във второто класиране, с оглед удовлетворяване на по-предно желание.

(4) Приетите кандидат-студенти, неподали заявление за запазване на мястото и незаписали се в посочения в чл.21 срок, отпадат от участие в следващо класиране.

(5) Второ класиране се извършва за онези специалности, при които след първото класиране са останали незаети места. В него участват всички кандидати, които са подали заявления за запазване на мястото и допускане до участие във второто класиране и всички неприети кандидати. Незаписалите се в сроковете, според чл.21, отпадат от участие в следващо класиране и незаетите от тях места се считат за свободни.

(6) Ако и след второто класиране в някоя специалност останат незаети места, се провеждат допълнителни класирания до запълване на всички планови места. В тях участват неприетите до момента кандидати, регистрирали се в Учебен сектор със заявление по образец.

(7) В първото допълнително класиране се допускат и онези новозапи­сани студенти, които са готови да се откажат от специалността, в която са приети, ако бъде удовлетворено по-предно тяхно желание. Такива студенти подават при записването си във факултетната канцелария заявление до Ректора по образец. Право да подадат заявления имат само записалите се не по първо желание.

(8) Графикът за класиранията и сроковете за записванията при допъл­нителните класирания се определят със заповед на Ректора.

(9) При наличие на важни причини за пропускане на сроковете по чл.21, Ректорът може да разреши отново включване в конкурса и участие в допълнителните класирания на кандидати, незаписали се при по-предно класиране. Заявления за такова разрешение се подават в Учебен сектор.

Чл.21.(1) Кандидат-студентите са длъжни да се информират на място, по телефона или чрез интернет адрес: https://online.uni-ruse.bg относно резултатите от класирането и сроковете за записването, както и за сроковете за заявяване на участие в следващи класирания. Русенският университет не носи отговорност в случаите на неспазване на тези срокове от страна на кандидат-студентите.

(2) Приетите след всеки етап на класирането кандидат-студенти потвърж­дават желанието си да се обучават в Русенския университет, като се запишат в съответната факултетна канцелария. Ако записването не се извърши в определения срок, се счита, че незаписалите са се отказали от правото си да се обучават в Русенския университет.

(3) Резултатите от първото класиране се обявяват до 11 юли, а записва­нето започва от 13 юли и приключва до 16,00 часа на 17 юли.

(4) Резултатите от второто класиране се обявяват до 20 юли, а записва­нето започва от 21 юли и приключва до 16,00 часа на 24 юли.

Чл.22. Обучението по обявена специалност в първи курс може да започне, ако след приключване на класиранията в тази специалност са записани не по-малко от 20 студенти. Ако това условие не е изпълнено, на записалите се студенти се разрешава, след положително резолирано от Ректора заявление, да се запишат в друга специалност от същото професионално направление, за която е валиден положеният от кандидата конкурсен изпит.

IX. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл.23.(1) Записването на новоприетите студенти се извършва във факултет­ната канцелария към факултета, отговарящ за обучението по съответната специал­ност. При записването се представят следните документи:

1. диплома за завършено образование, която след снемането на необходимите данни се връща на студента;

2. лична карта, която след проверка се връща на студента;

3. квитанция за платена семестриална такса (заплащането й става преди записването на студентите, по входящ номер);

4. четири снимки с формат 3,5х4,5 cm;

5. медицинско удостоверение от личния лекар (специалности с педагогическа и медицинска насоченост, Евроатлантическа и глобална сигурност и Сигурност за граждани и собственост в трансгранична среда);

6. комплект документи за студента: студентска книжка, лична карта, именник, уверение - 2 екземпляра (закупуват се от книжарницата на университета);

7. картон за студентското положение и заявление-декларация (получават се от факултетната канцелария).(2) Лица с трайни увреждания и намалена трудоспособност (70 и над 70 на сто) и военноинвалиди се освобождават от заплащане на семестриалната такса. От заплащане на семестриална такса се освобождават и кръгли сираци, и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ненавършили 26 години.

Чл.24. Братя и сестри, приети за студенти в Русенския университет в различни специалности, след второто класиране могат да поискат със заявление до Ректора да се обучават заедно в една от специалностите, в които са приети.

Чл.25.(1) При записването си студентите са длъжни да се запознаят с Графика на учебния процес.

(2) Преместването на новоприети студенти в друго висше училище, факултет, специалност или друга форма на обучение може да стане след успешното при­ключване на първата учебна година - при условия и ред, определени в Правилника за дейността на Русенския университет и Вътрешните правила за учебната дейност.

(3) Напускането на университета по собствено желание може да стане след приключване на първия учебен семестър.

(4) Записалите се за студенти нямат право да се обучават на държавна издръжка

в повече от една специалност едновремен­но в същото или в друго висше училище.(5) Внесената при записването такса за обучение не се връща на вече записалите се за студенти и отказали се след това от правото си за обучение в Русенския университет.

X. ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА

Чл.26.(1) За местата с пълен или частичен срок на обучение в чужбина, съглас­но подписаните междуправителствени спогодби за образователен обмен, могат да кандидатстват студенти, обучаващи се в Русенския университет за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” след завърше­но средно образование.

(2) За пълен срок на обучение могат да кандидатстват-студенти от първи курс, а за частичен - студенти, които не са в първата година на обуче­нието си.

Чл.27.(1) Студентите от Русенския университет могат да продължат обуче­ни­ето си в чужбина извън местата по чл.26, ако сами си осигурят необходи­мите финансови средства и отговарят на условията, определени от приемащата страна.

(2) На кандидатите по ал.1 се издава документ за обучение в чужбина от Ректора на Русенския университет, а при изричното изискване от приемащата страна - и от Министерството на образованието и науката.

Чл.28. Обучаващите се в чужбина студенти на Русенския университет, които са се завърнали в страната преди изтичането на срока на обучението им, могат да продължат обучението си в Русенския университет по специалността, по която са били приети. Условията за продължаване на обучението на завърналите се от чужбина студенти, които не са приемани в Русенския университет, се определят от Ректора.

XI. ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

Чл.29. В Русенския университет се обучават чуждестранни студенти:

 • на собствена издръжка;

 • съгласно актове на Министерския съвет;

 • в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен.

Чл.30.(1) Чуждестранните граждани, кандидати за обучение на собствена издръжка в Русенския уни­верситет, подават в Дирекция Чуждестранни студенти не по-късно от 1 октомври следните документи:

1. заявление (по образец – http://foreing.uni-ruse.bg) до Ректора на Русенския университет за обучение по избраната специалност;

2. легализирано и преведено на български език фотокопие на дипломата за средно образование;

3. легализирана и преведена на български език справка за получените оценки по изучаваните дисциплини от дипломата за средно образование;

4. легализиран и преведен на български език документ, издаден от компетентен орган от страната от която е кандидат-студентът, с който се удостоверява правото за провеждане на обучението във висше училище;

5. легализирано и преведено на български език медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване;

6. декларация за идентичност на имената – за лица с двойно гражданство;

7. фотокопие от документа за самоличност – страницата с личните данни, изписани на латиница;8. снимки – 6 бр., формат 3,5х4,5 cm.

(2) Таксите за обучение се определят от Министерския съвет в годишен размер. Студентите заплащат таксата на две равни вноски в началото на всеки семестър.

(3) Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат половината от размера на определената по ал.2 такса.

(4) Одобрените чуждестранни граждани се записват за студенти след успешно завършен курс за езикова и специализирана подготовка в Република България.

(5) Лицата, които владеят езика, на който ще се извършва обучението, полагат изпити по учебния план от курса за езикова и специализирана подготовка.

(6) Студенти, докторанти и специализанти - граждани на държавите-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани.

Чл.31.(1) Чуждестранните граждани, приети за обучение, съгласно актове на Министерския съвет и в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен, могат да сменят специалността си или висшето училище само с решение на Министерството на образованието и науката.

(2) Чуждестранните граждани, приети за обучение, съгласно актове на Министерския съвет и в изпълнение на междуправителствени спогодби, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани. От такса за обучение се освобождават студентите от Украйна и Молдова - по силата на приети протоколи за сътрудничество.

Чл.32. Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на български граждани във висшите училища на Република България, ако имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България или имат статут на бежанци.

Чл.33. Българи, живеещи извън Република България, както и лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, завършили средното си образование в чужбина, могат да кандидат­стват на общо основание като български граждани, само ако преди подаването на документите си, в сроковете според чл.5, дипломата им е призната от Регионалния инспекторат по образованието.

Чл.34. Българи, живеещи извън Република България, както и лицата с двойно гражданство, едното от които е българско и приети по условията на чл.33, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани, освен ако в международен договор е предвидено друго.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница