Програма за мобилност на студенти Еразъм +!страница6/9
Дата09.01.2018
Размер1.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
§ 1. За проявена недобросъвестност или неспазване на установения ред при оценяването на писмените работи, обработката на кандидатстудентските документи, класирането и записването на студентите, членовете на комисиите се наказват съгласно чл.58 ал.1 т.7 от Закона за висшето образование, а лицата от административния персонал - по чл.188 от Кодекса на труда. Ако извършеното деяние е престъпление, за него се уведомява Прокуратурата.

§ 2. Кандидат-студенти, послужили си с измама при подготовката и представя­нето на документите или при участието си в изпитите, се отстраняват от по-нататъшно участие в конкурсните изпити и класирания. При необходимост се уведомява Прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.

§ 3. Когато в дипломата за завършено средно образование на български или на чуждестранни граждани, живеещи постоянно или временно в Република България, липсва оценка, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатите полагат зрелостен изпит по този предмет в средно училище, определено от Регионалния инспекторат по образованието.

§ 4. Когато в дипломата за средно образование има повече от една оценка по балообразуващ предмет от задължителната подготовка, за балообразуваща се приема най-високата оценка, ако тя не е ползвана като оценка от конкурсен изпит. За завършилите средно образование преди 2008 г. оценките от зрелостните изпити не могат да се ползват като оценки от конкурсни изпити.

§ 5. Неприети кандидат-студенти, които са с трайни увреждания и намалена работоспособност (70 или над 70 на сто), майки с три и повече деца, военноинвалиди, както и близнаци, кандидатстващи в Русенския университет - при условие, че единият е приет за студент, могат да подадат заявление до Ректора в срок до 3 август (придружено със съответните документи) за допълнителен прием за обучение. Заявление за допълнителен прием в указания срок могат да подадат и неприети кандидат-студенти, които са кръгли сираци или са отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и ненавършили 26 години. Ректорът може да ги запише за студенти в специалност, за която има възможност. Кандидатите трябва да са издържали успешно конкурсните изпити, предвидени за тази специалност.

§ 6. При допуснати технически грешки Ректорът може, със специална заповед, да възстанови правата на засегнатите несправедливо кандидат-студенти. Заявления и жалби по кандидатстудентски въпроси се подават в сектор Прием на нови студенти до 3 август. След тази дата заявления и жалби не се приемат.

ПРОГРАМИ ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ
РИСУВАНЕ

РИСУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТ

Изпълнява се черно-бяла рисунка с молив, формат 45/56 см, на прост малкогабаритен технически обект. Изпълнението трябва да отговаря на изискванията:


 1. поместване на изображението във формата на листа; мащабност, т.е. съблю­даване на необходимия мащаб;

 1. линейна перспектива на изображението; пропорциониране, т.е. съразмер­ност на линейни размери, площи и обеми;

 2. светлосенъчно изграждане, т.е. пресъздаване на обем и релеф с помощта на светлосенките;

 3. изява на визуален център, цвят, материал.

Кандидат-студентите си осигуряват всички необходими материали за изпита.

Времетраене на изпита: 6 часа.


МОДЕЛИРАНЕ

МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОМИШЛЕНО ИЗДЕЛИЕ

Поставя се задача, свързана с необходимостта от създаване на промишлено изделие, което по предназначение, структура и особеност отговаря на изискванията за понятност и достъпност за всички кандидат-студенти. По зададено словесно или словесно-схематично описание задачата изисква предлагане на собствено решение, което трябва да се моделира с пластичен материал (пластилин).

Изпълнението трябва да отговаря на изискванията: 1. съответствие на решението с постановката на задачата и със зададените изисквания и ограничения;

 2. използване на подходящи форми, обеми, връзки и преходи между състав­ните части;

 3. ергономичност на решението, т.е. осигуряване на лесно и удобно манипу­лиране и обслужване;

 4. съблюдаване на основни свойства и средства на композицията; оригинал­ност на идеята и прецизност на изпълнението.

Кандидат-студентите носят задължително необходимите им технически средства за моделиране (ножове - големи и малки, шпакли и др.). Пластичният материал се предоставя от университета.

Времетраене на изпита: 6 часа.ЧУЖД ЕЗИК (английски)

Конкурсният изпит по чужд език включва четири компонента, които целят проверка на основните езикови умения на кандидатите: разбиране на текст при слушане, разбиране на текст при четене, владеене на основните граматически и лексикални структури и писане на кратък текст.

Изпитът е съобразен с възприетите в страната стандартизирани изпити по чужд език. Кандидатите имат възможност да наберат точки от всяка изпълнена задача; неизпълнението на някои от задачите не води до анулиране на цялата изпитна работа.

От кандидатите се очаква да покажат умения за справяне с чуждия език на средно напреднало равнище, което се придобива след успешно завършване на чуждоезиковото обучение във всички видове средни училища или чрез други форми на изучаване на чужд език (ниво А2 – В1 на Европейската езикова рамка). Завършилите езиково училище или езикови паралелки имат добри шансове за постигане на отличен резултат.

Подходяща подготовка за изпита е кандидатите да направят преговор на изученото в средното училище или в курсовете, които са посещавали.

Допълнителни указания могат да се получат от катедри Европеистика и Чужди езициРусе и катедра Филологически науки – Силистра.

Времетраене на изпита: 4 часа.

ПРИМЕРИ:

1. Слушане:

На кандидатите се четат по два пъти два различни кратки текста. Те ги изслушват поотделно и ограждат правилните отговори на поставените към тях въпроси.2. Четене:

Даден е текст, след който има въпроси с отговори, от които кандидатите трябва да оградят правилния.3. Граматика и лексика:

Дадени са 40 изречения с липсваща дума или израз. Кандидатите трябва да изберат и оградят правилния отговор от предложените варианти.4. Писане:

Даден е текст, последван от въпрос към него. Кандидатите трябва да дадат разширен отговор на въпрос по темата от текста в рамките на 300 думи (една ръкописна страница, формат А4). В тази задача кандидатите трябва да покажат уменията си да организират и излагат правилно и подредено своите мисли на чужд език.ЛИТЕРАТУРА:

 1. Учебници по чужд език за VIII – XII клас, одобрени от МОН.

 2. Различни европейски и американски учебни езикови системи за стандартизирани тестове, съпоставими с Европейската езикова рамка.

 3. Примерни тестове за конкурсен изпит по чужд език от предходни години, публикувани на сайта на Русенския университет „Ангел Кънчев”.

ОЦЕНКА НА ДВИГАТЕЛНАТА КУЛТУРА

Оценката на двигателната култура се формира чрез:

- самостоятелно изпълнение на задължително съчетание от типа на основната гимнастика с продължителност четири осморки.- тест по баскетбол;

СЪЧЕТАНИЕТО ПО ОСНОВНА ГИМНАСТИКА включва следните осморки:ИП 1 2 3 4 5 6 7 8ИП 1 2 31 4 5 6-7 8
I Осморка

II Осморка
ИП

Стоеж

ИП

Стоеж
1- 2

Вътрешен кръг с лява ръка до встрани

1

Стъпка с ляв крак до напад, повдигане на дясна ръка напред, лява ръка встрани
3 - 4

Вътрешен кръг с дясна ръка до встрани

2

Стъпка до изходно положение
5

Мах с ръце през долу до напред

3

Противоравно изпълнение на 1
6

Разтваряне на ръце до встрани

4

Стъпка до изходно положение
7

Повдигане на ръце горе, на пръсти, поглед нагоре

5

Мах и стъпка с ляв или десен (удобния) крак, ръце през напред до горе
8

Снемане на ръце през страни до изходно положение

6 -7

Повдигане на десен или ляв крак назад до равновесие (везна), снемане ръце встрани


8

Изправяне до изходно положениеИП 1-90O 2 3 4 5=3 64 7 8


ИП 1 2 31 4 5 - 6 7 8

ІІІ Осморка

IV Осморка

ИП

Стоеж

ИП

Стоеж, ръце горе

1-2

Мах с ляв крак и ръце напред, обръщане на 900 надясно и долен лицев кръг с дясна ръка, до ръце встрани, снемане на крака

1

Мах с ръце долу назад и ляв крак напред

2

Мах до изходно положение

3

Полуклек и кръстосване ръце пред тялото

3

Противоравно на 1

4

Изправяне и повдигане на ляв крак встрани, ръце встрани

4

Повдигане на ръце горе и стъпка с десен крак до напад

5

Полуклек и кръстосване ръце пред тялото

5-6

Гръбно претъркаляне (кълбо) до клекнала опора, скок дъга до полуклек, ръце встрани

6

Противоравно на 4

7

Снемане на десен крак до стоеж, повдигане ръце встрани

7

Долен лицев кръг с ръце до стоеж, ръце встрани

8

Повдигане на ръце горе

8

Снемане на ръцете до стоеж


Изисквания към изпълнителя:

1. Телодържание: тялото да участва в отделните моменти на изпълнението, да има елегантност, телесна изразителност, единство в движението на трупа и ръцете.

2. Координация и амплитуда на движението: съчетанието да се играе непринудено и изразително, да няма загуба на равновесие, допълнителна опора, да не липсва достатъчна амплитуда.

3. Точност: сигурност на изпълнението, точност на посоките и движенията с трупа и крайниците.

4. Ритъм и темп на изпълнение.

ТЕСТ ПО БАСКЕТБОЛ

Тестът по баскетбол включва водене на топката между четири стойки, нареде­ни в права линия, на разстояние 2,5 метра една от друга. Първата стойка е на разстоя­ние 12 метра от крайната линия на баскетболното игрище и на 3 метра от странична­та линия. Старт-финалната линия е на 3 метра от първата стойка. След излизане от дясната страна на последната стойка следва водене до коша и стрелба със задължително вкарване! Следва спринтово (бързо) бягане без топка до старт-финалната линия. Тестът започва след звуков сигнал (свирка).Изисква се спазване на баскетболните правила.Тестът се изпълнява за време и се оценява по таблица за постижението в секунди.

оценка

мъже

жени

оценка

мъже

жени

Слаб 2,00

над 15,1 s

над 20,2 s

Мн. добър 4,50

9,2 – 9,6

11,7 – 12,4

Среден 3,00

13,9 – 15,0

18,2 – 20,1

Мн. добър 4,75

8,8 – 9,1

11,0 – 11,6

Среден 3,25

12,9 – 13,8

17,0 – 18,1

Мн. добър 5,00

8,5 – 8,7

10,3 – 10,9

Добър 3,50

11,9 – 12,8

15,8 – 16,9

Мн. добър 5,25

8,2 – 8,4

9,6 – 10,2

Добър 3,75

10,0 – 11,8

14,6 – 15,7

Отличен 5,50

7,9 – 8,1

9,2 – 9,5

Добър 4,00

10,3 – 10,9

13,5 – 14,5

Отличен 5,75

7,6 – 7,8

8,9 – 9,1

Добър 4,25

9,7 – 10,2

12,5 – 13,4

Отличен 6,00

под 7,6 s

под 8,8 s

Крайната оценка за двигателна култура се формира като средно­аритме­тична от оценката за теста по баскетбол и оценката по основна гимнастика. Всеки кандидат има право на два опита, като за класирането се зачита по-добрият. При слаба оценка на един от тестовете крайният резултат е слаб.

Катедра Физическо възпитание и спорт (тел.082 888 652 и 082 888 222) организира консултации, които ще се провеждат от преподавателите в спортен комплекс “Академик” на Русенския университет от 19 юни до 28 юни включително, от 8:00 до 12:00 часа. Препоръчваме на кандидат-студентите лично да се запознаят с условията в залата.

Както за консултациите, така и за изпита са задължителни спортното облекло и спортни обувки за зала !

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ С ОБЩА И СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

Останалите кандидатстудентски изпити за прием на студенти в Русенския университет са с про­дължителност 3 астрономически часа под формата на тест от две части – обща част и специална част: • Общата част, която включва 20 въпроса (с коефициент 1), е по български език и езикова култура;

 • Специалната част, която включва 40 въпроса (с коефициент 2), е в следните области:

 • български език;

 • история на България;

 • общотехническа подготовка;

 • математика;

 • икономическа география на България;

 • биология;

 • химия.

 • информатика и информационни технологии


ОБЩА ЧАСТ - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЕЗИКОВА КУЛТУРА

Общата част на кандидатстудентските изпити е по български език и езикова култура. Провежда под формата на тест, състоящ се от тестови задачи с множествен отговор. Целта е да се провери правописната и пунктуационната култура на кандидат-студентите.

Установява се доколко кандидат-студентът владее общите правописни правила на съвременния български книжовен език, като например: отбелязване на звуковия състав на думите (ятов преглас; вмятане и изпадане на гласни; редукция на гласни; уподобяване на съгласни; удвояване на съгласни); употреба на главни и малки букви; слято, полуслято и разделно писане на сложни и съставни думи.

Обръща се внимание на лексикалната и на граматическата правилност на речта: синоними и антоними; фразеологични словосъчетания; употреба на членувани форми; бройна форма на съществителните имена от мъжки род; по-особени случаи на съгласуване по число и др.

Проверява се също в каква степен кандидат-студентът е овладял правилата за употреба на препинателните знаци в простото и в сложното изречение.

ЛИТЕРАТУРА:


 1. Игнатова-Цонева, Д. Български език и речева култура. Русенски университет „А. Кънчев”. Русе, 2013.

 2. Официален правописен речник на българския език. С., БАН, 2012.

 3. Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. С., БАН, 2011.

ОБРАЗЕЦ НА ЗАДАЧИ ОТ ТЕСТА:

1. В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними?

А) отивам далеч; отивам на кино от пет до шест Б) от игла до конец; от дума на дума

В) през куп за грош; ни в клин ни в ръкав Г) плета си кошницата; опичам си работата

Д) обирам си крушите; обирам калаяОтговор: Г

2. В кой ред всички думи са написани правилно?

А) усмивка, осмивам, усмихнат Б) онагледя, умия, овия

В) озаконя, оглавя, обеля Г) двуяк, двуетажен, двудневен

Д) употребявам, упорочавам, углеждамОтговор: А

3. В кое изречение e употребена грешна форма на местоимение?

А) Който не работи, не трябва да яде. Б) Не ми се говори с никой.

В) Не разчитай на никого, само на себе си. Г) Когото и да попиташ, ще ти каже.

Д) Не срещна никого на уреченото място.Отговор: Б

4. В кое изречение има пунктуационна грешка?

А) – Обичам те, мое мило Отечество! Б) – Ти майсторе, в чужди работи не се бъркай!

В) – Бай Давиде, ти друга работа нямаш ли? Г) – Мястото е диво, брате Ромиле – заговори пръв Теодосий.

Д) – Господин инспекторе, да ви представя госпожица Стоянова.Отговор: Б
СПЕЦИАЛНИ ЧАСТИ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Специалната част по български език се провежда под формата на тест, състоящ се от тестови задачи с множествен отговор. Целта е да се провери правописната и пунктуационната култура на кандидат-студентите.

Изпитният тест включва задачи, чрез които се установява доколко кандидат-студентът владее общите правописни правила на съвременния български книжовен език, като например: отбелязване на звуковия състав на думите (ятов преглас; вмятане и изпадане на гласни; редукция на гласни; уподобяване на съгласни; удвояване на съгласни; правопис на съчетания от съгласни в думите); употреба на главни и малки букви; слято, полуслято и разделно писане на сложни и на съставни думи.

Обръща се внимание още на лексикалната и на граматическата правилност на речта: синоними и антоними; фразеологични словосъчетания; членуване с пълен и кратък член на съществителните имена от мъжки род, единствено число; членуване на еднородни части; бройна форма на съществителните имена от мъжки род; по-особени случаи на съгласуване по число и др.

Проверява се също в каква степен кандидат-студентът е овладял правилата за употреба на препинателните знаци в простото и в сложното изречение.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница