Програма за мобилност на студенти Еразъм +!страница6/9
Дата09.09.2016
Размер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Официален правописен речник на българския език. С., БАН, 2012.

 • Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. С., БАН, 2011.

  ОБРАЗЕЦ НА ЗАДАЧИ ОТ ТЕСТА:

  1. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?

  А) не съм вчерашен; врял и кипял съм

  Б) зад девет морета; на една ръка разстояние

  В) вдигам си чуковете; вдигам гълъбите

  Г) белязано магаре; черна овца

  Д) бял като въглен; бял като на тенджерата дъното  Отговор: Б

  2. В кой ред има правописна грешка?

  А) есенно, военно, именно

  Б) беззвучно, беззлобно, беззаветно

  В) оттеглям, оттичам, оттласквам

  Г) поддържам, наддавам, подтискам

  Д) наддумам, отдавам, надделявам  Отговор: Г

  3. В кое изречение Не е допусната граматическа грешка?

  А) Над триста войници участваха в спасителната акция.

  Б) Не зная колко ученика има в този клас.

  В) На листа има толкова редове, колкото да си напиша името.

  Г) Десет пътника останаха без билети.

  Д) Тридесет скиора обучи ски училището.  Отговор: А

  4. В кое изречение няма пунктуационна грешка?

  А) За пръв път бях дошъл да почивам, да скитам, да ловя риба, да плувам, или да лежа върху пясъка, да правя това, което ми се иска.

  Б) Работехме и лете, и зиме, трупахме пари, нямахме време за губене.

  В) Значи, за да има прометеевци, исусовци и бруновци, трябва да има и такива, които ги приковават разпъват и изгарят.

  Г) Лука дълго мълча като гледаше под вежди пленника, който бе приседнал на един обгорен пън, покорен и смирен.

  Д) В ръката на патриарха задрънка едра кадилница от, която излизаше такъв гъст тамянов дим, че хората се виждаха като през завеса.  Отговор: Б
  ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

  Специалната част от ЕПИ по История на България се провежда под формата на тест и има за цел да установи знанията на кандидат-студентите по отношение на важни исторически събития, дати и личности от различните периоди на българската история. Това дава възможност да се провери доколко задълбочено кандидат-студентът познава учебния материал по История на България, изучаван в средните училища като задължителна или профилирана подготовка в X, XI и XII клас.  Кандидатстудентският тест се състои от 40 задачи, към всяка от които има предвидени 4 отговора, в това число един верен. Включените въпроси са структурирани в 4 раздела от областта на:

  • Първа българска държава;

  • Втора българска държава;

  • Османски период и Българско възраждане;

  • Трето българско царство.

  КОНСПЕКТ:

  1. Траки, славяни и българи

  2. Поява и укрепване на Българската държава на Балканите

  3. Териториално разширение на България през първата половина на ІХ век

  4. Покръстване на българите

  5. Създаване на старобългарската писменост и книжнина

  6. Могъщество на Българската държава и културен разцвет (края на ІХ и първата четвърт на Х век)

  7. Залезът на Първата българска държава (927-1018)

  8. Българските земи под византийска власт

  9. Възстановяване и укрепване на България (1185-1197)

  10. Могъщество на България при Калоян и Иван Асен ІІ

  11. Политически упадък на България при приемниците на Иван Асен ІІ

  12. Падане на България под властта на Османска Турция

  13. Еретически учения в средновековна България

  14. Българският народ под турско владичество (ХV-ХVІІ в)

  15. Същност и съдържание на Българското възраждане

  16. Движение за новобългарска просвета

  17. Борбата на българите за църковна независимост

  18. Начало на организирана революционна борба

  19. Националноосвободителното движение в края на 60-те и началото на 70-те години на ХІХ век

  20. Априлското въстание

  21. Руско-турската война от 1877-1878 г.

  22. Възстановяване и уредба на Българската държава

  23. Съединението на княжество България и Източна Румелия

  24. България в края на ХІХ век (1886-1899)

  25. Нацоналноосвободителното дело на българите от Македония и Одринско 1878-1912)

  26. България в началото на ХХ век

  27. България в периода на войните (1912-1918)

  ЛИТЕРАТУРА:

  1. Здравкова, Зл. История на България. За студенти и кандидат-студенти, Силистра, 2002.

  2. Андреев, Й. Българските ханове и царе VІІ-ХІV в. С., 1988.

  3. История на България. Авторски колектив: И.Божилов, В.Мутафчиева, К.Косев, А.Пантев, Ст.Грънчаров. С., 1993.

  4. История на България. Авторски колектив: Г.Бакалов, П.Ангелов, Цв.Георгиева, Д.Цанев, Б.Бобев, Ст.Грънчаров. С., Булвест, 2000.

  5. История на България, Авторски колектив: Ив.Лазаров, Пл.Павлов, Ив.Тютюнджиев, М.Палангурски. Слово, Велико Търново, 1998.

  6. История на третата Българска държава. Авторски колектив: Д.Саздов, М.Лалков, Тр.Митев, Вл.Мигев, Р.Мишев. С., 1993.

  7. Учебници по ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ за Х, XI и XII клас, одобрени от МОН.

  8. Българската национална доктрина. С.,1996.

  ОБРАЗЕЦ НА ИЗПИТНИЯ ТЕСТ:

   1. Създаването на първото писано българско законодателство става при управлението на:

  А) кан Аспарух

  Б) кан Тервел

  В) кан Крум

  Г) кан Пресиян  Отговор: В

   1. Основоположник на организираното Българско революционно движение е:

  А) Панайот Хитов

  Б) Георги С. Раковски    

  В) Любен Каравелов

  Г) Васил Левски


  Отговор: Б

   1. Търновската конституция е приета на:

  А) 3.ІІІ.1878 г.

  Б) 1.VІІ.1878 г.

  В) 10.ІІ.1879 г.

  Г) 16.ІV.1879 г.  Отговор: Г
  ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

  ПО МЕХАНИКА И ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

  Специалната част на този ЕПИ служи за проверка на знанията по механика, машинни елементи и техническо чертане. Въпросите са съобразени със знанията и уменията на кандидат-студентите, придобити при обучението им в професионалните гимназии. Чрез тест върху изучаваното от всички технически специалности, независимо от спецификата на специалната им подготовка, се проверява нагласата на кандидатите за изучаване на инженерни специалности.

  Тестът включва решаване на задачи със следния примерен характер:


  • посочване на верния отговор (един) на въпрос от пет възможни отговора;

  • посочване на правилното изображение (само едно) на детайл или група детайли измежду пет възможни изображения.

  Тестовите задачи се съставят на базата на изучаваното в професионалните гимназии, като се проверяват основни понятия и дефиниции, знания и умения в следните области:

  1. Техническа механика - на равнището и изискванията за немашинно-техническите специалности:

  Основни понятия и аксиоми на статиката. Сила и система от сили. Връзки, опори и опорни реакции. Основни понятия и хипотези в съпротивления на материалите - опън, натиск, срязване, усукване и огъване. Общи сведения за машинните елементи.

  1. Машинни елементи - на равнището и изискванията за немашинно-техническите специалности:

  Образуване и видове съединения - разглобяеми и неразглобяеми. Оси, валове, лагери и съединители. Предаватели на въртящ момент - зъбни, червячни, ремъчни и верижни.

  1. Техническо чертане – на равнището и изискванията за немашинно-техническите специалности:

  Сечения и разрези - видове, означаване и щриховане. Резбови изделия и съединения - болтови, шпилкови, винтови и изобразяване на резби. Правила за нанасяне на размери. Съединения и изобразяване на съединения - шпонкови и шлицови. Скици и работни чертежи - правила за изпълнение. Нанасяне на грапавост на повърхнините. Означаване на допуски и сглобки и на граничните отклонения. Сборни чертежи - оформяне, четене и детайлиране.

  Трудността на поставените въпроси е съобразена с нивото и обхвата на изучавания материал във всички професионални гимназии, без да се отчита по-задълбоченото и специализирано обучение в някои от тях.

  При подготовката си кандидат-студентите могат да ползват учебната литература, по която са обучавани в професионалните гимназии.  ЛИТЕРАТУРА:

  1. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка. Колектив на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2011.

  2. Димчев Г., Хр.Христов. Техническа механика. Матком, София, 2004.

  3. Кисьов Ив. Техническа механика. Техника. София, 2007.

  4. Панайотов П. Техническа механика с машинни елементи. Нови знания, София, 2006.

  5. Димчев Г., П.Панайотов. Машинни елементи и взаимозаменяемост. Техника, Сф, 2000.

  6. Димчев Г., П.Панайотов. Машинни елементи. Нови знания, София, 2008.

  7. Гроздева М., В.Бойчева.Техническо чертане и документация.Нови знания, София.

  8. Станков Ст., Сл.Ангелов. Техническо чертане. Техника, София, 2003.

  9. Сандалски Бр. и др. Техническо чертане със задачи и въпроси за професионалните гимназии и училища 9-10 клас, Софтрейд.

  ОБРАЗЕЦ НА ЗАДАЧИ ОТ ТЕСТА:

  1. Алгебричната сума от проекциите на силите на една двоица върху произволна ос е:

  А) равна на произведението от големината на силите и рамото на двоицата;

  Б) винаги равна на нула;

  В) обратнопропорционална на големината на силите на двоицата;

  Г) винаги положително число, пропорционално на рамото на двоицата;

  Д) равна на големината на моментите им спрямо същата ос.  Отговор: Б

  2. При предаване на въртящ момент зъбът от правостенно шлицово съединение е подложен на:

  А) натиск и усукване; Б) усукване и срязване;

  в) смачкване и усукване; г) смачкване и срязване;

  д) смачкване и опън.

  Отговор: Г

  3. Едно от следните винтови съединения (съставени от по 3 детайла) е начертано правилно. Кое е то?

  А) Б) В) Г) Д)


  Отговор: Г

  4. Коя комбинация “ИЗГЛЕД ОТПРЕД” и “ИЗГЛЕД ОТГОРЕ” е на тялото, дадено вляво?
  А) Б) В) Г) Д)

  Отговор: В
  ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

  ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

  Специалната част на ЕПИ за проверка на общотехническата подготовка по електротехника и електроника е съобразена със знанията, уменията, опита и професионалната нагласа, които се придобиват при обучението в професионалните гимназии. Чрез тест върху изучаваното от всички електротехнически специалности, независимо от спецификата на специалната им подготовка, се проверява нагласата на кандидатите за изучаване на електроинженерни специалности.

  Тестът включва решаване на тестови задачи с посочване на верния отговор (един) на въпрос от пет възможни отговора.

  Тестовите задачи се съставят на базата на изучаваното в професионалните гимназии, като се проверяват основни понятия и дефиниции, знания и умения в следните области:  1. Електротехника - на равнището и изискванията за неелектротехническите специалности:

  Основни понятия и закони за електрическите вериги и за електромагнитното поле.

  1. Електроника - на равнището и изискванията за неелектротехническите специалности:

  Основни понятия и принцип на действие на електронните елементи и на някои електронни устройства.

  1. Електрически измервания - на равнището и изискванията за неелектротехническите специалности:

  Средства и начини за измерване на електрически ток, електрическо напрежение, електрическо съпротивление, активна мощност.

  IV. Електрически машини - на равнището и изискванията за неелектротехническите специалности:

  Основни понятия за устройството и принципа на действие на електрическите генератори и двигатели.  Трудността на поставените въпроси е съобразена с нивото и обхвата на изучавания материал във всички професионални гимназии, без да се отчита по-задълбоченото и специализирано обучение в някои от тях.

  При подготовката си кандидат-студентите могат да ползват учебната литература, по която са обучавани в професионалните гимназии.  ЛИТЕРАТУРА

  1. Ананиев, Л. Електротехника за 9 клас. Учебно помагало за ЗПП в професионалните гимназии, Изд. „Нови знания”, 2004.

  2. Ананиев, Л., Е.Качаров. Основи на електротехниката – учебник за техникуми. Изд. „Техника”, ИСБН 9540304393.

  3. Белчева, М., И.Златанов, Електротехника и електроника. Учебник за всички неелектротехнически професии и специалности. Изд.ИК „Матком”, вкл. в LiterNet, дата на вкл. 2003-11-01,214 стр.

  4. Несторова, Р. Електротехника, ЗПП. Изд. ”Просвета”, ISBN 9540114632.

  5. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка. Колектив на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2011.

  6. Спасова, В. Електроника: 10 клас. ISBN 9789549315592.

  7. www.book.store.bg

  8. www.LiterNet

  ОБРАЗЕЦ НА ЗАДАЧИ ОТ ТЕСТА:

  1. Кое от посочените вещества не може да се използва като електроизолатор?

  А - въздух Б - порцелан В - каучук Г - живак Д- бакелит  Отговор: Г

  2. Електрическите съпротивления могат да се измерват:

  А - само с омметър

  Б - косвено с амперметър и волтметър и пряко с омметър

  В - само с волтметър

  Г - само с амперметър и волтметър

  Д - само с амперметър  Отговор: Б

  3. Подвижната част на асинхронен двигател се нарича:

  А - статор Б - магнитопровод В - котва Г - ротор Д - намотка  Отговор: Г

  4. С колко извода е тиристорът и за какво се използва?

  А - с три извода (анод, катод и управляващ електрод) и се използва като регулируем токоизправител

  Б - с три извода и се използва като стабилитрон

  В - с три извода и се използва за индикация на сигнали

  Г - с два извода (анод и катод) и се използва като усилвател

  Д - с три извода и се използва като усилвател  Отговор: А

  МАТЕМАТИКА

  Програмата за специалната част на ЕПИ по математика е разработена на базата на учебната програма за Държавния зрелостен изпит по математика, определена от Министерството на образованието и науката. Тя включва учебно съдържание по алгебра, геометрия, комбинаторика и вероятности, с което се проверяват основни знания, умения и компетентности.

  На изпита по математика се разрешава ползването на математически справочници с формули, графики, таблици и чертежи по елементарна математика, които са одобрени от Министерството на образованието и науката (МОН), например Четиризначни математически таблици и формули и Математически справочник (автор Б. Милкоева).

  АЛГЕБРА

  Реални числа.

  Дробно-рационални изрази, уравнения и неравенства: тъждествени преобразува­ния на изрази, дробно-рационални уравнения и рационални неравенства, свеждащи се до линейни.

  Квадратна функция: свойства и графика на квадратната функция, квадратни уравнения и неравенства, уравнения и неравенства, свеждащи се до квадратни, системи уравнения от втора степен с две неизвестни.

  Степен и логаритъм: тъждествени преобразувания на изрази, съдържащи степен с рационален степенен показател, ирационални уравнения, записани с квадратни корени, съдържащи до два радикала.

  Тригонометрични функции: преобразуване на изрази, съдържащи тригонометрични функции, свойства на тригонометричните функции.

  Числови редици: аритметична прогресия и геометрична прогресия, лихва.

  КОМБИНАТОРИКА И ВЕРОЯТНОСТИ

  Съединения без повторения: пермутации, вариации, комбинации.

  Вероятност: случайни събития, класическа вероятност.

  Статистика: статистически ред, статистически средни, диаграми.

  ГЕОМЕТРИЯ

  Подобни триъгълници: теорема на Талес, свойство на вътрешната ъглополовяща, четвърта пропорционална, подобни триъгълници, признаци за подобни триъгълници, лица.

  Правоъгълен триъгълник: теорема на Питагор, метрични и тригонометрични зависимости между елементите на правоъгълен триъгълник, лице.

  Произволен триъгълник: синусова теорема, косинусова теорема, метрични и тригонометрични зависимости за елементите на произволен триъгълник, лице.

  Четириъгълник: успоредник, трапец, лице.

  ЛИТЕРАТУРА:

  Лозанов, Ч.,Т.Витанов, П.Недевски. Математика за 8, 9, 10 и 11 клас, “Анубис”.  Коларов К., Хр.Лесов. Сборник от задачи по геометрия VIII-XII клас, “Интеграл”.

  Коларов К. и др. Сборник от задачи по алгебра VII-XII клас, “Интеграл”.

  Паскалев Г. Сборник от задачи по математика за кандидат-студенти, Планиметрия, “Регалия 6”.

  Решени теми от кандидатстудентските изпити по МАТЕМАТИКА за Русенски Университет „Ангел Кънчев” (С. Романова, редактор) СБМ-Русе.  ОБРАЗЕЦ НА ИЗПИТНИЯ ТЕСТ:

  1. Стойността на израза е:

  А) 9 Б) 10 В) 11 Г) 12 Д) 13

  Отговор: В

  1. Ако и са корените на уравнението то стойността на израза е:

  А) 10 Б) 7 В) Г) Д) -2

  Отговор: Б

  1. Ако за аритметична прогресия вторият и шестият член са -5 и -17, тогава осмият член е:

  А) -23 Б) 23 В) -26 Г) -30 Д) -36

  Отговор: А

  1. В равнобедрен триъгълник с височина към основата 6 см и бедро 10 см дължината на основата е:

  А) 10 см Б) 12 см В) 14 см Г) 16 см Д) 18 см

  Отговор: Г
  ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

  Специалната част от ЕПИ по информатика и информационни технологии се провежда под формата на тест. Проверява се подробното и задълбочено познаване на учебния материал по Информатика и Информационни технологии, застъпен в учебниците за средните училища, задължителна и профилирана подготовка за 9 и 10 клас, одобрени от МОН. Състои се от въпроси със затворен (структуриран) отговор, обхващащи всички 20 изпитни теми. Въпросите включват равнища на усвоеното знание, разбиране и приложение.  КОНСПЕКТ:

  1. Информация, информционни процеси и дейности. Единици за измерване на информацията.

  2. Позиционни бройни системи. Преминаване от една бройна система в друга. Двоична позиционна бройна система. Аритметика в двоична бройна система.

  3. Логически (булеви) функции. Конюнкция, дизюнкция и отрицание. Основни свойства.

  4. История на компютрите. Компоненти на компютърната система. Поколения компютри. Класификация на компютрите.

  5. Централен процесор и памет. Функционално предназначение. Основни характеристики. Структура.

  6. Външна памет. Входно-изходни устройства. Видове. Основни характеристики.

  7. Операционни системи. Същност и основни функции. Файлова система. Видове потребителски интерфейс. Основни дейности.

  8. Компютърни мрежи. Същност и видове компютърни мрежи. Компоненти на компютърните мрежи. Локални мрежи.

  9. Интернет (WWW). Видове адреси в Интернет. Работа с електронна поща, комуникация в реално време, пренос на файлове. Търсене на информация в Интернет. Web браузъри. Web документи - елементи, проектиране и създаване. Използване на скриптов език (HTML).

  10. Компютърни вируси. Антивирусни програми. Класификация.

  11. Компресиране и декомпресиране на данни. Програми за архивиране.

  12. Системи за текстообработка. Основни действия с текст - въвеждане, коригиране, редактиране, търсене и заместване. Форматиране на документ – промяна на параметрите на символи и параграфи, настройка на страница.

  13. Електронни таблици. Данни – типове и формати. Относително и абсолютно адресиране. Основни дейности - въвеждане, търсене, замяна, редактиране. Сортиране. Формули. Вградени функции. Диаграми.

  14. Бази от данни. Релационен модел на данните. Системи за управление на бази от данни. Работа в база от данни. Основни обекти. Създаване на заявки, формуляри и отчети.

  15. Компютърна графика. Графични файлови формати. Графични редактори. Създаване и обработване на графично изображение.

  16. Компютърни презентации. Същност. Основни понятия. Елементи на слайд. Създаване, редактиране и форматиране на съдържанието на слайд. Действия със слайдове. Ефекти в компютърната презентация.

  17. Алгоритми. Същност и основни характеристики на алгоритмите. Алгоритмични структури. Средства за описване на алгоритми.

  18. Линейни структури от данни (списък, стек, опашка). Създаване. Основни действия.

  19. Разработване на програми. Език за програмиране. Структура на програма. Среда за програмиране.

  20. Език за програмиране (Pascal, C/C++). Прости типове данни. Операции. Изрази. Присвояване. Съставни типове (масиви, записи/структури, низове/масиви от символи). Подпрограми. Предаване на параметри.

  ЛИТЕРАТУРА:

  1. Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по Информатика и Информационни технологии. Държавен вестник, 13.06.2000.

  2. Действащите учебници по информатика и информационни технологии, задължителна подготовка за 9 и 10 клас, утвърдени от МОН.

  3. Действащите учебници и учебни пособия по информатика и информационни технологии, свободноизбираема и задължителноизбираема подготовка 9-12 клас, утвърдени от МОН.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
  отнасят до администрацията

      Начална страница