Програма за мониторинг на шума в урбанизираната територия на град Русе, в изпълнение на изискванията за мониторинг на: Закона за защита от шума в околната средаДата07.08.2018
Размер55.69 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

ДОКЛАД

ЗА

ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕВ УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ
НА ГРАД РУСЕ

ОКТОМВРИ 2017 г.

Редица проучвания показват, че шумовият фактор има най - силно въздействие в урбанизирани райони с население над 100 000 жители. Транспортът, грешките в градоустройственото планиране, недостатъчната пропускателна способност на използваната транспортна мрежа, продължаващото застрояване на терени, разположени около шумни улици и булеварди и липсата на подходяща шумозащита са причина за високо шумово натоварване на населените места.

Град Русе е разположен в Централна Северна България, на брега на река Дунав, която е и граница с Република Румъния. Населението на града е 161 838 души (към 31.12.2016 г., по данни на НСИ). Основни източници на шум в околната среда са автомобилният и железопътен транспорт, и промишлеността. През урбанизираната територия на града преминават участъци от основни национални и международни автомобилни и железопътни трасета. Промишлеността е обособена в две зони - източна и западна, като преобладават предприятия на леката, хранително - вкусовата, химическата промишлености, машиностроене, корабостроене и др.

РЗИ - Русе извършва измервания и изчисления на шума, съгласно утвърдена Програма за мониторинг на шума в урбанизираната територия на град Русе, в изпълнение на изискванията за мониторинг на: Закона за защита от шума в околната среда (ДВ бр.74/2005 г.); Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ бр. 3/2011 г.); Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006 г.) и Методика на Министерство на здравеопазването от 22.02.2007 г.


І. НОРМАТИВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ШУМА В ОКОЛНА СРЕДА.

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА


Контролът и управлението на шума в урбанизираните територии се извършва съгласно:

  • Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета „относно оценката и управлението на шума в околната среда”.

  • Закон за защита от шума в околната среда (ДВ бр. 74/2005)

  • Закон за здравето (ДВ бр. 70/2004)

  • Наредба № 54 от 2010 г. на МЗ и МОСВ „За дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда” (обн., ДВ, бр. 3 от 2011 г.).

Оценката на шумовото натоварване в урбанизираните територии се извършва съгласно изискванията на „Методика за определяне броя, разположението и разпределението на пунктовете за мониторинг на шума, както и периодичността на измерванията и/или изчисленията на шумовите нива”, утвърдена от МЗ, 2007 г., в съответствие с посочените методи в Наредба № 6 от 2006 г. на МЗ и МОСВ „за показатели за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението” (обн., ДВ, бр. 58 от 2006 г).

По утвърдената Програма за мониторинг на шума в урбанизираните територии на гр. Русе общият брой на пунктовете са 30, включително 10 пункта, в които се измерват нивата на проникващ шум и 4 функционални зони.

Мониторингът се извършва по показател L - (усреднено еквивалентно) дневно ниво на шума, определящ степента на дискомфорт през дневния период на денонощието (7.00-19.00 ч.).

ІІ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТРАНСПОРТЕН ШУМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУСЕ
  1. Общият брой на пунктовете са 30. От тях върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик – 14 броя; върху територии, подложени на въздействието на релсов, железопътен и трамваен транспорт – 1 брой, върху територии с промишлени източници на шум – 7 броя и върху територии подлежащи на усилена шумозащита – 8 броя. В таблица 1 са изброени пунктове, наблюдавани на територията на гр. Русе. В същата таблица са показани измерената или изчислена стойност на еквивалентното ниво на шум.

  2. Вид и състояние на пътната настилка, наклон на улицата, степен на застрояване, брой на пътните платна и озеленяване са видни от протоколите (карти) за контрол на уличния шум.

Таблица 1.2. сравнява еквивалентните нива на шум за 2016 и 2017 г. и интензивността на транспортните потоци. Видно от таблицата е, че в 18 пункта се наблюдава увеличение, в 9 пункта има намаление и в 1 пункт се запазва броя на преминалите МПС. С най-голямо натоварване (най-голям брой преминали МПС) са: бул. ,,Христо Ботев”, бул.,,Цар Освободител”, бул.,,Липник”, бул.,,Съединение”, бул.,,България”, ул. ,,Тулча”, бул.,,Скобелев” и ул.,,Плиска”, които са улиците с най-висока интензивност на транспортните потоци и през 2017 г.

Средното еквивалентно ниво на шума е увеличено в 14 пункта, намалено в 14 и в 2 пункта се запазва. С високо ниво на шум са: бул.,,България”, бул.,,Христо Ботев”, ул.,,Борисова”, бул.,,Липник”, бул.,,Скобелев”, бул.,,Цар Освободител”, ул.,,Плиска” и ул.,,Тулча”.

Таблица 1.3. сравнява максимални, средни и минимални еквивалентни нива на шум за 2016 и 2017 г.:

В максималните си нива шумът е увеличен в 17 пункта, намален в 9 и в 4 се запазва. В средните си нива шумът е увеличен в 14 пункта, намален в 14 пункта и в 2 се запазва. В минималните си нива шумът е увеличен в 13, намален в 16 пункта и в 1 се запазва.

Таблица 1.4. сравнява еквивалентните нива на проникващ шум за 2016 и 2017 г. в 10 пункта:

В 4 пункта има намаление на проникващия шум, а в 6 той се увеличава. Шумовите нива са над съответните гранични стойности в 50 % от пунктовете. Запазва се тенденцията, в пунктовете, разположени в близост до улици с интензивен автомобилен трафик, проникващият шум да е над граничните стойности.
III. Анализ на състоянието на акустичната среда

Данните от извършените измервания, разпределени по диапазони на регистрираните шумови нива през 2017 г. в гр. Русе са представени в табл. 2От нея се вижда, че в диапазона под 58 dВ има 6 пункта. В диапазона 58–62 dВ има 0 пункта, в диапазона 63–67 dВ има 14 пункта, в диапазона 68–72 dВ - 9 пункта и в диапазона 73–77 dВ - 1 пункт.

IV. ТЕНДЕНЦИИ

Данните за периода от 2008 до 2017 год. за разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива са представени в табл. 3 и 4.

Преобладаващият шум за гр.Русе е в диапазона 63–67 dВ - 14 пункта, 68–72 dВ – 9 пункта и 73-77 dВ – 1 пункт.


Разпределение на регистрираните шумовите нива по диапазони, в брой пунктове


Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива за периода 2008 - 2017 г., в %


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ

За намаляване на шумовото натоварване в урбанизираната територия на град Русе препоръчваме на Община Русе:  • да осъществява контрол за качеството на изпълнение на основни и текущи ремонти и реконструкции на уличните настилки и мрежа;

  • да насърчава озеленителните и залесителни мероприятия;

  • да продължи наложилата се практика за поставяне на ограничители на скоростта върху пътното платно пред обектите, подлежащи на засилена шумоизолация.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница