Програма за противодействие на тормоза в училище дейност на комисии план за работата на медицинския специалистстраница2/9
Дата14.01.2018
Размер1.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
РАЗДЕЛ III. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Дейности за изпълнение на главните цели на училището

Срок за изпълнение

Отговорни лица

1.

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Цялостната организация и планиране в училището да се извърши съгласно ч. 147, ал. 1 от ППЗНП

м. септември

м. октомври

2013г.


Директор

Пом. директори

Изготвяне и утвърждаване на следните планове:

- Годишен план .05.09.2013г.

Директор

Пом. Директори

Изготвяне и усъгласуване на План за защита при бедствия на пребиваващите в училището;

30.09.2013г.

Пом. директор – Т. ТодоровИзготвяне и утвърждаване на следните планове:- план за работата на Педагогическия съвет в училище;

05.09.2013 г.

Директор

Пом. директори

- план за контролната дейност;

14.09.2013г.

Директор

Пом. директори

- план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата;

03.10.2013г.

Директор

Пом. директори

- план за усъвършенстване на квалификационната дейност на учителите;

03.10.2013г.

Председател на ККД – М. Петров- планове на училищните комисии;

03.10.2013г.

Председатели на училищни комисии- план за работа на кл. ръководители;

13.09.2013г.

Класни ръководители- планове на методични обединения.

13.09.2013г.

Председатели на МОАктуализиране на Правилника за дейността в СОУ „Д. Гачев“;

05.09.2013 г.

Директор

Пом. Директори

Председатели на МО
Актуализиране на Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

05.09.2013 г.

Директор

Пом. директор – Т. Тодорв

Изготвяне на годишните разпределения по предмети;

13.09.2013

УчителиИзготвяне на график за трети допълнителен час по ФВС – първи уч. срок

13.09.2013

Директор и учителиИзготвяне на програми за ЗИП

05.09.2013 г

УчителиИзготвяне на Списък-Образец 1за учебна 2013/2014г.

16.09.2013г.

ДиректорСформиране на ПИГ

16.09.2013г.

Възпитатели

Кл. ръководители начален етап

Изготвяне на седмично разписание на часовете

09.09.2013г.

Комисия по изготвяне на седмичното разписаниеИзготвяне на график за допълнителния час на класа

20.09.2013 г.

Пом. директори

Кл. ръководители

Изготвяне на график за дежурства по време на междучасие

24.09.2013

Пом. директор Р.ГеоргиеваИзготвяне на график за дежурства по време на свободен от занятия час

24.09.2013

Пом. директор Р.ГеоргиеваИзготвяне на график за провеждане на консултации

27.09.2013

Пом. директор Р.ГеоргиеваИзготвяне необходимите форми и образци на Централен статистически институт

10.10.2013

Пом. директор – Т. ТодорвИзпращане сведение за приетите в І клас ученици на Общинската администрация.

25.10.2013

Кл. р-тели, ПДУД – Т. ТодоровАктуализиране на информация в училищната документация:

 • книга за подлежащите,

 • гл. класна книга,

 • лични картони на учениците с поправителни изпити.

25.09.2013

ПДУД – Р. Георгиева

ПДУД – Т. Тодоров

Изготвяне и утвърждаване на списък на учениците, които ще получават стипендии

05.11.2013

ПДУД – Т. ТодоровИзготвяне на списъци за безплатни учебници от І – VІІ клас

м. септември

2013г.


Кл. р-лиИзработване на график за кл. работи през І учебен срок

30.09.2013г.

ПДУД – Р. ГеоргиеваИзработване на график за кл. работи през ІІ учебен срок

17.02.2014г.

ПДУД – Р. ГеоргиеваИзготвяне поименно разписание на длъжностите и заплатите за тях

16.09.2013г.

Директор, ПДУД – Т. ТодоровИзготвяне на обобщена заявка за задължителната училищна документация за края на учебната 2013/2014 г.

м. септември

2013


ПДУД – Т. ТодоровАктуализиране списъка на учениците, които получават стипендии за II уч. срок

До 28.02.

2014 г.


ПДУД – Т. ТодоровИзработване на обобщена заявка за задължителната училищна документация за началото на 2014/2015 учебна година.

м. февруари

2014 г.


ПДУД – Т. ТодоровИзпращане заявка за зрелостните изпити през юнската сесия.

м. март

2014 г.


ПДУД – Р. ГеоргиеваПреглед на документацията за завършване на степен-начално, основно, средно образование и на ученици на самостоятелна подготовка

м. май и м. юни

2014 г.


ПДУДОрганизиране и провеждане на ДЗИ – XII клас

21.05 и 23.01.2014г.

Директор

ПДУД – Р. Георгиева и учители

Определяне на групите за ЗИП през учебната 2014/2015 г.

30.06.

2014 г.


Кл. р-ли и учителиИзготвяне на проект за Списък-Образец 1 за учебната 2014/2015г.

м. юни 2014г.

Пом. директориПланиране на нуждите от педагогически кадри за новата учебна година

м. юни 2014г.

Пом. директориПланиране броя на пенсиониращите се педагогически кадри през 2013/2014 година

м. декември

2013г.


Директор,

АТС


Дейности за изпълнение на главните цели на училището

Срок за изпълнение

Отговорни лица

2.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Провеждане на тестове за установяване на входно ниво и анализ на резултатите;

05.10.2013г.

УчителиИзготвяне на график за допълнителна работа на ученици, направили над 150 отсъствия през 2012/2013 уч. година

16.09.2013г.

Класни ръководители и

учители
Провеждане на поправителни изпити – септемврийска сесия

до 13.09.2013г.

Пом. директор Р. Георгиева

Учители
Провеждане на приравнителни изпити

15.10.2013г.

Пом. директор Р. Георгиева

Учители
Провеждане януарска сесия – самостоятелна форма на обучение

24.01.2014г.

Пом. директор Р. Георгиева

Учители
Провеждане на тестове за установяване на междинно ниво и анализ на резултатите

29.01.2014г.

УчителиДа се създаде картотека от тестове за входно и изходно ниво и контролни работи(на хартиен и електронен носител)

месец ноември 2013г.

Учители

Председатели на МО

Обсъждане на резултатите от ОВП през І-ия учебен срок.

07.03.2014г.

ДиректорОрганизиране и провеждане на НВО - IVклас;

07.05.2014 - 13.05.2014г.

ПДУД – Т. Тодоров и учителиАнализ на резултатите на НВО - IVклас;

29.05.2014г.

ПДУД – Т. Тодоров и учителиЗапознаване на родителите на учениците от 4 клас с резултатите от външно оценяване

м.05.2014г.

Класни ръководителиОрганизиране и провеждане на майска поправителна сесия – XII клас

19.05.2014г.

ПДУД – Р. Георгиева и учителиОрганизиране и провеждане на НВО – VII клас; анализ на резултатите

21.05 – 29.05.2014г.

ПДУД – Р. Георгиева и учителиАнализ на резултатите на НВО – VII клас;

05.06.2014г.

ПДУД – Р. Георгиева и учителиЗапознаване на родителите на учениците от 7 клас с резултатите от външно оценяване.

м.06.2014г.

Класни ръководителиОрганизиране и провеждане на юнска поправителна сесия

27.06.2014г.

ПДУД – Р. Георгиева и учителиОрганизиране и провеждане на юлска поправителна сесия – IX – XI клас

07.07.2014г.

ПДУД – Р. Георгиева и учителиОбсъждане и анализиране на резултатите за учебната 2013/2014 година

08.07.2014г.

Директор

Председатели на МО

Създаване на картотека с материали за контролни и класни работи, с цел уеднаквяване на изискванията и приемственост при смяна на учителите във випуските

до 30.06.2014г

Председатели на МОУчителите да преструктурират годишните си разпределения във връзка с допълнителни ваканции

При необходимост

Учители
 1. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Квалификационната дейност в училището е подчинена на потребностите на Учителите за повишаване на педагогическите им умения и способности, отговарящи на изискванията на съвременното общество. Изборът на теми за квалификация става след проучване мнението на Учителите относно трудностите, които срещат в работата си с учениците и техните родители.


ФОРМИ:
Самообразование, семинари, открити уроци, практикуми, тренинги, дискусии, презентации, информационни табла и други.
ДЕЙНОСТИ:
Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния план на училището. Към него са приложени плановете на методическите обединения.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:


 1. Разработена система за квалификационна дейност в училище;

 2. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на съвременните условия;

 3. Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез

въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес;

 1. Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и покрити ДОИ от повече ученици;

 2. Действащи методически обединения като форма за самоусъвършенстване и професионално израстване на кадрите;

 3. Обучени и мотивирани за кариерното им развитие Учители, чрез формите на ОП”Развитие на човешките

ресурси”.

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ” ДИМИТЪР ГАЧЕВ” –ГРАД ПАЗАРДЖИК


УТВЪРЖДАВАМ:

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ

ДИРЕКТОР СОУ „Д. Гачев“:
ПЛАН ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ В СОУ „ДИМИТЪР ГАЧЕВ”

ГР. ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2013 / 2014 УЧЕБНА ГОДИНА
Приет на заседание на Педагогическият съвет с протокол 16/13.09.2013 г.

и утвърден със Заповед № 43/03.10.2013 г. на директора на училището 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В комисията по квалификационна дейност през 2013/2014 учебна година участват следните учители:

Мирослав Петров – председател на комисията

Веселина Върбанова – председател на МО на началните учители

Виолета Клисарова – председател на МО на класните ръководители на начален етап на основното образование

Иванка Иванова – председател на МО на предметите от хуманитарната област

Гинче Стоянова – председател на МО на предметите от природоматематическата област

Спаска Стефанова – председател на МО на техническите дисциплини

Минка Славова – председател на МО на класните ръководители от V до XII клас
IІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ

1. Повишаване на научната и педагогическата подготовка на учителите и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване;

2. Развиване на професионалните умения на учителите и на техните професионални нагласи и ценности;

3. Усъвършенстване на учебно-възпитателната дейност чрез повишаване квалификацията на учителите по линия на МОН, както и обмяна на опит между тях при работа с ученици билингви.


IІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. Да се разработи система за квалификационна дейност, която да е неразделна част от годишния план на училището. Към него да се добавят и плановете на методическите обединения

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и самоусъвършенстване чрез обмяна на педагогически опит в училище и извън него

3. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване чрез прилагане от учителите на интерактивни методи на обучение

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешно усвояване на учебния материал и поставяне на ученика в активна позиция в учебния процес

5. Да се създаде подходяща атмосфера в учебно-възпитателния процес в училище за защита на личностното достойнство на подрастващите и недопускане на дискриминация на учениците от различни етноси


IV. ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ


 1. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ – работни срещи, методически сбирки, семинари, дискусии, открити уроци, презентации, информационни табла
 1. ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ:

А – участие в курсовете и семинарите, организирани от РИО – Пазарджик, ЦИУУ – София, ДИПКУ – Стара Загора

Б – обмяна на опит с учители от други училищаI.Вътрешно – училищна

квалификация


Участници


Форма


Срок

Разработва, организира, провежда

Очаквани резултати

Финанси-ране

Забе-лежка

1.МО да разработят годишни планове за квалификация на учителите

Учителският колектив

Среща – разговор

м. септември 2013 г.

Комисия по квалификационната дейност

Създаване на оптимални условия за квалификация на учителите

Бюджет на училището
2.Създаване на педагогическа група, която да информира учителите за новостите в областта на образованието

Председатели на МО

Табла Презента-ции

м. септември 2013 г.

Комисия по квалификационната дейност

Повишаване на научната и педагогическата подготовка на учителите

Бюджет на училището
3.Споделяне на педа-гогически опит от ут-върдени учители с млади и новопостъпи-ли колеги

М. Татарова

Фл. Алексан-дрова

Ст. Палийски Й. Табакова


Творчески разговор

м. октомври 2013 г.

Председател на комисията по квалификационна дейност

Повишаване качеството на преподаване от учи-телите

Бюджет на училището
4.Начини и способи за повишаване успеваемостта на учениците и стимулиране на техните творчески заложби

Учителският колектив

Творчески разговор

м. ноември 2013 г.

Комисия по квалификационната дейност

Повишаване на научната и педагогическата подготовка на учителите

Бюджет на училището
5.Как да превърнем училището в желана територия на учениците

Учителският колектив

Творчески разговор

Дискусия


м. януари 2014 г.

Комисия по квалификационната дейност

Разнообразяване начините на работа на учители-те в училището

Бюджет на училището
6.Методи и средства за проверка и оценка на знанията на учениците

М. Генчева

Р. Златарева

В. Клисарова

В. ВърбановаТворчески разговор

Дискусия


м. март

2014 г.


Комисия по квалификационната дейност

Повишаване качеството на преподаване от учи-телите

Бюджет на училището
7.Приемствеността в учебния процес между различните степени на образование като фактор за повишаване успеха на учениците

Учителският

колектив


Творчески

разговор


м. май

2014 г.


Комисия по квалификационната дейност

Разнообразяване на формите и методите на работа на учителите

Бюджет на училището
8.Провеждане на от-крити уроци от Учители

М. Георгиева

М. ПетровОткрит урок

м. февруари

2014 г.


Председател на комисия-та по квалификационна дейност

Осъществяване на приемственост в обучение-то между Учители от начален и среден курс

Бюджет на училището
9.Обсъждане на резултатите от квалификационната дейност през учебната година


Председатели на МО

Творчески разговор Дискусия

м. юни

2014 г.


Председател на комисия-та по квалификационна дейност

Повишаване на научната и педагогическата подготовка на учителите

Бюджет на училището


II.Извънучилищна

квалификацияУчастници


Форма


Срок

Разработва, организира, провежда

Очаквани резултати

Финанси-ране

Забе-лежка

1.Квалификация на педагогическите специалисти – обучение на младши учите-ли

Тинка

Иванова


Курс

19 – 23 август 2013 г.

РИО – Пазарджик

лектори


Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Проект „Квалификация на педаг. специалисти”
2.Най-нови тенденции в обучението по руски език

Стоян

Палийски


Курс

4 – 5 септември 2013 г.

РИО – Пазарджик

лектори


Повишаване квалификацията на учителите

РИО – Пазарджик
3.Работа с деца и ученици със СОП


Ел. Панчева

М. Димова

Т. Колчакова


Курс

Според график на РИО – Пазарджик

РИО – Пазарджик

лектори


Повишаване квалификацията на учителите

Проект „Квалификация на ..”
4.Оценяване постиженията на учениците


В. Върбанова

К. Костова

Е. Харизанова

Т. КочеваКурс

Според график на РИО – Пазарджик

РИО – Пазарджик

лектори


Разнообразяване на формите и методите на работа с учениците

Проект „Квалификация на педагогич.”
5.Обучение на помощник-директори по учебната дейност

Румяна

ГеоргиеваКурс

Според график на РИО – Пазарджик

РИО – Пазарджик

лектори


Повишаване квалификацията на пом.- директор

Проект „Квалификация на ..”
6.Превенция на училищното насилие, агресията и други

В. Антонова

В. Клисарова

Д. Иванчева

К. Бозева

К. Кънчева

М. Илиева

Р. Матева


Курс

Според график на РИО – Пазарджик

РИО – Пазарджик

лектори


Разнообразяване на формите и методите на работа с проблемни ученици в училище-то

Проект „Квалификация на педагогичес. специалисти”
7.Разработване и управление на проекти – проект УСПЕХ и др.

Учителският

колектив


Среща – разговор

ДискусияПрез учебна-та година

РИО – Пазарджик

Директор


Разнообразяване на формите и методите на работа с учениците

МОН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ:

/МИРОСЛАВ ПЕТРОВ/


Дейности за изпълнение на главните цели на училището

Срок за изпълнение

Отговорни лица

4.

СОЦИАЛНО – БИТОВА И СТОПАНСКО - ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТРеализиране на обществена поръчка за закуските I – IV клас и обедно хранене на децата от ПИГ

месец 12.2013г.

Директор и

Комисия
Планиране на необходимите бюджетни средства за 2014 г.

месец 02.2014г.

Директор

Счетоводител

Реализиране на обществена поръчка за безплатни учебници и помагала за учениците от ПГ и I – VII клас

07.05.2014 г.

Директор и

Комисия
Планиране на строително-ремонтните работи за 2014 год.

месец 03.2014г.

Директор

Комисия по МТБ

Осигуряване на допълнителни финансови средства от спонсорство и дарителски акции.

през учебната година

Училищно настоятелство

Комисия по дарения

Обогатяване, осъвременяване и поддържане на МТБ в училище

през учебната година

Директор

Комисия по МТБ

Учители
Практически занятия за евакуация на ученици и персонал при природни бедствия

08. 10.2013г.

20.03.2014г.ПДУД

Ангел Ангелов – инструктор ДПКП и ПД от РС ПБЗН - Пазарджик

Инструктаж по безопасност на труда на всички учители и служители в училище

м. 09.2013г.

м. 02.2014гПДУД Т. ТодоровДа се проверят всички машини, уреди, съоръжения, спортни уреди и съоръжения, контакти за тяхната безопасност, като се изготвят съответни протоколи

До 30.09.2013г.

Комисия назначена от директораИнвентаризация на материалните активи на училището

м. 12.2013г.

ПДУД Т. Тодоров, Домакин председател на КБУВОТНегодните уреди, съоръжения и спортни пособия да се бракуват своевременно по съответния ред

м. 12.2013г.

ПДУД Т. Тодоров, Домакин председател на КБУВОТУчителите по химия и ООС, физика и астрономя, информатика, ИТ, ДБТ, ДТИ, технологии, ФВС, биология и ЗО се задължават да инструктират учениците за изискванията по безопасност при ползване на уреди, съоръжения, спортни пособия, след което учениците се подписват за проведения инструктаж.

16-25.09.

2013г.


Учители по изброените предметиКл. ръководители да проведат индивидуални разговори с родителите за здравословното състояние на учениците и да информират училищното ръководсто за хроничноболни деца

10.10 2013г.

Класни ръководители и медицинско лицеПериодично да се обсъжда здравословното на състояние на учениците

1 път на срок

Председател на комисията ЗБУТООрганизиране на обедното хранене на учениците в стаята за хранене съгласно разпоредбите за здравословно хранене

м. 09.2013г.-

м. 05.2014г-ПДУД – Т. Тодоров

Медицинско лице

Домакин

Възпитатели - ПИГ

Организирано хранене със закуска на децата и учениците от ПГ и начален етап на основното образование

м. 09.2013г.-

м. 05.2014г-Класни ръководители

Учители - ПГ

Пролетно почистване на училището по предварително изготвена план - схема

28.03.2014г.

Класни ръководители ПДУД

Пед. съветник

Домакин
Целесъобразно разпределение на бюджетните средства, чрез спазване на Вътрешни правила за работна заплата.

През годината

Директор

Счетоводител

Отговорник СФУК
Разработване на адекватни критерии по показатели за диференцирано заплащане и оценяване на учителите, чрез карта за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за педагогическите специалисти

08.05.2014г.

Комисия по диференцирано заплащанеСЪСТЕЗАНИЯ, КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ, СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 • СЪСТЕЗАНИЯ, КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ, СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - провеждат се съгласно плановете на комисиите, съответните срокове и отговорници, описани в приложенията към настоящия план.


СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2013 – 2014 г.

I. Вътрешно – училищни мероприятия

1. Училищни турнири по футбол, хандбал, бадминтон и баскетбол за комплектоване на училищните отбори за участие в общинските училищни игри

- Футбол V - VII клас

VIII – X клас

XI – XII клас

Срок: 20.10.2013 г.

Отг. Радко Уливеров, Бончо Иванов


 • Хандбал V – VII клас

Срок: 05.02.2014 г.

Отг. Радко Уливеров, Бончо Иванов • Бадминтон VIII – XII клас

Срок: 20.02.2014г.

Отг. Радко Уливеров, Бончо Иванов • Баскетбол V - VII клас

VIII - X клас

Срок: 10.11.2013г.

Отг. Радко Уливеров, Бончо Иванов

2. Цялостен преглед на лекоатлетическите възможности на учениците и сформиране на училищен отбор за участие в общинския лекоатлетически крос „Златна есен“

Срок: 15.10.2013г.

Отг.Учители по ФВС

3. Лекоатлетически състезания с учениците от начален етап и определяне на отборите за участие в детския спортен празник „Лъвски скок“

Срок: 05.05.2014г.

Отг. Начални учители

4. Вътрешноучилищни състезания по футбол, народна топка и „Бързи, смели, сръчни“, в чест на Празника на училището.

Срок: март – април 2014г.

Отг. Радко Уливеров, Бончо Иванов

Учители по ФВС начален етап

II. Общински състезания.


 • Общинско първенство по футбол V - VII клас

XI - XII клас

Срок: м. Октомври, ноември

Отг. Радко Уливеров, Бончо Иванов


 • Общинско първенство по хандбал V - VIII клас

Срок: 10.02.2014г.

Отг. Отг.Бончо Иванов, Радко Уливеров • Общински лекоатлетически крос „Златна есен“

Срок: м.октомври

Отг.Радко Уливеров, Бончо Иванов • Общинско лекоатлетическо състезание „Лъвси скок“ II - IV клас

Срок: 10.05.2014г.

Отг. Учители по ФВС начален етапIII. Туристическа дейност

 1. Екскурзия до гр.Брацигово за поднасяне цветя пред барелефа на Димитър Гачев – патрон на нашето училище.

Срок: м. април 2014г.

Отг. Училищно ръководство и учители по ФВС
 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНИЦИ

• Училищните тържества и празници се провеждат съгласно плановете на комисиите, съответните срокове и отговорници, описани в приложенията към настоящия план.

 1. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
На Валери Стоянов директор на СОУ „Димитър Гачев“

гр.Пазарджик обл.Пазарджик

Настоящият план е изготвен и съобразен с Инструкция №1/23.01.2003 г. на МОН за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета, ППЗНП, КТ, длъжностните характеристики и Правилника за дейността на СОУ „Д. Гачев“ -гр.Пазарджик за учебната 2013/2014 година
С плана са запознати членовете на учителския колектив на на ПС /протокол №14/14.09.2013 г/

С актуализацията на плана са запознати членовете на учителския колектив на ПС /протокол № 14 /08.05.2014 г/

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница