Програма за мобилност на студенти Еразъм +!страница7/9
Дата09.01.2018
Размер1.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Игнатова-Цонева, Д. Български език и речева култура. Русенски университет „А. Кънчев”. Русе, 2013.

 2. Официален правописен речник на българския език. С., БАН, 2012.

 3. Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. С., БАН, 2011.

ОБРАЗЕЦ НА ЗАДАЧИ ОТ ТЕСТА:

1. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?

А) не съм вчерашен; врял и кипял съм Б) зад девет морета; на една ръка разстояние

В) вдигам си чуковете; вдигам гълъбите Г) белязано магаре; черна овца

Д) бял като въглен; бял като на тенджерата дънотоОтговор: Б

2. В кой ред има правописна грешка?

А) есенно, военно, именно Б) беззвучно, беззлобно, беззаветно

В) оттеглям, оттичам, оттласквам Г) поддържам, наддавам, подтискам

Д) наддумам, отдавам, надделявамОтговор: Г

3. В кое изречение Не е допусната граматическа грешка?

А) Над триста войници участваха в спасителната акция. Б) Не зная колко ученика има в този клас.

В) Тридесет скиора обучи ски училището. Г) Десет пътника останаха без билети.

Д) На листа има толкова редове, колкото да си напиша името.Отговор: А

4. В кое изречение няма пунктуационна грешка?

А) За пръв път бях дошъл да почивам, да скитам, да ловя риба, да плувам, или да лежа върху пясъка, да правя това, което ми се иска.

Б) Работехме и лете, и зиме, трупахме пари, нямахме време за губене.

В) Значи, за да има прометеевци, исусовци и бруновци, трябва да има и такива, които ги приковават разпъват и изгарят.

Г) Лука дълго мълча като гледаше под вежди пленника, който бе приседнал на един обгорен пън, покорен и смирен.

Д) В ръката на патриарха задрънка едра кадилница от, която излизаше такъв гъст тамянов дим, че хората се виждаха като през завеса.Отговор: Б

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Специалната част по История на България се провежда под формата на тест и има за цел да установи знанията на кандидат-студентите по отношение на важни исторически събития, дати и личности от различните периоди на българската история. Това дава възможност да се провери доколко задълбочено кандидат-студентът познава учебния материал по История на България, изучаван в средните училища като задължителна или профилирана подготовка в X, XI и XII клас.Кандидатстудентският тест се състои от 40 задачи, към всяка от които има предвидени 4 отговора, в това число един верен. Включените въпроси са структурирани в 4 раздела от областта на:

 • Първа българска държава;

 • Втора българска държава;

 • Османски период и Българско възраждане;

 • Трето българско царство.

КОНСПЕКТ:

 1. Траки, славяни и българи

 2. Поява и укрепване на Българската държава на Балканите

 3. Териториално разширение на България през първата половина на ІХ век

 4. Покръстване на българите

 5. Създаване на старобългарската писменост и книжнина

 6. Могъщество на Българската държава и културен разцвет (края на ІХ и първата четвърт на Х век)

 7. Залезът на Първата българска държава (927-1018)

 8. Българските земи под византийска власт

 9. Възстановяване и укрепване на България (1185-1197)

 10. Могъщество на България при Калоян и Иван Асен ІІ

 11. Политически упадък на България при приемниците на Иван Асен ІІ

 12. Падане на България под властта на Османска Турция

 13. Еретически учения в средновековна България

 14. Българският народ под турско владичество (ХV-ХVІІ в)

 15. Същност и съдържание на Българското възраждане

 16. Движение за новобългарска просвета

 17. Борбата на българите за църковна независимост

 18. Начало на организирана революционна борба

 19. Националноосвободителното движение в края на 60-те и началото на 70-те години на ХІХ век

 20. Априлското въстание

 21. Руско-турската война от 1877-1878 г.

 22. Възстановяване и уредба на Българската държава

 23. Съединението на княжество България и Източна Румелия

 24. България в края на ХІХ век (1886-1899)

 25. Нацоналноосвободителното дело на българите от Македония и Одринско 1878-1912)

 26. България в началото на ХХ век

 27. България в периода на войните (1912-1918)

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Здравкова, Зл. История на България. За студенти и кандидат-студенти, Силистра, 2002.

 2. Андреев, Й. Българските ханове и царе VІІ-ХІV в. С., 1988.

 3. История на България. Авторски колектив: И.Божилов, В.Мутафчиева, К.Косев, А.Пантев, Ст.Грънчаров. С., 1993.

 4. История на България. Авторски колектив: Г.Бакалов, П.Ангелов, Цв.Георгиева, Д.Цанев, Б.Бобев, Ст.Грънчаров. С., Булвест, 2000.

 5. История на България, Авторски колектив: Ив.Лазаров, Пл.Павлов, Ив.Тютюнджиев, М.Палангурски. Слово, Велико Търново, 1998.

 6. История на третата Българска държава. Авторски колектив: Д.Саздов, М.Лалков, Тр.Митев, Вл.Мигев, Р.Мишев. С., 1993.

 7. Учебници по ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ за Х, XI и XII клас, одобрени от МОН.

 8. Българската национална доктрина. С.,1996.

ОБРАЗЕЦ НА ИЗПИТНИЯ ТЕСТ:

  1. Създаването на първото писано българско законодателство става при управлението на:

А) кан Аспарух Б) кан Тервел В) кан Крум Г) кан Пресиян

Отговор: В

  1. Основоположник на организираното Българско революционно движение е:

А) Панайот Хитов Б) Георги С. Раковски  В) Любен Каравелов Г) Васил Левски

Отговор: Б

  1. Търновската конституция е приета на:

А) 3.ІІІ.1878 г. Б) 1.VІІ.1878 г. В) 10.ІІ.1879 г. Г) 16.ІV.1879 г.

Отговор: Г
ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

Специалната част на изпита по ОТП служи за проверка на знанията по механика, машинни елементи, техническо чертане, електротехника и електроника. Въпросите са съобразени със знанията и уменията на кандидат-студентите, придобити при обучението им в професионалните гимназии. Чрез тест върху изучаваното от всички технически специалности, независимо от спецификата на специалната им подготовка, се проверява нагласата на кандидатите за изучаване на инженерни специалности.

Тестът включва решаване на задачи със следния примерен характер:


 • посочване на верния отговор (един) на въпрос от пет възможни отговора;

 • посочване на правилното изображение (само едно) на детайл или група детайли измежду пет възможни изображения.

Тестовите задачи се съставят на базата на изучаваното в професионалните гимназии, като се проверяват основни понятия и дефиниции, знания и умения в следните области:

 1. Техническа механика - на равнището и изискванията за немашинно-техническите специалности:

Основни понятия и аксиоми на статиката. Сила и система от сили. Връзки, опори и опорни реакции. Основни понятия и хипотези в съпротивления на материалите - опън, натиск, срязване, усукване и огъване. Общи сведения за машинните елементи.

 1. Машинни елементи - на равнището и изискванията за немашинно-техническите специалности:

Образуване и видове съединения - разглобяеми и неразглобяеми. Оси, валове, лагери и съединители. Предаватели на въртящ момент - зъбни, червячни, ремъчни и верижни.

 1. Техническо чертане – на равнището и изискванията за немашинно-техническите специалности:

Сечения и разрези - видове, означаване и щриховане. Резбови изделия и съединения - болтови, шпилкови, винтови и изобразяване на резби. Правила за нанасяне на размери. Съединения и изобразяване на съединения - шпонкови и шлицови. Скици и работни чертежи - правила за изпълнение. Нанасяне на грапавост на повърхнините. Означаване на допуски и сглобки и на граничните отклонения. Сборни чертежи - оформяне, четене и детайлиране.

 1. Електротехника - на равнището и изискванията за неелектротехническите специалности:

Основни понятия и закони за електрическите вериги и за електромагнитното поле.

 1. Електроника - на равнището и изискванията за неелектротехническите специалности:

Основни понятия и принцип на действие на електронните елементи и на някои електронни устройства.

 1. Електрически измервания - на равнището и изискванията за неелектротехническите специалности:

Средства и начини за измерване на електрически ток, електрическо напрежение, електрическо съпротивление, активна мощност.

 1. Електрически машини - на равнището и изискванията за неелектротехническите специалности:

Основни понятия за устройството и принципа на действие на електрическите генератори и двигатели.

Трудността на поставените въпроси е съобразена с нивото и обхвата на изучавания материал във всички професионални гимназии, без да се отчита по-задълбоченото и специализирано обучение в някои от тях.

При подготовката си кандидат-студентите могат да ползват учебната литература, по която са обучавани в професионалните гимназии.ЛИТЕРАТУРА:

 1. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка. Колектив на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2011.

 2. Димчев Г., Хр.Христов. Техническа механика. Матком, София, 2004.

 3. Кисьов Ив. Техническа механика. Техника. София, 2007.

 4. Панайотов П. Техническа механика с машинни елементи. Нови знания, София, 2006.

 5. Димчев Г., П.Панайотов. Машинни елементи и взаимозаменяемост. Техника, Сф, 2000.

 6. Димчев Г., П.Панайотов. Машинни елементи. Нови знания, София, 2008.

 7. Гроздева М., В.Бойчева.Техническо чертане и документация.Нови знания, София.

 8. Станков Ст., Сл.Ангелов. Техническо чертане. Техника, София, 2003.

 9. Сандалски Бр. и др. Техническо чертане със задачи и въпроси за професионалните гимназии и училища 9-10 клас, Софтрейд.

 10. Ананиев, Л. Електротехника за 9 клас. Учебно помагало за ЗПП в професионалните гимназии, Изд. „Нови знания”, 2004.

 11. Ананиев, Л., Е.Качаров. Основи на електротехниката – учебник за техникуми. Изд. „Техника”, ИСБН 9540304393.

 12. Белчева, М., И.Златанов, Електротехника и електроника. Учебник за всички неелектротехнически професии и специалности. Изд.ИК „Матком”, вкл. в LiterNet, дата на вкл. 2003-11-01,214 стр.

 13. Несторова, Р. Електротехника, ЗПП. Изд. ”Просвета”, ISBN 9540114632.

 14. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка. Колектив на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2011.

 15. Спасова, В. Електроника: 10 клас. ISBN 9789549315592.

 16. www.book.store.bg

 17. www.LiterNet

ОБРАЗЕЦ НА ЗАДАЧИ ОТ ТЕСТА:

1. Алгебричната сума от проекциите на силите на една двоица върху произволна ос е:

А) равна на произведението от големината на силите и рамото на двоицата;

Б) винаги равна на нула;

В) обратнопропорционална на големината на силите на двоицата;

Г) винаги положително число, пропорционално на рамото на двоицата;

Д) равна на големината на моментите им спрямо същата ос.Отговор: Б

2. При предаване на въртящ момент зъбът от правостенно шлицово съединение е подложен на:

А) натиск и усукване; Б) усукване и срязване;

в) смачкване и усукване; г) смачкване и срязване;

д) смачкване и опън.

Отговор: Г

3. Едно от следните винтови съединения (съставени от по 3 детайла) е начертано правилно. Кое е то?

А) Б) В) Г) Д)Отговор: Г

4. Коя комбинация “ИЗГЛЕД ОТПРЕД” и “ИЗГЛЕД ОТГОРЕ” е на тялото, дадено вляво?
А) Б) В) Г) Д)

Отговор: В

5. Кое от посочените вещества не може да се използва като електроизолатор?

А - въздух Б - порцелан В - каучук Г - живак Д- бакелитОтговор: Г

6. Електрическите съпротивления могат да се измерват:

А - само с омметър Б - косвено с амперметър и волтметър и пряко с омметър

В - само с волтметър Г - само с амперметър и волтметър

Д - само с амперметърОтговор: Б

7. Подвижната част на асинхронен двигател се нарича:

А - статор Б - магнитопровод В - котва Г - ротор Д - намоткаОтговор: Г

8. С колко извода е тиристорът и за какво се използва?

А - с три извода (анод, катод и управляващ електрод) и се използва като регулируем токоизправител

Б - с три извода и се използва като стабилитрон

В - с три извода и се използва за индикация на сигнали

Г - с два извода (анод и катод) и се използва като усилвател

Д - с три извода и се използва като усилвателОтговор: А

МАТЕМАТИКА

Програмата за специалната част по математика е разработена на базата на учебната програма за Държавния зрелостен изпит по математика, определена от Министерството на образованието и науката. Тя включва учебно съдържание по алгебра, геометрия, комбинаторика и вероятности, с което се проверяват основни знания, умения и компетентности.

На изпита по математика се разрешава ползването на математически справочници с формули, графики, таблици и чертежи по елементарна математика, които са одобрени от Министерството на образованието и науката (МОН), например Четиризначни математически таблици и формули и Математически справочник (автор Б. Милкоева).

АЛГЕБРА

Реални числа.

Дробно-рационални изрази, уравнения и неравенства: тъждествени преобразува­ния на изрази, дробно-рационални уравнения и рационални неравенства, свеждащи се до линейни.

Квадратна функция: свойства и графика на квадратната функция, квадратни уравнения и неравенства, уравнения и неравенства, свеждащи се до квадратни, системи уравнения от втора степен с две неизвестни.

Степен и логаритъм: тъждествени преобразувания на изрази, съдържащи степен с рационален степенен показател, ирационални уравнения, записани с квадратни корени, съдържащи до два радикала.

Тригонометрични функции: преобразуване на изрази, съдържащи тригонометрични функции, свойства на тригонометричните функции.

Числови редици: аритметична прогресия и геометрична прогресия, лихва.

КОМБИНАТОРИКА И ВЕРОЯТНОСТИ

Съединения без повторения: пермутации, вариации, комбинации.

Вероятност: случайни събития, класическа вероятност.

Статистика: статистически ред, статистически средни, диаграми.

ГЕОМЕТРИЯ

Подобни триъгълници: теорема на Талес, свойство на вътрешната ъглополовяща, четвърта пропорционална, подобни триъгълници, признаци за подобни триъгълници, лица.

Правоъгълен триъгълник: теорема на Питагор, метрични и тригонометрични зависимости между елементите на правоъгълен триъгълник, лице.

Произволен триъгълник: синусова теорема, косинусова теорема, метрични и тригонометрични зависимости за елементите на произволен триъгълник, лице.

Четириъгълник: успоредник, трапец, лице.

ЛИТЕРАТУРА:

Лозанов, Ч.,Т. Витанов, П. Недевски. Математика за 8, 9, 10 и 11 клас, “Анубис”.Коларов К., Хр.Лесов. Сборник от задачи по геометрия VIII-XII клас, “Интеграл”.

Коларов К. и др. Сборник от задачи по алгебра VII-XII клас, “Интеграл”.

Паскалев Г. Сборник от задачи по математика за кандидат-студенти, Планиметрия, “Регалия 6”.

Решени теми от кандидатстудентските изпити по МАТЕМАТИКА за Русенски Университет „Ангел Кънчев” (С. Романова, редактор) СБМ-Русе.ОБРАЗЕЦ НА ИЗПИТНИЯ ТЕСТ:

 1. Стойността на израза е:

А) 9 Б) 10 В) 11 Г) 12 Д) 13

Отговор: В

 1. Ако и са корените на уравнението то стойността на израза е:

А) 10 Б) 7 В) Г) Д) -2

Отговор: Б

 1. Ако за аритметична прогресия вторият и шестият член са -5 и -17, тогава осмият член е:

А) -23 Б) 23 В) -26 Г) -30 Д) -36

Отговор: А

 1. В равнобедрен триъгълник с височина към основата 6 см и бедро 10 см дължината на основата е:

А) 10 см Б) 12 см В) 14 см Г) 16 см Д) 18 см

Отговор: Г

ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Специалната част се провежда под формата на тест. Проверява се подробното и задълбочено познаване на учебния материал по Икономическа география на България, застъпен в учебниците за средните училища, задължителна и профилирана подготовка за X, XI и XII клас, одобрени от МОН.

Състои се от въпроси със затворен (структуриран) отговор, обхващащи всички 17 изпитни теми. Въпросите включват равнища на усвоеното знание, разбиране, приложение и синтезиране. Установяват се географските умения на кандидат-студентите, както и знанията им за географското положение, демографските процеси и стопанството на България. При изучаване на регионите е необходимо използването на комплексния подход.

КОНСПЕКТ:


 1. Географско положение, граници и големина на България.

 2. География на населението на България.

 3. География на производството на зърнени и технически култури.

 4. География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България.

 5. География на енергетиката в България.

 6. География на металургията в България.

 7. География на производството на храни, напитки и тютюневи изделия в България.

 8. География на транспорта и съобщенията в България.

 9. География на туризма в България.

 10. Югозападен регион.

 11. Южен централен регион.

 12. Югоизточен регион.

 13. Северозападен регион.

 14. Северен централен регион.

 15. Североизточен регион.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Учебници по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА за Х, XI и XII клас, одобрени от МОН, 2008 – 2012.

 2. Дойков, В., С.Щерев. Примерни тестове за конкурсен изпит по Икономическа география на България. РУ „А. Кънчев”, Русе, 2010.

 3. Дончев, Д., Хр.Каракашев. География на България (сборник материали за средношколци и кандидат-студенти 2010/2011), преработено и допълнено издание, София, 2009.

 4. Дойков В. и др. Градовете на България, 2009.

ОБРАЗЕЦ НА ИЗПИТНИЯ ТЕСТ:

1. В кой град няма фериботен комплекс?

А) Видин Б) Оряхово В) Лом Г) Русе Д) СилистраОтговор: В

2. В кои части на Югозападния регион има общини с положителен естествен прираст?

А) Краището Б) Задбалканските котловини В) долината на р. Места

Г) Ботевградско и Етрополско Д) Ихтиманска Средна гора

Отговор: В

3. Кои два европейски транспортни коридори минават през Западен Тракийско-Родопски регион?

А) №7 и №10 Б) №4 и №9 В) №9 и №8 Г) №8 и №10 Д) №7 и №4Отговор: Г

БИОЛОГИЯ

Специалната част по биология се провежда под формата на тест, включващ въпроси от затворен тип с по пет отговора, от които единият е верен. Въпросите обхващат учебния материал, свързан със структурата на човешкото тяло, жизнените процеси, които протичат в него, нивата на организация на живата материя и клетката като основна структурна и функционална единица на организмите. Прове­ряват се различните равнища на овладяване на знанията – възпроизвеждане, разбиране и приложение.КОНСПЕКТ:

 1. Тъкани.

 2. Организмът – единно цяло.

 3. Опорно-двигателна система.

 4. Сърдечносъдова система.

 5. Дихателна система.

 6. Храносмилателна система.

 7. Отделителна система. Кожа.

 8. Ендокринна система.

 9. Нервна система.

 10. Сетивни системи.

 11. Среди на живот. Екологични фактори.

 12. Популации.

 13. Биоценози.

 14. Екосистеми.

 15. Биосфера.

 16. Химичен състав на клетката.

 17. Вируси.

 18. Прокариотни клетки.

 19. Еукариотни клетки – устройство и функции на клетъчните органели.

 20. Процеси в клетката – катаболизъм, анаболизъм, репликация, транскрипция, транслация, клетъчно делене.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. БИОЛОГИЯ за 8 клас на СОУ, Владимир Овчаров, Огнян Димитров. Булвест 2000, 2002-2010.

 2. БИОЛОГИЯ и здравно образование за 9 клас (задължителна подготовка), Огнян Димитров и кол., Булвест 2000, 2001-2012.

При подготовката за изпита кандидат-студентите могат да ползват всички одобрени от МОН учебници за осми и девети клас, издадени след 2001 г.

ОБРАЗЕЦ НА ЗАДАЧИ ОТ ТЕСТА:

 1. Скелетните мускули:

А) са еднообразни по форма Б) обикновено се състоят от тяло и сухожилия

В) са винаги вретеновидни Г) не се прикрепят към костите

Д) никога не осъществяват сгъване в ставите

Отговор: Б


 1. Сърцето е:

А) плътен вътрешен орган Б) орган с пет кухини В) свързано с големите кръвоносни съдове

Г) с тегло 400-500 гр. Д) свързано само с аортата


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница