Програма за противодействие на тормоза в училище дейност на комисии план за работата на медицинския специалистстраница3/9
Дата14.01.2018
Размер1.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

І. КРАТЪК АНАЛИЗ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2012/2013.

осъществен контрол през предходната учебна година – брой проверки по вид и насоченост;

Контролната дейност на директора на СОУ „Д. Гачев“-Пазарджик се осъществи в съответствие с Инструкция № 1 за провеждане на контролна дейност в системата на народната просвета от 1995 г. На контрол от страна на директора подлежат следните дейности, осъществявани в училището:

- учебно-възпитателната/педагогически контрол;

- административно-управленската;

При изпълнение на контролната дейност използваните методи на контрол и проверка при педагогическия контрол са наблюдение и анализ на педагогическата дейност, проверка на документацията (годишно разпределение, тематично и урочно планиране, тетрадки на учениците, техни писмени или други разработки по време на обучението), социологически методи-беседа, анкетиране и др.

Методите на административен контрол включват: проучване на документация, обсъждане с проверяваните лица.

Контролната дейност се извърши по предварително обявен на ПС график.

Административния контрол включваше проверки по воденето на училищната документация, проверки по спазване на вътрешния трудовия ред, спазване на седмичното разписание, проверки по дейността на пом.директорите, административния и помощен персонал.

Общият брой административно-управленската проверки е 33 бр. и педагогически контрол/наблюдения на уроци – 6 бр.

Резултатите от контролната дейност се отразяваха, чрез писмени протоколи в Книгата за контролната дейност на директора, а самите протоколи се съхраняват в класьор.


 • Анализът на резултатите от контролната дейност, проведена съгласно по-горе цитираните нормативни документи показа следното:

В СОУ „Д. Гачев“-Пазарджик няма отклонения от ДОИ за организация и провеждане на обучението по учебните предмети. Има ритмичност на изпитванията . Провеждането и оценяването на класните работи на учениците по БЕЛ, математика и чужди езици е по график. Организацията и провеждането на часовете по учебно-възпитателната, задължително избираемата е съгласно УУП, ПДУ и няма нарушаване на седмичното разписание на часовете/с изключение на един час модул ФВС на Т.Кочева/. Не е допуснато нарушение на Наредба № 3 за оценяването в системата на народната просвета и на инструкциите за провеждане на различните видове изпити. Има единични пропуски по попълването и воденето на отсъствията на учениците в дневника на класа, като на съответните учители е обърнато внимание, неправилно изготвено годишно тематично разпределение по ЗИП математика от Т.Кочева, нарушение на етичния кодекс от А.Кочев. Допуснати са грешки и от попълване на оценки в дневниците и личните картони на отделни ученици, като корекциите са извършени според изискванията на чл.82 ал.1 и 2 Наредба № 4. Има наложени две наказания „Забележка“ и едно наказание „Предупреждение за уволнение“ по Кодекса на труда на двама учители.

Проверките показаха, че учениците са запознати с правилниците и графиците за спазване на вътрешния ред в училището и преобладаващата част от тях спазват необходимата дисциплина. На тези, които ги нарушават съответно по описания надлежен ред се търси отговорност, като се викат родителите и с тяхно съдействие се решават спорните въпроси, има и наказани ученици.

Незадоволителният успех на учениците в национално външно оценяване 7 клас по БЕЛ, математика и незадоволителното представяне на ученици от 12 клас на ДЗИ;


 • Като резултат от идентифицирани проблемни аспекти от функционирането на училището през годината нуждаещ се от засилен контрол, се очертават:

Непрекъснатото движение на учениците от ромския етнос, които се записват и отписват в училище в зависимост от миграцията на родителите им търсещи препитание и работа извън границите на страната;

Занижения контрол от страна на родителите на децата, оставайки ги за отглеждане на роднини при заминаването им в чужбина;

Липсата на мотивация към знанията от страна на родителите и оттам на учениците;

Липсата на заинтересованост на по-голяма част от родителите/настойниците за образование на децата;

Пропуските в знанията водят до неразбиране на следващия учебен материал и загуба на интерес към дадения предмет;

Подобряване на комуникацията с родители/настойници, по-голяма взискателност от страна на учителя към ученици и родители;

Учителите трябва да намерят подходящи методи на преподаване и оценяване за усвояване на общообразователния минимум;

Да се засили обмяната на опит, като се организират наблюдения на уроци по методични обединения;

Да се направи комплект от тестове, които да се използват от всички учители в съответното обединение;

Засилване на педагогическия контрол като се посетят уроци на учители;Обогатяване на наличната МТБ с нови помагала и нагледни средства, позволяващи използването на интерактивни методи;

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ – КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФАКТОРИТЕ ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНА ГОДИНА 2013/2014.

 1. ЦЕЛИ

 1. Установяване на съответствие между целите на годишния план, приоритетите на националната и областната образователна политика и реалното състояние на училището.

 2. Осъществяването на превантивен контрол, да създаде предпоставки за достигане на ДОИ и при необходимост за внасяне на съответните корекции;

 3. Своевременно осъществения контрол, да предостави помощно-регулативни условия за бързото и навременно информиране на учителите в непрекъснато променящите се нормативни изисквания;

 4. Да се създадат условия за подобряване/поддържане на качеството на предлаганото от училището образование и да се постигне максимално добро съответствие между държавните образователни изисквания/стандарти и постигнатите резултати на училищно ниво.

2. Задачи:

2.1 Да се установи степента на ефективност между планиране, организация и управление на педагогическия труд и качеството на обучение, чрез отчитане съответствието между изискванията – държавни образователни стандарти, норми, показатели и др. и реалните резултати;

2.2 Да се констатира степента на коректност и прецизност при работа със задължителната училищна документация – дневници и ученически книжки и изпълнението на изискванията на Наредба № 4/16.04.2003 г. на МОМН за документите в системата на народната просвета, във връзка със задълженията на Учителите - чл.128,ал.1 т.1,2,5,8, ал.2 и задълженията на класните ръководители- чл.129б, т.13, чл.136 от ППЗНП и НАРЕДБА № 3 ОТ 15 АПРИЛ 2003 Г. ЗА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ;

2.3. Да се установи и анализира съответствието между планирана и осъществена дейност по изпълнение на Наредба № 3/2003 година на МОМН за системата на оценяване относно осигуряването на системност и ритмичност при оценяването на всеки ученик – чл.11 и 11а и своевременното му отразяване в паралелковите дневници, ученическите книжки - чл.16 и чл.17, ал.3 от НАРЕДБА № 3 ОТ 15 АПРИЛ 2003 Г. ЗА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ;

2.4. Да се следи за изпълнението на трудовата дисциплина, съгласно КТ, Правилника за вътрешния трудов ред на училището, Правилника за дейността на училището, съответните графици и заповеди на директора;

2.5. Да се осъществява постоянен контрол по изпълнение на Наредба №7 на МЗ за здравословното хранене на учениците в обедното хранене на учениците от ПИГ;

2.6. Да се установи и анализира степента на ефективност на СФУК в училище, нивото на компетентност и документираност на всички операции и действия, осигуряването на проследимост на отделните счетоводни и оперативни актове. Правомерност на извършените финансови операции. Вземане на съответните управленски решения;

2.7. Да се следи за изпълнение на чл.135, ал.1, т.3 от ППЗНП във връзка с ученици, дежурни учители и охрана и предприетите действия и възпитателни мерки.

III. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

 1. ОБЕКТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

1.1 На контрол подлежат следните дейности, осъществявани в училището:

- учебно-възпитателната/педагогически контрол;

- административно-управленската;

- социално-битовата и стопанска.1.2. Обекти за контролна дейност на директора са:

 Дейността на учителите, възпитателите и другите специалисти с педагогически функции във връзка с организацията на образователно-възпитателния процес в училището, прилагането и спазването на ДОИ (за системата за оценяване, за документите за системата на народната просвета) и на други нормативни актове в системата на средното образование; дейността на педагогическите кадри за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, за подобряване на професионалните умения, както и за прилагане на усъвършенстваната професионална компетентност в практиката и подобряване на качеството на преподаване и учене.

 Дейността на помощник-директорите, на административния и помощния персонал;

 Спазването на Правилника за вътрешния трудов ред от работещите в училището;

 Спазването на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното разписание;

 Правилното водене на училищната документация от определените длъжностни лица;

 Изпълнението от учителите на дадени препоръки от експерти в РИО.

2. ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

2.1 Образователно- възпитателната дейност в часовете по ЗП, ПП, ЗИП и по изпълнение на ДОИ, а именно:


 • предварителна работа по планиране на урочната дейност;

 • урочна и методическа работа;

 • класно – педагогически контрол;

 • провеждането на часове за самоподготовка и консултации;

 • провеждането на консултации с родители и ученици от Учители и класни ръководители;

 • училищното хранене и социално – битовите условия в училището.

2.2 Организиране, провеждане и документиране на изпитите в училище:

-НВО, ДЗИ, поправителни изпити и приравнителни изпити на ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение.2.3 Правилно водене и съхранение на задължителната училищна и учебна документация, съгласно изискванията на Наредба №4/2003на МОМН :

- дневници;

- ученически книжки;

- протоколни книги- на заседанията на ПС, на заседанията на трудовия колектив, на Училищния ученически съвет и др.;

- материална книга;

- книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст

- учебници и учебни помагала, собственост на училището;

- главна класна книга.2.4 Спазване на трудовата дисциплина, на Правилника за дейността на училището, Правилника за вътрешния трудов ред, на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището по отношение на:

- спазване на седмичното разписание;

- спазване на графиците за работното време на възпитатели, портиери, отговорници по осигуряване на нормални топлинни и санитарни условия за работа и отдих;

- изпълнение на задълженията по длъжностни характеристики.2.5 Състоянието на материалната база – опазване, поддържане и обновяване на училищната сграда, физкултурен комплекс, дидактическите средства и материали;

2.6 Финансовата политика на училището - счетоводна документация и правомерност на разходване на финансовите средства, своевременно изготвяне и представяне пред първостепенния разпоредител на отчетните документи.

ІV. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ.

 1. Методи на педагогическия контрол:

 • Наблюдение и анализ на педагогическата дейност;

 • Проверка на документация-годишно разпределение, тематично и урочно планиране, тетрадки на учениците, техни писмени или други разработки по време на обучението;

 • Социологически методи-анкетиране, беседа, интервю и др.;

 • Оценяване на дейността на учителя посредством измерване постиженията на учениците.

 1. Методи на административен контрол:

 • Проучване на документацията, свързана с осъществяването на различните дейности в училище;

 • Проверки по спазването на ПВТР;

 • Обсъждане с проверените лица.


V. КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ


Месец

Проверка на (обект и предмет на контрола)

Вид на проверката

Методи/Форми на контрола

СЕПТЕМВРИ

1.Водене и съхранение на дневниците на паралелките .

2.Начално оформяне на личните картони на учениците, съгласно изискванията на чл. 84 от Наредба №4.

3.Контрол по водене и съхранение на личните картони на учениците, в съответствие с чл.29-30 от Наредба №4.

4.Годишните разпределения на учебния материал по учебни предмети.
Административен контрол.

Даване на указания и насоки за задълженията на кл. ръководители и учителите по предметите- насоки за първоначално, текущо и заключително оформяне, попълване и съхранение на дневниците и личните картони.

Проверка на готовността на учителите за педагогическа дейност-изготвяне на годишни разпределения по предметите в срок до 15.09.ОКТОМВРИ

Проверка на работата на отговорниците по ЗБУТ и ПАБ и готовността на училището за зимния период.

Административен контрол

Проверка на документацията, наличие и изправност на гребла, лопати, готварска сол против заледявания.

НОЕМВРИ

1.Проверка на готовността на учители и ученици за провеждане на ефективни занятия.

2.Контрол върху работата на учителите с родителите: провеждане на родителски срещи, връзка на училището със семейството, дейността на учителските активи и училищното настоятелство.

3. Проверка на воденето на техническата и технологичната документация и документите за материалните и стокови ценности: -Входящ-изходящ дневник; Книга за инструктаж на работното място, хигиена на труда и противопожарна безопасност;.


Педагогически контрол

Административен контролПосещение на учебни часове по ЗП по график. Наблюдение и анализ на педагогическата дейност. Проверка на документацията-годишно разпределение, тематично и урочно планиране, тетрадки на учениците, писмени работи и съответствието им с материалната книга.

Проверка на дневниците. Проверка на инструктажни книги. Проверка на финансово-счетоводни документи.ДЕКЕМВРИ

1. Проверка на готовността на учители и ученици за провеждане на ефективни занятия

2. Проверка върху провеждането и оценяването на класните работи на учениците по БЕЛ, математика и чужди езици.
Педагогически контрол.

Посещение на учебни часове по ЗП по график. Наблюдение и анализ на педагогическата дейност. Проверка на документацията-годишно разпределение, тематично и урочно планиране, тетрадки на учениците, писмени работи.

ЯНУАРИ

1. Проверка върху провеждането и оценяването на класните работи на учениците по БЕЛ, математика и чужди езици.

2. Контрол върху провеждането на различните видове изпити:

-държавни изпити

-поправителни

-приравнителни.

3. Контрол върху документацията за приключване на първия учебен срок.

4. Контрол върху документацията за планиране на държавния план-прием.

5. Контрол върху финансово-счетоводни документи.Педагогически контрол

Административен контролБеседа с учителите .

Проверка на писмени работи.

Проверка на протоколи от изпитните сесии, м. септември и м. януари. Проверка на дневници, ученически книжки и доклади на кл.ръководители и учителите .

Утвърждаване на заявката за държавния план-прием.

Проверка на финансово-счетоводни документи за годишното приключване.


ФЕВРУАРИ

1. Проверка на воденето на книгата с протоколите от заседанията на педагогическия съвет.

3. Проверка на дневниците на паралелките, заповедната книга и ученическите книжки.

4. Проверка на материалната книга за взетите часове.

5. Проверка по изготвяне на Годишния въпросник и доклад по СФУК.Административен контрол


Проверка на книгата за решенията на ПС и класьора с протоколи от ПС.

Проверка на ЗУД.МАРТ

1. Проверка на готовността на учители и ученици за провеждане на ефективни занятия.

2. Контрол върху работата на учителите с родителите:провеждане на родителски срещи, връзка на училището със семейството, дейността на учителските активи и училищното настоятелство.

3. Правилника за вътрешния трудов ред, длъжностните характеристики и изискванията за трудова дисциплина.

4. Графика за провеждане на консултация на учителите с учениците, графика за приемни дни и часове с родителите, графика за дежурство.Педагогически контрол

Административен контролПосещение на учебни часове по ЗП по график. Наблюдение и анализ на педагогическата дейност.

Проверка на документацията-годишно разпределение, тематично и урочно планиране, тетрадки на учениците, писмени работи.

Проверка на изпълнението на графиците.


АПРИЛ

1. Проверка на готовността на учители и ученици за провеждане на ефективни занятия.

2. Дейността на медицинското лице и медицинското обслужване в училището.

3. Изпълнението на препоръките и изискванията на специализираните органи: РЗИ; ПО; РДВР и др.

4. Проверка дейността на ПДУД за провеждане на ДЗИ и НВО.

5. Проверка на отчитането и унищожаването на документи с фабрична номерация.


Педагогически контрол

Административен контролПосещение на учебни часове по ЗП по график. Наблюдение и анализ на педагогическата дейност.

Проверка на документацията-годишно разпределение, тематично и урочно планиране, тетрадки на учениците, писмени работи.

Проверка на изпълнението на графиците.

Проверка на получените, ползваните и унищожени документи с фабрична номерация.МАЙ

1. Проверка върху провеждането и оценяването на класните работи на учениците по БЕЛ, математика и чужди езици.

2. Контрол върху провеждане на различните видове изпити:

-държавни зрелостни,национално външно оценяване за IV и VII клас;

-поправителни за учениците от дневна форма на обучение –ХII клас.Административен контрол.

Проверка на писмени работи.

Проверка на протоколи.ЮНИ

1. Контрол върху провеждането на различните видове изпити:

-държавни;

-поправителни;

-приравнителни.

2. Контрол върху документацията за приключване на втория учебен срок и дейностите по приключване на учебната година.

3. Контрол върху изпълнение на препоръките към работата на учителите, дадени от експерти на РИО.Педагогически контрол

Административен контролПроверка на заповеди, дежурства и протоколи.

Даване на насоки и указания.ЮЛИ

Проверка на ЗУД по приключване на учебната година.

Проверка на дейностите по организиране на държавния план-прием.Административен контрол

Проверка по попълването и съхранението на дневници и лични картони.

Даване насоки и указания на комисиите по план-приема.АВГУСТ

Проверка на дейностите по ремонта и обновяването на МТБ.

Проверка изпълнението на Графика за отпуските на персонала.

Проверка на дейностите по провеждане на септемврийската сесия на ДЗИ


Административен контрол

Даване насоки и указания на комисиите.


Изготвил:

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ

Директор СОУ „Димитър Гачев“


 1. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ


ГОДИШЕН ПЛАН

За работота на ПС в СОУ „Димитър Гачев”

през учебната 2013/2014 година
Приет на педагогически съвет с Протокол № 14/02.09.2013 г.

утвърден със Заповед № 1147/05.09.2013 г.
м. септември 2013 г.

Организация, планиране, ръководство на ОВП в СОУ „Димитър Гачев” 1. Участие в проект „УСПЕХ“ – актуализиране и приемане на три годишна програма и определяне ръководителите на ИИД;

 2. Обсъждане и приемане на програма за часовете, които се водят от учители неспециалисти при заместване на отсъстващи учители титуляри;

 3. Разглеждане и приемане на Етичен кодекс.

 4. Правила за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.- разглеждане и приемане.

 5. Приемане на Училищния учебен план;

 6. Приемане на Годишния план на училището;

 7. Приемане Правилника за дейността на училището;

 8. Приемане на План за квалификационната дейност;

 9. Приемане план на Педагогическият съвет по месеци за учебната 2013/2014 година.

 10. Приемане план за откриване на учебната 2013/2014 година;

 11. План за работата на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици;

 12. Запознаване с Плана за контролната дейност на директора;

 13. План за безопасност на движението по пътищата.

 14. Разглеждане молби на ученици за самостоятелна форма на обучение;

 15. Разглеждане и приемане на модули по ФВС;

 16. Избор на ЗИП в училищния учебен план на учениците VIII и XII клас.

 17. Обсъждане и приемане стратегията на училището.

 18. Организационни.


м. октомври 2013 г.

 1. Запознаване на съвета с резултатите от проверки извършени от директора и помощник директорите.

 2. Напомняне на указания за водене на Книгата за подлежащи на обучение ученици до 16 годишна възраст и отговорностите, които имат към нея ПДУД и класните ръководители.

 3. Организационни.


м. ноември 2013 г.

 1. Запознаване на съвета с резултатите от проверки извършени от директора и помощник директорите.

 2. Обсъждане предложенията на класните ръководители на учениците от IX до XII клас за получаване на стипендии за първия учебен срок.

 3. Разглеждане и обсъждане на резултати от учебния процес.

 4. Предложения на класните ръководители за наказание на ученици.

 5. Разглеждане резултатите от външното оценяване в третите класове.

 6. Обсъждане и приемане на училищна програма по НП „На училище без отсъствия“, мярка „Без отсъствия“.

 7. Организационни.м. декември 2013 г.

 1. Запознаване и обсъждане резултатите от направените проверки на материалната книга, главна класна книга, дневници, ученически книжки.

 2. Разглеждане на дисциплината.

 3. Запознаване с програмата за училищното новогодишно тържество.

 4. Организационни.


м. януари 2014 г.

 1. Предложение за държавен план-прием за 9 клас в СОУ „Д. Гачев“ по чл. 49 от ППЗНП през учебната 2014/2015 година.

 2. Указания за приключване на 1-ви срок на учебната 2013/2014 година

 3. Обсъждане спазването на графика за дежурство на учителите в училище.

 4. Предложения на класните ръководители за наказание на ученици.

 5. Обсъждане отсъствия и поведение на ученици от I до XII клас

 6. Приемане на график за модулите по ФВС за ІІ учебен срок.

 7. Обсъждане и приемане на правила за приемане на ученици в І клас през учебната 2014/2015 година.

 8. Запознаване и обсъждане на проектите за графици за дежурствата през ІІ учебен срок на учебната 2013/2014 година.

 9. Организационни.


м. февруари 2014 г.

 1. Обсъждане стипендиите на учениците от IX до XII клас за втория учебен срок.

 2. Разглеждане на дисциплината.

 3. Организационни.


м. март 2014 г.

 1. Обсъждане и приемане избора на учебници и помагала за учебната 2014/2015 година

 2. Обсъждане и приемане на Доклад-анализ на резултатите от ОВП през първия срок=

 3. Обсъждане организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити.

 4. Организационни


м. април 2014 г.

 1. Обсъждане и приемане на ред и критерии за приемане на ученици в първи клас

 2. Избор на комисия за диференцирано заплащане

 3. Приемане на план за празника на училището

 4. Организационни


м. май 2014 г.

 1. Допускане на ученици до държавни зрелостни изпити

 2. Критерии към показателите за диференцираното заплащане

 3. Избор на учител на годината

 4. Празнично шествие – 24 май

 5. Изпращане на 12 клас – абитуриенти

 6. Организационни


м. юни 2014 г.

 1. Предложения на класни ръководители на ученици с над 150 отсъствия

 2. Информация за резултатите от национално външно IV и VII клас

 3. Организационни


м. юли 2014 г.

 1. Доклад-анализ на резултатите от ОВП през учебната 2013/2014 г.

 2. Приемане на учебните планове за учебната 2014/2015 година

 3. Предложение на класни ръководители за преминаване на ученици в самостоятелна форма на обучение.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница