Програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България (2001 2005 година) и Националната стратегия за борба с наркотицитестраница5/13
Дата04.09.2017
Размер1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Проблемна употреба

Наличните данни и продължителните наблюдения показват, че в България най-проблемното вещество е хероинът (над 90 % от търсещите лечение в София го имат като основно вещество).


Броят на проблемно употребяващите хероин продължава да се увеличава, макар и с по-умерени темпове, отколкото в средата на 90-те години. Сега вероятното годишно увеличение е в рамките на 2-3000 души за страната. Леко се увеличава присъствието на канабиса като съпътстващо на основното вещество (най-вече хероин) при търсещите лечение.
Прокрадват се някои нови признаци по отношение на рисковото поведение сред проблемно употребяващите. Като че ли постепенно намалява употребата на използвани игли и спринцовки, което е добра предпоставка за намаляване на здравните щети извън основната – самата употреба.
Проблемите с употребата на наркотични вещества навлизат и сред различните етнически групи в България – преди всичко в ромската общност. Забелязва се увеличение на ромите, търсещи лечение. През 2003 г. 7,5 % от потърсилите лечение по наркоманен проблем в София са били от ромски произход – три години по-рано този дял беше 6,7 %. Лошото е, че в тази общност разпространението на употребата на наркотици често се съпътства от други неблагоприятни социални феномени, като проституция, престъпност (включително и свързана с наркотици), социална изключеност, и т.н.


Оценка на разпространението
По вещество
Сборната оценка за броя на проблемно употребяващите хероин в България е между 20 000 и 30 000. Една съставна част от тази оценка е получена с използването на метода Множител с използване данни от лечението (Multiplier Method Using Treatment Data). Този метод се основава на размера (в абсолютен брой) на подгрупата на проблемно употребяващите наркотици, потърсили лечение в даден период от време. Този брой впоследствие се умножава по съответен множител, отразяващ приблизителното съотношение между потърсилите лечение и цялата съвкупност проблемно употребяващи.
Математическият израз на метода е:
T = B / c

където


T = оценката на общия брой проблемно употребяващи

B = броят на потърсилите лечение в даден период от време

c = приблизителното съотношение между потърсилите лечение и цялата съвкупност проблемно употребяващи
Накратко процедурата и философията, по която се е движила тази оценка, е следната:


  • От официалната медицинска статистика може да се разбере, че през 90-те години (1991-2000 г.) броят на постъпилите болни с наркотична зависимост в стационарите на психиатричните заведения в страната е над 7000 неперсонифицирани пациенти.
  • От проучването на търсенето на лечение знаем, че в този период около 44-45 % от търсещите лечение са нови лица, появяващи се за първи път в системата за специализирано лечение. Това означава, че през тези 10 години в стационарите са лекувани около 3000-3500 персонифицирани (неповтарящи се) пациенти.
  • Системата на мониторинг на търсенето на лечение показва, че стационарното лечение е приблизително 1/5 от целия обем провеждащо се лечение. Следователно може да се очаква, че общият брой потърсили лечение е бил около 15-17 000.
  • Данни от проучванията по метода “Снежна топка” в София, провеждани в самото наркоманно население показват, че около половината от проблемно употребяващите хероин не са потърсили медицинска помощ. Следователно може да се очаква, че проблемно употребяващите хероин в страната са около или над 30 000.

За съжаление по различни причини все още липсва достатъчно надеждна и обоснована оценка за проблемно употребяващите други опиати, кокаин и други стимуланти. Все пак според експертни оценки вероятният брой на употребяващите ежедневно кокаин за цялата страна се оценява на около 1000-2500.


Трябва да се има предвид, че основно за лечение по повод сериозна злоупотреба или зависимост към наркотични вещества се обръщат хора имащи проблем с хероин (около 90% от лекуваните в НЦН). Това означава, че за момента натискът за лечение върху лечебната система е от този тип пациенти.
Авторите на аутрич проучване сред проблемно употребяващи наркотични вещества в четири града на България 21 обявиха, че се регистрира бум в употребата на амфетамини. При отчетена ниска употреба на амфетамини през 1998 г. (в София) – 9%, през 2003 г. тя засяга 41% от проблемните наркопотребители, при това в повечето случаи амфетамините се инжектират.
Ето как се подреждат най-употребяваните в момента психоактивни вещества (сред инжекционните потребители на наркотици):
Профил на търсещите лечение
Данните от проучването на търсенето на лечение в специализираните звена в София, Пловдив, Варна и Плевен през 2003 г. показват някои основни черти от груповия профил на една част от хората с проблемна употреба на наркотични вещества. Ето някои от тези черти:
35,0 % търсят лечение за първи път (32,1 % през 2002 г.);

Постепенно намаляване на този относителен дял от около 50 % през втората половина на 90-те години до 30-40 % през последните 3 години, което би могло да означава известно “затваряне” или на наркоманното население като цяло, или на лекуващото се наркоманно население.
19,3 % са жени, 80,7 % - мъже (съответно 19,5 % и 80,5 % през 2002 г.);

Съотношението мъже / жени приблизително 4:1 се запазва през последните десетина години.
27,4 % са на възраст до 20 год., 94,5 % - до 30 год. (обща средна възраст 23,1 години) - съответно 24,1 %, 88,5 % и 23,3 години през 2002 г.;

Трайно задържаща се сравнително млада възраст на търсещите лечение, което от своя страна предполага младежки облик на цялата наркоманна популация.
11,2 % живеят с друго лице, употребяващо наркотик (14,9 % през 2002 г.);

Практически всеки девети търсещ лечение има утежняващи лечението обстоятелства. Проблемът все повече се превръща от индивидуален в групов.
15,5 % имат постоянна работа (12,4 % през 2002 г.);

Липсата на постоянна заетост не само засилва ефекта на социално отчуждение, но и поддържа своеобразен затворен кръг на взаимно обременяващи се проблеми – лечението няма особени шансове при продължителна липса на трудови ангажименти, намирането на работа пък е твърде проблематично при проблем с наркотиците.
94,5 % са с основно проблемно вещество Хероин (92,8 % през 2002 г.);

Поради редица причини и най-вече поради сравнително “благоприятното” съотношение ефект / достъпност хероинът си остава най-разпространения наркотик сред проблемно употребяващите. В края на миналото и началото на настоящото десетилетие всяка година между 95 и 97 % от търсещите лечение във връзка с наркоманен проблем в специализираните центрове в София са употребявали хероин. Все пак постепенно, макар и слабо, се увеличава делът на търсещите лечение във връзка с употреба на канабис и на синтетични наркотици.
81,8 % употребяват основното проблемно вещество ежедневно (81,2 % през 2002 г.);

Този показател показва връзката между търсенето на лечение и проблемната употреба на наркотични вещества.
78,3 % са започнали употребата на основното проблемно вещество на възраст до 20 год., 32,0 % - до 16 год. (обща средна възраст на първата употреба 18,4 години) – съответно 72,0 %, 30,4 % и 18,7 години през 2002 г.;

Началната възраст на употреба на наркотични вещества остава ниска. Лекуващите лекари в София сигнализират, че по техни последни наблюдения вече се появяват пациенти с хероинови проблеми на 11-12 годишна възраст. Това е сигнал, че превантивните дейности трябва да започват във все по-ранна възраст. Като обобщение може да се каже, че средната възраст на първа употреба на наркотик остава ниска – за хероина сред търсилите лечение е между 18 и 19 години, за канабиса – между 16 и 17 години.
74,9 % предимно инжектират основното проблемно вещество (75,4 % през 2002 г.);

18,7 % през последния месец са използвали употребявани игли и/или спринцовки (18,1 % през 2002 г.).

Тези два показателя разкриват различни аспекти от рисковото поведение на младите хора, употребяващи наркотици. Положителната тенденция е, че вторият от тях бележи известен спад през последните години и най-вероятно това се дължи на добрата работа напоследък в областта на превенцията и намаляването на здравните щети. Все пак обаче тези стойности остават по-високи от голяма част от европейските страни.
Таблица 8

Сравнителни данни за търсещите лечение в София 1998 / 2003 г.


Години

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Показатели:Отн. дял на търсещите за първи път лечение

43%

49%

38%

43%

32%

31%

Отн. дял на мъжете сред търсещите лечение

81%

76%

79%

83%

80%

79%

Средна възраст на търсещите лечение

22,2

21,5

22,2

22,5

23,3

23,3

Отн. дял на търсещите лечение във връзка с употребата на хероин или др. опиати.

97%

97%

98%

96%

95%

95%

Отн. дял на ежедневно употребяващите

90%

78%

90%

85%

81%

81%

Отн. дял на инжектиращите осн. вещество

81%

74%

78%

76%

75%

76%

Средна възраст при първата употреба на основното вещество

19,1

18,4

18,5

18,8

18,7

18,2

Източник: Национален център по наркомании, Проучване на търсенето на лечение в София


Лечебни заведения

Години

2000

2001

2002

Зависи-мост

Злоупо-треба

Зависи-мост

Злоупо-треба

Зависи-мост

Злоупо-треба

Държавни психиатрични б-ци – общо

216

7

236

1

170

4

ДПБ Церова Кория В. Търново3
2
ДПБ Севлиево Габрово

12

2

3
5

2

ДПБ Карвуна Добрич

4
29
21
ДПБ Кърджали

11

2

64
55
ДПБ Карлуково Ловеч

11
8
5
ДПБ Ловеч

1

1

3

1

6
ДПБ Паталеница Пазарджик6
3

1

ДПБ Бяла Русе

2
1
5
ДПБ Нови Искър София

13
10
12
ДПБ Раднево Стара Загора

161
99
49
ДПБ Царев брод Шумен

1

2

10
7

1


Областни Диспансери за Психични Заболявания със Стационар – общо

354

31

480

27

391

28

ОДПЗС Благоевград

53
35
49
ОДПЗС Бургас

58
95
58
ОДПЗС Велико Търново

10
25
16
ОДПЗС Враца

25

2

18
14
ОДПЗС Добрич

37

2

41
18
ОДПЗС Пловдив

131

1

223
156

10

ОДПЗС Русе

32

26

29

25

55

13

ОДПЗС Смолян

2
1


ОДПЗС София-град

2
ОДПЗС София-област

2
6
4
ОДПЗС Стара Загора2
1
ОДПЗС Хасково

2
5

2

20

5


Национален център по наркомании

555
498
427

Психиатрични клиники – общо

236

1

286

5

309

11

МБАЛ “Света Марина”-Варна

165
213

2

202

7

МБАЛ-Плевен

32
51
59
МБАЛ “Св. Георги”-Пловдив

1
6
5
МБАЛ “Александровска”-София

12
1
1
СБАЛНП “Св. Наум”-София

26

1

15

3

42

4


Психиатрични отделения - общо

48

13

206

8

65

12

МБАЛ Видин

6

5

4
2
МБАЛ Кюстендил, МБАЛ Дупница

13
31
27
МБАЛ Монтана, МБАЛ Лом

4
3

1

5

5

МБАЛ Пазарджик

8
2
6
МБАЛ Перник

7
5
3
МБАЛ Разград

3

3
4

2

5

МБАЛ Силистра

3

1

16
9
МБАЛ Сливен

1
7

1

3
МБАЛ София129
2
МВР Търговище

3
9
5
МБАЛ Ямбол
4
2

1

2

Всичко

1049

52

1706

41

1362

55
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница