Програма за наблюдение и оценка на трансграничното замърсяване на атмосферния въздух в Европастраница4/4
Дата20.07.2018
Размер0.62 Mb.
1   2   3   4

Законодателство на Европейския съюз

Директива на Съвета № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на дивите птици

Регламент 338/97/ЕС за търговията с видовете от дивата флора и фауна

Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети

Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия)

Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (Рамкова директива за водите)

Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Директива 2009/90/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за определяне, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на технически спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите

Директива 2008/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

Директива 2006/113/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за качеството на водите с черупкови организми

Директива 2006/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на сладките води, които се нуждаят от опазване или подобряване с цел да бъдат годни за живота на рибите

Директива 2006/11/ЕС за замърсяването на водите с опасни вещества и 7 дъщерни директиви

Директива 2006/7/ЕС относно управление на качеството на водите за къпане

Решение № 2455/2001/ЕО на Европейския парламент и на Съвета определяне на списък на приоритетните вещества в областта на политиката за водите и за изменение на Директива 2000/60/ЕО

Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека

Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места

Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни вещества

Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета година относно оценката и управлението на риска от наводнения

Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)

Директива 2005/35/EО на Европейския парламент и на Съвета относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения

Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения

Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари.

Директива 2007/71/ЕО на Комисията за изменение на приложение ІІ към Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари

Регламент (ЕО) № 782/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно забраната за използване на органотични съединения на корабитеРегионални споразумения

Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване (Букурещка конвенция), 1992

Протокол за опазване на Черно море от замърсяване свързано с наземни източници и активности, 1992 (ревизиран през 2009, но новата версия не е в сила)

Протокол за опазване на Черно море от замърсяване с нефт и други вредни вещества в случаи на аварии, 1992

Протокол за опазване на Черно море от замърсяване чрез дъмпинг, 1992

Протокол за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие в Черно море, 2002

Стратегически план за действие за опазване и възстановяване на Черно море, 2009 г.

Споразумение за Генерална комисия по риболова в Средиземно море (GFCM)

Споразумение за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан (ACCOBAMS)

Национално законодателство

Закон за опазване на околната среда

Закон за водите

Закон за биологичното разнообразие

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Закон за устройството на черноморското крайбрежие

Закон за подземните богатства

Закон за рибарството и аквакултурите

Кодекс на търговското корабоплаване

Наредба за опазване на околната среда в морските води

Постановление № 273 от 23.11.2010 г. за приемане на Наредба за опазване на околната среда в морските води и за създаване на Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море и управление на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки

Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите

Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване

Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

Наредба № Н-3 от 28.11.2011 г. за предоставяне на информация от ведомства и научни институти с бюджетно финансиране и водоползвателите, чиято дейност оказва значимо въздействие върху състоянието на водите

Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми

Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане

Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

Наредба № 7 от 8.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води

Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води

Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане

Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

Наредба № 13 от 2.04.2007 г. за характеризиране на повърхностните води

Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях

Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието

Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители

Наредба за ползването на повърхностните води

Наредба № 15 от 28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари, изд. МТС, обн. ДВ. бр.94 от 22.10.2004г., посл. изм. ДВ. бр. 28 от 14.04.2009 г.ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Видове ползвания, дейности, натиск и въздействия в морската околна среда (Приложение 4 на„COMMISSION STAFF WORKING PAPER“ (14.10.2011), стр. 93-94.)Видове ползвания на морето/дейности

Описание на дейностите

Натиск

Приоритетни въздействия

Възобновяеми енергийни източници (вятър, вълни и приливи4)

Позициониране на съоръжения

Физически смущения; шум, промени в хидрологията


Пряко: Птици

Непряко: ДискусионноДобив на въглеводороди (нефт и газ)

Позициониране на инсталации/платформи, продължителност на експлоатация, и др.

Физически смущения, шум, замърсяване с опасни вещества.

Пряко: Миграция на риби и бозайници, дънни местообитания

Непряко: Замърсяване на биотатаРибарство, вкл. любителски риболов (риба и черупчести)

Рибарски кораби/лодки и оборудване, риболовно усилие

Физически смущения (абразия), отпадъци; инвазивни видове, отстраняване на ценни видове; отстраняване на защитени видове (като by-catch).

Пряко: Риби, миди, рапана, дънни местообитания

Непряко: Трофически каскади, смъртност на бозайници и другиСъбиране на водорасли и други морски продукти/храни

Места и ниво на изземване

Физически смущения, отстраняване на ценни видове

Пряко: Макроводорасли, дънни местообитания

Непряко: Промяна в трофически вериги..Добив на генетични ресурси5

N/AДобив на минерални ресурси (пясък, чакъл, скален материал)

Места и ниво на изземване

Физически смущения, шум, промяна в хидрологията

Пряко: Миграция на риби и бозайници, дънни местообитания

Непряко: ДискусионноДрагиране

Места и честота на драгиране

Физически смущения; шум, промени в хидрологията


Пряко: Дънни местообитания

Непряко: ДискусионноОбезсоляване / водоизземване6

N/AАквакултури (риба и миди)

Места, видове, обем на продукция

Физически загуби, интродукция на неместни видове, замърсяване с опасни вещества, внасяне на микробни патогени, биогени и органична материя

Пряко: еутрофикация, промени в биоразнообразието

Непряко: ДискусионноПромишленост (отпадни води, емисии)

Горещи точки, ниво на натоварване, наличие на чувствителни зони в близост...

Обогатяване с биогенни елементи и органика, замърсяване с опасни вещества, физически смущения; натрупване на опасни отпадъци в морето

Пряко: планктон, нектон и бентос

Непряко: трофични каскади, разпределение на енергия, ..........Градски битови отпадъци (отпадни води, емисии)

Селско стопанство, лесовъдство

По възможност отразяване на дифузия на биогени и пестициди....

Отпадъци, вкл. Дъмпинг на грунтове

Места, обем на грунтове и по възможност степента на тяхното замърсяване. Честота на дъмпинг.

Пряко: дънни местообитания

Непряко: планктонБрегова защита, земеползване

Местоположение, вид

Физически смущения, промени в хидрологията

Пряко: дънни местообитания

Непряко: екосистемиПристанищна дейност

Местоположение, наличие на пристанищни приемни съоръжения, вид дейности......

Физически смущения, промени в хидрологичен режим, шум, замърсяване, отпадъци

Пряко: Инвазивни видове, миграции на риби и бозайници, дънни местообитания

Непряко: замърсяване на биотата, негативни изменения в биоразнообразието,Морски транспорт

Вид, число, товари, маршрути..........

Отпадъци, шум; инвазивни видове; физически смущения, замърсяване с опасни вещества

Пряко: Инвазивни видове, миграции на риби и бозайници

Непряко: замърсяване на биотата, негативни изменения в биоразнообразиетоПоставяне и експлоатация на офшорни структури (различни от тези за производство на енергия)

Местоположение, вид

..........................

.................................7

Подводни кабели, тръбопроводи

Местоположение, вид

..........................

.................................8

Военни операции

Местоположение, вид

..........................

.................................9

Дъмпинг на муниции

Местоположение, вид

..........................

.................................10

Туризъм и отдих
Отпадъци, обогатяване с биогени, екстракция на видове или привнасяне на чужди

Непряко11: ефектите на биологичните смущения и обогатяването с биогени

Морски изследвания и обучение

Полигони на изследване

Тралиране

.....................12

Складиране на газове

N/AДруги
1 В зависимост от наличието на данни.

2 Working Group on Economic and Social Assessment. Economic and social analysis for the initial assessment for the marine strategy framework directive: a guidance document. 21 December 2010.

3 Black Sea Environmental Recovery Project, United Nations Development Program/Global Environmental Facilities.

4 Вълни не се ползват у нас, а приливи отсъстват. Ветрова енергия също не се генерира в близост до брега или в самото море.

5 Този вид активност не се практикува в Черно море. Да се проучат планове за бъдещето.

6 Тази активност не съществува в Български води.

7 Ще се определи в процеса на работа, ако има такива конструкции в Български води.

8 Ще се определи в процеса на работа, ако има кабели и тръбопроводи в Български води. Априори се смята, че тяхното влияние е незначително.

9 Ще се определи в процеса на работа, ако има такава информация.

10 Ще се определи в процеса на работа, ако има такава информация.

11 Говорим за непряко въздействие само, тъй като сами по себе си туризмът и отдиха не биха оказвали негативни ефекти ако имаше пречиствателни станции и контрол над практикуваните дейности при отдих.

12 Няма доказано въздействие.


1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница