Програма за организирани посещения от катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане”Дата31.03.2018
Размер82.04 Kb.
ПРОГРАМА

за организирани посещения от катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

при Технически университет – Габрово

на електротехнически обекти:

ПАВЕЦ „Чаира” на 30.03.2017 г. , на завод на АВВ гр. Раковски и производствена фирма КАПРОНИ АД, гр. Казанлък на 31.03.2017 г.
30.03.2017 г.

Тръгване: от паркинга на хотел „Балкан” с автобус на БЕТА БУС ООД 7:30

Пътуване: гр. Габрово – гр. Пазарджик 174 kmOбяд в гр. Пазарджик 11:30 – 13:00
Пътуване: гр. ПазарджикПАВЕЦ „Чаира” 53 km
Посещение на ПАВЕЦ „Чаира” 14:15 – 16:00
Пътуване ПАВЕЦ „Чаира” – м. Юндола, база на Учебно-опитно и горско стопанство "Г. Ст. Аврамов"

на Лесотехнически университет - София 52 km
Настаняване в УОГС "Г. Ст. Аврамов" на Лесотехнически университет - София 17:30 – 18:00
Свободно време 18:00 19:00
Вечеря в УОГС "Г. Ст. Аврамов" на Лесотехнически университет - София 19:00 – 23:00
Нощувка 12.60 лв.
31.03.2017 г.

Закуска в УОГС "Г. Ст. Аврамов" на Лесотехнически университет - София 07:00 – 08:00
Тръгване: от паркинга на УОГС "Г. Ст. Аврамов" на Лесотехнически университет - София 08:00

Пътуване м. Юндола – АВВ България ЕООД клон Раковски – производствена база 2 120 km


Посещение в АВВ България ЕООД клон Раковски – производствена база 2 10:00 – 11:30
Пътуване: АВВ България ЕООД клон Раковски – производствена база 2 – гр. Казанлък 115 km
Обяд и свободно време в гр. Казанлък 13:30 ÷ 15:00
Посещение в „Капрони” АД, гр. Казанлък 15:00 ÷ 15:45
Пътуване гр. Казанлък – гр. Габрово 49 km
Пристигане в Габрово: 17:20
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
http://vec.nek.bg/stations_k.htm
ПАВЕЦ Чаира
Тип на централата
 - подземна деривационна
Брой турбини - 4
Тип на турбините - Францис, вертикални, обратими (в помпен режим)
Инсталирана мощност в генераторен режим, МВт - 864
Инсталирана мощност в помпен режим, МВт - 772
Средногодишно производство, ГВтч - 422
Скорост на въртене, об/мин - 600
Пад на водата, м - 690
Брой на хидрогрупите, работещи в помпен режим - 4
Първичен енергиен източник - Язовир "Белмекен"
Местоположение - Област Пазарджик, община Белово, с.Сестримо

ПАВЕЦ "Чаира" е най-голямата подземна централа на Балканския полуостров, разположена в Рила планина, под язовир "Белмекен".

Тя е вторият етап от изграждането на хидро-комплекса Каскада "Белмекен-Сестримо" и ПАВЕЦ "Чаира". Идеята за изграждане на помпено-акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) възниква от благоприятната възможност за използване на изградения вече високо в планината язовир "Белмекен" и подходящите топографски условия в този район. В централата са монтирани 4 обратими агрегата "Тошиба" с номинални мощности от 216 MW - в турбинен режим и 186,2 MW - в помпен режим. От м. април 1995 г. са в експлоатация I-ви и II-ри агрегати, а от м. август 1999 г. - III-ти и IV-ти агрегати, с което се достига пълната мощност на ПАВЕЦ "Чаира".

ПАВЕЦ "Чаира" дава допълнителна възможност за оптимизиране на режима на работа на базовите производствени мощности в АЕЦ и ТЕЦ и подобрява важни технически качества на българската електроенергийна система, каквито са:  • гъвкавост при управление на нормални режими в денонощен и седмичен разрез;

  • маневреност при заместване на аварийно отпаднали големи генериращи мощности, повишавайки ги до нивото на техническите изисквания на западноевропейските електроенергийни системи.

Гарантирането на сигурно, безопасно и икономично електроснабдяване, при пределно допустими граници на изменение на напрежението и честотата е ръководен принцип за експлоатация на електроенергийната система. Това прави ролята и работните функции на ПАВЕЦ "Чаира" особено значими. Централата е в експлоатация от 1994 г. За повишаване на енергийната ефективност на комплекса е предвидено да се изгради ХВ "Яденица", състоящ се от язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел с дължина 6730 m и с диаметър 7,00 m, свързващ язовир "Яденица" с долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира". Това ще даде възможност за увеличаване времето на непрекъсната работа на ПАВЕЦ "Чаира" в генераторен режим на пълна мощност от 8,5 на 22 часа.
https://ltu.bg/bg
Учебно-опитно и горско стопанство "Г. Ст. Аврамов" на Лесотехнически университет – София, м. Юндола

УОГС е разположено в прохода между планините Рила и Западни Родопи в м. Юндола, отстояща на 15 км от Велинград.Учебно-опитната гора в м. Юндола се намира между 1000 и 1800 m надморска височина. Гората е държавна собственост. Площта на горския фонд (ГФ) в района на стопанството е 5190,6 ха, от която е залесена 4 853,8 ха. В състава на насажденията участват следните дървесни видове: бял бор - 1935,3 ха (или 40% от ГФ); смърч - 1427,7 ха (30%); ела 1267,8 ха (26%); бук 166 ха (3%) и други. Общият запас възлиза на 1324500 куб. м или средно - 273 куб. м на един хектар (без клони). Средният годишен прираст на цялата площ е 17200 куб.м. Средната възраст на насажденията е 75 години. Насажденията са изключително иглолистни, съставени главно от бял бор, смърч и ела. От широколистните незначително участие имат букът и зимният дъб. Растежните условия са типични за иглолистните насаждения и позволяват залагането на разнообразни учебно-показни обекти и опитни площи. Най-ниската точка е водосливът на Дълбоки дол с Люта река (1030 м надморска височина), а най-високата ­ връх "Арапчал" (1834 м). Средната надморска височина на дървопроизводствената горска площ е 1460 m. Седалището на стопанството е на 1380 m надморска височина. Средногодишно стопанството залесява 100 dka. Общата площ на разсадника е 19 dka за производство на около 500000 бр. фиданки от смърч, бял бор, ела. В научно отношение тук са проведени множество краткотрайни и дълготрайни опити и са заложени постоянни опитни площи, в резултат на които са изяснени редица въпроси относно растежа и продуктивността на основните дървесни видове, строежа на дървостоите, правилното извеждане на главните сечи, типовете гора и типовете месторастения, формовото (еко- и биотипово) разнообразие на видовете и др. По много от тях продължава залагането на опити за допълнителни проучвания. Сега с изследователска цел се водят наблюдения върху постоянни опитни площи от катедрите Лесоустройство, Лесовъдство, Дендрология и др. Интересни изучавания се водят и върху създадените географски култури за проверяване на растежа и производителността на иглолистните видове от различен произход. Заделен е специален опитен участък във водосбора на Бъзенишки дол, където е изградена система от съоръжения (лимниграфни станции) за измерване дебита на водния отток при различни природни и производствени условия. В района на гората е построена и мониторингова станция по БШП 2. УОГС "Г. Ст. Аврамов" е обособено като звено на ЛТУ с основна задача да служи като база за провеждане на учебния процес при производствени условия и водене на научноизследователската дейност на преподавателите.
http://caproni.bg/bg.php
КАПРОНИ” АД – ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ

        „Капрони” АД е водещ производител на хидравлични елементи и системи с приложение в мобилно и стационарно индустриално оборудване. От 1997 г. е АД с 99.87% частен капитал. Продуктите се вграждат в: скоростни кутии на леки автомобили, превозни средства като автобуси и тролейбуси, комунални машини, трактори, комбайни и различни селско-стопански машини и прикачен инвентар, електро- и мотокари, повдигачи, пътностроителни машини, метало-обработващи машини и много други. Фирмата предлага широка гама от хидравлични продукти – стандартни изделия както и по задание на клиента. Фирмата е сертифицирана по стандартите  ISO 9000:2008 и ISO/TS 16949:2009. Изградено е партньорство с повече от 150 компании (производители и дистрибутори на хидравлично оборудване), има изградена дистрибуторска мрежа в повече от 30 държави по целия свят. „Капрони”АД разполага с ползотворно партньорство с добре познати компании - предоставяне на собствените си продукти на следните производители на оригинално оборудване: Bosch-Rexroth и  Interpump Group – Italy, Hydac International – Германия  и  САЩ, Haldex Hydraulics (сега Concentric AB) – Швеция, Millat Tractor Pakistan, и в автомобилната индустрия като поддоставчик на  Fiat, Renault, Peugeot и Volkswagen.ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА

AC двигатели /ACM серия/ 

AC двигатели /ATM серия/ Трифазни асинхронни двигатели с мрежово захранване


Особеност на тази гама е, че е постигната максимална унификaция на използваната комплектация при изпълнението на изделия в обикновено изпълнение  IE1(Standard efficiency)  и с енергиен клас IE2 (High efficiency). Наличните вече конструкции за различните типове изделия от базовата гама са предпоставка за реализиране и на енергиен клас IE3, както и създаване на версии АТМ за т.нар. „мокри” изпълнения, при които електродвигателят работи потопен в резервоар на агрегат. 
ELECTRIC CAR

This is the second electric car developed by Caproni JSC by way of conversion. In the first product created on the base of Fiat 126p, the adjustable electric drive is DC, while for the electric car Opel Corsa it is AC.This electric car is intended to be used in urban environment. The 16,5 kW motor is powered by 144 VDc traction battery (LiFeYPO4) with capacity of 100 Ah. This is one of the economical versions of the developed range of electric drives for the different modes and applications (by power, voltage, run between two charges, overcome slopes, acceleration, ect.). This version of the electric car provides electric mileage between two charges about 60 km depending on the profile of the road, and the maximum speed is limited to 60-65 km/hour. Developed drives have capacity up to 30 kW, 200 and 320 VDc, different speeds, overload capacity, levels of protection and others.

The batteries are positioned so as to achieve an optimal balance of the vehicle. Available indicative systems provide current information about the state of battery, controller, and motor and also ensure its protection.
ДЕТСКИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЛИД

Предназначен е за придобиване на начални навици за управление на транспортни средства от деца на възраст 7-12 години. Детският електрически болид (ДЕБ) е екологично и ергономично транспортно изделие. Наличието на електрическо регулируемо задвижване (DC или AC) позволява прецизно програмиране на контролера на транспортното средство според конкретната нужда, респ. приложимост. Скоростта се ограничава в зависимост от възрастта на детето. За разлика от картингите с ДВГ, където нивата на шума достигат вредни за детското ухо стойности, при този електрически болид нивата на шум са трудно доловими. Отделно, че липсата на изгорели газове позволява занимание в една екологична чиста и безвредна среда. За да бъде по-атрактивно за децата това изделие, в електрониката на болида е имплантиран симулатор на атрактивен шум, аналогичен на този, издаван от болидите на Формула 1. Този шум подлежи на включване и изключване, включително и регулиране като сила. Крайната цел на това ново за страната и Европа детско транспортно средство е създаване на екологична и ергономична среда за децата в процеса на техните занимания, респ. обучение. ДЕБ е осигурен с различни индикативни и предпазни системи за сигурност на транспортното средство. Батериите са литиево-полимерни със система BMS (Battery Management System) за следене на състоянието им. Зададеният режим на транспортното средство се следи от контролер. Задвижването може да бъде с DC или AC електродвигател. Възможността за рекуперация на енергия (връщане на енергия от електродвигателя в батериите) е налична. Ергономичната седалка осигурява висока защита на водача за разчетените скорости на движение. Допълнителна опция към базовото изделие е наблюдаващият детските занимания родител да може да блокира дистанционно движението на болида при необходимост.
Електрическа количка
Електрически джет


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница