Програма за опазване на околната среда на община Долни чифлик Период на действие: 2008-2013 г. Декември


Икономическо, демографско и социално състояниестраница5/7
Дата08.05.2017
Размер1.02 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

1.4. Икономическо, демографско и социално състояние

1.4.1. Икономическо състояние


Водещи икономически отрасли в община Долни чифлик са промишлеността, търговията, строителството, туризма и селското стопанство. Към 2004 г. най-голям е броят на фирмите с дейност в сферата на търговията, хотелиерството и ресторантьорството, следват фирмите в селското, ловното и горското стопанство.

Промишленост

Промишлеността в общината е представена от следните подотрасли: • хранително-вкусова промишленост – производство на захарни изделия, сладкарски изделия, хлебопроизводство, месни производни;

 • шивашка промишленост – производство на работно облекло;

 • дърводобив и дървопреработване – производство на паркет, фурнировани плоскости, мебели, дограма, дървени въглища;

 • преработваща промишленост – производство на комбинирани фуражи;

 • добив на инертни материали, пясък, трошен камък;

 • производство на строителни изделия и елементи;

 • производство на алуминиева дограма.

Най-голям дял от промишлеността заемат дърводобивът и дървопреработването [3].

Туризъм

Благоприятните природо-климатични условия и излазът на Черно море са предпоставка за развитие на туризъм в общината. Към 2007 г. на територията й функционират 72 обекта за хранене и 44 обекта за настаняване с общо 1848 бр. легла, като през същата година броят на заведенията за настаняване се е увеличил двойно в сравнение с предходната година. Природните условия в общината предлагат възможности за развитие на алтернативни форми на туризъм. Термалните минерални води със балнео-профилактични свойства в района на с. Шкорпиловци и на гр. Долни чифлик могат да бъдат ползвани за балнеолечение и за развитие на балнеотуризъм. Богатото биоразнообразие и нископланинския релеф западната част на общината са благоприятни за развитие на селски и ловен туризъм, а наличието на защитените територии са предпоставка за развитие на екологичен и познавателен туризъм.

Към настоящия момент потенциалът за развитие на туризъм в общината не е пълно усвоен. За привличането на външни туристи е необходимо провеждане на активна маркетингова политика и изграждане на съвременна туристическа инфраструктура [3].

Селско стопанство

35% от общата площ на Община Долни чифлик е обработваема земя. Тя представлява 81,9% от общата площ на земеделските територии (170 080 дка). Най-голям дял в обработваемата земя в общината имат нивите 86%, следват ливадите и пасищата 11% (9 893 дка) и трайните насаждения 3%.

Относително големият дял на обработваемата земя и благоприятните климатични и почвени условия са предпоставка за развитие на земеделието в общината. Притежателите на земя са сдружени в 2 земеделски кооперации и 4 частни арендатори. Отглеждат се предимно зърнени култури (83% от обработваемата земя), следвани от техническите култури, зеленчуците и трайните насаждения. Основната зърнена култура е пшеницата (38% или 21261 дка от производството на зърнените култури). Втора по значение е ечемикът (12 % или 6908 дка от площите засяти със зърнени култури), който е в тясна зависимост от броя на животните в общината. Пшеницата и ечемикът присъстват трайно в сеитбооборота, а напоследък са застъпени и нестандартни за общината производства на овес, ръж, тритикале, просо, сорго. Другата основна фуражна култура от значение за продуктивното животновъдство е царевицата. Засетите площи 9383 дка или 17 % от общата обработвана земя. Произведени са 4884,7 тона при среден добив 526 кг/дка.

От маслодайните технически култури в общината най-големи площи заема слънчогледа. Засети 9199 дка или 16 % от общата обработвана земя.

Традиционно за общината е отглеждането на трайни насаждения – ябълки, сливи, праскови, череши, вишни, лозя. Те заемат площ от 1672 дка. В северната част на общината насажденията са преобладаващо овощни, а в южната лозови. Най-голям дял от площите, заети с овощни видови, имат ябълките. Реализацията на продукцията от овощарството е насочена предимно към гр. Варна, малка част към КК ”Шкорпиловци” и КК ”Камчия”.

Състоянието на трайните насаждения е влошено. Изтича амортизационния срок на реално ползване. Голяма част от тях не се обработват поради настъпване на трайни увреждания на насажденията и липса на финансови средства за обезпечаване отглеждането им. Необходимо е бракуване и ликвидиране на старите амортизирани насаждения и създаването по нов образец на съвременни масиви от овощни видове.

Зеленчукопроизводството е развито по поречието на р. Камчия и представлява 0,4% от обработваната земеделска земя. Стимул в развитието на зеленчукопроизводството е близостта до големия консумативен център - гр. Варна и курортните комплекси.

В района на с. Голица и Бърдарево се отглежда лавандула.

Главният проблем за производителите на плодове и зеленчуци в общината е лошото състояние на напоителната система, което се дължи на липса на финансови средства за възстановяването и поддържането й.

Климатичните условия, наличието на пасища и ливади в полупланинската част на общината и фуражното производство създават благоприятни условия за отглеждане на овце, крави, говеда, свине и др.

В северната част на територията на общината като водещо се е наложило говедовъдството, следвано от овце­въдството, а в южната – овцевъдството и свиневъдството. Наблюдава се тенденция към увеличаване на общия брой животни във всички стопанства в Общината, обуславящо се от търсенето на вътрешния пазар. В земеделските стопанства се отглеждат: 618 броя говеда, 6 105 броя овце, 5525 броя свине и 19240 броя птици.

На сегашния етап интерес се проявява и към подотрасъла пчеларство, като е налице нарастване броя на пчелните семейства.

Горските територии са 285331 ха, което е 58% от общата територия на общината. Това обуславя както развитата дърводобивна и дървопреработваща промишленост, така и развитието на ловния туризъм. На територията на общината развиват дейност две лесничейства: Държавно лесничейство “Старо Оряхово” и Държавна дивечовъдна станция “Шерба” - с. Горен чифлик.

Общата площ на ДЛ “Старо Оряхово “ е 23968 ха, като държавен горски фонд е 23686 ха, а частен горски фонд – 282 ха, а на ДДС “ Шерба” е 13903,9 ха, от които държавен горски фонд – 13814,2 ха и частен горски фонд – 89,7 ха.

Преобладаващи дървесни видове в ДЛ ”Старо Оряхово” са благун - 53,2% и зимен дъб - 12,2%. Средногодишното ползване на главните сечи е 39 560 м3, а на отгледните сечи 25 150 м3. Годишно се залесяват 29,4 ха топола, акация, липа и ясен. Една част от територията се използва за паша на едър и дребен рогат добитък, а друга е обект на билкарите за диворастящи билки и горски плодове.

Преобладаващите дървесни видове в ДДС “Шерба” са благун 25,8% и цер 16,7%. Средногодишните ползване на главните сечи 19178 м3, а на огледните 11613 м3. Ежегодно се залесяват в ДДС “Шерба” 27,2 ха топола, акация, липа, ясен.

Предпоставки за развитието на ловен туризъм има в БИРП “Самотино” и комплекс “Горска барака”, ловностопански район “Шерба”, “Фазанария”. Преобладаващите видове дивеч в ловните райони са благороден елен, сърна , елен лопатар, дива свиня, заек, яребица, фазан.

Намаляване обема на залесителните мероприятия и активизирането на сечта в последните години са предпоставка за екологични промени в близко бъдеще [3].Състояние на инфраструктурата

На територията на общината са разположени 57 км републиканска и 64 км общинска пътна мрежа. През общината минава първокласен път Варна – Бургас, който е и международен. Поради спецификата на района – селскостопански, по голяма част от пътищата се предвижват тежки машини, вследствие на което асфалтовата покривка се износва бързо и е в лошо състояние.

Благоустроената улична мрежа е около 70% за общината, 90% за гр. Долни чифлик и над 60 % за селата. Средната степен на изграденост на уличната

Уличната и общинската пътна мрежа са в лошо състояние, във всички населени места има неочакалени и неасфалтирани улици.

Развива се автомобилният транспорт. След закриването на жп-линията Синдел - Старо Оряхово няма действащ железопътен транспорт. Закрито е и летището при с. Пчелник, използвано за нуждите на селскостопанската авиация.

Вследствие на наводнението през 1999 г. голяма част от трайните настилки са разрушени. Степента на изграденост с тротоарни настилки е средно около 50 %. Междуселищната пътна мрежа е асфалтирана и се нуждае от ремонт и реконструкция [3, 5].


1.4.2. Демографско състояние


Населението на Община Долни чифлик към 31.12.2004 г. е 20 372 души, в т.ч. 10101 мъже и 10271 жени. Икономически активното население е 11899 души. Над 60% от населението е във възрастовата група 18-65 години. За разлика от тенденцията за застаряване на населението в страната в общината населението под трудоспособна възраст и над трудоспособна възраст има почти равни стойности.

Към 31.12.2003 г. демографската структура на населението е следната: • 64,4% българи;

 • 26,66% турско етническо население;

 • 3,55% ромско население;

 • 5,39% друго население.

В общината е налице характерната за цялата страна отрицателна промяна на демографската структура на населението. Механичният прираст на населението е отрицателен. Поради високата безработица се наблюдава движение на населението от малките населени места към областния център, както и голям брой работещи и живеещи извън страната.

През курортния сезон се увеличава населението в с. Шкорпиловци и с. Ново оряхово с около 3000 души [25].


1.4.3. Социално състояние


По данни на Агенцията по заетостта равнището на безработица в община Долни чифлик през 2007 г. е в границата 5-7,5% при средно ниво за страната през същата година - 7,75%.
Раздел 2. анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите

Силни страни

Слаби страни

 • добро географско положение

 • добро качество на въздуха на територията на общината

 • липсват големи промишлени замърсители на въздуха, почвите и водите

 • добро качество на питейната вода

 • добро качество на подземните води

 • находище на минерални води със специфични балнео-профилактични свойства, като предпоставка за развитие на балнеотуризма

 • висок относителен дял на горски ресурси, като предпоставка за развитие на ловен туризъм и дърводобивна и дървопреработваща промишленост

 • наличие на защитени територии, като предпоставка за развитие на екологичен и познавателен туризъм

 • наличие на чисти и плодородни обработваеми земи, като предпоставка за развитие на органично земеделие

 • богато биологично разнообразие

 • съхранена природна среда

 • наличие на ценни растителни и животински видове

 • липса на шумни производства и нормална акустична обстановка

 • липса на радиационно замърсяване

 • въведено организирано събиране и извозване на ТБО от населените места

 • наличие на подземни природни богатства – нефт, газ, находища на строителни материали (пясъци, чакъли, глини, мергели)

 • недостатъчна изграденост на канализационната мрежа в селищата, водеща до замърсяване на реките, подпочвените води и почвата от непречистени битови отпадъчни води

 • липса на пречиствателни станции за отпадъчни води в населените места с над 2000 е.ж. (гр. Долни чифлик, с. Старо оряхово, с. Гроздьово)

 • липса на съоръжения за пречистване на водите в селата с население под 2000 е.ж.

 • лошо екологично състояние на водите на река Камчия, в участъка й преминаващ през общината

 • липса на депа за битови, строителни и селскостопански отпадъци отговарящи на нормативните изисквания

 • наличие на множество нерегламентирани сметища и стари замърсявания от отпадъци

 • неприлагане на разделно събиране на отпадъците, в т.ч. и на опасните битови отпадъци

 • лошо състояние на напоителните системи, водещо до проблеми с осигуряването на вода за напояване в земеделието

 • неизползван потенциал на наличните минерални води за развитие на балнеотуризъм

 • неизползване на природните дадедности за развитие на туризъм и биологично земеделие

 • наличие на свлачища

 • наличие на изоставени земеделски земи

 • ограничени бюджетни възможности за решаване на екологичните проблеми
Възможности

Заплахи

 • използване на средствата на национални и европейски фондове за финансиране на проекти, насочени към подобряване на качеството на околната среда в общината /ПУДООС, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” и др./

 • създаване на административен капацитет за разработване на проекти за финансиране от републиканския бюджет, национални и международни фондове

 • осъществяване на дългосрочно планиране и постигане на приемственост между администрациите

 • обединяване със съседни общини за решаване на екологични проблеми /напр. изграждането на регионална система за управление на отпадъците/

 • развиване на устойчиви икономически дейности като селски, ловен, екологичен туризъм, балнеолечение, биологично земеделие

 • засилване    на   превантивната   и    разяснителната   работа   сред населението, насочена към повишаване на екологичната му култура и съзнание
 • влошаване качествата на водите на р. Камчия и на състоянието на биосферния резерват “Камчия”

 • влошаване качествата на крайбрежните морски води

 • опасност от неконтролирано и неправилно използване на природните ресурси – плажната ивица, горите, лечебните растения, почвите и минералните води

 • недостатъчен финансов ресурс за решаване на екологичните проблеми

 • липса на екологично съзнание и култура у обществото /свързано е с разделното събиране на отпадъците, с безразборното изхвърляне на отпадъци в покрайнините на селищата, в реките и в други водни басейни и др./

 • неизпълнение на нормативните задължения от страна на гражданите и бизнеса

 • поява на нови свлачища поради неизграденост на канализациите

 • нарастване броя на нерегламентираните сметища

 • природни стихии и бедствия

 • изчезване на редки видове от дивата флора и фауна поради намален контрол от страна на държавата

 • намаляване на ловните видове и количества ловни животни

 • влошаване състоянието на горския фонд

раздел 3. Визия за околната среда на общината

Визията описва крайното желано състояние на околната среда на община Долни чифлик според представите на населението и на общинското ръководство. Формулирана е по следния начин:Община Долни чифлик – община с добро качество на околната среда, богато биоразнообразие и природни дадености, предлагаща здравословни условия за живот на населението и възможности за развитие на алтернативни видове туризъм /етнографски, ловен, балнеологичен и екологичен/, биологично земеделие и промишленост, основаваща се на устойчиво ползване на горските ресурси /дърводобивна и дървопреработваща промишленост/.

Желаното състояние на околната среда на общината може да бъде постигнато чрез запазване на доброто качество на атмосферния въздух и на нормалната акустична и радиационната обстановка в общината, чрез опазване чистотата на почвите и възстановяване на увредените терени, чрез ограничаване замърсяването на подземните и повърхностите води, произтичащо главно от изтичането в тях на непречистени отпадъчни води, чрез ефективно управление на отпадъците, чрез съхраняване на биоразнообразието и доизграждане на зелената система, както и чрез устойчиво развитие на икономиката в общината, което не води до изчерпване на природните ресурси и до емитиране на замърсители в околната среда.


раздел 4. Цели на програмата за опазване на околната среда

Каталог: assets -> Prezentacii
assets -> От Закона за туризма уважаеми хотелиери
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
Prezentacii -> Община Долни Чифлик 3 Въведение 3 1 Обхват на програмата 3
Prezentacii -> Приложение 1 система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци от територията на община долни чифлик
Prezentacii -> Община Долни чифлик, област Варна Общинска стратегия и план за действие за развитие на социалните услуги (2011 – 2015)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница