Програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България (2001 2005 година) и Националната стратегия за борба с наркотицитестраница6/13
Дата04.09.2017
Размер1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
  1. Лечение


Преглед / резюме рамката, стратегиите и интервенциите във връзка с лечението (вкл. националните дефиниции)Лечебни системи
Лечение без лекарства


Болнично


Амбулаторно
Медицински подпомогнато лечение


Лечение на абстиненцията


Субституиращо лечение


Други


  1. Здравни последици и корелати

Смъртност, свързана с употребата на наркотици и смъртност сред употребяващите наркотици

Директни свръхдози и индиректна смъртност
Статистиката на умиранията по причини е широко използвана като основен източник на информация за международни сравнения на смъртността и здравното състояние на населението, както и за национални анализи. Процедурите по събирането на данните за умиранията по причини са еднотипни при всички европейски страни, като се използват унифицирано свидетелство за смърт и Международна класификация на болестите.

Съгласно чл. 2 ал.2 на Закона за гражданската регистрация, актовете по гражданско състояние са официални писмени документи. Образците на актовете по гражданско състояние и документите, издавани въз основа на тях съгласно чл. 41 от ЗГР се утвърждават от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с Министъра на правосъдието. От актовете за гражданско състояние отношение към умиранията по причини имат съобщението за смърт, актът за смърт и актът за раждане.


Съобщението за смърт осигурява информация за гражданската регистрация на физическите лица и демографската статистика.
Съобщението за смърт се съставя в:

- Здравното заведение, което е установило смъртта;- Общината или кметството (района) след съставяне на акт за смърт по съдебно решение за установяване на смъртта, както и след представяне на акт за смърт по чл.65(2), 67(3), 72(3) от ЗГР.
Медицинското лице констатирало смъртта съставя съобщението, като попълва частта му “медицинско свидетелство за смърт”, съответно т. 1-13. В медицинското свидетелство лекарят, вписва непосредствената причина за смъртта, предхождащите и придружаващите състояния или болести и основната (началната) причина за смъртта. От прецизното и точно вписване на причините за смъртта в много голяма степен зависи качеството и достоверността на информацията за смъртността по причини.
Кодирането на причините за смъртта се извършва в съответствие с Международната класификация на болестите, 9-та ревизия. Въвеждането на 9-та ревизия е със Заповед № 5556 от 04.12.1980 г. на Министъра на здравеопазването, като прилагането й започва от 01.01.1981 г. В съответствие с изискванията на Световната здравна организация и указанията за съставяне на статистически таблици за умиранията по причини се кодира така наречената начална или основна причина за смъртта. Началната причина за смъртта се дефинира като “болестта или травмата, която слага началото на веригата от болестни събития, довели пряко до смъртта, или обстоятелствата на злополуката или насилието, които са предизвикали смъртоносната травма”.
При кодирането на основните причини за смърт се използва тризначния код на причините.
Министерство на здравеопазването издава указания за кодиране на причините за смърт в съответствие с МКБ. Кодирането на причините за смърт се извършва от лекари, работещи в РЦЗ и съответно обучени за прилагане изискванията на МКБ. За кодиране на причините за смъртта лекарят ползва медицинското свидетелство за смъртта.
Като основни причини за смърт съгласно IX-та ревизия на МКБ , свързани с наркотици попадат в клас Психични разстройства и се кодират с кодове 304 и 305, съответно Наркотична зависимост и Злоупотреба с наркотици без зависимост. В таблиците са включени и данните за умиранията с рубрики Е854- Случайно отравяне с други психотропни вещества и Е939-Психотропни вещества, предизвикващи вредни ефекти при терапевтичното им използване.
Общият брой на случаите на умирания от посочените причини варира през периода 1992-2003 г., като най-малък е броят на случаите през 1992 и 1994 г. – по 8, а най-голям брой случаи има през 2000 г. – 41. Броят на умиранията по тези причини е по- голям при мъжете, като относителният дял на умрелите мъже варира от 75% през 1992 и 2001 г. до 100% през 1996 година.
Таблица 9
СМЪРТНОСТ ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ПРЕЗ 2003 ГОДИНА


 

Общо

Възрастови групи

 

0-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65+

мъже

0.34

0.00

0.00

0.70

1.66

0.00

1.16

0.37

0.36

0.00

0.00

0.00

0.18

жени

0.05

0.00

0.00

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

На 100 000 от съответното население най- висока е смъртността при мъжете във възрастовата група 25-29 години и 20-24 години при жените.
Инфекциозни заболявания, свързани с употреба на наркотици
HIV/СПИН, вирусен хепатит, ППБ, туберкулоза, др.
Данните, представени тук, са от отдел “Профилактика, диагностика и консултации на кръвнопреносими инфекции, с лаборатория “ при Националния център по наркомании. Те се отнасят до пациентите на НЦН и клиентите на програмите, работещи на терен и покриват територията на гр.София.
В лабораторията на НЦН се изследват следните маркери :

- Антитела срещу HIV ½ - за диагностика на HIV инфекцията;

- Антитела срещу НСV – за диагностика на вирусния хепатит тип С;

- HBsAg – за диагностика на вирусния хепатит тип В;

- TPHA и ЕЛИЗА - за диагностика на сифилис

Лабораторията не разполага с тестове за диагностика на други полово предавани инфекции и туберкулоза.


В таблицата представяме общият брой на изследвани лица през 2003 година и получените положителни резултати.


ВИД ИЗСЛЕДВАНЕ

БРОЙ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ

Ат с/у HIV

992

1

Ат с/у HCV

1148

677 ( 59 % )

HbsAg

1137

64 ( 5.6 % )

Сифилис

696

55 ( 8 % )
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница