Програма за мобилност на студенти Еразъм +!страница7/9
Дата09.09.2016
Размер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Николова, Н., А.Парушева. Информатика за зрелостен и кандидатстудентски изпит. Лодос, София, 2002.

 • Тодорова, М. Програмиране на C++. Сиела, София, 2004.

 • Тодорова, М. Програмиране на Паскал. Учебно помагало за IX и X клас профилирана подготовка, Сиела, София, 2002.

 • Смит, Т. М. Програмиране с Pascal. Принципи и методи. Техника, София, 2001.

 • Хорстман, К. Принципи на програмирането със C++. ИК Софтех, София, 2000.

  ОБРАЗЕЦ НА ИЗПИТНИЯ ТЕСТ:

  1. Работен лист в ЕТ се нарича:

  А) всяка една таблица

  Б) група от клетки

  В) съвкупност от всички таблици

  Г) именувана област от клетки

  Д) именувана съвкупност от таблици

  Отговор: А


  1. Посочете стойността на променливата М след изпълнението на следния програмен фрагмент:

  Текст на С++

  Текст на Паскал

  const float X=2.1;

  const double Y=-2.0;

  int M;

  M=5;

  if (X+Y>1.01E-1) if (Y-X<4.0)

  M=M+2; else if (X-Y>0.41E+1)

  M=M-2; else if (X>-Y) M=M-1;

  else M=5*M;

  Const X=2.1; Y=-2.0;

  Var M: integer;  M:=5;  If X+Y>1.01E-1 then if Y-X<4.0

  Then M:=M+2 else if X-Y>0.41E+1

  Then M:=M-2 else if X>-Y

  Then M:=M-1 else M:=5*M;

  А) 6 Б) 5 В) 7 Г) 3 Д) 4

  Отговор: Б

  1. В опашка последователно са постъпили елементи със стойности: 7, 4, 2, 5, 9 и 8. От тази опашка се изваждат последователно четири елемента, след което се добавя елемент със стойност 3. Какви стойности имат елементите, които се намират в началото и края на опашката след изпълнение на горните операции?

  А) 7 и 8 Б) 9 и 8 В) 7 и 3 Г) 9 и 3 Д) 8 и 3

  Отговор: Г

  1. Какъв е резултатът от събирането на двоичните числа 11011 и 1001, представен като десетично число?

  А) 35 Б) 36 В) 37 Г) 38 Д) 39

  Отговор: Б
  ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

  Специалната част на ЕПИ се провежда под формата на тест. Проверява се подробното и задълбочено позна­ва­не на учебния материал по Икономическа география на България, застъпен в учебниците за сред­ните училища, задължителна и профилирана подготовка за X, XI и XII клас, одобрени от МОН.

  Състои се от въпроси със затворен (структуриран) отговор, обхващащи всички 17 изпитни теми. Въпросите включват равнища на усвоеното знание, разбиране, приложение и синтезиране. Установяват се географските умения на кандидат-студентите, както и знанията им за географското положение, демографските процеси и стопанството на България. При изучаване на регионите е необходимо използването на комплексния подход.
  КОНСПЕКТ:


  1. Географско положение, граници и големина на България.

  2. География на населението на България.

  3. География на производството на зърнени и технически култури.

  4. География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България.

  5. География на енергетиката в България.

  6. География на металургията в България.

  7. География на производството на храни, напитки и тютюневи изделия в България.

  8. География на транспорта и съобщенията в България.

  9. География на туризма в България.

  10. Югозападен регион.

  11. Южен централен регион.

  12. Югоизточен регион.

  13. Североизточен регион.

  14. Северен централен регион.

  15. Северозападен регион.

  ЛИТЕРАТУРА:

  1. Учебници по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА за Х, XI и XII клас, одобрени от МОН, 2008 – 2012.

  2. Дойков, В., С.Щерев. Примерни тестове за конкурсен изпит по Икономическа география на България. РУ „А. Кънчев”, Русе, 2010.

  3. Дончев, Д., Хр.Каракашев. География на България (сборник материали за средношколци и кандидат-студенти 2010/2011), преработено и допълнено издание, София, 2009.

  4. Дойков В. и др. Градовете на България, 2009.

  ОБРАЗЕЦ НА ИЗПИТНИЯ ТЕСТ:

  1. В кой град няма фериботен комплекс?

  А) Видин


  Б) Оряхово

  В) Лом


  Г) Русе

  Д) Силистра  Отговор: В

  2. В кои части на Югозападния регион има общини с положителен естествен прираст?

  А) Краището

  Б) Задбалканските котловини

  В) долината на р. Места

  Г) Ботевградско и Етрополско

  Д) Ихтиманска Средна гора  Отговор: В

  3. Кои два европейски транспортни коридори минават през Западен Тракийско-Родопски регион?

  А) №7 и №10

  Б) №4 и №9

  В) №9 и №8

  Г) №8 и №10

  Д) №7 и №4  Отговор: Г

  БИОЛОГИЯ

  Специалната част на ЕПИ по биология се провежда под формата на тест, включващ въпроси от затворен тип с по пет отговора, от които единият е верен. Въпросите обхващат учебния материал, свързан със структурата на човешкото тяло, жизнените процеси, които протичат в него, нивата на организация на живата материя и клетката като основна структурна и функционална единица на организмите. Проверяват се различните равнища на овладяване на знанията – възпроизвеждане, разбиране и приложение.  КОНСПЕКТ:

  1. Тъкани.

  2. Организмът – единно цяло.

  3. Опорно-двигателна система.

  4. Сърдечносъдова система.

  5. Дихателна система.

  6. Храносмилателна система.

  7. Отделителна система. Кожа.

  8. Ендокринна система.

  9. Нервна система.

  10. Сетивни системи.

  11. Среди на живот. Екологични фактори.

  12. Популации.

  13. Биоценози.

  14. Екосистеми.

  15. Биосфера.

  16. Химичен състав на клетката.

  17. Вируси.

  18. Прокариотни клетки.

  19. Еукариотни клетки – устройство и функции на клетъчните органели.

  20. Процеси в клетката – катаболизъм, анаболизъм, репликация, транскрипция, транслация, клетъчно делене.

  ЛИТЕРАТУРА:

  1. БИОЛОГИЯ за 8 клас на СОУ, Владимир Овчаров, Огнян Димитров. Булвест 2000, 2002-2010.

  2. БИОЛОГИЯ и здравно образование за 9 клас (задължителна подготовка), Огнян Димитров и кол., Булвест 2000, 2001-2012.

  При подготовката за изпита кандидат-студентите могат да ползват всички одобрени от МОН учебници за осми и девети клас, издадени след 2001 г.

  ОБРАЗЕЦ НА ЗАДАЧИ ОТ ТЕСТА:

  1. Скелетните мускули:

  А) са еднообразни по форма

  Б) обикновено се състоят от тяло и сухожилия

  В) са винаги вретеновидни

  Г) не се прикрепят към костите

  Д) никога не осъществяват сгъване в ставите

  Отговор: Б


  1. Сърцето е:

  А) плътен вътрешен орган

  Б) орган с пет кухини

  Б) свързано с големите кръвоносни съдове

  Г) с тегло 400-500 гр.

  Д) свързано само с аортата

  Отговор: В  1. Кръвта:

  А) е съставена от кръвен серум и червени кръвни клетки

  Б) съдържа само белтъци

  В) съдържа само 0,9 % минерални соли

  Г) съдържа кръвна плазма и кръвни клетки

  Д) съдържа хемоглобин, разтворен в плазмата

  Отговор: Г


  1. Биоценозата:

  А) е съставен елемент на екосистемата

  Б) е понятие, въведено от Тенсли

  В) не е съставена от популации на различни видове

  Г) е съставена само от популации на животински видове

  Д) винаги има богат видов състав

  Отговор: А


  1. Белтъците

  А) не са органични съединения

  Б) са група от въглехидратите

  В) не са свързани с функциите на организмите

  Г) се подразделят на моно- и олигозахариди

  Д) осъществяват каталитична, регулаторна, структурна и други функции в клетката

  Отговор: Д
  ХИМИЯ
  Специалната част на ЕПИ по химия се провежда под формата на тест. Състои се от въпроси със затворен (структуриран) отговор, обхващащи всички 34 изпитни теми. Изключват се изчислителните задачи.

  Изпитната програма по химия е съставена въз основа на учебния материал, включен в по-долу посочените учебници, като са взети предвид основните уроци, упражнения, допълнения.  По време на изпита се разрешава използването на Периодичната система на химичните елементи, Таблицата за разтворимост на съединенията и Електроафинитетните редове на елементите и техните йони. Всеки кандидат-студент се явява на изпита със собствени таблици.

  КОНСПЕКТ:

  1. Атомно ядро – градивни частици. Химичен елемент – изотопи и изобари. Радиоактивност.

  2. Характеристики на електрона. Електронен облак, атомна орбитала. Квантови числа.

  3. Разпределения на електроните по състояния в многоелектронни атоми. Допустими състояния – принцип на Паули. Енергетичен ред на допустимити състояния – правила на Клечковски и на Хунд. Електронни конфигурации на атомите – основно и възбудено състояние.

  4. Периодичен закон. Електронни обвивки на атомите в периодичната система на елементите - периоди и групи.

  5. Атомни свойства. Изменение на атомните свойства и химичния характер на химичните елементи по групи и периоди в периодичната система.

  6. Химична връзка – причина за образуване. Ковалентна връзка – теория на Люис. Прости и сложни ковалентни връзки. Локализирани и делокализирани химични връзки.

  7. Характеристики на ковалентната връзка – насищаемост, насоченост, полярност, енергия и дължина. Полярни и неполярни молекули.

  8. Хибридизация – видове и примери.

  9. Донорно-акцепторна връзка. Йонна връзка. Водородна връзка.

  10. Скорост на химичните реакции – дефиниция. Средна и моментна скорост. Зависимост на скоростта от концентрацията на реагиращите вещества. Закон за действие на масите.

  11. Влияние на температурата върху скоростта на химичните реакции. Активираща енергия. Енергетичен ход на реакцията. Уравнение на Арениус.

  12. Катализа. Видове катализа според вида на катализаторите и според вида на системата. Ензимна катализа.

  13. Химично равновесие. Обратими и необратими процеси. Равновесна константа. Особеност на химичното равновесие.

  14. Фактори, влияещи на химичното равновесие. Принцип на Льо Шателие – Браун.

  15. Термохимия.

  16. Истински разтвори - механизъм и топлинен ефект на разтварянето. Моларна концентрация на разтворите.

  17. Разтварянето като равновесен процес. Разтворимост на веществата. Закон на Хенри.

  18. Свойства на разредените разтвори – парно налягане, температура на кипене и замръзване.

  19. Свойства на разредените разтвори – дифузия и осмоза.

  20. Електролити и неелектролити. Теория на Арениус. Механизъм на електролитната дисоциация. Степен на електролитната дисоциация. Видове електролити – примери. Слаби електролити. Константа на дисоциация. Фактори, които влияят върху дисоциацията на слабите електролити – общ йон, температура, разреждане (закон за разреждането).

  21. Киселини, основи и соли от гледище на теорията на електролитната дисоциация на Арениус.

  22. Хидролизни процеси. Водата като слаб електролит. Видове хидролизни процеси на соли в зависимост от силата на киселината и основата, от които са получени. Хидролизни процеси в живите организми и в промишлеността.

  23. Окислително-редукционни процеси. Основни понятия. Окислителни и редукционни свойства на химичните елементи. Ред на окислителната активност на металите. Електролиза в стопилка и в разтвор. Пролижение на електролизата.

  24. Теория за строеж на химичните съединения. Структурна теория – предпоставки за създаването ù, същност и значение. Стереохимична теория. Електронен строеж на органичните съединения, основно и възбудено състояние на въглеродния атом, хибридизация, химична връзка.

  25. Алкани. Хомоложен ред, наименование и изомерия. Строеж и свойства на алканите. Получаване на алкани.

  26. Алкени. Хомоложен ред, наименование и изомерия. Строеж и свойства на алкените. Методи за получаване.

  27. Алкини. Хомоложен ред, наименование и изомерия. Строеж и свойства на алкините. Методи за получаване.

  28. Арени. Класификация. Хомоложен ред на бензена. Изомерия. Бензен – състав и строеж на молекулата (ароматен характер). Сравнително разглеждане на свойствата на бензена и неговите хомолози.

  29. Хидроксилни производни на въглеводородите. Класификация. Изомерия – верижна, позиционна и пространствена. Сравнително разглеждане на свойствата на алкохоли и феноли в зависимост от електронния им строеж. Общи и специфични методи за получаването им. Физиологично действие и практическо приложение.

  30. Карбонилни производни на въглеводородите. Определение, видове, хомоложни редове, изомерия. Молекулен строеж. Сравнително разглеждане на свойствата на алдехиди и кетони. Методи за получаване.

  31. Карбоксилни киселини. Видове. Алканови киселини – хомоложен ред, изомерия. Молекулен строеж на мастни и ароматни киселини – сравнително разглеждане. Методи за получаване.

  32. Въглехидрати. Обща класификация. Монозахариди – определение, строеж и свойства на глюкоза и фруктоза. Дизахариди – определение, строеж и свойства на захароза. Съпоставяне на химичните свойства на глюкоза, фруктоза, захароза.

  33. Азотсъдържащи органични съединения. Видове. Амини – класификация, строеж и свойства на мастни и ароматни амини. Методи за получаване.

  34. Двуфункционални азот и кислородосъдържащи производни на въглеводородите. Аминокарбоксилни киселини – състав, строеж, свойства. Полипептиди.

  ЛИТЕРАТУРА:

  А. Основна литература:

  1. Химия за 7 клас, В. Нанов и др., изд. 1990 г. и стереотипни издания;

  2. Химия за 8 клас, Л. Боянова и др., изд. 1991-2003 г., Изд. „Просвета”;

  3. Учебниците за задължителна подготовка (ЗП) и профилирана подготовка (ПП) за 9-ти и 10-ти клас на едно от следните издателства – „Просвета – София”, „Булвест – 2000” или „Анубис”, а именно:

  ● 9 клас

  - Химия и опазване на околната среда – ЗП, Ст. Манев и др., 2001-2003 г. изд. „Просвета – София”;

  - Химия и опазване на околната среда – ПП, Ст. Манев и др., 2002-2003 г. изд. „Просвета – София”;

  - Химия и опазване на околната среда – ЗП, М. Кирилов и др., 2002-2003 г. изд. „Булвест – 2000”;

  - Химия и опазване на околната среда – ПП, М. Кирилов и др., 2002-2003 г. изд. „Булвест – 2000”;

  - Химия и опазване на околната среда – ЗП, Г. Близнаков и др., 2001-2003 г. изд. „Анубис”;

  - Химия и опазване на околната среда – ПП, Г. Близнаков и др., 2002-2003 г. изд. „Анубис”;

  ● 10 клас

  - Химия и опазване на околната среда – ЗП, Ст. Манев и др., 2001-2003 г. изд. „Просвета – София”;

  - Химия и опазване на околната среда – ПП, Ст. Манев и др., 2002-2003 г. изд. „Просвета – София”;

  - Химия и опазване на околната среда – ЗП, Г. Нейков и др., 2002-2003 г. изд. „Булвест - 2000”;

  - Химия и опазване на околната среда – ПП, Г. Нейков и др., 2002-2003 г. изд. „Булвест - 2000”;

  - Химия и опазване на околната среда – ЗП, Г. Близнаков и др., 2001-2003 г. изд. „Анубис”;

  - Химия и опазване на околната среда – ПП, Г. Близнаков и др., 2002-2003 г. изд. „Анубис”;  Б. Допълнителна литература

  Всички верни факти в одобрените от МОН учебници, указани във в-к „Азбуки” бр.28 от 2003 г.  ОБРАЗЕЦ НА ЗАДАЧИ ОТ ТЕСТА:

  1. Мраморът и варовикът са природни форми на съединението:

  А) СаСО3

  Б) Са(OH)2

  В) Na2CO3

  Г) CuCO3

  Д) CaSO4.2H2O

  Отговор: А


  1. Масовото число А е равно на:

  А) сбора от броя на р+ и броя на е-

  Б) сбора от броя на е-

  В) сбора от броя на р+ и броя на no

  Г) сбора от броя на no и броя на е-

  Д) сбора от броя на no

  Отговор: В


  1. Коя от посочените групи съединения съдържа само хомолози:

  А) пентен, етен, бутен

  Б) етан, пропен, бутан

  В) пентен, пентан, пентин

  Г) 2-бутен, 1-бутен, бензен

  Д) етан, пропан, етин
  Отговор: А

  ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  Предварителни кандидатстудентски изпити

  Дата

  Начало

  Изпит

  За специалности

  Провежда се в

  14 февруари

  9:00

  ЕПИ
  (български език)

  Право, ПНУП, НУПЧЕ, Социална педагогика, Български език и история,

  Педагогика на обучението по бълг.език и чужд език, Социални дейности,  Всички инженерни специалности, Икономическо-управленски спец.,

  Информатични специалности, Биотехнологии, Химични технологии,

  Технология на храните, Растениевъдство  Русе,

  Силистра, Разград  28 февруари

  14 март

  28 март

  18 април

  Русе,

  Силистра, Разград,

  Плевен, Монтана


  14 февруари

  13:00

  ЕПИ
  (биология)

  Кинезитерапия, Ерготерапия, Социални дейности, Екология и ТООС, Биотехнологии, Химични технологии,Технология на храните, Растениевъдство,

  Мед. сестра, Акушерка  Русе,

  Разград


  28 февруари

  14 март

  28 март

  18 април

  Русе,

  Силистра, Разград,

  Плевен, Монтана


  14 февруари

  13:00

  ЕПИ

  (история на България)  Икономическо-управленски спец.,

  Право, Социална педагогика,

  ПНУП, Български език и история, Социални дейности


  Русе,

  Силистра, Разград  28 февруари

  14 март

  28 март

  18 април

  Русе,

  Силистра, Разград,

  Плевен, Монтана


  19 април

  9:00

  ЕПИ

  - ОТП по меха­ника и техническо чертане;  • ОТП по електротех­ника и елек­тро­ника;

  • математика;

  • информатика и ИТ;

  - икон. география на България.

  Всички инженерни специалности*,

  Икономическо-управленски спец.**,

  Информатични специалности,

  Финансова математика***,

  Биотехнологии*,

  Химични технологии*,

  Технология на храните*, Растениевъдство****


  Русе,

  Силистра, Разград,

  Плевен, Монтана

 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
  отнасят до администрацията

      Начална страница