Програма за опазване на околната среда на община Долни чифлик Период на действие: 2008-2013 г. Декемвристраница7/7
Дата08.05.2017
Размер1.02 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

4.3. Приоритети


За разработването на ефикасен план за действие се изисква да бъдат определени приоритети, които да бъдат взети впредвид в случай на ограничени финансови ресурси и невъзможност за едновременно стартиране на всички избрани и посочени в следващия раздел мерки за постигане на специфичните цели.

Екипът по разработване на Програмата за опазване на околната среда на община Долни чифлик приоритизира специфичните цели на програмата въз основа на следните критерии: • степен на въздействие на слабите страни върху общото състояние на околната среда на общината;

 • обхват на негативното въздействие на слабите страни върху околната среда;

 • срокове за изпълнение на мерки в плана за действие, определени в съответствие с изискванията на националното и европейско екологично законодателство /Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчните води от населени места, Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъци, Наредба №6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водните обекти, Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци/;

 • наличните възможностите за финансиране на планираните дейности и фиксираните крайни срокове за подаване на проектопредложения по съответните програми.

Въз основа на изброените критерии специфичните цели на Програмата за опазване на околната среда на община Долни чифлик за периода на 2008-2013 г. са приоритизирани по следния начин:

Приоритет 1: Подобряване качеството на повърхностните и подземните води на територията на общината и осигуряване на необходимото количество вода за населението и икономиката

Приоритет 2: Подобряване на системата за управление на отпадъците

Приоритет 3: Насърчаване развитието на алтернативен туризъм, биологично земеделие и устойчива дърводобивна и дървопреработваща промишленост.

раздел 5. план за действие
Планът за действие към програмата за опазване на околната среда на община Долни чифлик за периода 2008-2013 е представен в Приложение 1 към програмата.

раздел 6. организация за изпълнението на програмата
Изпълнението на Програмата за околна среда на община Долни чифлик се координира от Кмета на община Долни чифлик, Заместник кмета по регионално развитие, служителите от Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, екология” и Главен експерт „Екология”. Посочените длъжностни лица вземат решения при възникване на проблеми по изпълнението на програмата, контролират изпълнението на планираните дейности от общински служители и външни организации, следят за спазване на поставените срокове за реализация на мерките.

Определените длъжностни лица търсят алтернативни източници на финансиране на планираните мерки, в случай че не бъдат получени средствата от планираните източници.

Кметът на общината ежегодно представя в Общински съвет, РИОСВ – Варна и пред обществеността отчет на напредъка по изпълнението на програмата.

При оценката на напредъка по изпълнение на програмата могат да бъдат използвани следните показатели: • намалено съдържание на въздушни замърсители;

 • трайни стандартни параметри на питейната вода;

 • процент на нестандартните проби от водите в зоните за къпане;

 • дял на домакинствата, обслужвани от новите/подобрени системи за водоснабдяване;

 • дължина на реконструираните и рехабилитирани водоснабдителни системи;

 • водни загуби, м3;

 • дял на населението, включено към канализационната мрежа;

 • дял на населението, включено към селищните ПСОВ;

 • брой новоизградени или рехабилитирани ПСОВ в населените места и зоните за бизнес и туризъм;

 • процент пречистени отпадъчни води, подложени на първично пречистване;

 • процент отпадъчни води, подложени на вторично пречистване;

 • брой трайно премахнати нерегламентирани сметища;

 • брой на площадките за компостиране;

 • брой/площ на укрепени свлачища;

 • дял на оползотворените отпадъци от общото количество генерирани отпадъци на територията на общината;

 • брой нови технологии и производства, предпазващи от замърсяване;

 • площ на новосъздадените или възстановени зелени площи в общината и др.

Програмата обхваща период на изпълнение пет години /2008–2013/ и нейната следваща актуализация ще бъде направена през 2013 г. При необходимост тя ще бъде допълнена или актуализирана по-рано.

информационни източнициЛитературни източници


 1. Програма за опазване на околната среда на община Долни чифлик за периода 2005-2008 г.

 2. Програма за управление на отпадъците на община Долни чифлик, актуализация 2006 г.

 3. План за развитие на община Долни чифлик за периода 2007-2013 г.

 4. Искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Актуализация на Общия устройствен план на Община Долни чифлик, КЦУР Геопонт-Интерком ООД, август 2007

 5. Стратегия за развитие на селското стопанство в община Долни чифлик, 2005-2010 г.

 6. Доклад за състоянието на околната среда през 2007 г., РИОСВ – Варна

 7. Оценка на актуалното количество и качество на водите в черноморски басейнов район за първото шестмесечие на 2008 г. , БДЧР – Варна

 8. Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

 9. Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

 10. Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

 11. Национална стратегия за околната среда и Национален план за действие 2000-2006 г.

 12. Национален план за развитие за периода 2000-2006 г.

 13. Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г.

 14. Национална програма за приоритетно изграждане на селищни пречиствателни станции за отпадъчни води

 15. Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие

 16. Национален план за развитие на биологичното земеделие в България в периода 2007-2013 г.

 17. Национална стратегия за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране

 18. Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 2015 г.

 19. Стратегия на МОСВ за изграждане на градските пречиствателни станции за отпадъчни води в Р. България

 20. Стратегия за развитие на област Варна за периода 2005-2015 г.

 21. Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Р.България до 2010 г.

 22. Национален стратегически план за развитие на селските райони

 23. Програма за прилагане на Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места

 24. Национален план за развитие на биологичното земеделие в България в периода 2007-2013 г.

 25. Интернет страница на община Долни чифлик (http://www.dolni-chiflik.acstre.com)

 26. Интернет страница на Изпълнителна агенция по околна среда и водите (http://nfp-bg.eionet.eu.int)

 27. Интернет страница на проект „Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 България” (http://natura2000bg.org/natura)


Нормативни документи


 1. Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води

 2. Директива 79/409/еио за опазване на дивите птици

 3. Директива 92/43/ЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

 4. Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъци

 5. Закон за опазване на околната среда, Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., посл. изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г.

 6. Закон за водите, Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г.,посл. изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г.

 7. Закон за чистотата на атмосферния въздух, Обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996г., посл. изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г.

 8. Закон за почвите, Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г.

 9. Закон за защита от шума в околната среда, Обн. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г.

 10. Закон за подземните богатства, Обн. ДВ. бр.23 от 12 Март 1999г., посл. изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г.

 11. Закон за опазване на земеделските земи, Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 1996г., посл. изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г.

 12. Закон за биологичното разнообразие, Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., посл. изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г.

 13. Закон за лечебните растения, Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г., посл. изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г.

 14. Закон за защитените територии, Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., посл. изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г.

 15. Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните територии и устройствени зони, Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2004г., посл. изм. ДВ. бр.41 от 22 Април 2008г.

 16. Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, Обн. ДВ. бр.45 от 14 Май 1999г.

 17. Наредба №6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, Обн. ДВ. бр.97 от 28 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004г.

 18. Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, Обн. ДВ. бр.89 от 22 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.30 от 22 Март 2002г.

 19. Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Обн. ДВ. бр.83 от 24 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г.

 20. Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, Обн. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г.

 21. Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, Обн. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г.

 22. Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Обн. ДВ. бр.83 от 24 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г.

 23. Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, Обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г.

 24. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, Обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2004г., посл. изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г.

 25. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Обн. ДВ. бр.29 от 30 Март 1999г.

 26. Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения, издадена от министъра на околната среда и водите, Обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2004г.

 27. Наредба по управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на Община Долни чифлик, приета с решение от заседание на Общински съвет - гр.Долни чифлик, Протокол №27/ 23.12.2005г.

 28. Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на Община Долни чифлик, приета с решение №67/22.02.2008г. на Общински съвет – гр. Долни чифлик., Протокол №.4/22.02.2008г.

 29. Указания на Министерството на околната среда и водите относно структурата и съдържанието на общинските програми за опазване на околната среда

 30. Закон за управление на отпадъците, Обн. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., посл. изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г.

приложения


Приложение 1. План за действие към Програмата за опазване на околната среда на община Долни чифлик, 2008-2013

Приложение 2. Графично изображение на Актуализацията на ОУП на Община Долни чифликПриложение 3. Карти на защитените зони от Натура 2000, части от които попадат в границите на община Долни чифлик

Приложения


Каталог: assets -> Prezentacii
assets -> От Закона за туризма уважаеми хотелиери
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
Prezentacii -> Община Долни Чифлик 3 Въведение 3 1 Обхват на програмата 3
Prezentacii -> Приложение 1 система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци от територията на община долни чифлик
Prezentacii -> Община Долни чифлик, област Варна Общинска стратегия и план за действие за развитие на социалните услуги (2011 – 2015)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница