Програма за противодействие на тормоза в училище дейност на комисии план за работата на медицинския специалистстраница5/9
Дата14.01.2018
Размер1.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

І. Дейности по разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище:

 1. Сформиране на училищен координационен съвет.

      Срок: 30 септември 2013 г.

      Отг. пед.съветник

2. Оценка на проблема, през мнението на учениците/учителите/родителите – с помощта на стандартизиран въпросник.   

                                                            Срок:декември 2013 г.

Отг.: пед.съветник, кл. ръководители

3.  Анализ на проявите на училищен тормоз и наличните правила и решения за справяне с него – честота на булинга, форми, рeзултати, последствия, налични и липсващи правила.

Срок: януари 2014

Отг.: пед.съветник

 4.  Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и участниците в процеса.

Срок: януари 2014 г.

Отг.: пед.съветник,класни ръководители

 5.   Повишаване на квалификацията на персонала за справяне в ситуации на тормоз.

Срок: декември 2013 г.

Отг.:    председател

  6.   Разработване на процедури за реагиране в ситуации на тормоз.

Срок: декември 2013 г.         

Отг.:  пед.съветник

 7.   Запознаване на учители, ученици и родители с процедурите за реагиране в ситуации на тормоз.

Срок: декември 2013 г.

Отг.:   Членове на координационен съвет и класни ръководители

 8. Изработване и разпространение на информационно-образователни материали, съобразени с различните възрастови групи и свързани с:

а) превенция на тормоза;

б) правата и задълженията на децата.

Срок: 30 март 2014г.

Отг.:   кл. ръководители и екип ученици

 9.  Запознаване на децата с аспектите на насилието и начините за справяне с него.

Срок: февруари 2014г.

Отг.:    кл.  ръководители

10.    Провеждне на индивидуални консултации с деца понасящи или извършители на тормоз.

                                                                                       Срок: октомври 2013г.– юни 2013 г.

                                                                                       Отг. пед.съветник

 12.  Набиране на данни и анализ на профила на ученика, използващ булинг.

Срок: до м. май 2014

Отг.:  пед.съветник, кл. ръководители

 ІІ. Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа:

 1. Разработване и приемане на правила и процедури за работа с:

1.1    Дете, жертва на тормоз;

1.2    Дете, упражнило тормоз;

1.3    Деца, които помагат и подкрепят тормоза;

1.4    Децата наблюдатели.

Срок:  януари-март 2014г.

Отг.:   пед.съветник

 2. Разработване и приемане на правила и процедури за регистриране на ситуации на тормоз, насочване към други служби и обмен на информация с други учебни и детски заведения.

Срок:  февруари 2014г.

Отг.:   пед.съветник

 3. Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители и училищно ръководство.

                                                            Срок: ноември 2013г. – юни 2014 г.

 Отг.:  кл.ръководители

 4. Да се създаде единен регистър за регистриране на ситуации на тормоз в училището. Регистърът да включва описание на ситуацията, вида тормоз, участници, наблюдатели, предприети мерки.

Срок:  декември 2013г.

Отг.:   председател, членове, пед.съветник

                                                                               

Изготвил пед.съветник:

Китка Кънчева/ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИ

В СОУ „Димитър Гачев”, град Пазарджик са сформирани следните постоянни комисии:  1. Комисия по квалификационната дейност в училището

Председател: Мирослав Петров

Членове: Председатели на методични обединения и председателите на класните ръководители  1. Комисия по възпитателна работа

Председател: Китка Кънчева

Членове: Йорданка Табакова, Лушка Герова, Стоян Палийски, Тодорка Колчакова  1. Комисия по тържествата и ритуалите

Председател: Спаска Стефанова,

Членове: Минка Славова, Флорина Александрова, Радко Уливеров, Ангел Кочев, Орлин Георгиев  1. Комисия по професионално ориентиране

Председател: Китка Кънчева

Членове: Кл. Ръководители на VII и VIII клас  1. . Комисия по борба с противообществените прояви

Председател: Китка Кънчева

Членове: Минка Славова, Мария Рукова, Веселина Върбанова, Елена Панчева  1. Комисия по безопасност на движението по пътищата

Председател: Тодор Тодоров

Членове: Кл. ръководители от ПГ до ХII клас  1. . Комисия за изработване на седмичното разписание

Председател: Орлин Георгиев

Членове: Веселина Върбанова, Станка Сезоненко, Стоянка Миладинова  1. Комисия по стипендиите и безплатното хранене

Председател: Тодор Тодоров

Членове: Кл. Ръководители на IX, X, XI, XII клас, счетоводител  1. Комисия по опазване на училищната материална база

Председател: Тодор Тодоров

Членове: Филада Шейтанова – счетоводител, Гинче Стоянова, Магдалена Георгиева, Тинка Иванова, Мария Игнатова, Китка Кънчева, Стоянка Миладинова – Зав. АТС, Василка Йорданова - домакин, Николай Геров – работник поддръжка

Всички учители отговорници на кабинети и физкултурен салон


  1. Комисия по безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Председател: Тодор Тодоров

Членове: Йорданка Грозданова, Карамфилка Костова, Мария Реджова, Радко Уливеров, Марияна Куртакова, Орлин Георгиев, Даниела Христова, Мима Ватахова, Николай Геров

Всички учители отговорници на кабинети и физкултурен салон и всички учители, които ще работят там.


  1. Комисия за предодвратяване на случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие

Председател: Китка Кънчева – педагогически съветник

Членове: Росица Матева, Елена Панчева, Малина Илиева, Радка Златарева, Мария Рукова  1. Комисия по жалбите

Председател: Мария Реджова

Членове: Китка Кънчева – педагогически съветник, Мирослав Петров, Минка Славова, Катя Бозева,

Росица Матева, Виолета Клисарова


  1. Председател на МО – Начални учители: Веселина Върбанова

  1. Председател на МО – Класни ръководители на начален курс: Виолета Клисарова

  1. Председател на МО – хуманитарно обединение /БЕЛ, чужди езици, история, философия, география/: Иванка Иванова;

Координатор – Чужди езици: Стоян Палийски;

Координатор – История, Философия и География: Йорданка Табакова

  1. Председател на МО – природни науки /Математика, Физика, Химия, Биология, Информатика: Гинче Стоянова, Координатор Химия и Биология - Мария Реджова;

Координатор Физика и математика Мима Ватахова;

Координатор по информатика – Йорданка Грозданова

  1. Председател на МО – Класните ръководители от V – ХІІ клас: Минка Славова с координатори:

- V – VІІІ клас – Йорданка Табакова

ІХ – ХІІ клас – Радка Златарева

  1. Председател на МО – Музика, Изобразително изкуство, Труд и техника, Физическо възпитание и спорт - Спаска Стефанова

Координатор изобразително изкуство и труд и техника – Стефан Вачков;

Координатор ФВС прогимназиален и гимназиален курс - Радко Уливеров;

Координатор ФВС начален курс – Стоил Киричев

  1. Комисия по действия при аварии

Председател: Валери Стоянов– директор;

зам. Председател Румяна Георгиева;

секретар Китка Кънчева;

Членове: Магдалена Георгиева, Стоил Киричев, Карамфилка Костова, Радко Уливеров, Николай Геров  1. Комисия по вписване на седмичното разписание в материалната книга
   1. понеделник – Марияна Димова, Лушка Герова, Мария Рукова
   2. вторник - Карамфилка Костова, Малина Илиева
   3. сряда - Тодора Кочева, Величка Антонова

4. четвъртък – Магдалена Георгиева, Елена Панчева
5. петък – Марияна Куртакова, Мария Игнатова

  1. Комисия за проверка на лекторските часове
   1. Флорина Александрова
   2. Тодорка Колчакова

3. Диана Иванчева

4. Катя Бозева

5. Даниела Христова

Комисиите изработват плановете за работа и ги представят на директора до 16 Септември 2013 година, които са приложение към годишния план на училището.13. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ • Годишен план за работата на медицинския специалист през 2013/2014 уч. година

I. Организационна дейност.

 1. Подготвяне на лекарския кабинет за пълноценна работа, като се набави необходимия инвентар и документация.

 2. Изготвяне график за работното време на медицинската сестра и годишен план за работата през учебната година.

 3. Активно участие на медицинската сестра в работата с хигиенните комисии и контрол върху стриктното изпълнение на инструкциите и материалите, изпратени от РЗИ и методическите ръководители.

 4. Изнасяне на лекции на здравни теми в начален, прогимназиален и гимназиален етап.

 5. При завършване на срока и учебната година да се изнасят пред педагогическия съвет оценки за здравословното състояние на учениците, взети от личните лекари.

 6. Извършване на антропометрични изследвания на учениците от I до XII клас с индивидуална оценка на ръст и телесна маса. Изпращане на схема за анализ на здравословното състояние на учениците в РЗИ -гр. Пазарджик.

 7. Профилактика на болестите и промоция на здравето.


II. Противоепидемична дейност.

1. Извършване на профилактични прегледи за хигиенното състояние и въшливост на учениците:

а/ в началото на учебната година;

б/ след приключване на ваканциите;

в/ при регистриране на заразно заболяване в училище.


 1. Спазване на определените срокове за спешните и редовните имунизаации, които трябва да се нанасят в 10-дневен срок в имунизационния журнал и ЛАК.


III. Надзор над санитарно -хигиенния режим на училището и
учениците.

1.Ежеседмичен контрол върху санитарно -хигиенното състояние на сградата:вентилация, отопление, осветление, правилно ръстово разпределение на учениците.

2.Ежедневен контрол в стаята за хранене - спазване на изискванията на РЗИ при раздаване на обяд, Изготвяне на меню, съобразно наредбата за здравословно хранене.

3.Упражняване на контрол върху правилното провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт и домашен бит и техника.

4. Контрол при изготвянето на седмичното разписание на часовете.

съобразно хигиенните изисквания.IV. Здравно - просветна дейност.

 1. Редовно набавяне на материали и листовки.

 2. Изнасяне на здравни беседи пред учениците веднъж месечно, съобразно програмата за здравното възпитание.

 3. Поддържане на здравен кът в училище.

V. Професионална ориентация на учениците от VIII клас.

1.Изпращане на учениците от VIII клас до личните им лекари за задълбочени клинични и профилактични изследвания. 1. Издирване и уточняване на учениците от VIII клас за професионалното им ориентиране.

 2. Провеждане на среща с родителите на учениците от VIII клас за запознаване с професионалното им ориентиране.

 3. Своевременно изпращане за консултация на хронично болните

деца.

Медицински специалист:

/Ст. Сезоненко

П Р И Л О Ж Е Н И Я:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ” ДИМИТЪР ГАЧЕВ” –ГРАД ПАЗАРДЖИК

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:

/Валери Стоянов/
ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ - НАЧАЛЕН ЕТАП


СЪСТАВ НА МО:
Председател: Веселина Върбанова

Секретар: Величка Антонова

Членове: Тодорка Колчакова, Елена Панчева, Лушка Герова, Мария Рукова, Росица Матева, Катя Бозева, Стоил Киричев, Елена Харизанова, Виолета Клисарова, Карамфилка Костова, Мариана Димова, Тодора Кочева, Мария Татарова, Мария Игнатова, Мариана Куртакова, Люба Петкова, Лазарина Чайкова, Стоянка Тричкова, Флорина Александрова, Малина Илиева, Диана Иванчева, Магдалена Георгиева, Мариан Каменов
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Настоящият план е подготвен от членовете на МО на началните учители. Приет е на заседание на МО – начален етап с Протокол №2/26.09.2013 г. Методическото обединение ще работи по темата: „ Повишаване мотивацията за учене”. Резултатите от изпълнението на плана се отчитат в края на първия срок и в края на учебната година.


СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА МО:

 • Осигуряване на достъпно, всеобхватно и качествено образование на учениците;

 • Обогатяване на материалната база в посока на използване на новите технологии в образованието.

 • Усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите ученици.

 • Активно взаимодействие с родителите.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:


 • Училището – желано място за ученика;

 • Образованието – съобразено с възрастовите и индивидуалните особености на детето;

 • Повишаване ефективността на образователно-възпитателния процес чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри;

 • Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност;

 • Развитие на извънкласната и клубна дейност на учениците;

 • Създаване на условия за превенция на агресията на учениците;

 • Приобщаване на родителската общност за активно участие в решаването на училищните проблеми.


ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ОБЕДИНЕНИЕТО:

 • Утвърждаване на методическото обединение като център за вътрешно квалификационна дейност;

 • Изграждане на стратегия за ефективно учене и повишаване качеството на образователно - възпитателната работа;

 • Да се повиши мотивацията за учене на учениците, преодоляване на неграмотността и повишаване качеството на знанията и уменията чрез използването на иновативни методи и форми на работа;

 • Да се повиши квалификацията на учителите чрез участие във вътрешни и външни квалификационни форми.


ЗАДАЧИ:

 • Образователни:  • Усвояване на минимум знания и умения по всички учебни предмети от всеки ученик, съобразно индивидуалния му темп на развитие;

  • Приоритетно оценяване на уменията и компетентностите на учениците формирани в процеса на обучение, съобразно очакваните резултати;

  • Осигуряване на оптимално разгръщане на личностния потенциал на учениците;

  • Планиране на урочната работа чрез съобразяване на обема от знания с възрастовите особености на учениците и намаляване на академичната претовареност на учебното съдържание.
 • Възпитателни:
  • Търсене на ефективни технологии за възпитателна работа;

  • Формиране на знания и личностни умения на учениците за активно взаимодействие със социалната среда и участие в социалните процеси.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ В МЕТОДИЧНОТО ОБЕДИНЕНИЕ:


 • Работа с документация

 • Гражданско възпитание

 • Работа за повишаване на педагогическата квалификация на учителите

 • Работа с родители


Дейност

Срок на изпълнение

Отговорници

1.

Изготвяне на годишните разпределения, учебните програми за ЗИП, модул ФВС, седмично разписание на часовете

м. IX

Веселина Върбанова

Елена Панчева

Росица Матева

Флорина Александрова

Мариана Димова


2.

Изготвяне на план и график за обхождане, обособяване на екипи

м.XII

Веселина Върбанова

Виолета Клисарова3.

Сформиране на групи от ученици за индивидуална работа и изработване на график

м. X

Учители

Веселина Върбанова4.

Изработване на нова стратегия за популяризиране на училището (нови дейности, реклама, презентации)

м.III


Веселина Върбанова

Флорина Александрова5.

Изготвяне на план за мероприятия и организирането им във връзка с национални, фолклорни или официални празници и събития:

 • Ден на народните будители

 • Коледни празници – участие в поздравителен концерт

 • Първи март - изложба на мартеници

 • Трети март – табло

 • Празник на училището

м. X


м.XII

м.III


м.III м.IV

Мариана Димова

Класните ръководители

Кл.р-ли на 2/ 3 кл.

Веселина Върбанова

Класните ръководители6.

Подготовка и провеждане на спортни състезания между класовете от начален етап в ДЧФВС

 • 1-2 клас - Подвижни игри със занимателен характер

 • 3 – 4 клас – ЩИ със атлетически характер

м. X

Стоил Киричев

Класните ръководители


7.

Изготвяне на план за мероприятия и реализирането им във връзка с международни дни:

м. XI


м.IV

Катя Бозева

Тодорка Колчакова

Величка Антонова

Виолета Клисарова8.

Участие в подготовка и провеждането на спортния празник на училището

 • 1-2 клас – ЩИ със атлетически характер; Подвижни игри със занимателен характер

 • 3-4 клас – Състезание между класовете - СПИ

м.IV

Стоил Киричев

Класните ръководители


9.

Подготовка на учениците от ІV клас за участие в тестовете за НВО

м. III - IV

Магдалена Георгиева

Флорина Александрова

Диана Иванчева

Малина Илиева10.

Организиране на съвместни изяви с групите на ПДГ от СОУ „Д. Гачев” и ЦДГ „Зорница” и „Върбица”

м.IV - V

Магдалена Георгиева

Флорина Александрова

Диана Иванчева

Малина Илиева

Мария Татарова


11.

Осъществяване на приемственост между ПДГ и първи клас, между IV и V клас чрез:

 • Открити уроци по избран от учителя предмет

 • Открито занятие в ПДГ

м.II
м.VКл. ръководители на 4 клас

Магдалена Георгиева

Мирослав Петров

Ръководители на ПДГ12.

Посещение на класни стаи и кабинети на разменни начала по различен повод;

 • Поздравление за Коледа и Нова година

 • По случай първа пролет

 • За празника на буквите

м.XII


м.III

м.IV

Тодора Кочева

Мариана Димова

Виолета Клисарова

Карамфилка Костова13.

Регулярно провеждане на родителски срещи за получаване на информация за:

 • Проблеми с на учениците

 • Проблеми с поведението и проявите на агресия на учениците

 • За участието им в мероприятия в и извън училището

През годината

Класни ръководители, съвместно с Китка Кънчева

Веселина Върбанова14.

Изготвяне и приемане на Годишен план за работа с родители

м.X

Лушка Герова

Мария Рукова

Веселина Върбанова


15.

Изготвяне и провеждане на тестове за входно ниво по основните учебни предмети, училищна готовност на учениците от първи клас, междинно ниво, изходно ниво по основните учебни предмети с критерии и показатели за оценка ; анализ на резултатите от тях:

 • В началото на учебната година

 • В края на първия срок

 • В края на учебната година

м.X


м.II

м.V


Всички Учители в начален етап на основното образование

16.

Изготвяне и приемане на Програма за повишаване на резултатите учениците от образователно – възпитателния процес

м.II

Веселина Върбанова

Карамфилка Костова

Малина Илиева


17.

Участие в организирани от МОН, РИО на МОН и др. институции, мероприятия за проследяване на нови стратегии и иновации в образованието

През годината

По заявено желание

18.

Споделяне на положителен педагогически опит от учителите

м.XI

Учители с ПКС

19.

Анализ на резултатите от НВО

м.V

Учители на 4 клас

Веселина Върбанова20.

Обобщаване на резултатите от образователно-възпитателната работа в края на учебната година

м.VI

Тодорка Колчакова

Катя Бозева

Мариана Димова

Малина Илиева

Веселина Върбанова


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница