Програма за мобилност на студенти Еразъм +!страница9/9
Дата09.01.2018
Размер1.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Забележки:

1. Като оценка от конкурсен изпит по съответната дисциплина може да се признае оценката от държавен зрелостен изпит, положен след 01.01.2008 г.

2. Кандидатът/ката, положил/а държавен зрелостен изпит, може да се яви на съответния конкурсен изпит и тогава се зачита по-благоприятната оценка.

3. Оценка от държавен зрелостен изпит може да се ползва като оценка от конкурсен изпит. За “оценка от дипломата” при балообразуването се ползва оценката от задължителната подготовка по съответната дисциплина.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИСПЕЦИАЛНОСТ

Оценки от изпит

Оценки от дипломата

Образуване на бала

Макс

бал


(А)

(В)

(Г)

1

Земеделска техника и технологии

избираем

математика

бълг. език

2А+В+Г

24

2

Мениджмънт и сервиз на техниката

избираем

математика

бълг. език

2А+В+Г

24

3

Климатизация, хидравлика и газификация

избираем

математика

бълг. език

2А+В+Г

24

4

Аграрно инженерство

избираем

математика

бълг. език

2А+В+Г

24

5

Машинно инженерство

избираем

математика

бълг. език

2А+В+Г

24

6

Мениджмънт на качеството и метрология

избираем

математика

бълг. език

2А+В+Г

24

7

Материалознание и технологии

избираем

математика

бълг. език

2А+В+Г

24

8

Индустриално инженерство

избираем

математика

бълг. език

2А+В+Г

24

9

Строително инженерство

избираем

математика

бълг. език

2А+В+Г

24

10

Електроенергетика и електрообзавеждане

избираем

математика

бълг. език

2А+В+Г

24

11

Електроника

избираем

математика

бълг. език

2А+В+Г

24

12

Електроинженерство

избираем

математика

бълг. език

2А+В+Г

24

13

Компютърно управление и автоматизация

избираем

математика

бълг. език

2А+В+Г

24

14

Интернет и мобилни комуникации

избираем

математика

бълг. език

2А+В+Г

24

15

Информационни и комуникационни технологии

избираем

математика

бълг. език

2А+В+Г

24

16

Компютърни системи и технологии

избираем

математика

бълг. език

2А+В+Г

24

17

Транспортна техника и технологии

избираем

математика

бълг. език

2А+В+Г

24

18

Автомобилно инженерство

избираем

математика

бълг. език

2А+В+Г

24

19

Технология и управление на транспорта

избираем

математика

бълг. език

2А+В+Г

24


Забележки:

1. С “избираем” е означен кандидатстудентски изпит по: български език, математика, общотехническа подготовка (ОТП), и информатика и информационни технологии (ИИТ) .

2. Кандидат-студентът/ката е длъжен/на да се яви на един, но има право да се яви и на повече от един избираеми изпити. При образуване на състезателния му бал се зачита най-високата оценка.

3. При формиране на състезателния бал оценките по математика и български език от дипломата за средно образование се вземат от задължителната подготовка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ С БИОЛОГИЧНА И ХИМИЧНА НАСОЧЕНОСТСПЕЦИАЛНОСТ

Оценки от изпит

Оценки от дипломата

Образуване на бала

Макс.

бал

(А)

(Б)

(В)

1

Екология и ТООС

избираем 1

биология

бълг. език

2А+Б+В

24

2

Растениевъдство

избираем 1

биология

бълг. език

2А+Б+В

24

3

Биотехнологии

избираем 1

химия

бълг. език

2А+Б+В

24

4

Технология на храните

избираем 1

химия

бълг. език

2А+Б+В

24

5

Химични технологии

избираем 1

химия

бълг. език

2А+Б+В

24

Забележки:

1. С “избираем 1” е означен кандидатстудентски изпит по: български език, биология, химия, мате­матика, общотехническа подготовка (ОТП) или информатика и информационни технологии (ИИТ).

2. Кандидат-студентът/ката е длъжен/на да се яви на един, но има право да се яви и на повече от един избираеми изпити. При образуване на състезателния му бал се зачита най-високата оценка.

3. Използваните при образуването на състезателния бал оценки по химия, биология и български език от дипломата за средно образование се вземат от задължителната подготовка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА НЕИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
СПЕЦИАЛНОСТ

Оценки от изпити

Оценки от дипломата

Образуване

на бала


Макс

бал


(А)

(Б)

(В)

(Г)

(Д)

1

Промишлен дизайн

рисуване

моделиране

бълг. език

математика
A+Б+В+Г

24

2

Маркетинг

избираем 2
бълг. език

математика
2А+В+Г

24

3

Икономика

избираем 2
бълг. език

математика
2А+В+Г

24

4

Бизнес мениджмънт

избираем 2
бълг. език

математика
2А+В+Г

24

5

Публична администрация

избираем 2
бълг. език

математика
2А+В+Г

24

6

Индустриален мениджмънт

избираем 2
бълг. език

математика
2А+В+Г

24

7

Евроатлантическа и глобална сигурност

избираем 2
бълг. език2А+2В

24

8

Противодействие на престъпността и опазване на общественият ред

избираем 2
бълг. език2А+2В

24

9

Европеистика и глобалистика

( на английски език)

английски език
бълг. език,

избираем

чужд език
2А+В+Г

24

10

Начална училищна педагогика и чужд език

английски или български език
бълг. език

чужд език
2А+В+Г

24

11

Педагогика на обучението по български език и чужд език

английски или български език
бълг. език

чужд език


12

Предучилищна и начална училищна педагогика

история или български език
бълг. език

история
2А+В+Г

24

13

Социална педагогика

история или български език
бълг. език

история
2А+В+Г

24

14

Български език и история

история или български език
бълг. език

история
2А+В+Г

24

15

Социални дейности

бълг. ез., ист. или биология
бълг. език

биология
2А+В+Г

24

16

Педагогика на обучението по физика и информатика

избираем 3
бълг. език

математика

физика

2А+В+Г+Д

30

17

Софтуерно инженерство

избираем 3
бълг. език

математика
2А+В+Г

24

18

Компютърни науки

избираем 3
бълг. език

математика
2А+В+Г

24

19

Информатика и ИТ в бизнеса

избираем 3
бълг. език

математика
2А+В+Г

24

20

Финансова математика

мат. или ИИТ
бълг. език

математика

чужд език

2А+В+Г+Д

30

21

Право

история

бълг. език

бълг. език

история
2А+Б+В+Г

30

Забележки:

    1. С “избираем 2” е означен кандидатстудентски изпит по: български език, чужд език (английски,), история на България, икономическа география на България, математика, или информатика и информационни технологии (ИИТ), а с „избираем 3” – български език, математика, общотехническа подготовка (ОТП) или информатика и информационни технологии (ИИТ).

    2. Оценка от дипломата в колона (B) е изрично посочена като избираема за кандидатите за специалност Европеистика и глобалистика.

    3. При подаване на документите за кандидатстване кандидатът е длъжен да заяви, на кои от избираемите изпити ще се яви. При балообразуването се зачита най-високата оценка.

    4. Под “чужд език” от дипломата се разбира оценката по езика, по който е полаган конкурсен изпит. Изключение се допуска в случая, описан в чл.15 ал.6 и 7 от Правилата за приемане на студенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ
СПЕЦИАЛНОСТ

Оценки от изпити

Оценки от дипломата

Образуване

на бала

Макс.

бал

(А)

(Б)

(В)

(Г)1

Кинезитерапия

биология

бълг. език

биология

физическо възпитание или двигателна култура

2А+Б+В+Г

30

2

Ерготерапия

биология

бълг. език

биология

чужд език

2А+Б +В+Г

30

3

Медицинска сестра

биология

бълг. език

биология

химия

2А+Б +В+Г

30

4

Акушерка

биология

бълг. език

биология

химия

2А+Б +В+Г

30

Забележка: При формиране на състезателния бал оценките от дипломата за средно образование се вземат от задължителната подготовка.

Справочник на кандидат-студента

в Русенския университет "Ангел Кънчев"

2018 г.


ИЗДАНИЕ НА РЕКТОРАТА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Автори: проф. д-р Пламен Кангалов

доц. д-р Юлиян Ангелов

доц. д-р Вярка Ронкова

Корица: Студио за графичен дизайн и реклама на Русенския университет

Формат 70/100/16

Печатни коли: 8

Издателски коли: 4

Тираж: 500
Печат: Печатна база при Русенския университет
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница