Програма за мобилност на студенти Еразъм +!страница3/9
Дата09.01.2018
Размер1.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Обучението за специалност Промишлен дизайн се води само в редовна форма на обучение. То осигурява задълбочена подготовка на специалисти дизайнери с универсални знания и умения за дизайн индустрията. Развива в тях способности да решават разнообразни иновативни конструкторски, ергономични и дизайнерски задачи от различните области на промишлеността, създаването на среда – жизнена, работна и трудова, на авангардните изследвания и пр.

Студентите се подготвят да работят напълно самостоятелно или в екип (във фирма) като водещи творчески личности от по-високо йерархично ниво, като лидери при проектирането, реализацията, мениджмънта и бизнеса в областта на дизайна и другите креативни индустрии. По време на обучението студентите имат възможност да развиват и усъвършенстват допълнително уменията си от всички направления на дизайна в създадените специализирани дизайн студия към катедрата.

За обслужване на специфичните учебни и организационни потребности катедра Промишлен дизайн разполага със самостоятелна и добре обособена учебна база.

Завършилите специалността получават квалификацията „инженер дизайнер“.

За повече информация: http://www.id-bg.orgКандидатства се с: 1) оценки от кандидатстудентски изпити по рисуване и моделиране; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Обучението осигурява необходимата подготовка за технически, технологични, организационни и управленски дейности в опазване на околната среда. За да се познават природните обекти и явления се изучават екология, биология, химия, физика, математика и информатика. Специализиращи знания и умения се придобиват чрез обучение по дисциплини като Пречистване на отпадъчните води и отпадъчните газове, Управление на отпадъците, Опазване от шум и вибрации, Защита от лъчения, Екологичен мониторинг, Екологичен мениджмънт и експертиза, Теория на риска и безопасността, Екологично опасни производства, Мениджмънт на екологични проекти, Екологична политика, законодателство и норми. Придобитата квалификация може да се развива чрез магистърски и докторантски програми.Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, биология, химия, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по биология; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 6.1. Растениевъдство

Специалност РАСТЕНИЕВЪДСТВО - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 345 лв.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „агроном” и се специализират в едно от избраните направления на растениевъдството като зърнено-житни, зърнено-бобови, фуражни, зеленчукови, технически, лечебни, специфични и етерично-маслени култури и трайни насаждения. Иновационен момент е включеното в шести семестър практическо обучение в избраното широкопрофилно направление. Студентите изучават задълбочено избраното по област на интереси направление, участват в лабораторни и практически изследвания и разработват индивидуален или групов интегриран курсов проект. Обучението се провежда в опитните полета, лабораториите и експерименталните бази на научни институти и опитни станции. Възможност за продължаване на обучението в магистърски програми по биологично земеделие, обработка и съхранение на растителна продукция и други. Завършилите специалността бързо се интегрират в условията на земеделието в нашата страна, които се характеризират с динамика, разнообразие на форми и мащаби на производство.Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, биология, химия, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по биология; 3) оценка от дипломата по български език.

МАШИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Професионално направление 5.1. Машинно инженерство

Специалност МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

универсална и утвърдена специалност в професионалната област „Технически науки”. Осигурява широка, задълбочена и сериозна инженерна подготовка в областите на проектирането, производството и поддържането на металорежещи, металообработващи, дървообработващи, селскостопански, пътно-строителни, текстилни, енергийни и транспортни машини, както и машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост, опаковащата и битова техника и др. Учебният процес е изграден и се провежда по методология на водещи европейски университети.

Допълнителната подготовка в областта на мениджмънта дава възможност за реализация на завършилите специалността и като ръководни кадри и организатори на промишлени производства, способни да вземат решения и съставят бизнес планове, както и да формират управленски стратегии.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация „машинен инженер”. Придобитата квалификация може да се допълва и развива в няколко магистърски и докторантски програми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.6. Материали и материалознание

Специалност МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Класическа и същевременно модерна специалност в професионално направление „Материали и материалознание“, даваща фундаментална и специализирана подготовка в областта на материалите и технологиите за тяхното получаване и обработване. Учебният процес се провежда в учебно-изследователски лабора­тории със съвременна материална база, в някои отношения уникална не само за страната, но и в европейски мащаб. Специалността позволява многоцелева реализация и адаптиране към изискванията на пазара на инженерите като експерти по производство, анализ, подбор, оценка и обработване на материалите във фирми, лаборатории и държавни организации. Осигурени са възможности и за засилено езиково и компютърно обучение, както и за свободен избор на специализиращи дисциплини.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалифи­кация “инженер-технолог”. Придобитата квалификация може да се развива чрез магистърски и докторантски програми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Специалност строително инженерство - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Специалността Строително инженерство е сравнително нова за Русенски университет „Ангел Кънчев”. Тя дава знания и умения на инженера бакалавър помагащи му да изпълнява следните дейности:

- изграждане и ремонт на сгради и съоръжения;

- изграждане и ремонт на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура;

- изграждане и ремонт на хидротехнически съоръжения и извършване на земно-изкопни работи;

- внедряване и експлоатация на строителни машини, специализирано технологично оборудване и средства за изпълнение на строителни дейности;

- участие в проектиране и изчисление на строителни конструкции и съоръжения;

- осигуряване качество на изпълнение на строителни обекти чрез измерване и контрол на параметрите на строителната дейност и технологии.

Строителните инженери бакалаври придобиват компетентности: да разчитат строителна техническа документация, да познават и използват техническите средства и машини за извършване на строителни работи, да познават строителните технологии и строителните материали, да организират и ръководят строителни дейности, строителни фирми, проекти за изграждане и инсталиране на оборудване в сгради, инженерни съоръжения и транспортна инфраструктура.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалифи­кация “строителен инженер”. Придобитата квалификация може да се развива и допълва чрез магистърски и докторантски програми.Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.13. Общо инженерство

Специалност МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО И МЕТРОЛОГИЯ - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Специалността е създадена по Европейски проект EuroQLIO съвместно с Университета „Анри Поанкаре” гр.Нанси, Франция и с Политехника Букурещ, Румъния.

Специалността отговаря на съвременните световни тенденции в областта на производството и предлагането на стоки и услуги и включва модерни форми и технологии на обучение. Осигурява възможност за придобиване на знания и умения по мениджмънт и контрол на качеството, метрология и метрологично осигуряване, индустриална логистика, информационни технологии в метрологията и качеството, обща инженерна подготовка, английски език, мениджмънт на персонала и др.

Съществена част от обучението по специалността е практическото обучение, включващо практики и стажове във фирми и разработване на индивидуален професионален проект. След първи курс студентите имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм в университетите партньори и да провеждат стаж във френски и румънски фирми.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация „инженер метролог”. Придобитата квалификация може да се развива и допълва в магистърски и докторантски програми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност Индустриално инженерство - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв. и в редовна и задочна на собствено финансиране - 620 лв.

Специалността е създадена по Европейски проект в сътрудни­чество с Нотингам Трент Юнивърсити - Англия. Това е една широкопрофилна технологична специалност с възможности за реализация в много области на съвременната индустрия. Студентите получават фундаментална, общотехническа и специализирана подготовка с практическа насоченост в областта на индустриалните технологии и машини, проектирането и управлението на основните технологични процеси, производствената техника и екипировка. Обучението включва и съвременни компютърни методи, управление на фирмата, мениджмънт на качеството, метрология, маркетинг, методи и средства за обработване на информационни потоци.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионалната квалифи­кация “индустриален инженер”. Придобитата квалификация може да се развива чрез магистърски и докторантски програми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.
ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

Професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Студентите придобиват теоретични знания и практически умения, необходими при про­из­водството, разпределението и потреблението на електрическата енергия, в областта на енергийния мениджмънт, в използването на електронна и компютърна техника за управление на технологичните процеси. Студентите получават и развиват компетенции по енергийна ефективност и рационално използване на електрическата енергия. Обучението се извършва по учебни планове, близки до използваните във водещи западноевропейски университети.

Завършилите тази специалност придобиват образователно-квалификационната степен “бакалавър” с професионална квалификация „електроинженер”. Те могат да работят в системата на Министерството на енергетиката, Националната електрическа компания, Електроенергийния системен оператор, електрическите централи – ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ, фотоволтаични и вятърни паркове, електроразпределителните и електропреносните дружества, в проектантски фирми, научноизсле­дователски институти, учебни заведения, в енергийните отдели на всички държавни и частни фирми от промишлеността, транспорта, строителството, селското стопанство и др.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

В специалността се подготвят висококвалифицирани и широкопрофилни специалисти, притежаващи солидна общотехническа подготовка и задълбочени знания в областта на автоматиката, съвременните информационни и управляващи системи и мехатрониката. Специалността отговаря на потребностите на различни области на стопанството като индустрията, енергетиката, транспорта и други и съответства на динамиката на тяхното развитие.

Студентите от специалността могат да специализират в две основни направления:

- информационни и управляващи системи, базирани на съвременна специализирана компютърна техника и системи с изкуствен интелект;

- мехатронни системи.

Обучението по специалността се провежда от висококвалифицирани преподаватели, активно участващи в различни национални и международни образователни и изследователски програми и проекти. Ползват се съвременно обзаведени учебно-информационни центрове и лаборатории, оборудвани със съдействието на водещи в областта фирми като Moeller, ePLAN, Siemens, Beckhoff, National Instruments и други. Студентите имат възможност да провеждат част от обучението си в различни европейски университети.

Завършилите специалността могат успешно да се реализират в организации и фирми, чиято дейност е свързана с проектиране, експлоатация и поддържане на устройства и системи за автоматичен контрол и управление, информационни системи, мехатронни системи, роботизирани системи и комплекси и други.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност ЕЛЕКТРОНИКА - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Учебните планове и програми на специалността са съобразени с най-новите изисквания по европейските стандарти и са разработени в тясно сътрудничество с наши и чуждестранни технически висши училища.

Обучението осигурява фундаментални инженерни познания и основни знания в професионал­ното направление ЕЕА, включващи задълбочено изучаване на: математика, физика, електротехника, електро­ника, общоинженерни дисциплини, чужди езици и други. Специализиращата подготовка включва изучаването на: аналогова, цифрова и микропроцесорна схемотехника, електро­механични и токозахранващи устройства, теория на електронните схеми, микроелектроника, конструиране и технология на електронна апаратура, измервания и автоматизация на проектирането в електрониката, електронни устройства за контрол и управление, оптоелектроника и лазерни устройства в промишлеността и др. Профилиращата подготовка се осигурява чрез свободен избор на група дисциплини в областите на телекомуникационната техника и промишлената електроника, глобалните информационни технологии, компютър­ните измервателни системи, електромеханичните системи, мултимедии и други, които дават основа за успешна реализация у нас и в чужбина.

Придобилите образователно-квалификационната степен "бакалавър по електроника” получават Европейско приложение към дипломата си и могат да продължат обучението си в магистърски програми за придобиване на степента "МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР". Към катедра Електроника магистърските специалности са „Електроника“ и „Автомобилна електроника“.Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Специалност КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Учебният план на специалността е разработен в сътрудничество с водещи университети от цяла Европа и успешно комбинира дългогодишни традиции със световните тенденции в областта на информационните технологии. По време на обучението си студентите придобиват теоретични знания и практически умения по програмиране, проектиране и реализация на системен и приложен софтуер, информационни системи, уеб приложения, мобилни приложения, проектиране на компютърни системи с общо и специализирано предназначение, вградени системи, изграждане и администриране на компютърни мрежи, и др. В края на втората година студентите избират направление (софтуерно или хардуерно), в което да се профилират и продължат по-нататъшното си обучение.

Катедра Компютърни системи и технологии поддържа активни връзки с университети и фирми от всички европейски страни, с повечето от които има подписани двустранни споразумения за обмен на студенти и преподаватели. Това дава възможност на преподавателите от катедрата непрекъснато да повишават квалификацията си чрез специализации и съвместна работа с колеги от тези университети, а на студентите от едноименната специалност - да се обучават, да провеждат практика или да разработват дипломните си проекти в чужбина.

Завършилите студенти придобиват квалификацията Компютърен инженер. Могат да се реализират във водещи български или международни технологични компании като високо платени ИТ експерти, консултанти, разработчици на софтуер и хардуер, системни администратори и др. Студенти, завършили специалност КСТ, работят в най-големите софтуерни фирми в България, включително Мусала Софт, Сирма, SAP Labs, Адастра, MentorMate, Информационно обслужване, Xogito, Cayetano Gaming и много други. Местният софтуерен бизнес разчита основно на експерти, обучавали се в софтуерното направление на специалност КСТ. Част от завършилите работят и в банковия и финансов сектор, държавната администрация, научни организации, производствени предприятия или успешно развиват свой собствен бизнес в областта на информационните технологии.Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност ИНТЕРНЕТ И МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Курсът на обучение по специалността дава знания и умения, формира нагласа за самостоятелна работа, гарантира бърза адаптация в съвременните интернет и мобилни комуникации. Акцентира се върху цифровите високоскоростни технологии и мрежи, които са основи на глобалното информационно общество.

При разработката на учебните планове за специалността е ползван опитът на водещи европейски университети, с които се поддържа трайно сътрудничество и обмен на студенти и преподаватели. В курса на следване се дава възможност на всеки студент да се обучава два семестъра в европейски университет със средства от програма Еразъм+. Участието в международни проекти позволи цялостно модернизиране на учебната и лабораторната база на специалността. Оборудването в лабораториите е на световни лидери в информационните и комуникационните технологии, между които CISCO, SIEMENS, VISTEON, LUCENT, NOKIA, TEXAS INSTRUMENTS, NATIONAL INSTRUMENTS и др. Обучението по специалността се провежда от квалифицирани преподаватели, които участват в научни проекти по различни национални и международни програми.

Студентите получават подготовка с широк профил, гарантираща успешна професионална реализация у нас и в чужбина. Завършилите специалността придобиват квалификация “инженер по интернет и мобилни комуникации” и могат да работят във всички области на информационните и телекомуникационните технологии, включително в компютърни мрежи и мрежови технологии за предаване на информация, мобилни клетъчни радиомрежи и системи, системи и технологии за телевизионно и радиоразпръскване, сателитни телекомуникационни системи, мултимедийни технологии, системи за сигурност и други комуникационни системи.Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Курсът на обучение по специалността Информационни и комуникационни технологии има за цел подготовката на квалифицирани инженерни кадри, работещи в области, където се изискват не само познания по софтуерно инженерство и програмиране, но и знания за проектиране, изграждане и поддържане на съвременни телекомуникационни мрежи и системи.

Обучението се провежда в съвременно обзаведени многофункционални интердисциплинарни учебно–изследователски лаборатории, оборудвани със съдействието на водещи фирми като: Cisco, Siemens, Johnson Controls, Texas Instruments и др.

В курса на следване се дава възможност на всеки студент да се обучава два семестъра в европейски университет със средства от програма Еразъм+.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър” и могат да се реализират успешно у нас и в чужбина в областта на информационните и комуникационни технологии, включително и във водещи научноизследователски, проектантски, консултантските и операторски звена на водещи фирми в сферата на мобилните и комуникационните мрежи, кабелните оператори и фирми за пренос на данни, информационните и телекомуникационните услуги, разработката на софтуер, интернет технологиите и други.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница