Програма за опазване на околната среда. С цел запазване на ресурсите на лечебни растения на територията на община Берковицастраница1/3
Дата29.08.2016
Размер0.57 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3
ПРОЕКТ

актуализиранПРИБЛИЗИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РЕСУРСИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ
гр. Берковица, област Монтана

ноември 2013 год.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА РЕСУРСНИТЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ОБЛАСТ МОНТАНА

І. Основание за разработване на проекта „Лечебни растения”
Настоящият раздел „Лечебни растения” се разработва на основание чл. 50, т.3 от Закона за лечебните растения е раздел от общинската програма за опазване на околната среда. С цел запазване на ресурсите на лечебни растения на територията на община Берковица.
ІІ. Обща характеристика на района

Община Берковица е разположена в планинската и полупланинската част на Северозападна България в подножието на Западна Стара планина. Общински център е на 19 населени места. Граничи на север с община Монтана, на изток с община Вършец, на юг с община Годеч / Софийска област/ и на запад с Георги Дамяново и е разположена върху площ от 472 км2 .

Климатът в района на град Берковица и Общината, според климатичните фактори принадлежи към климатичния район на предбалканските припланински и нископланински части на умереноконтиненталната климатична подобласт на европейско-континенталната климатична област. Берковския край е характерен със студена зима, като средномесечните януарски температури са под нулата (-2.2°С), а лятото е сравнително топло – на пример средномесечна температура за юли е 21.2°С. Районът се намира в област с висока повторяемост на случаите с тихо време и със скорост над 1 м/сек. Това са едни от неблагоприятните условия за разсейване на изхвърлени атмосферни примеси. През годината преобладава източен вятър.

Почвите на територията на общината са сиви и светлосиви горски. По поречието на река Бързия и река Златица са алувиални и алувиално-ливадни, в планинските райони - песъчливо-глинести с уплътнен глинест хоризонт. Площта представлява в по-голямата си част хълмист планински терен, много често пресечен от оврази.Баланс по видове територииВидове територии, дка

Частна

Държавна

Общинска

Друга

Общо

1.

Земеделски

137 750

75000

5018

70119

287887

2.

Горски

23 500

184 267

665

5350

213 782

3.

Населени места и зони146

18573

18719

4.

Водни течения и водни площи
7626
531

8157

*ТОВА СА ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ДАННИ

ІІІ. Раздел „Лечебни растения” на територията на община Берковица

Разнообразието на заобикалящата ни природа не е продукт на човешки труд, а еволюцията на живия свят на Планетата и е отговорност за всеки индивид. Много и разнообразни са също и съчетанията от различни по видов състав ливади, пасища, храсталаци и гори. Тези съчетания се наричат съобщества и тяхното разнообразие е голямо. Всички те образуват естествена растителна покривка, не само в община Берковица, но и в цяла България.

Съществува опасност от унищожаване на редица растения, ако не се вземат мерки да се регламентира тяхното събиране. Необходимо е да се направи приблизителна оценка на ресурсите на лечебните растения в община Берковица. Билките не искат нито рало, нито мотика, нито пък торене и напояване, но на тях се гледа на като на доходна стока, без да се мисли за бъдещето. Ресурсите –естествините находища от лечебни растения са богати с разнообразни и ценни билки, но те не са неизчерпаеми. Ето защо традиционната дейност по билкосъбирането в България е тясно свързана с проблемите по опазването и обогатяването на ресурсите.

За най-пълноценното използване на лечебните растения е необходимо да се знае, кога се събират те -през кое годишно време и коя фаза от развитието им. Да се определи точно времето, когато започва или завършва дадената фаза от развитието на едно растение е невъзможно, понеже това зависи от много фактори – географско разпространение, климат, състояние на времето ( суша, дъждове, ранна пролет или продължителна зима ) почвени условия и др.

В нормативно отношение ползването на лечебните растения е регламентирано в:


  • Закон за лечебните растения – в който събирането на лечебни растения се осъществява, чрез издаване на позволително за тяхното бране. То се издава на основание чл. 21, ал.2; чл. 22, т. 2 и чл. 26 от цитирания по-горе закон. Позволителното се издава от: Директора на Държавно лесничейство, Кмета на общината, Областния управител, Директора на дирекция национален парк и то на физическо лице.
  • Наредба №2 от 20.01.2004 год. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебните растения- уточняваща начина и периода на събиране на лечебни растения, използването на инструменти и изисквания за опазване на находищата на лечебните растения при тяхното бране.
  • Наредба № 5 от 19 юли 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите, обн. дв. бр.85 от 28 септември 2004г


ОПИСАНИЕ НА БИЛКИТЕ, КОИТО СА РАЗПРОСТРАНЕНИ В РАЙОНА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Боровинка червена

Vaccinium vitis-idaea L.

Сем. Ericaceae

Разпространение: Вечнозелен храст с височина 10-40 см. Растението е издражливо на ниски температури до -400. Разпространена е по каменливи поляни в иглолистни гори. Разпространена е в Берковския Балкан ( местности: „ Голямо мочурище”, „Щърковица”, „Берковска деленица”).

Време за цъфтеж: цъфти рано на пролет, а плодовете му узряват в края на август.

Използваема част: плодовете при пълно узряване и листата.

Прогнозни количества: 3000 кг.

Състояние на ресурса/находището: добро


Боровинка черна

Vaccinium myrtillus L.

Сем. Ericaceae

Разпространение: Разклонено храстче, срещащо се по скалите и каменливи поляни в иглолистни и широколистни гори над 1000 м. Н.В. Разпространен е в Берковския Балкан ( местности: „ Голямо мочурище”, „Щърковица”, „Берковска деленица”).

Време за цъфтеж: плодовете се събират от юни до август, а листата през септември.

Използваема част: плодовете при пълно узряване и листата.

Прогнозни количества: 6000 кг.
Състояние на ресурса/находището: добро

Смрадлика /тетра/

Cotinus coggygria Scop.

Сем. Anacardiaceae
Разпространение: Храст висок до 2 метра или малко дърво достигащо до 4 метра, расте из храсталаци и дъбови гори, по сухи и каменливи места до 800 м Н.В. Намира се по пътя за Боровци и Бистрилица (местности: „Старите лозя”, „Бялата земя” – с. Боровци, „Китката” – с. Бистрилица).

Време за цъфтеж: май – юни.

Използваема част: листата.

Прогнозни количества: 5000 кг.
Състояние на ресурса/находището: добро

Бъз черен

Sambucus nigra L.

Сем. Caprifoliaceae
Базак, бъзувняк свирчовина, драмбъз, селешник, мимер
Разпространение: Расте покрай реките, из храсталаците и в населени места из цялата страна. В град Берковица е разпространен до детска градина „Пролетна дъга”, пътеката съединяваща ж.к. Изгрев и ул. Мусала ( месността: „Бежан” – с. Замфирово).

Време за цъфтеж: юни и юли

Време за бране: плодовете се събират през септември-октомври, а цветовете през юли.

Използваема част: плодовете, листата и цветовете.

Прогнозни количества: 6000 кг.
Състояние на ресурса/находището: добро

Бреза обикновена

Betula pendula Roth.

Сем. Betulaceae

Брезица, ивачка


Разпространение: Широколистни дървета с височина 15 – 20 метра, късо, просто коренище. Разпространява се по ливади, пасища, ниви, градини, паркове. Намира се и в регулацията на населените места в Общината (местности: парк „Св. Георги Победоносец”, ул. Атанас Кюркчиев, Централна градска част и др.)

Време за цъфтеж: март-април.

Време за бране: сокът през март, пъпките през март, листата през май, кората през цялата година.

Използваема част: листата, пъпките, кората и сокът.

Прогнозни количества: 1000 кг.
Състояние на ресурса/находището: влошено

Киселец, обикновен

Rumex acetosa L.

Сем. Polygonaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение, растящо в изобилие по поляните, градините и се отглежда като листен зеленчук. Намира се и в регулацията на населените места в Общината (местности: „Йончови ханове”, „Муглата” – с. Мездрея).

Време за цъфтеж: през юни.

Време за бране: през пролетта.

Използваема част: цялото растение.

Прогнозни количества: 750 кг.
Състояние на ресурса/находището: добро

Глухарче обикновено

Taraxcum offcinale.

Сем. Asteraceae

Радика, глушина, жълтиче, маслениче, конско ребро


Разпространение: Многогодишно тревисто растение, късо, просто коренище. Във всички органи на растението се съдържа млечен сок. Разпространява се по ливади, пасища, ниви, градини, паркове. Намира се и в регулацията на населените места в Общината(местности: „Голямо мочурище”, парк „Св. Георги Победоносец” – гр. Берковица, „Йончови ханове” – с. Мездрея).

Време за цъфтеж: от април до октомври.

Време за бране: през април се берат листата, през май-стъблата и цветните кошнички, а през пролетта и есента се изравят корените.

Използваема част: листата, цветовете, корените, стъблата и сокът.

Прогнозни количества: 500 кг.
Състояние на ресурса/находището: влошено
Глог червен

Crateagus monogyna Jacq.

Сем. Rosaceae

Обикновен глог, дренки, глогинки


Разпространение: Вид храст или дърво. Разпространено из храсталаци и гори до 1500 м. Н.В. (местности: „Бежан” – с. Замфирово, „Калето” – гр. Берковица).

Време за цъфтеж: от май до юни

Време за бране: цветовете се берат преди да се разтворят, а плодовете – през септември.

Използваема част: листата, цветовете, плодовете.

Прогнозни количества: 4000 кг.
Състояние на ресурса/находището: добро

Бръшлян

Hedera helix L.

Сем. Araliaceae
Разпространение: Пълзящ храст, срещат се в широколистни гори, по скалисти места вкл. и в регулационните граници на Общината (местности: „Калето” – гр. Берковица, „Кършията” – с. Боровци).

Време за цъфтеж: септември- октомври.

Време за бране: август-септември.

Използваема част: листата.

Прогнозни количества: 2000 кг.

Състояние на ресурса/находището: добро
Дилянка

Valeriana officinalis

Сем. Valerianaceae

Валериана, котешка трева


Разпространение: Валерианата е многогодишно тревисто растение. Расте покрай влажни места и ливади в горите и скалите (местността: „Калето” – гр. Берковица).

Време за цъфтеж: от юни до август.

Време за бране: през септември и октомври.

Използваема част: корени.

Прогнозни количества: 1500 кг.
Състояние на ресурса/находището: добро

Живовлек перестолистен, ланцетовиден

Plantago coronopus L., Plantago lanceolatal L.

Сем. Planaginaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение. Срещат се из тревисти места, покрай пътища и насипи, върху бедни на кислород почви, около храсталаци, по пасищата ,по ливадите. Намира се и в регулацията на населените места в Общината (местността: парк „Св. Георги Победоносец” , „Калето” – гр. Берковица и др. )

Време за цъфтеж: от април до октомври.

Време за бране: май-септември.

Използваема част: листата, като се събират напълно развитите листа.

Прогнозни количества: 2000 кг.
Състояние на ресурса/находището: добро

Здравец

Gerdnium macrorrhizum

Сем. Geraniaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение. Срещат се и други видове. Култивира се предимно в градини като декоративно. Намира се и в Берковския Балкан (местности: „Хайдушки Водопади” – гр. Берковица, „Здравченица” – гр. Берковица, „Деленица” – с. Черешовица, „Стежи” – с. Бързия).

Използваема част: листата.

Прогнозни количества: 4000 кг.
Състояние на ресурса/находището: добро


Конски кестен

Aesculus hippocastanum L.

Сем. Hippocastanaceae

Див кестен, яровка


Разпространение: Среща се като декоративно дърво главно в регулацията на селищата в град Берковица:( ж.к Изгрев, Централна градска част и др.)

Време за цъфтеж: от май до септември.

Време за бране: кората през пролетта и есента, плодът през есента.

Използваема част: плодовете и кората.

Прогнозни количества: 8000 кг.
Състояние на ресурса/находището: влошено

Дяволска уста обикновена

Leonurus cardiaca L

Сем. Leoniaceae

Домашна копривка, страхливче, тамянка


Разпространение: Покрай пътищата, из ниви, тревисти места, попадащи и в регулацията на населените места. Разпространява се до и към 1000 м Н.В. (местността: „Орниче” – с. Бързия).

Време за цъфтеж: от юли до август.

Време за бране: повреме на цъфтеж.

Използваема част: надземната част.

Прогнозни количества: 1000 кг.
Състояние на ресурса/находището: добро
Синя жлъчка

Cichoium intybus L.

Сем. Asteraceae

цикория, бърдоква, гвачка, дива радикя, дъвка, жилаво цвете, злъчка, свинок


Тревисто растение, високо до 50 см, с право, четириръбесто, окосмено стълбо.

Разпространение: Расте по ливади и сухи тревисти места, край пътища и изкопи, като плевел из окопните култури и стърнищата и като бурен по рудерализирани места из цялата страна (местността: „Старите лозя” – с. Боровци).

Време на цъфтеж: от юни до август.

Време за бране: през юни -юли.

Изплозвоема част: Използват се корените, извадени през есента, и стръковете. Надземната част се бере по време на цъфтежа юли-август.

Прогнозни количества: 2000 кг.
Състояние на ресурса/находището: добро

Кукуряк миризлив

Helleborus odorus

Сем. Ranunculaceae
Многогодишно тревисто растение с късо, почти черно коренище. Кукурякът е медоносно растение.

Разпространение: Храсталаци, редките гори и по поляните (местности: „Клисурски манастир” – с. Бързия, „Цветкова бара” – с. Бързия).

Време на цъфтеж: края на януари-април.

Изплозвоема част: коренищетото.

Прогнозни количества: 1000 кг.
Състояние на ресурса/находището: добро

Къпина

Rubus caesius L.

Сем.Rosaceae

Храстовидно растение, високо до 2 метра.

Разпространение: Среща се и диворастящо. В регулационните граници на Община Берковица (местността: „Калето” – гр. Берковица, с. Котеновци, с. Мездрея, с. Замфирови, с. Боровци).

Време на цъфтеж: от май до юни.

Време за бране: листата се берат преди цъфтежа, а плодовете при пълното им узряване.

Изплозвоема част: плодовете, листата, цветовете и цветните пъпки.

Прогнозни количества: 500 000 кг.
Състояние на ресурса/находището: добро

Липа - сребролистна, дребно и широколистна

Tilia argeantea, T. cordata Mill, T. platyphyllos

Сем. Tiliaceae
Широколисни дървета с висичина 20-30 метра, със силно разклонена гъста корона.

Разпространение: Из паркове, покрай улици и пътища. Разпространени са и в Община Берковица / село Замфирово, ЦГЧ-Берковица, ж.к. Изгрев, кв. Беговица (местности: „ Гаджовица” – гр. Берковица, „Дрянов дол” – гр. Берковица, „Клисурски манастир” – с. Бързия, „Бабките” – с. Бързия, „Равната ливада” – с. Бързия и др.)

Време на цъфтеж: юни-юли.

Време за бране: едролистната се бере през юни, а дребнолистната през юли.

Изплозвоема част: цветовете с прицветниците и кората на дървото.

Прогнозни количества: 15 000 кг.
Състояние на ресурса/находището: добро


Лопен лечебен

Verbascum phapsiforme L.

Сем. Scrophulariaceae

Двугодишно тревисто растение. Стъблото е право, гъсто, окосмено високо до 1 метър. Цветовете са жълти, едри, разположени на върха на стъблото в гъст клас.Разпространение Срещат се по сухи тревисти места, песъчливи и каменливи склонове, из редки храсталаци, по необработваеми площи из цялата страна. Срещат се по пътя за село Бокиловци (месността: „Цивовица”, ж.к.„Изгрев” - гр. Берковица, „Клисурски манастир” – с. Бързия, с. Балювица, с. Замфирово и др. места.)

Време на цъфтеж: от юни до август.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница