Програма за оценка и уравление на качеството на атмосферния въздух района на община карнобат общата информация за района на община КарнобатДата15.10.2018
Размер37.89 Kb.

О Б Щ И Н А - К А Р Н О Б А Т

ПРОГРАМА ЗА ОЦЕНКА И УРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

РАЙОНА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

1.Общата информация за района на община Карнобат.

Община Карнобат с административен център гр. Карнобат и 30 съставни села се намира в Югоизточна България и е вкючена в административно-териториалните граници на Бургаска област. Общата територия на Общината е 806 кв. км. Надморската височина е от 160 до 200 м. Населението на Общината е около 30 000 жители, като основната част е съсредоточено в общинския център. Поради своето географско местоположение общината и нейният център заема значимо място в транспортно-комуникационната система на страната. Първокластният път Бургас-София, второкластният път Карнобат-Шумен, Русе и четвъртят по големина железопътен възел, които преминават през територията и, осигуряват връзките и с големите индустриални и консумативни центрове на страната.

Района на община Карнобат е разположен в субтропическия климатичен пояс на западната граница на Черноморската подобласт на Континентално средиземноморската климатична област. Основните сезонни изменения са свързани със сезонните миграции на полярния фронт.

Релефните особености на района предопределят климата на района като умерено-континентален. Влиянието на Черно море се улеснява от отвореността на полето на изток. Това влияние смекчава континенталния характер на климата.

Най-студения месец е януари, а най-топлия юли.

Относителната влажност на въздуха е сравнително висока(средногодишно 75%). Максималната й стойност е през декември (85%), когато температурите на въздуха са минимални.

Особеностите на климатичните, метеорологичните фактори и релефът на района оказват съществено влияние върху разсейването на вредните вещества в атмосферата и преноса на замърсени въздушни маси от по-близко разположени или по-отдалечени райони със значителна концентриране на промишлени предприятия, от източниците на които се изпускат различни вредни вещества.

В течение на цялата година преобладават ветрове от северозападната част на хоризонта – през лятото главно североизточни и източни, а през зимата северни и северозападни. Повторяемостта на ветровете за всяко от тези направления съставлява 19-22. През зимата се увеличава повторяемостта на западните и северозападните ветрове. През месец януари повторяемостта на северозападните ветрове е 19, през февруари – 17. Най-ниска е повторяемостта на южните ветрове, като средно годишно е 4-5. Безветрие се наблюдава средно в 30 от случаите, като повторяемостта му се увеличава през есента до 35 (октомври) и намалява през пролетта до 24 (март).

Част от безветрието и много слабия вятър (0-1м/с) е около 41 през март и достига 58 през септември. Повторяемостта на ветровете със скорост 2-5 м/с от 35 през септември достига до 45 през април. Умерения вятър 6-9 м/с има най-висока повторяемост (13-14) през периода от януари до март. В останалите месеци неговата повторяемост е средно 7-8. Вятър със скорост по-висока от 10 м/с в течение на цялата година се наблюдава с честота не по-висока от 2-3.

В денонощния ход максимума на скоростите на вятъра се наблюдава през деня, а минимума през нощта, което заедно с нощния минимум на облачността довежда до охлаждане на приземния слой и съответно води до образуване на приземни инверсии.

От гледна точка влиянието върху разпространението на примеси, нощните условия, в течение на цялата година, препятстват изнасянето в горните слоеве на атмосферата и способстват за концентрация на примесите в приземния слой. През деня неустойчивостта и конвекцията способстват пренасянето на примесите от земята във височина, като горната граница до която достигат примесите, вследствие на този пренос, се явява падащата инверсия, образуваща се в преобладаващите антициклони. Благоприятни условия за изнасяне на примесите съществуват само при преминаване на циклони.

Розата на ветровете показва относително добрата откритост на района. Преобладаващи са ветровете от сектор N – E, следвани веднага от тези със западна компонента.

Геометрията на розата на вятъра, както и факта, че средно годишната скорост на вятъра по посоки е в интервала 3 до 4 м/сек., свидетелстват за сравнително благоприятни условия за разсейване на примеси в атмосферата.

2.Измерени концентрации по видове замърсители до момента.

На територията на Община Карнобат няма постоянно действащи стационарни пунктове за контрол на атмосферния въздух. От 2000г. са организирани два пункта разположени в гр. Карнобат и обслужвани от мобилната имисионна лаборатория на РИОСВ – гр. Стара Загора. Анализирането се извършва два пъти годишно по едно денонощие на пункт.През периода 2000г.-2001г. в района на гр. Карнобат, с помощта на мобилна автоматична станция са проследени концентрациите в динамиката на следните инградиенти: озон, въглероден оксид, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, прах, сероводород и амоняк и шест метеорологични фактора: атмосферно налягане, посока и скорост на вятъра, температура и влажност на въздуха, роза на ветровете и слънчевото греене.

Направените обследвания на атмосферния въздух в гр. Карнобат през 2000 г. и 2001г. не дават данни за превишаване на пределно допустимите концентрации на показателите: озон, въглероден оксид, азотен оксид, азотен диоксид, сероводород, амоняк и серен диоксид. Регистрирани са превишения съответно за показателите прах-нетоксичен - ПДК-0,25mg/m3 на 20.06.2000 г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница