Програма за противодействие на тормоза в училище дейност на комисии план за работата на медицинския специалистстраница1/9
Дата14.01.2018
Размер1.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ДИМИТЪР ГАЧЕВ” – ПАЗАРДЖИКУТВЪРДЖАВАМ:

ДИРЕКТОР:

/Валери Стоянов/

Г О Д И Ш Е Н П Л А Н
за учебната 2013/2014 година

Настоящият план е приет на заседание на Педагогически съвет с

Протокол № 14 от 02.09.2013 г. и влиза в сила с Заповед № 1147/05.09.2013 г.

Актуализиран на Педагогически съвет с Протокол № 15 от 15.05.2014 и влиза в сила със заповед № 869/15.05.2014
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

РАЗДЕЛ II.

 1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 3. ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И СТРАТЕГИИ

РАЗДЕЛ III. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

 2. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

 3. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 4. СОЦИАЛНО - БИТОВА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

 5. СЪСТЕЗАНИЯ, КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ, СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ЕКСКУРЗИИ

 6. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНИЦИ

 7. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

 8. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И С ФАКТОРИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА

 10. ПЛАН ЗА РАБОТА С УЧЕНИЦИ СЪС СОП

 11. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

 12. ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

 13. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИ

 14. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ

 15. ПРИЛОЖЕНИЯ

  1. ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ - НАЧАЛЕН ЕТАП

  2. ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ – МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТРУД И ТЕХНИКА, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  3. ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ – ХУМАНИТАРНО НАПРАВЛЕНИЕ /БЕЛ, ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ГЕОГРАФИЯ/

  4. ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ – ПРИРОДНИ НАУКИ /МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ИНФОРМАТИКА

  5. ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ - КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЧАЛЕН ЕТАП

  6. ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ - КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ОТ V – ХІІ КЛАС

  7. ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА БАЗА

  8. ПЛА Н ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

  9. ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД

  10. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ УЧЕНИЦИ В СОУ “ДИМИТЪР ГАЧЕВ”ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

  11. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 Г. В СОУ „ДИМИТЪР ГАЧЕВ” – ПАЗАРДЖИК

  12. ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ТЪРЖЕСТВА И РИТУАЛИ 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА

  13. СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2013 – 2014 г.РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА
Разработването на Годишния план е важна и отговорна дейност, от която зависи качеството на образователно - възпитателния процес в училището. Настоящият годишен план е съобразен с указанията на РИО Пазарджик, адаптиран е към особеностите на училището и контингента ученици, които се обучават в него.

Цялостната дейност на Средно общообразователно училище „Димитър Гачев" през учебната 2012/ 2013 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи.

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния процес(ОВП).

Учебните планове и програми се изработват на базата на държавните образователни изисквания, определени от ЗСООМУП. Обучението се извършва в дневна форма от ПГ до XII клас. Режимът е едносменен. За учениците от I – III клас беше осигурена целодневна форма на обучение. Учениците получават безплатни учебници в задължителната възраст, определена от ЗНП, социални стипендии.

В училището се обучаваха 856 ученици, разпределени в 32 паралелки, от които: 16 в начален етап на основното образование, 12 в прогимназиален етап на основното образование, 4 в гимназиален етап с профил – Технологичен – „Информационни технологии" и 3 ПГ. В училището бяха сформирани 3 ПИГ в начален етап на основното образование.

Преподавателският екип в СОУ„Димитър Гачев” се състои от 52 правоспособни и квалифицирани учители с висше образование по специалността, от които:   • 38 учители – магистър;

   • 8 учители – бакалавър;

   • 6 учители специалисти / професионален бакалавър/;

От всички учители:

   • петима с V-то ПКС;

   • трима с ІV-то ПКС;

   • един с ІІІ-то ПКС;

   • осем с ІІ-ро ПКС;

   • двама с І-во ПКС.

Във връзка с кариерното развитие на учителите учителските длъжности в училище се разпределят както следва:

- Младши учител - 5

- Учител - 9

- Старши учител - 31

- Старши възпитател- 3

Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на ОВП. Въпреки създадената добра система на организация, съгласуваност и контрол на дейностите, постигнатите резултати в образователно - възпитателната работа са незадоволителни. Представянето на НВО на учениците от VІІ клас по БЕЛ, Математика и Немски език е слабо. От завършващите 15 ученици до ДЗИ бяха допуснати 7 ученици. Дипломира се само един ученик. Успешно положили ДЗИ - БЕЛ – 3-ма ученици. Успешно положили ДЗИ Биология и здравно образование –3-ма ученици.Средният успех на училището за учебната 2012/2013 год. е Добър 4.01.

Проведени изяви по национален календар за извънучилищни дейности на МОН:

 1. Лекция по случай 22 март- Световен ден на водата, проведена в часа на класа;

 2. Отбелязване Седмицата на гората и Денят на Земята през месец април;

 3. Участие в V фестивал на любителското училищно художествено творчество “Пеем и танцуваме“-2013г.Ученичката Наска Иванова спечели Първо място;

 4. Участие в IV конкурс за картина ,рисунка и сурвачка,конкурс за „Природни бедствия“ и конкурса „Посока: семейство“ на ученици на Стефан Вачков;

 5. Участие в общинските първенства по баскетбол и хандбал и Областното първенство по хандбал в Панагюрище;

 6. Посещение в зеления екоавтобус - „Летящата еко - класна стая“ и гледане на 3D филм от начален етап;

 7. Участие в конкурс –I-ва възрастова група: “Направи добро за Коледа“- Колчакова, Кочева, Бозева, Александрова, Илиева;

 8. Отбелязване Денят на Европа чрез участие в инициативата – „ 2013г. - Европейска година на гражданите“. На 7 май 2013 часът на класа бе посветен на Европейския съюз;

 9. Чрез радиопредавания и изготвяне на табла бяха отбелязани: Ден на народните будители, Ден на толерантността, Коледа по света, Трети март, Ден на Европа;

 10. Участие във викторина “Будителите и аз“ по проект на Ротари клуб , гр.Пловдив, Ротари клуб-гр.Пазарджик и община Пазарджик с участие на ученици от 6а ,6в и 7а ,7б класове и Учителите Иванова, Петров, Генчева, Цветкова;

През изтеклата година вътрешно квалификационната дейност в училище бе на добро ниво.

Вътрешно квалификационна дейност:

 • Методична сбирка на тема: „Интегриране и реинтегриране на учениците с емоционални проблеми и отклоняващо се поведение“

  • Методична сбирка на тема: „Влиянието на съвременните комуникационни технологии върху учениците или как да се опитаме да намалим агресията“

  • Провеждане на открит урок по Човекът и природа в 4 г клас от Колчакова и Реджова,с цел приемственост между начален и прогимназиален етап

  • Открит урок пред учителелите от общината по география в 5в клас

„Да направим политическа карта на света“, изнесен от Йорданка Табакова

 • Участие в проекта „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ към МОН

През учебната година учители посетиха редица семинари и курсове, с които повишиха своята квалификация и компетентност:

 1. Двудневен семинар “Интерактивните методи на обучение и организиране и провеждане на лагери“, организиран от Корпуса на мира на САЩ в България, с участието на началните учители Клисарова и Александрова;

 2. Обучителен семинар на учители 1-4 клас на тема: „Новият формат на ВО в края на 4-ти клас“ с участието на Александрова,

Върбанова, Колчакова, Кочева;

 1. Работна среща на началните учители със ст. експерт Илияна Петрова за запознаване с резултатите от международното изследване ПЪРЛС, проведено през 2012/2013г.;

 2. Курс през месец октомври на учителите по чужди езици в ЕГ “Бертолт Брехт“ - Палийски, Царска, Славкова;

 3. Обучение по БДП, организирано от ТУ-София - Нанова, Вачков, Киричев;

 4. Обучение по Англ. език на 4.03.2013г.-„Инреактивни методи на преподаване и приложението им в учебния процес“,организирано от издателство Експрес Пъблишинг с участието на Стоян Палийски;

 5. Обучение по информационни технологии с участието на всички учители по предмета в училище;

 6. „Апология на средновековието“ –среща-разговор с акад.Васил Гюзелев в зала“Маестро Г.Атанасов“ на 27.03.2013 г. с участието на Ив.Иванова;

 7. Семинар за интеграция на ученици и деца със СОП в Община Пазарджик на 29.03.2013 г., с участието на В. Клисарова и М. Ватахова;

 8. Квалификационен курс на учителите по БЕЛ: Славова, Генчева, Царска, Цветкова и Златарева на 1.04.2013 г. на тема:“Формиращо оценяване в обучението по БЕЛ;

 9. Квалификационен курс с участието на началните учители Колчакова и Киричев на тема: “Актуални проблеми и решения при овладяването на български език от деца билингви“-НУ“В.Левски“;

Голяма част от колектива на СОУ „Димитър Гачев” през учебната 2012/2013 г. се включи в изготвянето на проекти и участие в национални програми.
Участие и реализиране на проекти:

 1. Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” /„УСПЕХ“/ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година. През периода 15.10.2012 г – 14.09.2013 г. бюджета на СОУ „Д. Гачев“ по проект „УСПЕХ“ е 90 300 лв. През втората година училището участва с 35 групи по извънкласни и извънучилищни дейности /ИИД/, обхващащи 420 ученика от 1 до 12 клас. Ръководители по ИИД са учители от училището и външни лектори.

 2. Проект по физическо възпитание и спорт за извънкласни форми на работа с учениците от СОУ „Д. Гачев“„Да спортуваме в мирен свят на толерантност и равнопоставеност“. Проектът е финансиран от Общинска програма  за съфинансиране на училищни проекти „Училището – територия на учениците”, стойност: 2 388 лв. В проекта са включени 63 деца от ПДГ и 755 ученици от 1-ви до 12-ти клас

Участие в национални програми

1.Национална програма“На училище без отсъствия“:

- мярка “Без свободен час“ – за заплащане на взетите часове от учителите, включени в програмата за заместване на отсъстващите учители на обща стойност 2687 лв.;

- мярка “Без отсъствия“ - създаване на собствена програма, която да сведе до минимум причините за неоснователните отсъствия на учениците-на обща стойност 6060 лв.2.Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”- модул „Оптимизиране на училищната мрежа” – на стойност 4254 лв.
В процеса на работа се откроиха силните страни и някои слабости, преодоляването на които ще бъде приоритет през тази учебна година.


Swot анализ

Силни страни

Слаби страни

- Обучението е задължително до 16 години;

- Наличие на голям процент слаби оценки, получени на НВО и ДЗИ;

- Едносменен режим на обучение;

- 100% от учениците са роми, които не владеят български език;

- Изхранване на учениците (безплатна закуска - начален етап ПГ, подсигурен обяд срещу доплащане);

- Големият брой ученици с извинени и неизвинени отсъствия води до липса на системни и трайни знания, в резултат на което се допускат слаби оценки;

- Наличие на три полуинтернатни групи;

- Липса на мотивация за учебен труд на учениците - роми;

- Възможност за извънкласни дейности чрез работа по проекти и национални програми;

- Занижени критерии за добър успех у учениците(задоволяват се с всяка оценка, различна от 2);

- Целодневно обучение на учениците от начален етап на основното образование;

- Голям брой ученици, напускащи училище, поради заминаване в чужбина;

- Разработена система за вътрешна квалификация и връзката и със самооценяването и оценяването на учениците;

- Голяма натовареност на учениците, сложни, обемисти и много академично написани учебници;

- Интеграция на децата със СОП - 1 за училището;

- Недостатъчна комуникация с родителите на застрашените от отпадане ученици;

- Постижения в извънкласните дейности - сформиране на мажоретен състав и представянето му на общоградски и училищни мероприятия;

- Ниска заинтересованост и посещаемост на родителите на обявените срещи;

- Наличие на комисия за борба с противообществените прояви;

- Част от учениците нямат ясното съзнание за опазване на МТБ;

- Наличие на комисия за предотвратяване на случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие;

- Слаба мотивация за работа от малка част от учителите -неотчитане на новите условия на труд и по-големите отговорности пред обществото;

- Добра съвременна материална база - оборудвани кабинети,

компютърен кабинет, физкултурен комплекс, спортни площадки, зала с театрална сцена;- Слаб контрол от страна на родителите и липса на достатъчно задълбочени разговори за проблемите на учениците от страна на

родителите и учителите;- Добър микроклимат и работа в екип сред по-голямата част от колегията;

- Недостатъчно приложение на иновационни интерактивни методи на работа;

- Взаимодействие с институциите, свързани с образователно -възпитателната работа;

- Чести прояви на агресия между учениците.

- Участие в реализиране на проекти, приходите от които отиват за подобряване на материалната база;

- Лошо влияние на средата извън училище и липса да добър модел за подражание;

- Действащо училищно настоятелство /УН/.

- Нисък социален статус и култура на по-голяма част от родителите;
- Трудност п ри осъществяване на освидетелстването на ученици със СОП поради нежелание на родителите;
- Липса на интеграция между етносите и невъзможност да се работи в мултиетническа среда.Възможности

Заплахи

- Индивидуални разговори с учениците;

- Всички ученици живеят в ромския квартал, където са подложени на всякакви отрицателни влияния;

- Ефективен контрол на отсъствията;

- Увеличаване на броя на децата с висок брой неизвинени отсъствия, което води до спад на успеха на учениците;

- Непрекъснатото информиране на родителите за проблемите на

учениците;- Увеличаване на наложените наказания ;

- Контакти с институциите;

-Увеличаване на броя на противообществените прояви извършени

от учениците;- Атрактивни и интересни мероприятия в училището;

- Неправилното нареждане на моралните ценности у всеки ученик;

- Въздействие върху учениците чрез иновационни методи на обучение;

- Увеличаване на агресията, в резултат на което могат да възникнат различни афекти;

- Стимулиране на учителите за допълнителна работа с ученици;

- Липса на достатъчно работни места в Общината, което кара родителите от ромския етнос да заминават на работа в чужбина, като някои вземат децата с тях,а други ги оставят на грижите на баби и роднини.;

- Професионалните постижения на учителите да се стимулират;

-Забавяне на информацията и процедурата за противодействие и

наказание;- Въвеждане на форми за подпомагане на ученици с образователни затруднения;

- Повлияване от страна на недисциплинираните ученици върху

добрите и дисциплинираните;- Осъществяване на атрактивни извънкласни форми;

- Слаб контрол , липса на подкрепа и прехвърляне изцяло

проблемите на училището;


- Ретроградно влияние на водещата в квартала религия, което води до агресивно поведение, отричане на светското образование, незачитане на авторитетите в училище и самоизолация на ромския етнос.Необходимо е:


 1. Преодоляване на изолацията в образованието на ромските деца и осигуряване на равен достъп на учениците до качествено образование чрез включването им в различни форми на ангажираност в училище, спортни и извънкласни изяви;

 2. Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при работата с проблемните ученици с цел намаляване броя на слабите оценки и неизвинените отсъствия;

 3. Да се повиши взискателността към успеваемостта на учениците по общообразователните предмети;

 4. Своевременно да се прилага адекватен подход при наличие на противообществени прояви;

 5. Да продължи работата по гражданското образование на учениците;

 6. Да се усъвършенства системата за квалификация на учителите, като средство за постигане на качествено образование в училището;

 7. Да се прилагат интерактивни методи в учебната работа;

 8. Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;

 9. Да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, решаване на проблеми и обогатяване на материално- техническата база;

 10. Постоянен и ефективен контрол, относно спазването на Правилника за вътрешен трудов ред и Правилника за дейността на училището;


РАЗДЕЛ II.


 1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Мисията на Средно общообразователно училище „Димитър Гачев" е насочена към: • възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности;

 • формиране на съзнание за отговорно отношение към учебния процес, усвояване на общообразователния задължителен минимум и повишаване успеваемостта на учениците;

 • даване на добра основа за свободно комуникиране и интегриране в българското и европейското общество;

 • преодоляване проявите на агресия и нетолерантно отношение към слабите и различните;

 • успешна интеграция на деца и родители от ромския етнос към училищния живот;

 • достъпност на образователният процес в училище за деца със специални образователни потребности;

 • развитие на индивидуалните способности и умения на подрастващите;

 • формиране на отговорно поведение за участие в обществения живот.
 1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

С потенциала на 27-годишната си история Средно общообразователно училище “Димитър Гачев” да продължи да се развива като училище със съвременна материално-техническа база и квалифицирани учители, в което главна ценност е ученикът. Утвърждаване на училището като водещо в квартал „Изток“, което защитава живота и здравето на учениците и осигурява равен достъп до образование на децата от ромски произход. Училището е привлекателно място за учениците от квартала, способно да ги подготви за успешна интеграция, социализация и реализация в съвременното общество.

Училището се стреми, чрез квалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности; толерантност към ученици със СОП и другите етноси; противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.


 1. ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И СТРАТЕГИИ


3.1 ЦЕЛИ

 • Формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене у учениците, живеещи в среда, в която образованието не се възприема като ценност;

 • Усвояване на задължителния образователен минимум;

 • Въвеждане на иновационни методи на преподаване и използване на компютърните технологии в урока;

 • Осигуряване на достъпност в образователния процес чрез интегриране на учениците - роми и децата със СОП;

 • Опазване живота и здравето на учениците, чрез осигуряване на безопасни условия на труд;

 • Стриктно спазване на Правилника за вътрения трудов ред и Правилника за дейността на училището - от учители, ученици и помощен персонал;

 • Разработване и участие в проекти.


3.2 ПРИОРИТЕТИ

 • Привличане на повече ученици и задържането им в училище;

 • Издигане равнището на общообразователната подготовка в училище за овладяване на общообразователния задължителен минимум от учениците;

 • Акцентиране върху подготовката по български език и литература на ученици, на които майчиният език не е български;

 • Интегриране на учениците от ромски произход и техните родители за постигане целите на училището;

 • Повишаване квалификацията на учителите;

 • Развитие и усъвършенстване на работата в ПИГ и ПГ в училището;

 • Ефективно и толерантно педагогическо общуване;


3.3 СТРАТЕГИИ


 • Привличане и задържане на подлежащите за задължително обучение ученици в училище;

 • Прилагане и усъвършенстване системата на целодневната организация в училище;

 • Повишаване успеха на училището, покриване на ДОИ от учениците и добро представяне на НВО и ДЗИ;

 • Намаляване броя на отсъствията на учениците – извинени и неизвинени;

 • Разширяване и утвърждаване на работата по национални програми и образователни проекти, финансирани от фондовете на ЕС;


I. Стратегическа цел: Привличане и задържане на подлежащите за задължително обучение ученици в училище

Цели:

Обхващане и задържане на всички подлежащи на задължително обучение ученици в училище и създаване на положителна нагласа към учебния процес;Изграждане на външна подкрепяща среда за превенция на отпадането от училище ( подобряване на взаимоотношенията с институциите ).Предимства

Недостатъци

 • квалифицирани кадри;

 • Лоша социално – битова среда;

 • много добра материална база;

 • добре оборудвани компютърни кабинети;

 • зала за тържества с театрална сцена;

 • стая на етносите;

 • модерен физкултурен комплекс;

 • спортни площадки;

 • стая за хранене на учениците от ПИГ;

 • Неправилното нареждане на моралните ценности у повечето ученици;

 • Увеличаване на агресията, в резултат на което могат да възникнат различни афекти;

 • Липса на достатъчно работни места в Общината, което кара родителите от ромския етнос да заминават на работа в чужбина, като някои вземат децата с тях,а други ги оставят на грижите на баби и роднини.;

 • медицинско обслужване;

 • Отдалеченост от центъра;

 • разнообразни извънкласни дейности;

 • Лоша инфраструктура.

 • обхващане на децата за участие в различни проекти;
 • училището е единственото в ромския квартал, което предлага средно образование за децата.
Очаквани резултати:

 1. Повишена конкурентноспособност на училището;

 2. Привлечени по-голям брой ученици;

 3. Задържане на учениците от гимназиален етап в училище.

Възможни рискове:

 1. Специфика на ромския етнос;

 2. Конкуренция от другите училища в района;

 3. Неразбиране на проблема от страна на институциите.

Дейности за преодоляване на рисковете:

 1. Изнасяне на литературно – музикални програми на учениците от училището пред децата от ЦДГ „Върбица“ и ЦДГ„Зорница“;

 2. Провеждане на обща среща с ученици, завършващи VIII клас и техните родители;

 3. Среща – разговор на учители от гимназиален етап с ученици, завършващи девети клас на Прогимназия „Св. Св. Кирил и Методий“.

II. Стратегическа цел: Прилагане и усъвършенстване системата на целодневната организация в училище

Цели:

 1. Да бъде информирана родителската общност за същността на целодневното обучение;

 2. Да се мотивират родителите за полезността на целодневната организация;

 3. Да се създадат подходящи условия за провеждането и в училище;

 4. Да се провеждат качествено всички компоненти на образователно -възпитателния процес при целодневна организация на обучение.
Предимства

Недостатъци

 • квалифицирани кадри;

 • липса на млади кадри;

 • много добра материална база:

 • добре оборудвани компютърни кабинети;

 • зала за тържества;

 • модерен физкултурен комплекс;

 • стая за хранене;

 • феминизиране на професията;

 • липса на игротеки за децата от ПИГ;

 • няма достатъчно класни стаи; • медицинско обслужване;
 • разнообразни извънкласни дейности;
 • обхващане на децата за участие в различни проекти.

Очаквани резултати:
1.Пълно обхващане на децата в образователно - възпитателния процес, самоподготовките и дейностите по интереси;

2. Непрекъснат контрол и наблюдение от квалифициран педагог;

3.Формирани навици за самостоятелно учене;

4.По-добра социализация на децата;5. Активно включване на децата в извънкласните дейности;

 1. Осигурена двигателна активност;

 2. Осигурено здравословно хранене;

Възможни рискове:

 1. Отпадане на деца от следобедните занимания;

 2. Преумора и отегченост на учениците;

 3. Трудности при самоподготовката на някои деца в условията на занималнята;

 4. Конфликти и прояви на агресия и нетолерантно отношение;

 5. Невъзможност на някои родители да финансират храненето на децата си;

 6. Абдикиране на някои родители от задълженията си към децата;Дейности за преодоляване на рисковете:

 1. Информиране на родителите за плюсовете на целодневното обучение;

 2. Образователни беседи с децата за здравословното хранене;

 3. Образователни беседи с децата за необходимостта от спорт;

 4. Включване в екипна работа и възлагане на отговорности на деца с агресивни прояви;

 5. Организиране на срещи на родителите с Педагогическия съветник и Училищното настоятелство;

 6. Позитивната нагласа на родителите за принос в училищния живот при постъпването на детето в училище трябва да се поддържа чрез включване в тържества , спортни мероприятия, екологични инициативи и т.н.


III. Стратегическа цел: Повишаване успеха на училището, покриване на ДОИ от учениците и добро представяне на НВО и ДЗИ.

Цел:

 1. Да се повиши успехът на учениците;
Предимства

Недостатъци

 • Висококвалифицирани кадри;

 • Слаба мотивация за учене;

 • Дългогодишен опит на учителите;

 • Незаинтересованост и неангажираност на по – голяма част от родителите, ниска степен на грамотност на възрастните роми;

 • Много отсъствия на учениците;

 • Консултации с изоставащите и напреднали ученици;

 • Съществени пропуски в знанията на учениците, допуснали много отсъствия;

 • Наличие на ПИГ;

 • Слаб интерес към консултациите;

 • Допълнително обучение през ваканцията;

 • Слабо владеене на български език и комуникация между учениците в междучасията предимно на ромски език.

 • Работа по проект „С грижа за всеки ученик";
 • Работа с родителите на изоставащите ученици;
 • Работа с ученици с много отсъствия и родителите им.

Очаквани резултати:
1. Повишена мотивация за учене;

2. По-голям интерес и ангажираност на родителите за резултатите от обучението;

3. По - малък брой отсъствия на учениците;

4. Придобиване на трайни знания от учениците;5. Повишен интерес към консултациите.

Възможни рискове:

 1. Отпадане на деца от следобедните занимания;

 2. Преумора и отегченост на учениците;

 3. Трудности при самоподготовката на някои деца в условията на занималнята;

 4. Невъзможност на някои родители да контролират самоподготовката на децата си.


Дейности за преодоляване на рисковете:


 1. Съдействие от родителите на учениците за посещаване на консултации и ПИГ;

 2. Изтъкване практическата значимост на знанията;

 3. Използване на съвременни методи на обучение - интерактивно обучение;

 4. Редовно информиране на родителите за резултатите от обучението на учениците;


IV. Стратегическа цел:: Намаляване броя на отсъствията на учениците – извинени и неизвинени

Цели:

 1. Намаляване броя на отсътвията на учениците;

 2. Намаляване броя на застрашените от отпадане ученици.

Предимства

Недостатъци

 • Ежедневни срещи и разговори с родители;

 • Преките контакти с родителите са непълноценни;

 • Целодневна организация на обучение;

 • Незаинтересованост от страна на голяма част от родителите към резултатите от обучението на децата им;

 • Осигуряване на материално подпомагане - предоставяне на безплатни учебници и учебни помагала, еднократна материална помощ;

 • Неразбиране на сложното академично написано учебно съдържание от нашите ученици;

 • Включване на учениците в проекти и извънкласнидейности:

  • Участие в проект „УСПЕХ“;

  • Участие в Национална „На училище без отсъствия“, мярка „Без отсъствие“;

  • Участие в Национална програма „ С грижа за всеки ученик“.

 • Голям брой неизвинени отсъствия на единици ученици;

 • Голям брой извинени отсъствия на единици ученици;

 • Родителите се интересуват повече от материалното подпомагане /учебници, безплатно хранене, еднократна помощ за първокласниците/, отколкото от тези, които нямат материална форма /целодневно обучение, подготвителна група/.

 • Допълнителна работа с изоставащи ученици с над 150 извинени отсъствия.
Очаквани резултати:
1. Намален брой неизвинени отсъствия на учениците;

2. Повишаване на мотивацията за учене и повишаване успеха на учениците;3. По-голям интерес и ангажираност на родителите.

Възможни рискове:

 1. Невъзможност на някои родители/настойници да контролират децата ;

 2. Трудна адаптация на учениците към училище при продължително отсъствие или прекъсване.;

 3. Отсъствие на родители, които работят в чужбина;

 4. Средата, в която се движи ученикът;


Дейности за преодоляване на рисковете:

 1. Консултации с ученици, допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия;

 2. Изработване на индивидуални планове за адаптация на учениците към училище при продължително отсъствие или прекъсване;

 3. Поддържане на директен контакт между учители, родители, деца чрез системни посещения на домовете на застрашените от отпадане ученици;

 4. Ангажиране на родителите към проблемите на училището;

 5. Оказване на реално и навременно съдействие от отговорните институции на училищното ръководство, по отношение на задържането на подлежащите на задължително обучение;

 6. Активизиране на контактите на училището със семействата на учениците, чрез подкрепа и налагане на разнообразни форми на съвместна работа и взаимодействие /консултации с родители, неформални срещи и разговори/.


V. Стратегическа цел: Разширяване и утвърждаване на работата по национални програми и образователни проекти, финансирани от фондовете на ЕС

Цели:

 1. Проучване на възможностите за участие в разнообразни проекти, отговарящи на индивидуалните потребности и интереси на нашите ученици.
Предимства

Недостатъци

 • Наличие на висококвалифициран педагогически персонал;

 • Наличие на осъвременена МТБ с добре оборудвани кабинети и модерен физкултурен комплекс;

 • Обхващане на голям брой в разнообразни извънкласни дейности.

 • Отпадане на ученици от групите по проект поради заминаване в чужбина;

 • Преустановяване на национални програми и проекти;

 • Лесна уморяемост и липса на постоянство от страна на учениците към дейностите.

Очаквани резултати:


 1. Привличане и задържане на учениците в училище;

 2. Повишаване на мотивацията им за учене и успеха;

 3. Осмисляне на свободното време на учениците.

Възможни рискове:

 1. Отпадане на ученици от групите по проект поради заминаване в чужбина;

 1. Отегченост и умора на учениците от извънкласни занимания.


Дейности за преодоляване на рисковете:


 1. Запознаване на родителите от необходимостта на участието им в групите по проектите;

 1. Ангажиране на родителстата общност и медиите за популяризиране дейността на учениците.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница