Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарствостраница1/5
Дата15.10.2018
Размер498.5 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
group 4


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО


Приложение № 1

към Заповед №…………

У С Л О В И Я З А К А Н Д И Д А Т С Т В А Н Е
с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство

Процедура за подбор на проекти

BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“

ОДОБРИЛ:

Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА

ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ И

РЪКОВОДИТЕЛ НА

УО НА ПМДР 2014-2020

Съгласували:

Ася Стоянова

Директор на дирекция „Правна“ …………….….

Юлиян Марков

Директор на дирекция МДР ………………

И. д.началник на отдел ПМ………………….

Виктория Етова

Изготвили:

Антоанета Хюбнер, главен експерт, отдел ПМ ………………………….

Евгения Черкезова, главен експерт, отдел ПМ ……………………………

Съдържание

Съдържание 3

Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ 4

ВАЖНО: Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, трябва да бъдат използвани единствено в предприятието – обект на инвестицията, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от лица, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок от пет години след извършването на последното плащане в полза на съответния бенефициент. Придобитите активи трябва да са нови (неупотребявани) и да са заведени за първи път от бенефициента. 14

16
1. Наименование на програмата:


Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

2. Наименование на приоритетната ос:


Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”

3. Наименование на процедурата:

Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“

4. Измерения по кодове:


Измерение 1 – Област на интервенция:

001 Общи производствени инвестиции в малки и средни предприятия („МСП”)

Измерение 2 – Форма на финансиране:

01 Безвъзмездни средства

Измерение 3 – Тип на територията:

07 Не се прилага

Измерение 4 – Механизми за териториално изпълнение:

07 Не се прилага

Измерение 7 – Стопанска дейност

02 Рибарство и аквакултури


5. Териториален обхват:


Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.

6. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:


Чрез мярка “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” се цели насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите и подпомагане на създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури и по-конкретно постигане на Специфична цел 2 „Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално на МСП“ към Приоритет на Съюза 2.
Очаквани резултати:

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури”, ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите, и насърчаване на аквакултура с ефективно използване на ресурсите чрез продуктивни инвестиции, водещи до увеличаване на енергийната ефективност, ресурсната ефективност, намаляваща използването на вода и химикали, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.7. Индикатори


Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (УО на ПМДР) ще следи за изпълнението и отчитането на следните индикатори:

1. Промяна в обема на продукцията от аквакултури (в тонове);

2. Промяна в стойността на продукцията от аквакултури (в хиляди евро);

3. Промяна в обема на продукцията от рециркулационни системи (в тонове);

4. Стопанства за аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда (брой стопанства);

5. Създаване на работни места (брой);

6. Промяна в нетната печалба (в хиляди евро);

7. Брой на проектите за насърчаване на човешкия капитал в сектора на аквакултурите като цяло, и по-специално на нови производители на аквакултури.


Важно: В случай на неизпълнение на индикаторите за резултат, заложени в проектното предложение, на кандидата ще бъдат наложени финансови корекции съгласно разпоредбите на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с П№ 57 на Министерския съвет от 2017 г.


8. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:


Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“е, както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

Средства от Европейския фонд за морско дело и рибарство

Национално съфинансиране

16 624 555 лв.

12 468 416.00 лв.

4 156 139.00 лв.


9. Минимален (ако е приложимо) и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:


Финансовата помощ по реда на тази мярка е безвъзмездна, предоставя се в рамките на определения бюджет за мярката в ПМДР 2014 - 2020 г. и е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 30 000.00 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 850 000.00 лева.

ВАЖНО:

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един бенефициент, заедно със свързаните с него лица, съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон за целия Програмен период по мярка 2.3 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ е 850 000.00 лева.

Един кандидат няма право да подава в рамките на един прием повече от едно проектно предложение по мярката.

10. Процент на съфинансиране:


Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ:
Максимален интензитет на помощта за дейности за микро или малко предприятие

Мярка 2.3 “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури”

50%

Максимален процент на съфинансиране – 50%, от които:

75% съфинансиране от ЕФМДР и

25% съфинансиране от националния бюджет

11. Допустими кандидати:

11.1 Критерии за допустимост на кандидатите

А/ За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Подпомагането по мярката се предоставя на кандидати – нови производители, притежаващи професионални умения и компетентност, които навлизат в сектора.

Б/ Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Кандидатите по буква А/ трябва да отговарят на следните изисквания:

1.1. да са създадени/учредени с основен предмет на дейност, вписан в търговския регистър към Агенцията по вписванията в областта на аквакултурите;

1.2. да отговарят на изискванията за микро или малко предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия;

1.3 за пръв път да създават предприятие за аквакултури;

1.4. собствениците на предприятието да са и управители на същото;

1.5. поне един от собствениците – управители на предприятието трябва да притежава съответните за дейността на стопанството професионални умения и компетентност:

1.5.1 лица, притежаващи висше образование, степен „бакалавър“,„магистър“ или по-висока научна степен в поне една от следните специалности:

а/ Рибовъдство;

б/ Аквакултури;

в/ Ихтиология

г/или друга, еквивалент на посочените по-горе.

1.5.2 лица, притежаващи професионални умения и компетентности, придобити от специализиран курс от акредитирано учено заведение с хорариум минимум 200 учебни часа в областта на аквакултурата.

1.5.3. лица, притежаващи професионални умения и компетентности придобити в лицензирани центрове към Национална агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/, придобита степен на квалификация II или III, специалност „Рибовъдство“ или „Промишлен риболов и аквакултури“.

Документът, удостоверяващ придобитата квалификация от кандидата се подава по следния ред:

1.при подаване на ФК, само за кандидати с вече придобита квалификация;

2.при подаване на искане за първо плащане /авансово или междинно или окончателно/ за кандидатите, придобили професионалната си квалификация на етап след подаване ФК.

1.6. да са се регистрирали като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 Закона за рибарство и аквакултури (ЗРА);

ВАЖНО: Кандидатите по настоящата процедура са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, че са микро или малко по смисъла на Закона за малките и средните предприятия като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 4 от ЗМСП (Декларация № 1 към Условията за кандидатстване).

Важно: Кандидатите/бенефициентите трябва да отговарят на изискванията по т. 1.1-1.6, които са задължителни до изтичане на срока за мониторинг който е 5 години след извършване на окончателното плащане по проектното предложение.

11.2 Критерии за недопустимост на кандидатите

Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, ако не отговарят на критериите за допустимост по т. 11.1, както и в случай че:

1. имат изискуеми и ликвидни задължения по ОПРСР 2007-2013 и ПМДР 2014-2020, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

2. имат публични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 8 от ДОПК за недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране, възникнали въз основа на административен акт, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в националното законодателство и в правото на Европейския съюз.

3. Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове не могат да участват и безвъзмездна финансова помощ не се предоставя на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно Зaкона за обществени поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ. Кандидатите са длъжни да декларират, че не попадат в някоя от категориите, посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от Постановление 162 на МС от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 – 2020 (ПМС № 162/2016 г.) (съгласно декларация по образец).


Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че:

a) са обявени в несъстоятелност;

б) са в производство по несъстоятелност;

в) са в процедура по ликвидация;

г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

д) са преустановили дейността си;

е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;

ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;

з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО на ПМДР и на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатите са установени и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията или задължението не е по акт, който не е влязъл в сила или размерът на неплатените дължими данъци или социално осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;

м) лицата, които представляват кандидата са правили опит да:

ма) повлияят на вземането на решение от страна на УО на ПМДР, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

мб) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

о) лицата, които представляват кандидата са осъждани с влязла в сила присъда и не са реабилитирани за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или престъпление, аналогично на тези, в друга държава членка или трета страна;

п) по отношение на лицата, които представляват кандидата е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;

р) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);

с) е установено, че:

- са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

- не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че:

а) е лице или се представлява от лице, което е на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, Междинното звено и Сертифициращия орган до една година от прекратяване на правоотношението;

б) лице, което е било на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, Междинното звено и Сертифициращия орган до една година от прекратяване на правоотношението, е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции или в които такова лице е съдружник, притежава дялове или акции или е управител или член на орган на управление или контрол.

ВАЖНО: Ограниченията по т. 4, букви а) и б) се прилагат и за кандидатите, които са свързани с дружества, за които са налице обстоятелствата по предходната точка.

Конфликт на интереси е налице и когато лицето, предоставящо консултантски услуги на кандидата, попада в случаите по т. 4, букви а) и б)

Конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице, е опорочено по причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг интерес, който е общ с този на получателя. съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.), (Регламент (ЕС) № 966/2012).

12. Допустими партньори (ако е приложимо):


Не се прилага.

13. Дейности, допустими за финансиране:

13.1. Допустими дейности

Проектните предложения по настоящата процедура и включените в тях дейности следва да допринасят за постигането на специфичните цели по приоритета на Съюза, предвиден в член 6, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство (Регламент (ЕС) № 508/2014) и на целите на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).

1. Безвъзмездна финансова помощ по настоящата мярка се предоставя за дейност:

създаване на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури, които за пръв път създават микропредприятие или малко предприятие за аквакултури като ръководители на такова и по-конкретно:

— продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;

— дейности, свързани с осигуряване на безопасни условия на труд за работещите в сектора;

— дейности, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

— намаляване енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и разпределение на енергия, подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради и др.);

— въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като важни местни неизчерпаеми ресурси, които да бъдат използвани максимално, както водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса);

— ефективно използване на ресурсите, в това число намаляване потреблението на вода чрез стимулиране на производството в рециркулационни системи;

— въвеждане на ресурсоспестяващи технологии, които намаляват количеството на използваната вода и лекарствени препарати, както и други химикали; намаляване на еутрофикацията на водните тела;

- други дейности, свързани със създаване на нови аквакултурни стопанства.

2. Безвъзмездната финанансова помощ за дейноститепо т. 1 може да бъде предоставена за изграждането на нови стопанства, при условие че дейностите са в съответствие с многогодишния национален стратегически план за развитието на аквакултурите по чл. 34 от Регламент  (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на съветаот 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета.


14. Категории разходи, допустими за финансиране:

14.1. Допустими разходи

14.1.1. Допустимите разходи трябва да:
14.1.1.1. не противоречат на изискванията на:-

- Регламент (ЕС) № 508/15.05.2014 г. на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство (Регламент (ЕС) № 508/2014);

- Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1303/2013);

- Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);

– Постановление № 189 на Министерски съвет № 189 от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. (ПМС № 189 от 2016).
14.1.1.2 са извършени от допустими бенефициенти;

14.1.1.3. изборът на изпълнител за реализираните дейности (услуги и/или доставки, и/или строителство) да е извършен в съответствие с приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство;

14.1.1.4. за тях да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени разпоредбите за наличност на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

14.1.1.5. са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;

14.1.1.6. са извършени за продукти и услуги, които са реално доставени и извършени съобразно предварително заложените в административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

14.1.1.7. не са финансирани със средства от ЕСИФ или чрез други инструменти на ЕС в съответствие с чл. 65, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и с други публични средства.


14.1.2. Допустими за финансиране са разходи, извършени от кандидата преди подаването на формуляра за кандидатстване по програмата, но не по-рано от 01.01.2014 г. за:
1. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;

2. подготовка и изпълнение на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически проект и/или технологично описание на обекта за производство на аквакултури и технологична схема на производство на аквакултури, съгласно Наредба № 18 от 4.11.2016 г. за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство на аквакултури, изготвени от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията; разходи за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол, които са до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта или не надвишават левовата равностойност на 25 000 евро;

3. закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, в съответствие с чл. 19 от ПМС № 189 от 2016 г.
ВАЖНО: За всички предварителни разходи по т. 14.1.2 подточка 2, кандидатът прилага към Формуляра за кандидатстване най-малко две независими съпоставими оферти с цел определяне основателността на предложените разходи, както и подписан договор с избрания изпълнител с разбивка на разходите по дейности.

Офертите трябва да съдържат минимум името на оферента,  ЕИК/БУЛСТАТ, кратко описание на предложението/характеристика/функционалност, предложена цена, срок на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат/електронен подпис на оферента. Цената трябва да бъде определена в лева или евро с и без ДДС. Оферентите, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията или в Регистър БУЛСТАТ, в случаите, в които е приложимо, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за регистрация съгласно националното си законодателство. 

Оферентите трябва да отговарят на следните две кумулативни условия:

- предметът на дейност на оферента да е идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство. Това изискване се доказва от оферента със списък на договорите с предмет идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство, съдържащ минимум следната информация: дата, страни, предмет, стойност на договора/ите. Списъкът следва да е подписан от лицето, представляващо по закон оферента и да е придружен с препоръки/референции за добро изпълнение;

- годишният оборот, който се отнася до предмета на поръчката (специфичен оборот) през някоя от или общо от предходните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която оферентът е учреден или започнал дейността си, да е равен или по-голям от стойността на поръчката или на съответната обособена позиция, в случай че процедурата е с обособени позиции. Изискването за специфичен оборот се доказва от оферента със справка – декларация, подписана от счетоводителя и лицето представляващо по закон оферента. Справката трябва да е придружена от Отчет за приходите и разходите за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която оферентът е учреден или започнал дейността си, и годишни финансови отчети. Ако годишните финансови отчети и отчетите за приходите и разходите са публично обявени, се извършва справка в съответния регистър.
14.1.3. Разходи, станали допустими в резултат на изменение в програмата, са допустими от датата на влизане в сила на решението на Комисията за изменение на програмата, в случаите по чл. 96, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

14.1.4. Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за осъществяване на дейностите и целите на мярката за:

1. строително-монтажни работи;

2. закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването, машините, съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;

3. специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;

4. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;

5. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);

6. подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически проект и/или технологично описание на обекта за производство на аквакултури и технологична схема на производство на аквакултури, съгласно Наредба № 18 от 4.11.2016 г. за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство на аквакултури (ДВ, бр. 90 от2016 г.), (Наредба 18 от 4.11.2016 г.) за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство на аквакултури, изготвени от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията; разходи за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол;

7. закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, при условията на чл. 19 от ПМС № 189 от 2016 г.;

8. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;

9. инвестиции в затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;

10. сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;

11. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите - до 1% от допустими разходи по проекта;

12. обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в аквакултурните стопанства, съгласно разпоредбите на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;

13. обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция - до 1% допустими разходи по проекта;

14. съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;

15. специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг.

ВАЖНО: Специализираните транспортни средства трябва отговарят на нуждите и капацитета на стопанството, свързани с подобряване на производството, включени във ФК на кандидата. За същите трябва да бъде предоставена подробна обосновка (планирани брой дни заетост и часове) към Формуляра за кандидатстване, с която да се докаже необходимостта от конкретните избрани транспортни средства.

Товароносимостта на специализираното транспортно средство, умножена по една трета от заложените работни дни в годината, трябва да не надвишава средногодишния производствен капацитет.

Подпомагане се предоставя за транспортни средства, за които трябва да се докаже заетост минимум 60% от работните дни годишно в стопанството. За дейността на стопанството в рамките на същото е допустимо за подпомагане само на един брой специализирано транспортно средство за обслужване.
Сервизните плавателни съдове, които ще бъдат подпомагани за обслужване нуждите на стопанството следва да бъдат пряко свързани с изпълнението на проекта. За дейността на стопанството е допустимо за подпомагане само на един брой специализиран плавателен съд.
За дейността на стопанството извън рамките на същото е допустимо за подпомагане само на един брой специализирано транспортно средство за обслужване.

Важно: Недопустимо е финансирането по ПМДР на луксозни стоки и екстри.При оценката на разходите от Формуляра за кандидатстване УО на ПМДР спазва принципът на икономичност, ефикасност и ефективност.
14.1.5. Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива след изтичането на договора за лизинг, но не по-късно от крайния срок на изпълнение на проекта. Придобиването чрез финансов лизинг е допустимо при спазване на условията на чл. 18, ал. 1 и 3 от ПМС № 189 от 2016 г. Бенефициентът може да придобие собствеността върху даден актив или чрез договор за финансов лизинг или чрез договор за покупка.

ВАЖНО: Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, трябва да бъдат използвани единствено в предприятието – обект на инвестицията, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от лица, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок от пет години след извършването на последното плащане в полза на съответния бенефициент. Придобитите активи трябва да са нови (неупотребявани) и да са заведени за първи път от бенефициента.

14.2. Недопустими разходи

Не са допустими разходи за проекти или дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него, с изключение на разходите, посочени в раздел 14.1 „Допустими разходи“.
14.2.1 Не са допустими за финансиране от ЕФМДР:
1. разходи, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на ЕС или от друга донорска програма;

2. глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;

3. комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;

4. данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;

5. закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;

6. разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти;

7. лихви по дългове, с изключение на свързаните с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;

8. субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови трансакции;

9. разходи, които нямат пряка връзка с изпълнението на проекта;

10. лихви по заеми и лихви по лизинг;

11. разходи за изграждане на жилищни помещения, както и на сгради, които не са свързани с производствената дейност и изпълнението на проекта;

12. оперативни разходи, включително разходи по поддръжка и наеми;

13. банкови такси и разходи, свързани с гаранции;

14. плащане в натура;

15. прехвърляне на участия в търговски дружества;

16. закупуване на съществуващи сгради и прилежаща инфраструктура;

17. инвестиции, свързани с търговия на дребно, с изключение на обекти за продажба към стопанства за аквакултури;

18. зарибителен материал и дейности по зарибяване;

19. разходи за премахване на дънните утайкиили инвестиции, насочени към предотвратяване на отлагането на утайки при възстановяването на съществуващите изкуствени водоеми;

20. всички разходи, които не попадат в обхвата на допустимите дейности по настоящата процедура, вкл. разходи за дейности, които не са описани във Формуляра за кандидатстване или за които от представеното описание не може да се прецени за коя дейност се отнасят и дали тя е допустима.

ВАЖНО: Не е допустимо по линия на ЕФМДР прехвърляне на собствеността върху предприятие.

15. Допустими целеви групи (ако е приложимо):


В съответствие с ПМДР, безвъзмездната финансова помощ по Приоритет на Съюза 2 /ПС2/ „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”, мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури ” се предоставя на нови производители на аквакултури за изграждане/създаване на предприятия за устойчиви аквакултури.

16. Приложим режим на минимални/държавни помощи (ако е приложимо):


Не е приложимо.

Член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 ДФЕС.

Членове 107, 108 и 109 от ДФЕС се прилагат, когато публичното финансиране надхвърля предвиденото в разпоредбите на Регламент № 508 относно посочените в параграф 2 плащания.

По настоящата мярка, съгласно чл. 35 от Регламент (ЕС) № 1388/2014 от 16 декември 2014 година за обявяване на някои категории помощи — за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури — за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз, помощта за производствени инвестиции в аквакултурите, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква „в“„ от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, тъй като от една страна помощта изпълнява условията по чл. 46 и 52 от Регламент (ЕС) № 508/2014, а от друга размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.


17. Хоризонтални политики:


По настоящата процедура следва да е налице съответствие на проектните предложения с поне един от следните принципи на хоризонталните политики на ЕС:

− равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация. Европейският съюз насърчава равнопоставеността както между мъжете и жените, така и между представителите на различните малцинствени групи и се стреми да отстрани всички дейности, водещи до неравнопоставеност. В този контекст, настоящата процедура е отворена за всички кандидати, които отговарят на условията, посочени в т. 11, независимо от техния пол, етническа принадлежност или вид увреждане.

− устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях, насърчават социалното приобщаване и намаляването на бедността, създаване на работни места и поощряване на иновациите на местно равнище (за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“).

В т. 11 от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да представят информация за съответствието на проектното предложение с поне един от посочените принципи.

Прилагането на заложените в проекта принципи ще се проследява на етап изпълнение на проектното предложение.

18. Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта (ако е приложимо):


Максималната продължителност на изпълнение на проект по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури ” е до 18 месеца за одобрени проектни предложения, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП.

19. Ред за оценяване на концепциите за проектни предложения:


Неприложимо

20. Критерии и методика за оценка на концепциите за проектни предложения:


Неприложимо


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница