Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета съдържание: І. Увод описание на проблемаДата17.11.2017
Размер132.22 Kb.
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

Съдържание:

І. УВОД

 1. Описание на проблема

 2. Причини за възникване на проблема

 3. Популация на безстопанствените кучета – биологична характеристика и особености

 4. Анализ на ситуацията с безстопанствените кучета на територията на Община Пазарджик


ІІ. НОРМАТИВНА БАЗА
ІІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

 1. Цели

 2. Задачи


ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Основни

2. Съпътстващи
V. УЧАСТНИЦИ В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА
VІ. ФИНАНСИРАНЕ И ПЕРИОД ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

1. Източници на финансиране

2. Срокове за изпълнение
VІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

 1. Качествени показатели

 2. Количествени показатели


VІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА


І. УВОД
Настоящата програмата е разработена от общинска администрация. Изготвянето на програмата се налага поради това, че проблемът с безстопанствените кучета е сериозен за обществото, с многостранни измерения и с влизане в сила на Закона за защита на животните, борбата с овладяване популацията на безстопанствените кучета трябва да се осъществява по нов начин и при нови нормативни изисквания.

1. Описание на проблема

Увеличаване броя на безстопанствените кучета е сериозен проблем за обществото, с многостранни измерения (хуманномедицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични).


1.1.Хуманномедицинска и ветеринарномедицинска насоченост
Кучетата са главни преносители на редица опасни инфекциозни и паразитни болести по хората и животните, като най – разпространените от тях са следните:

Инфекциозни болести

- Салмонелоза (паратиф).

Това е една от най-често срещащите се инфекциозни болести по бозайниците. Причинител на заболяването са няколко типа бактерии, които са много устойчиви към външни въздействия.

- Туберкулоза.

Специфична, хронична инфекциозна болест, която се характеризира с появата на туберкули (възелчета) в различни органи, които казеозират и впоследствие калцифицират. Болестта е разпространена повсеместно и от нея заболяват почти всички видове животни и човекът.

- Бронхосептикоза (бордетелна инфекция).

Заразно заболяване, което протича с признаци на бронхопневмония. Причинител е Bordetella bronchiseptica, която обитава горните дихателни пътища на повечето видове бозайници.

- Бяс


Остра заразна болест, към която са възприемчиви всички видове животни и човекът. Причинителят е вирус. Разпространява се от скитащи кучета, а в последно време и диви хищници. Заразяването става чрез ухапване или попадане на вируса върху ранички, драскотини по кожата. Инкубационният период е до 60 дни.

Гъбични болести

- Дерматомикози (трихофития, фавус, микроспория).

Микотичните болести се наричат още дерматомикози, тъй като се предизвикват от гъбички и засягат кожата на почти всички видове бозайници. Инкубационният период продължава от 8 до 30 дни.
Паразитни (инвазионни) болести

- Токсоплазмоза

Паразитно заболяване, с разнообразно протичане. Възприемчиви към болестта са всички диви и домашни животни. Токсоплазмозата е разпространена по цялото земно кълбо, както сред хората, така и сред животните.

- Цестодози (представители на сем. Taeniidae).

Към разред Cyclophylloidea спадат по-голямата част от всички цестоди. Това са най-съвършените и най-специализираните панделковидни червеи, които паразитират предимно в топлокръвните животни – птици и бозайници.

- Ехинококоза

- Дипилидиоза

- Нематодози

- Токсокароза

С особено голямо медицинско – социално значение е болестта ехинококоза – т.н. кучешка тения.Това е една от най-тежко протичащите паразитози у човека, водеща до продължителна временна нетрудоспособност, чести рецидиви, трайна инвалидизация и висока смъртност.Кърлежовопреносимите инфекции /КПИ/

Бездомните и скитащи кучета представляват един от основните резервоари на зараза за някои КПИ.В инфекциозната патология при хората КПИ заемат определен дял, като за съжаление през последното десетилетие той значително нарасна.От тази група заразни болести у нас се срещат Марсилската (Средиземноморска) треска, Лаймска борелиоза, хеморагичните трески – Ку треска, туларемия, Кримско-Конго хеморагична треска, кърлежов енцефалит и някои сравнително нови заболявания(ерлихиози) все още слабо проучени.


1.2. Социално-битова насоченост
Наличието на безстопанствени кучета води до създаване на дискомфорт на населението, свързан с:
- увеличаване на риска от ухапвания на хора;

- страха на много хора от неочакваният контакт с тях;

- смущаване спокойствието през нощта, вследствие на кучешки лай;

- нехуманното отношение към тях, травмира хората които обичат животните.


1.3 Екологична насоченост

- безстопанствените кучета са една от причините за замърсяване на селищната среда.


1.4. Икономическа насоченост

- Реалната опасност която представляват безстопанствените кучета и разпространението на описаните по-горе заболявания по хората и животните които те причиняват, изисква финансови средства по лечението на заразените хора и животни, като в много случаи тези заболявания водят до временна или трайна нетрудоспособност и финансови загуби.
2. Причини за възникване на проблема
2.1 Резервоарите от безстопанствени кучета и безконтролното им размножаване в земите от ССФ.

2.2.Безконтролното отглеждане и размножаване на стопанисвани кучета в индустриалните зони.

2.3.Липса на контрол върху популацията на домашните кучета.

2.4.Временно използване на кучета за пазачи на строежи и изоставянето им след приключване на строителството.

2.5. Липса на нужното образование за хуманно отношение към животните и грижите от които се нуждаят, вследствие на което собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането на кучето, в резултат на което при възникнали трудности в т.ч. и икономически може да го изостави.
3. Популация на безстопанствените кучета – биологична характеристика и особености
Общи данни - характеристика на вида Canis familiaris

Според зоологическата систематика кучето принадлежи към семейство Кучета (Canidae) на разред Хищници (Carnivora). Още от дълбока древност хората започнали да отделят най-послушните, най-възприемчивите, с най-добри качества кучета. Този изкуствен отбор още в най-ранните стадии на одомашняването спомогнал за развитието на нужните за хората качества в кучето. Под влияние на условията на средата и отбора те се изменяли, постепенно се създавали нови породи и техни представители се кръстосвали помежду си. От древността хората се стремели към въвеждане на определена специализация на породите, която се стараели да затвърдят в поколенията. Днес кинологията класифицира голямото разнообразие от кучешки породи в три основни групи:примитивни породи – малък брой кучета, непретенциозни, устойчиви, трудно поддаващи се на дресировка и слабо привързани към човека. Това са някои азиатски породи и африкански ловни кучета.

преходни породи – група примитивни кучета, с които човекът е започнал целенасочена племенна работа и дресировка. Такива са някои групи лайки, кавказки и средноазиатски овчарки.

културни породи – най-многочислената група породисти кучета, за които човекът е създал благоприятни условия за отглеждане, хранене, племенно развъждане и практическо използване. Тук се отнасят всички ловни, служебни и декоративни породи кучета.

Според друга класификация кучетата се делят на 4 групи породи:ловни кучета – лайки, хрътки, шпаниели и др.;

служебни кучета – овчарки, ерделтериери и др.;

спортно-служебни кучета – доберман-пинчер, догове и др.;

декоративни (стайни) кучета – пекинез, чихуахуа, японски хин, болонки и др.

Кучетата от различните породи са най-различни по тегло и големина. Днес в света се наброяват над 600 признати породи кучета. Зрението на кучето има свои особености. То не е способно да вижда предмета едновременно с двете си очи, тоест всяко око има свое поле на зрение. Кучето не може да различава цветовете, но формата на предметите разпознава добре. Кучето вижда движението на предметите от разстояние 250-300 м и повече. Обонянието стои на първо място сред сетивните усещания на кучето. Продължителността на живота на кучето е 12-20 години.


4. Анализ на ситуацията с безстопанствените кучета на територията на Община Пазарджик

Не беше много отдавна времето, когато движението по улиците на град Пазарджик, беше истинско изпитание предвид необходимостта да се преодоляват глутници от скитащи безстопанствени кучета.Доста стряскащо звучаха и някои заглавия, илюстриращи случаи с нахапани деца или възрастни, и апели към Общината да вземе мерки и ограничи това явление поне в центъра на града, където постоянна ежедневна гледка, нетипична за един европейски град, бе разхождането на безстопанствени кучета.Като пик в техният брой, може да се посочи 2000 год., когато по молба на Кмета на Община Пазарджик, от членове на ЛРД „Сокол-1893” е извършено преброяване на безстопанствените кучета на територията на гр. Пазарджик и населените места на територията на Община Пазарджик.По подадени данни от преброителите е констатирано, че на територията на града има 732 броя и за останалите населени места 1023.Отчитайки обстоятелството, че при преброяването не са обхванати 100 % от реалния брой на свободно скитащите кучета, и увеличавайки техният брой с 30% е отчетено, че приблизителният реален брой на безстопанствени кучета на територията на общината към момента на преброяването е около 2300 броя.

Целенасочена дейност в овладяване на популацията на свободноскитащите и безстопанствени кучета на територията на Общината започва през месец ноември 2002 год., като улавянето и изолирането на безстопанствени кучета се извършваше на основание разпоредбите на чл.35, т.4 от отменения Закон за ветеринарномедицинска дейност (обн.ДВ, бр.42 от 1999 год.) .

До влизане в сила на Закона за защита на животните, месец февруари 2008 год., дейността по залавянето и изолирането на безстопанствени кучета се реализираше от екип на Зооветеринарен комплекс на Община Пловдив, като броя на уловените през годините, скитащи кучета е следният: • 2002 год - 84 бр.;

 • 2003 год. - 223 бр.;

 • 2004 год. - 166 бр.;

 • 2005 год. - 198 бр.

 • 2006 год. – 233 бр.

 • 2007 год. – 245 бр.

- 2008 год. - 12 бр.

ОБЩО: - 1161 БРОЯ.
От извършеното преброяване на свободноскитащите кучета, в края на месец февруари 2008 год.е констатирано, че техният брой в строително-регулационните граници на Пазарджик/без индустриална зона и крйните райони на кв. Изток/ е не повече от 20 бр, и може да считаме, че към настоящия момент, проблемът с безстопанствените кучета на територията на град Пазарджик в голяма степен е решен, но имайки предвид обстоятелството, че кучетата достигат полова зрялост на 6-8 месечна възраст, и женски раждат 2 пъти годишно между 5 и 8 кученца, без организирането и продължаването на целенасочената дейност по овладяване на популацията им, но вече при спазване на новите законови разпоредби, този проблем отново ще бъде актуален.
ІІ. НОРМАТИВНА БАЗА
Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от популацията на скитащи кучета, както в населените, така и извън населените територии.

Нормативните изисквания, заложени в новият Закон за защита на животните /ЗЗЖ/, публикуван в ДВ, бр.13/08.02.2008 г. в сила от 31.01.2008 г., налагат коренно да се промени досегашната работа на Общината, по отношение улова на скитащите кучета и овладяване разрастването на тяхната популацията и ареал на разпространение, като съгласно чл.40, ал.1 Общинските съвети приемат програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им.

Разпоредбите на новоприетия ЗЗЖ и Закона за ветеринарномедицинската дейност са едни от най-важните в осъществяване последващата дейност за овладяване популацията на безстопанствените кучета, и за тяхното изпълнението трябва да се предприемат съответните мерки.
ІІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

Целта на тази Програма е като се използват международните тенденции и собствения дългогодишен опит да се постигне нов, по-усъвършенстван и съвременен подход, способстващ за установяване на трайна тенденция за намаляване на броя на безстопанствените кучета на територията на Община Пазарджик, при спазване на разпоредбите на ЗЗЖ за хуманно отношение към животните и закона за ветеринарномедицинската дейност.Формирането на конкретни цели и задачи на Програмата е извършено на базата на направения анализ на съществуващото състояние и специфичните местни условия и нужди. От друга страна те са синхронизирани с изискванията поставени в нормативната уредба на Република България и международните тенденции за хуманно отношение към животните.


 1. Цели


1.1.Установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и домашните кучета, като се гарантира здравето на хората, безопасността на селищната среда и европейския имидж на България.

1.2. Намаляване до минимум рисковете от разпространението на заразни заболявания по хората и животните.

1.3. Развиване на чувство за отговорност и хуманно отношение у хората при отглеждането на животни.


 1. Задачи


2.1 Овладяване разпространението на безстопанствените кучета и свеждане техния брой и ареал на разпространение до минимум.

2.2. Повишаване контрола върху отглеждането на домашни кучета и стриктно спазване на законовите разпоредби и наредбата за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик.

2.3. Повишаване чистотата на селищната среда.

2.4. Организиране и провеждане на образователни кампании за повишаване нивото на ветеринарно-санитарна култура на собствениците на кучета при отглеждането, развъждането и използването на кучетата, в т.ч. срещу безотговорното и нехуманно отношение към животните и безцелно размножаване.
ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА
Дейностите по увладяване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета, следва да бъдат разделени на основни и съпътствъщи.
1.Основни
1.1.Залавяне, маркиране, кастрация, обезпаразитяване и противобясна ваксинация на безстопанствени кучета на територията на Община Пазарджик и връщане на местата откъдето са заловени при спазване закона за защита на животните;

1.2.Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.

1.3. Одомошняване на безстопанствени кучета.

1.4. Поетапно залавяне и настанявяне в приюти на обработените в предходните години безстопанствени кучета и освобождаване на територията на населените места от безстопанствени кучета, като по този начин се избегне връщането им по местата, от които са уловени;
2. Съпътстващи дейности
2.1. Контрол по идентификацията, регистрацията, декларирането и заплащането на такса от собствениците на кучета и търсене на административно-наказателна отговорност от нарушителите.

2.2. Контрол на популацията и ареала на разпространение на безстопанствените кучета, чрез тяхното преброяване в началото на годината /месец януари/.

2.3 Контрол по изпълнение на разпоредбите на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик и търсене на административно-наказателна отговорност от нарушителите;

2.4. Рекламни кампании за повишаването нивото на ветеринарно-санитарна култура на собствениците на кучета при отглеждането, развъждането и използването на кучетата, в т.ч. срещу безотговорното и нехуманно отношение към животните и безцелно размножаване.
V. ФИНАНСИРАНЕ И ПЕРИОД ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА
1. Източници на финансиране

1.1. Средства от Общинският бюджет.

1.2. Средствата постъпили от заплатените такси от собствениците притежаващи кучета.

1.3. Събраните средства от наложените глоби по издадените наказателни постановления по нарушаване разпоредбите на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик.

1.4. Дарения.

1.5. Финансиране дейностите по програмата и от кандидатстване по европейски програми за защита и хуманно отношение към животните от страна на неправителствени организации за защита на животните..
2. Срокове за изпълнение
Периода за работата и реализацията на Програмата е три годишен, в края на който след поетапно залавяне и настанявяне в приюти на обработените в предходните години безстопанствени кучета се постигне освобождаване на територията на населените места и се избегне връщането им по местата, от които са уловени.
VІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА
1.Качествени показатели

1.1. Регистрацията, събираемостта на таксите за домашни кучета и стимулиране на кастрацията им, ще помогнат за трайно решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата.

1.2. Повишаване безопасността и чистотата на селищната среда.

1.3.Утвърждаване на европейските критерии за хуманно отношение към животните, в т.ч. и в методите за овладяване популацията на безстопанствените кучета.
2.Количествени показатели
2.1. Намаляване популацията на безстопанствените кучета.

2.2. Намаляване нарушенията на разпоредбите на Наредбата за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик.

2.3. Повишаване събираемостта на таксата от собствениците за притежаване на куче.

2.4. Увеличаване броя на гражданите ангажирани с проблема по овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Пазарджик и организирането им в организации за защита на животните.
VІІ. КРИТЕРИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА


 1. Брой на обработените безстопанствени кучета.

 2. Брой на декларираните домашни кучета.

 3. Брой на кастрираните домашни кучета.


Основен критерий за качественото изпълнение на програмата на територията на Общината са параметрите на популацията и ареала на разпространение на безстопанствените кучета, които в края на тригодишният период от прилагането на дейностите за реализиране на програмата на територията на гр. Пазарджик и населени места от Общината, следва да бъдат сведени до минимум.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница