Програма за мобилност на студенти Еразъм +!страница2/9
Дата09.01.2018
Размер1.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Акредитирани професионални направления и специалности в Русенски университет и форми на обучение

Обл на висше образование

Професионални направленияСпециалности

Форма на обучение

Факул­тет

Педаго­гически

науки


1.2. Педагогика

1

Начална училищна педагогика и чужд език (английски)

редовна
ФПНО

2

Предучилищна и начална училищна педагогика

редовна

задочна

3

Социална педагогика

редовна

задочна

1.3. Педагогика на обучението по …

4

Български език и история

редовна
5

Български език и чужд език (английски или румънски)

редовна
ФС

6

Физика и информатика

редовна
Социални, стопански

и правни науки3.3. Политически науки

7

Европеистика и глобалистика (на английски език)

редовна
ФБМ

3.4. Социални дейности

8

Социални дейности

редовна
ФОЗЗГ

3.6. Право

9

Право

редовна
ЮФ

3.7. Администрация и управление

10

Бизнес мениджмънт

редовна

дистанц.

ФБМ


11

Публична администрация

редовна
3.8. Икономика

12

Маркетинг

редовна
13

Икономика

редовна
Природни науки

4.5. Математика

14

Финансова математика

редовна
ФПНО


4.6. Информатика и компютърни науки

15

Компютърни науки (Русе и Видин)

редовна

задочна

16

Софтуерно инженерство

редовна
17

Информатика и информационни технологии в бизнеса

редовна
Технически науки

5.1. Машинно инженерство

18

Земеделска техника и технологии (Русе и Видин)

редовна

задочна
19

Мениджмънт и сервиз на техниката

редовна

задочна

АИФ

20

Климатизация, хидравлика и газификация

редовна

задочна
21

Машинно инженерство

редовна

задочна

МТФ

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

22

Електроенергетика и електрообзавеждане

редовна

задочна

ФЕЕА


23

Компютърно управление и автоматизация

редовна

задочна

24

Електроника (Русе и Видин)

редовна

задочна

25

Електроинженерство

редовна

задочна

ФС

5.3. Комуникационна и компютърна техника

26

Компютърни системи и технологии

редовна

задочна

ФЕЕА


27

Интернет и мобилни комуникации

редовна

задочна

28

Информационни и комуникационни технологии

редовна

задочна

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

29

Автомобилно инженерство

редовна
ФС

30

Транспортна техника и технологии

редовна

задочна

ТФ

31

Технология и управление на транспорта (Русе и Видин)

редовна

задочна

5.6. Материали и материа­лознание

32

Материалознание и технологии

редовна
МТФ


5.7. Архитектура, строи­телство и геодезия

33

Строително инженерство

редовна
5.10. Химични технологии

34

Химични технологии

редовна
ФР

5.11 Биотехнологии

35

Биотехнологии

редовна
5.12. Хранителни технолог

36

Технология на храните

редовна
5.13. Общо инженерство

37

Промишлен дизайн

редовнаАИФ


38

Аграрно инженерство

редовна
39

Екология и техника за опазване на околната среда

редовна
40

Мениджмънт на качеството и метрология

редовна
МТФ

41

Индустриално инженерство

редовна

задочна*

42

Индустриален мениджмънт (Русе и Видин)

редовна

задочна*

ФБМ

Аграрни науки

6.1. Растениевъдство

43

Растениевъдство

редовна
АИФ

Здраве-опазване

и спорт


7.4. Обществено здраве

44

Кинезитерапия

редовна
ФОЗЗГ

45

Ерготерапия

редовна
7.5. Здравни грижи

46

Медицинска сестра

редовна
47

Акушерка

редовна
Сигурност и отбрана

9.1. Национална сигурност

48

Евроатлантическа и глобална сигурност

редовна
ФБМ

49

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

редовна
ЮФ

Забележки към таблицата със специалностите:

 1. задочна* - платена форма на обучение;

 2. специалностите обявени за прием във Филиал Видин са само в редовна форма на обучение;

 3. до издаването на този справочник договарянето с Министерството на образованието и науката не бе приключило. В списъка на специалностите и формите на обучение са възможни промени.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

За кандидатстване в Русенския университет е въведен кандидатстудентски изпит във вид на тест от две части – обща част и специална част. Общата част обхваща 20 въпроса (с коефициент 1) по български език и езикова култура. Специалната част обхваща 40 въпроса (с коефициент 2), които са в следните области по избор: български език, история на България, общотехническа подготовка, математика, биология, химия, икономическа география на България и информатика и информационни технологии.Предварителни изпити за кандидат-студенти в Русенския университет

Русенският университет организира предварителни изпити за своите кандидат-студенти. Резултатите от тези изпити се съхраняват и след подаване документи за кандидатстване, могат да бъдат използвани при балообразуването като резултати от редовните кандидатстудентски изпити.


Всеки кандидат-студент има право да се яви на един и същ конкурсен изпит

на всички обявени за него дати в предварителната изпитна сесия.

Той може да се яви на същия изпит и в редовната изпитна сесия.

Предварителни писмени изпити ще се провеждат в Русе, Силистра, Разград, Видин, Плевен и Монтана. Графикът за провеждането им по дати и градове е даден в ПРИЛОЖЕНИЕ №1 на кандидатстудентския справочник.

Съдържанието на тестовете, начинът на провеждане и оценяване на предварителните изпити съответства напълно на описаното в този справочник.

При явяване на предварителните изпити кандидатите заплащат такса в размер на 40 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ.


Желаещите да се явят на предварителни изпити заявяват желанието си

за участие в даден изпит до два работни дни преди датата на съответния изпит. Изключение има в случаите, когато е посочена конкретна дата.
ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ:

 • в Русенския университет и неговите филиали в градовете Разград, Силистра и Видин - от 1 декември 2017г. до 26 април 2018 г.;
 • в представителствата на Русенския университет в градовете Плевен и Монтана от 10.04.2018 г. до 12.04.2018 г.;
 • в бюрата на ЦКПИ ( www.ckpi-bg.com) в цялата страна (без градовете Русе, Разград, Силистра и Видин) - от 1 декември 2017г. до 26 април 2018 г.;

 • Онлайн: https://online.uni-ruse.bg или http://www.uni-ruse.bg. от 1 декември 2017г. до 26 април 2018 г.;


При явяване на изпит е необходимо да се носят лична карта и квитанция за платена такса

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Оценката от държавен зрелостен изпит, положен след 01.01.2008 г.,

се признава за оценка от съответстващ конкурсен изпит, съгласно Приложение 2.

Ако кандидатът се яви и на конкурсен изпит,

при образуването на състезателния му бал се зачита по-високата оценка.Признаването на оценките от държавните зрелостни изпити

за оценки от съответстващ конкурсен изпитне се отнася за кандидатстващите за специалностите

Право, Медицинска сестра и Акушерка.

За тези специалности задължително се полагат кандидатстудентски изпити

в годината на кандидатстване и при балообразуването

се отчитат само оценките от приемните изпити,

а не оценките от държавните зрелостни изпити.

За специалностите Право, Промишлен дизайн, Кинезитерапия, Ерготерапия, Медицинска сестра и Акушерка изборност на конкурсните изпити няма.

За всички останали специалности кандидатите могат да избират измежду два или повече алтернативни изпита. Предпочитанията се заявяват при подаване на документите.

Когато кандидатът се е явил на повече от един изпит (може и на всички), при формирането на бала се зачита най-високата оценка.
Резултати от изпити, положени в други

акредитирани висши училища,

се признават при всички класирания

Удостоверенията за резултатите трябва да бъдат представени

до един работен ден преди датата, определена за обявяване на класирането.
Размерът на внасяната за участие в конкурса такса се определя от Министерския съвет и зависи от броя на изпитите, които кандидатът заявява при подаване на документите. Евентуално неявяване на изпит не е основание да се иска връщане на част от внесената такса.

СПЕЦИАЛНОСТИ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН ФАКУЛТЕТ

Професионално направление 5.1. Машинно инженерство

Специалност ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Специалността е предназначена за подготовка на инженерни специалисти по техническото осигуряване на земеделското производство. Основни насоки на специализиране при обучението и основни области за професионална реализация са: • проектиране, конструиране и изпитване на земеделски машини и съоръжения;

 • проектиране и извършване на техническа, технологическа и организационна подготовка на производството на земеделска и животновъдна продукция, ремонт и поддържане на земеделска техника;

 • мениджмънт на сервизната дейност, проектиране на технологии и екипировка за ремонт и поддържане на машини и съоръжения, организация и управление на ремонтнообслужващи предприятия;

 • проектиране и прилагане на технологии за производство на земеделска продукция, организиране на производството, първична преработка и съхраняване, окачествяване и реализация на продукцията.

Завършилите специалността получават професионална квалификация „машинен инженер“.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност МЕНИДЖМЪНТ И СЕРВИЗ НА ТЕХНИКАТА - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Специалността подготвя кадри в областта на диагностиката и поддържането на надежност­ните показатели на машини и съоръжения в различните отрасли на промишлеността (аграрно-индуст­риална, транспортна, машиностроителна, преработвателна, енергетична и др.). Студентите придоби­ват знания за разработване и прилагане на технологии за диагностика (локализиране на откази и тяхното отстраняване, поставяне на диагнози и определяне на остатъчния ресурс на машините) и ресурсовъзстановяване. Те получават и знания в областта на мениджмънта на сервизната дейност (планиране, организиране, управление и контрол на бизнеса и на неговите ресурси в ремонтно­обслужващи фирми, сервизи и технически дилъри), по технико-икономически и маркетингови проучвания за поддържане и ремонт на техниката и по информационни технологии в бизнеса.

Завършилите специалността получават професионална квалификация „машинен инженер“ и могат да ръководят фирми, сервизи и отдели, свързани с поддържане, диагностика и ремонт на машини и съоръжения, ремонтно-дилърски предприятия, аграрно-индустриални дилъри, контролно- технически центрове и научноизследователски организации.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХИДРАВЛИКА И ГАЗИФИКАЦИЯ - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Нова, актуална и конкурентноспособна специалност в сферата на висшето инженерно образование в България. Студентите получават широка общообразователна и общотехническа подготовка, която им позволява да се справят успешно с общотехнически и общоинженерни проблеми. Специализираната подготовка е насочена към овладяване на основни знания и умения за компетентно решаване на приложни задачи в областта на климатизацията, газоснабдяването и машиностроителната хидравлика. Тази подготовка се извършва в съвременни учебни лаборатории, които в по-голямата си част са обзаведени от водещи в отрасъла фирми – ЕRАТО, RIELO и др.Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.13. Общо инженерство

Специалност АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Обучението осигурява придобиването на задълбочени и специализирани знания по растениевъдство, животновъдство и механизация на земеделието. Завършилите придобиват квалификацията „аграрен инженер“ и са подготвени да прилагат съвременни технологии за производство в растениевъдството и животновъдството, както и за обработка и съхранение на земеделска продукция; да управляват различни по мащаби и характер на производството единици в земеделието; да извършват оценка и избор на земеделска техника и технологии, да извършват анализи, прогнози, маркетинг; да изпълняват контролни функции и научно-консултативно обслужване на производството, да дават експертни оценки.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница