Програма за научни изследвания и иновации за 2014-2020 г с бюджет 80 милиарда евро. Програмата е финансовият инструмент за изпълнение наДата15.09.2017
Размер69.38 Kb.Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 11 декември 2013 г.ЕС увеличава с 50% финансирането за изследвания и иновации в транспорта

„Хоризонт 2020“ е новата рамкова програма за научни изследвания и иновации за 2014-2020 г. с бюджет 80 милиарда евро. Програмата е финансовият инструмент за изпълнение на „Съюза за иновации“ — водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“ за гарантиране на конкурентоспособността на Европа в световен план.

Секторът на транспорта в ЕС ще получи инвестиции в изследвания и иновации на стойност 6,3 милиарда евро по линия на „Хоризонт 2020“. Това е увеличение от 50% в сравнение с предходния период на финансиране. Целта е европейската транспортна система да стане ресурсно ефективна и конкурентоспособна система, която създава работни места и улеснява растежа.

Резултатите от инвестициите в „интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт“ ще допринесат за постигане на основната цел за намаляване на въглеродните емисии на транспорта с 60% до 2050 г., както се посочва в Бялата книга за транспорта от 2011 г. Транспортните дейности по „Хоризонт 2020“ ще са насочени също към ускоряване на внедряването на най-обещаващите иновации.

Бюджетът за транспорт за 2014-2015 г. е близо 1,5 милиарда евро и ще се използва за:

специфични предизвикателства във въздушния, железопътния, автомобилния и водния транспорт;

системни предизвикателства пред градската мобилност (CIVITAS 2020), логистика; интелигентни транспортни системи и услуги и инфраструктура;

общи за всички сектори въпроси, като например социално-икономически и поведенчески изследвания, дейности, ориентирани към бъдещето, и увеличаване на капацитета за иновации на малките и средните предприятия.

За бързо и мащабно разгръщане Комисията възнамерява да разработи съпътстващи политически действия и да инвестира средства по „Хоризонт 2020“ за създаване на синергии с други европейски, национални, регионални и местни програми, включително Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Партньорствата с транспортния сектор ще бъдат засилени в рамките на „Хоризонт 2020“, за да се преодолее разпокъсаността и за да се ускори навлизането на пазара на новаторски решения. Комисията представи четири предложения:СЪВМЕСТНА ТЕХНОЛОГИЧНА ИНИЦАТИВА „ЧИСТО НЕБЕ 2“

„Чисто небе 2“, наследникът на „Чисто небе 1“, е съвместна технологична инициатива, която ще протече от 2014 г. до 2024 г. и по която ще се разработват и демонстрират нови модерни технологии за намаляване на емисиите и шума на самолетите на гражданската авиация и за осигуряване на международната конкурентоспособност на европейската авиационна индустрия в бъдеще.

Средствата, отделени за „Чисто небе 2“ за 2014 г. и 2015 г., възлизат на 450 милиона евро. Предложеният размер на средствата на ЕС за „Чисто небе 2“ за целия период на „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.) е 1,8 милиарда евро.

СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ SESAR

Съвместното предприятие за изследване на управлението на въздушното движение (SESAR) е публично-частно партньорство, което обхваща периода от 2007 г. до 2016 г. и служи за изпълнение на технологичната част на инициативата за Единно европейско небе. Въпреки това, за да се постигнат целите на тази инициатива, е необходимо координираният подход на изследвания и иновации в областта на управлението на въздушното движение в единното европейско небе да продължи и след 2016 г. Комисията предложи да удължи срока на действие на съвместното предприятие SESAR до 2024 г. Така ще се гарантира постигане на целите в тази област на „Хоризонт 2020“ и на Бялата книга за транспортната политика от 2011 г.

Средствата, отделени за SESAR за 2014 г. и 2015 г., възлизат на 70 милиона евро. Предложеният принос на ЕС за SESAR за целия период на „Хоризонт 2020“ е 600 милиона евро.

СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ SHIFT2RAIL

Съвместното предприятие Shift2Rail, което Комисията възнамерява да създаде през 2014 г., ще допринесе за засилване на конкурентоспособността на европейската железопътна промишленост и за посрещане на променящите се нужди на транспорта в ЕС. В партньорство с промишлеността предприятието е насочено към научни изследвания и иновации за ускоряване на внедряването на нови пазарни технологии и решения в железопътната система. С помощта на тези изследвания и иновации ще се създадат необходимите технологии за доизграждане на единно европейско железопътно пространство и така ще се увеличи привлекателността и дългосрочната устойчивост на железопътния сектор.

Средствата, отделени за Shift2Rail за 2014 г. и 2015 г., възлизат на 96 милиона евро. Предложеният принос на ЕС за Shift2Rail за целия период на „Хоризонт 2020“ е 450 милиона евро.

СЪВМЕСТНА ТЕХНОЛОГИЧНА ИНИЦИАТИВА „ГОРИВНИ КЛЕТКИ И ВОДОРОД“

Транспортното финансиране ще подпомогне също съвместната технологична инициатива „Горивни клетки и водород“ (СТИ ГКВ). Това е нова фаза на първата такава инициатива, която стартира през 2008 г. Ще продължи разработването на пакет от чисти, ефикасни и достъпни като цена технологии за горивни клетки и водород до момента на пускането им на пазара, като по този начин се осигурява бъдещата международна конкурентоспособност на този стратегически важен сектор в Европа. Очаква се новата инициатива да започне през 2014 г. и да приключи през 2024 г.

Общият размер на предложения принос на ЕС за инициативата е 700 милиона евро, които ще бъдат взети от бюджета на „Хоризонт 2020“ за „Сигурна, чиста и ефективна енергия“ и „Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт“. Средствата, отделени за тази инициатива от бюджета за транспорт за 2014 г. и 2015 г., възлизат на 72,5 милиона евро.

Освен това работната програма за транспорта по „Хоризонт 2020“ за 2014-2015 г. ще се съсредоточи върху области, които допринасят пряко за европейската транспортна политика, като например:ИНФРАСТРУКТУРА

Ефективната и качествена транспортна инфраструктура е предпоставка за мобилността на хора и стоки и за европейския икономически растеж, конкурентоспособност и териториално сближаване. Транспортната политика има нужда от ефикасна, оперативно съвместима и взаимосвързана транспортна инфраструктурна мрежа, която може да предложи висок капацитет и достъпност, оптимални връзки между видовете транспорт, управление на трафика, основано на обща база данни за различните видове транспорт, повишена безопасност и сигурност, намалено въздействие върху околната среда и пространството, икономичност по отношение на общите разходи на собствениците. Изследванията и иновациите в рамките на „Хоризонт 2020“ ще се съсредоточат върху ключови области за насърчаване на ефективността на инфраструктурата и оптималното изграждане на инфраструктурни проекти. Целта е постигане на по-интелигентно проектиране, строеж и поддръжка, както и разработване на ресурсно ефективна, рентабилна, интелигентна, безопасна и екологосъобразна транспортна инфраструктура в съответствие с целите на Бялата книга за транспорта.

Средствата, отделени за инфраструктура за 2014 г. и 2015 г., възлизат на 36,5 милиона евро.

ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Градската мобилност и транспортът са неразделна част от европейската транспортна политика. Градската мобилност е в центъра на дебата за ресурсната ефективност и играе ключова роля в балансирането на социалните, икономическите и екологичните измерения на устойчивата мобилност. Най-голямото предизвикателство е намирането на пазарно приложение на резултатите от научните изследвания и превръщането на иновациите в бизнес възможности, като по този начин се насърчават растежът и заетостта. Заедно с „Хоризонт 2020“ стартира и CIVITAS 2020 — инициативата за иновации за ресурсно ефективна и конкурентоспособна градска мобилност и транспорт. Изследванията и иновациите в тази област ще подобрят транспорта и мобилността в градските райони, което ще е от полза за все по-голямата част от населението, която живее и работи в градовете или ги използва за услуги и развлечения. Ще бъдат разработени и изпитани нови концепции за мобилност, организация на транспорта, логистични и проектантски решения, които ще допринесат за намаляване на замърсяването на въздуха и шума и за повишаване на ефикасността. Трябва да се разработят варианти за обществен и немоторизиран транспорт, както и други ресурсно ефективни форми на транспорт, като реална алтернатива на използването на частни моторни превозни средства с помощта на по-широко използване на интелигентни транспортни системи и новаторско управление на търсенето.

Средствата, отделени за градска мобилност за 2014 г. и 2015 г., възлизат на 106,5 милиона евро. Освен това по инициативата „Интелигентни градове и общности“ за 2014-2015 г. ще бъдат отпуснати 40 милиона евро.

ЛОГИСТИКА

Логистиката е междусекторна дейност, която влияе върху цялата верига на доставки от производителите до крайните потребители, и поради тази причина е от ключово значение за успеха на бизнеса и за конкурентоспособността на ЕС. Логистиката не е само превоз и складиране на стоки. Тя играе сложна макроикономическа роля за конкурентоспособността на европейската промишленост. Проучванията на Евростат показват, че 24% от товарните превозни средства в ЕС се движат празни и че средното натоварване на останалите е 57%, което означава обща ефективност от 43%. По изчисления тази ефективност може да се подобри с 30 %. Изследванията и иновациите в тази област имат за цел увеличаване на ефективността и устойчивостта на логистичната верига на доставки, премахване на комуникационните проблеми, подобряване на използването на оборудването и безпрепятствена връзка между различните видове транспорт. Целта е да се постигне екологосъобразна, ефективна и устойчива верига на доставки, съответстваща на целите на транспортната политика, и по-специално по отношение на намаляване на емисиите на CO2.

Средствата, отделени за логистика за 2014 г. и 2015 г., възлизат на 50 милиона евро.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

Интелигентните транспортни системи (ИТС) са от ключово значение за осъществяване на безопасен, ефикасен, устойчив и безпрепятствен превоз на стоки и хора в Европа с всички видове транспорт, както и за запазване на конкурентоспособността на европейската промишленост. Това е причината, поради която ИТС заемат централно място в Бялата книга за транспорта. Въпреки големите усилия в тази област обаче, пред успешното внедряване на ИТС все още има значителни технологични и нетехнологични пречки. Изследванията и иновациите в тази област ще бъдат съсредоточени върху оптималното използване на данните за движението по пътищата и пътуванията за подобряване на мобилността и върху услугите за управление на товари и непрекъснатостта на движението. Прилагането на интелигентни информационни и комуникационни услуги за хора и товари може да преобрази начина, по който се използва транспортът, и неговото качество и ефективност в съответствие със стратегията за иновации и разгръщане в Бялата книга за транспорта.Средствата, отделени за ИТС за 2014 г. и 2015 г., възлизат на 31 милиона евро.

За повече информация:

Как да получим финансиране? Посетете портала на участниците: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

За „Хоризонт 2020“: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

Често задавани въпроси за „Хоризонт 2020“: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/faq

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)MEMO/13/1131


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница