Програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България (2001 2005 година) и Националната стратегия за борба с наркотицитестраница9/13
Дата04.09.2017
Размер1.67 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Таблица 11

Регистрирани наркопрестъпления и извършители


за периода 1997 – 2003 г.

Година

Общ брой

нарко-прес-тъпле-нияИзвършени (в %)

Общ брой извър-

шите-ли


Възрастови групи (в %)Индивидуално

В съу-частие

Под

14 год.


14 –

17 год.


18 –

30 год.


31 –

40 год.


Над

40 год.

1997

418

98,6

1,4

360

------

10,8

63,2

14,7

11,3

1998

751

91,1

8,9

780

0,5

16,8

59,7

10,9

12,1

1999

806

91,9

8,1

839

0,1

15,6

69,7

7,3

7,3

2000

432

89,8

10,2

481

0,6

13,5

62,0

12,9

11,0

2001

1 485

92,9

7,1

1 494

0,06

15,7

71,2

8,2

4,9

2002

1 658

91,1

8,9

1 730

0,2

15,7

72,3

6,9

4,9

2003

2 000

91,6

8,4

2 067

0,3

15,7

72,6

6,1

5,3


Сред-но

1 079

92,4

7,6

1 108

0,3

14,8

67,2

9,6

8,1

Източник: Полицейска статистика
Крайно обезпокоителен е проблемът с перманентното нарастване на криминалната активност на младите хора при извършване на различни престъпления, свързани с наркотици. Възрастовото разпределение на лицата, извършители на подобни прояви сочи, че най-висока е криминалната активност при младежите от 18 до 30 г. - средно за периода 69 на 100 000 души от тази възрастова група. Само за 2003 г. коефициентът на престъпна активност е нараснал на 110 на 100 000 души - млади пълнолетни.

Това още веднъж потвърждава установения факт, че проблемите, свързани с наркотиците в своето многообразие остават предимно “младежки”.Тревожна е тенденцията на увеличаване на наркопрестъпления, извършени от непълнолетни лица (14 - 17 г.). В началото на наблюдавания период - 1997 - 2003 г. относителният дял на непълнолетните наркопрестъпници е 10,8%, но за последните три години се утвърждават дялове с постоянна, висока стойност на престъпна реализация на подрастващите, достигаща 15,7% (вж. табл. 1). Коефициентът на криминална активност е средно 49 на 100 хил. непълнолетни с рязко увеличение през 2003 г. - 78 на 100 хил. непълнолетно население на страната. Във възрастовото разпределение на извършителите на наркопрестъпления групата на младите хора в диапазона 14 - 17 г. убедително заема второ място сред младежите. За съжаление този факт предвещава приемственост и в областта на престъпността, свързана с наркотици. Освен това, общественото внимание се насочва все по-трайно в тази сфера на належаща превантивни дейност.

Б. По данни от следствието:
През последните три години броят на предварителните производства по престъпления, свързани с наркотици непрекъснато нараства, като увеличението общо за периода 2001 – 2003 г. е 42% (вж. табл. 12). В същото време броят на приключените производства представляват около 70% от всички производства, като приблизително половината от тях са изпратени в съда. През периода броят на обвиняемите лица се е увеличил с около 60% и през 2003 г. е бил 1008. Приблизително всяко пето от тези лица е било с наложена мярка “Задържане под стража”, а всяко седмо е било непълнолетно.
Таблица 12

2001 г.

2002 г.

2003 г.

1. Всичко разследвани предварителни производства

1754

2292

2490

2. Всичко приключени

962

1557

1732

В т.ч. за съд

480

767

853

3. Обвиняеми лица, от тях:

625

926

1008

С мярка “Задържане под стража”

157

220

215

Чужденци

27

25

29

Непълнолетни

83

113

146

Таблица 5 представя общи за престъпления за контрабанден трафик на наркотични вещества – чл. 242, ал. 2 от НК и за произвеждане, преработване, разпространение, държане, превозване на наркотични вещества – чл. 354а от НК, които се разследват само от следователи от Националната следствена служба и Окръжните следствени служби.

В Националната следствена служба не се събират данни за друга престъпност, свързана с наркотици – например престъпления срещу собствеността, проституция, незаконни рецепти, насилие или шофиране под влияние на наркотици.

Статистическите данни от НСлС обхващат само предварителни производства под формата на предварителни следствия и липсват данни за полицейските и митнически дознания, които са релевантни престъпления.


В. По данни от съда
Подобрена е въведената през 2003 г. специализация при разследване, ръководство, надзор и решаване на делата от прокурор, образувани за престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори. През 2003 г. престъпленията по делата за наркотици се контролират от специализиран отдел за организирана престъпност във ВКП, който осъществява надзор върху тези престъпления.
По принцип делата се наблюдават по текстове от НК, свързани с придобиване, производство, преработка, съхраняване, разпространение, пренасяне или превозване на наркотични вещества или техни аналози, но Министерство на правосъдието събира информация за разгледаните дела и брой на съдени лица само от първоинстанционните съдилища. Не разполагаме с информация за осъдените лица с влязла в законна сила присъда; такава се предоставя само на Националния статистически институт. Тъй като част от разгледаните дела от първа инстанция през 2003 г. са обжалвани и са висящи, не е възможна реална съпоставка с решените дела през 2002 г. и отчитане на тенденциите в този вид престъпност.

Употреба на наркотици в затворите

Количествена характеристика на контингента с наркотична зависимост в местата за лишаване от свобода.
Към м. септември 2004 в затворите и затворнически общежития са се намирали 565 лишени от свобода, за които има данни, че са наркоманно зависими.
Броят на наркоманно зависимите лица, задържани в следствените арести, е 722 души. Част от тях са напуснали следствените арести поради промяна на мярката, а друга част са преведени в затворите. По тези причини количеството на наркотично зависимите в следствените арести е по-ниско от представената цифра.
Най-голяма концентрация на наркомани има в затворите в градовете София и Пловдив, и в затворническото общежитие от закрит тип в Кремиковци.
Забелязва се постепенно нарастване на броя на наркоманно зависимите лишени от свобода. За около 2 години те са се увеличили с 200 души в затворите и затворническите общежития. Може да се прогнозира, че тази тенденция трайно ще се съхрани и е възможно да се интензифицира поради голямата сензитивност на обширни сегменти от криминалния контингент към наркотиците.
Подготовка на пенитенциарния персонал
Персоналът на местата за лишаване от свобода преминава през различни варианти на обучение за овладяване на специализираните терапевтични програми. То се извършва в следните форми:

  • чрез първоначална пенитенциарна подготовка в Учебния център в град Плевен;

  • чрез международни проекти по линия на Европейската мрежа за превенция на наркотиците в затворите;

  • чрез по-малки регионални проекти, каквито бяха реализирани в затворите в Бобов дол, Враца, Варна и Ловеч;

  • чрез есенния университет по зависимостите към Медицинския институт в София, където през периода 2002 – 2004 г. бяха обучени 12 служители на пенитенциарните заведения;

  • чрез вътрешни семинари, организирани в рамките на служебната година. По такъв начин през последните две години бяха обучени 90 служители.

По вътрешни разчети около 100 социални работници, лекари, психиатри и психолози от пенитенциарните заведениятрябва да преминат през обучение.


Обобщения:


  1. Броят на наркоманно зависимите лишени от свобода непрекъснато нараства в затворите и следствените арести.
  1. Медикаментозното и специализираното терапевтично третиране на наркотично зависимите лишени от свобода изисква отделянето на значими финансови средства и тяхното ритмично осигуряване през всяка година.
  1. Необходимо е да се интензифицира и обучението на експертния пенитенциарен персонал (лекари, психиатри, психолози, социални работници), за да са в състояние те ефективно да прилагат различните специализирани програми за работа с наркоманно зависими лишени от свобода.
  1. Постепенно обучението трябва да се разшири и обхване всички категории пенитенциарен персонал, който непосредствено контактува с лишените от свобода, страдащи от наркотична зависимост.

Близо половината от затворниците (44%) употребяват хероин или други опиати (вж. табл. 13). След това по разпространение се нареждат канабисът и екстази.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница