Програма за противодействие на тормоза в училище дейност на комисии план за работата на медицинския специалистстраница6/9
Дата14.01.2018
Размер1.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Забележка: Настоящият план за работа на МО на началните учители е отворен, подлежи на актуализация по всяко време и може да бъде променен или допълнен по писмено предложение на всеки член на методичното обединение.

Изготвил: Веселина Върбанова -

Председател на МО на началните учители


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ” ДИМИТЪР ГАЧЕВ” –ГРАД ПАЗАРДЖИК


УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:

/Валери Стоянов/
П Л А Н
ЗА РАБОТАТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ-
ХУМАНИТАРНО НАПРАВЛЕНИЕ-БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА,ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ФИЛОСОФИЯ
за учебната 2013/2014 година

I.Организация на работа и структура на обединението
1.Методическото обединение хуманитарно направление включва учителите по БЕЛ,чужди езици, история и цивилизация,философия и география и икономика.
2.Председатеп на МО-Иванка Иванова.
3.Координатори: Стоян Палийски и Йорданка Табакова.
4.Членове-Минка Славова, Радка Златарева,Марияна Генчева,Снежана Царска, Христинка Цветкова,Ива Лазарова,Миглена Бъбарова,Диана Кулинова,Стефка Славова,Мирослав Петров,Тодор Тодоров,Елена Пепечкова.
5.Основен приоритет е засилване работата по утвърждаване на методическото обединение като действена форма на самоусъвършестване на учителите и стимулирането им към самоподготовка и активно преподаване и обучение чрез обмяна на педагогическия опит.
6.Резултатите от изпълнението на плана се отчитат в края на първия срок и края на учебната година.
7.Планът за работа на МО е отворен ,което позволява добавяне на дейности или замяна на вече предвидени в него.
III.Основни цели за работата на методическото обединение:
1.Усъвършенстване на учебния и възпитателния процес за постигане на резултатите, отговарящи на съвременните социални и културни промени.
2.Осигуряване на условия за развитие на личностния потенциал на всички учители и ученици и на възможности за самоутвърждаване и творческа изява.
3. Участие в квалификационната дейност на училището.

IV.Основни задачи:
1.Внедряване на нови форми и методи в работата на всеки преподавател в светлината на изискванията на реформата в българското образование.

2.Обмяна на идеи и опит ,съдействащи за по-сериозната резултатност в обучението по отделни предмети.

3.Да се следи за новости по отношение на прилаганите педагогически технологии и информации.

4.Обсъждане на проблемите, трудностите и успехите на учителите от МО по отношение на изпълняваните от тях цели и задачи.V.Мероприятия за постигане на целите:
1.Работа с документация.

2.Гражданско възпитание.

3.Работа по повишаване на педагогическата квалификация на учителите.

4. Работа с родители.


КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
СЕПТЕМВРИ
Посещение на съвещанията и приемане на конкретни задачи и указания по отделните предмети за годината.
Срок:м.септември 2013г.

Отговорник:учителитеОКТОМВРИ
Приемане на плана за работа на МО през учебната година.
Срок:03.10.2013г.

Отговорник:Иванка Иванова


Анализиране и обобщаване на резултатите,получени от оценките на входното ниво.
Срок:м.октомври 2013г.

Отговорник:учителитеНОЕМВРИ
Да се проведе творчески разговор за съвременните методи и оценка на знанията и уменията на учениците.

Срок:12.11.2013г.

Отговорник:учителите
ДЕКЕМВРИ
Да се проведе творчески разговор на тема:Интегративният подход по история и география.
Срок:10.12.2013г.

Отговорник:М.Петров,Й.Табакова


ЯНУАРИ
Обсъждане ролята на тестовото изпитване и видовете тестове.
Срок:14.01.2014г.

Отговорник:членовете на МО


ФЕВРУАРИ
Отчитане на резултатите от Първия учебен срок.

Срок:06.02.2014г.

Отговорник:членовете на МО
МАРТ
Беседа на тема:Отношенията учител-ученик в условията на демократизиране на учебно-възпитателния процес.

Срок:25.03.2014г.

Отговорник:С.Славкова,Р.Златарева
АПРИЛ
Обсъждане на подготовката на учениците на Националното външно оценяване и ДЗИ
Срок:15.04.2014г.

Отговорник:членовете на МО


МАЙ
Творчески разговор на тема:Пътища и начини за интеграция на малцинствата.
Срок:25.03.2014г.

Отговорник:М.Славова,С.Царска


ЮНИ
Отчитане на резултатите от ДЗИ и Външното оценяване на учениците.
Срок:10.06.2014г.

Отговорник:учителите


Отчет за работата на МО през учебната година.

Срок:17.06.2014г.Отговорник:Иванка Иванова

Изготвил председател на МО:

/Иванка Иванова/

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ” ДИМИТЪР ГАЧЕВ” –ГРАД ПАЗАРДЖИК


УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:

/Валери Стоянов/

П л а н

на МО по природни науки

през учебната 2013/2014 годинаИзготвил:……………

Гинче Стоянова

/Председател на МО/

 1. Общи положения:

 1. Методическото обединение по природни науки включва учителите по математика, информационни технологии, физика, химия и биология.

 2. Председател на МО- Гинче Стоянова

 3. Координатори: Мария Реджова Мима Ватахава, Йорданка Грозданова

 4. Членове – Мима Ватахова, Йорданка Грозданова, Даниела Филкова, Орлин Георгиев, Мария Реджова ,Р.Георгиева

 5. Основен приоритет е засилване работата по утвърждаване на методическото обединение като действена форма на самоусъвършенстване на учителите и стимулирането им към самоподготовка и активно преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит.

 6. Резултатите от изпълнението на плана се отчитат в края на първия срок и края на учебната година. 1. Основни цели за работата на методическото обединение:

 1. Осъществяване на качествен и ефективен учебно-образователен процес по природните науки, в съответствие с Държавните образователни изисквания.

 2. Модернизиране на учебно-възпитателната дейност, въвеждане и прилагане на разнообразни иновативни методи и техники на преподаване и оценяване, както и на положителни практики.

 3. Осигуряване на условия за развитие на личностния потенциал на всички учители и ученици и на възможности за самоутвърждаване и творческа изява.

 4. Участва в квалификационната дейност на училището.

 1. Задачи:

 1. Организиране на знанията и уменията на Учителите от екипа за успешно реализиране на учебно-възпитателния процес.

 2. Усъвършенстване и повишаване на квалификацията на учителите.

 3. Намиране и прилагане на нестандартни форми на обучение по природните дисциплини.

 4. Мотивиране на учениците за участие в класни и извънкласни форми на обучение и училищни мероприятия.

 5. Прилагане на екипната работа между колегите в обединението и в учебните часове.

 6. Подпомага дейността на младшите учители. 1. Мероприятия за постигане на целите: • Работа с документация

 • Гражданско възпитание

 • Работа за повишаване на педагогическата квалификация на учителите

 • Работа с родители
Дейност

Срок на изпълнение

1.

Изготвяне и приемане план за дейността на обединението

септември

2.

Оказване на методическа и педагогическа помощ на млади и новопостъпили колеги

постоянен

3.

Изработване на тематични разпределения

септември

4.

Участва в дейността на входни и изходни нива и външно оценяване

септември и юни

5.

Подпомага подготовката за изготвяне на тестови задачи, задания, критерии за оценяване

Септември,октомври, ноември

6.

Анализира и обобщава резултатите получени от оценките за входно и изходно ниво и набелязва мерки за преодоляване на пропуските

Октомври . юни

7.

Използва и показва ефективни методи при организацията и провеждане на учебно-възпитателния процес

постоянен

8.

Участва в дейности по разработване на проекти и програми произлизащи от дейността на училището

постоянен

9.

Отчитане и анализ на резултатите от класните работи I срок

януари

10.

Отчитане и анализ на резултатите от първия учебен срок

февруари

11.

Отбелязване по подходящ начин седмицата на гората

април

12.

Организира дейности във връзка с “Деня на Земята

април

13.

Отчитане и анализ на резултатите от втория учебен срок по предмети

юни

14.

Отчет за дейността на методичното обединение през учебната 2013/2014 година

юни

15.

Квалификационна дейност

постоянен


Забележка: Настоящият план за работа на МО е отворен , което позволява добавяне на дейности или замяна на вече предвидени в него.
ПРИЛОЖЕИНИЕ 4
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ” ДИМИТЪР ГАЧЕВ” –ГРАД ПАЗАРДЖИК


УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:

/Валери Стоянов/
ПЛАН

за дейността на МО по Музика, Изобразително изкуство, ДБТ, ДТИ и Технологии, Физическо възпитание и спорт

през учебната 2013 – 2014 година

 1. Цел на МО.

 • Утвърждаване на методическото обединение като център на вътрешно квалификационната дейност

 • Развитие на индивидуалните качества на учениците и стимулиране на творческите им заложби

 1. Задачи

 • Мотивиране на учениците за усвояване на знания и умения по различните учебни дисциплини

 • Формиране на интереси у учениците за участието им в извънкласни дейности

 • Координиране обмяната на добри практики между Учителите

 1. Състав на МО

Председател: Спаска Стефанова - учител по музика

Членове: 1. Стефан Вачков – учител по изобразително изкуство

2. Ангел Кочев - учител по ДБТ, ДТИ и Технологии

3. Радко Уливеров – учител по физическо възпитание и спорт

4. Бончо Иванов – учител по физическо възпитание и спорт

5. Стоил Киричев – начален учителIV. Дейности за постигане на целите:

 1. Утвърждаване състава на МО.

Срок: 05.09.2013г.

Отг.Членовете на МО 1. Ежеседмични консултации на учениците по всички предмети по график, утвърден от Директора на училището.

Срок: постоянен

Отг. Учители 1. Постоянен контакт на Учителите за осъществяване на междупредметни връзки.

Срок: постоянен

Отг. Учители 1. Индивидуална работа с изявени ученици и организиране на техните изяви в извънкласни форми – концерти,конкурси, изложби и турнири.

Срок: постоянен

Отг. Учители 1. Подготовка и реализиране на училищни празници и тържества:

а/ Откриване на новата учебна година – 16.09.2013г.

б/ Коледа – 18.12.2013г.

в/ Празник на училището – 25.04.2014г.

г/ тържествено изпращане на абитуриентите в училище – 15.05.2014г.

д/ Седмица, посветена на славянската писменост и култура – 12 - 19.05.2014г.

Отг. Председател на МО 1. Участия на ученици в общоградски празници и тържества:

а/ Международен ден на ромите – 08.04.2014г.

Отг. Председател на МО 1. Участие на изявени ученици в прегледи и конкурси, организирани от културните институции в града и общината

а/ Конкурс за картички, рисунки и сурвачки на тема „Направи добро за Коледа“, организиран от Общински детски комплекс и Община Пазарджик

Срок: м.декември

Отг.Стефан Вачков

Ангел Кочев 1. Оформяне на изложби с творби на ученици

а/ Европейски архитектурни забележителности - 20.12.2013г.

б/ Обесването на Васил Левски – 19.02.2014г.

в/ Трети март - Национален празник на България – 28.02.2014г.

б/ „ 27 години СОУ“ Димитър Гачев“ – 25.04.2014г.

в/ Приключване на учебната година - най – добрите рисунки през учебната 2013 – 2014г. – 07.06.2014г.

Отг. Стефан Вачков 1. Подготвяне на училищни изложби от предмети,изработени в часовете по ДБТ, ДТИ и Технологии, по повод различни празници и чествания:

а/ Коледа – с учениците от III и IVкласове - 18.12.2013г.

б/ Празник на училището – с учениците от V – VIII кл. – 24.04.2014 г.

в/ приключване на учебната година – 10.06.2014г.

Отг. Ангел Кочев 1. Изработване на мартеници с учениците от III класове за децата от ПГ в училището

Срок: м.28.02.2014г.

Отг. Ангел Кочев 1. Изработване на поздравителни картички, по повод Международния ден на жената – Осми март, с учениците от IV класове.

Срок: 08.03.2014г.

Отг. Ангел Кочев 1. Ефективна работа в модулните групи – изпреварващо приложение на тенденциите, залегнали в новия проектозакон за средното образование

Срок: м.май

Отг. Бончо Иванов 1. Участие в етапите на ученическите спортни игри

а/ Коледен турнир по баскетбол между учениците от V-те класове

Срок: м.Декември

Отг. Бончо Иванов

б/ Коледен турнир по баскетбол между учениците от VI и VII класове

Срок: м. Декември

Отг. Радко Уливеров

в/ Пролетен турнир по баскетбол , между учениците от V и VI класове

Срок: м.Април

Отг.Бончо Иванов


 1. Демонстративна среща по баскетбол между VIII – X кл. пред учениците от IV класове, с цел осъществяване на приемственост между класовете.

Срок: м.Май

Отг. Бончо Иванов 1. Подготовка на училищните отбори за участие в Общински първенства.

Срок: постоянен

Отг. Учители по ФВС 1. Двустранни срещи по футбол с отбори от общината.

Срок: м.октомври – май

Отг. Радко Уливеров 1. Участие на училищните отбори в Общински първенства по баскетбол и хандбал.

Срок: м.октомври – май

Отг. Учители по ФВС 1. Есенен спортен празник с учениците от начален курс

а/ първи и втори клас – Подвижни игри със занимателен характер

б/ трети и четвърти клас – Щафетни игри

Срок: 31.10.2013г.

Отг. Стоил Киричев и Учители по ФВС в начален курс. 1. Пролетен спортен празник

а/ първи и втори клас – Щафетни игри със състезателен характер и подвижни игри със занимателен характер

б/ трети и четвърти клас – Щафетни и спортно – подвижни игри/състезание между класовете : футбол – момчета и народна топка – момичета в/ „скок от място“ – тестване и подготовка на учениците за спортния празник“Лъвски скок“

Срок: 24.04.2013г.

Отг. Стоил Киричев и Учители по ФВС в начален етап 1. „Лъвски скок“ – детски спортен празник с учениците от начален етап.

Срок: м.май

Отг. Стоил Киричев и Учители по ФВС в начален етап. 1. Изготвяне на отчетен доклад за изпълнението на Плана на МО.

Срок: м.февруари – I срок

м.юни – край на учебната година

Отг. Председател

Изготвил:

/Сп.Стефанова/

Председател на МО по Музика, ИИ, ДБТ, ДТИ и Технологии, ФВСПРИЛОЖЕНИЕ 5
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ” ДИМИТЪР ГАЧЕВ” –ГРАД ПАЗАРДЖИК


УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:

/Валери Стоянов/


П Л А Н
за дейността на обединението на класните ръководители – начален етап за учебната 2 013 / 2 014 година

изработен на основание чл. 147, ал.1, т.1 от ППЗНП и решение на педагогическия съвет с протокол №14/ 02.09.2013г. в съотвествие с утвърдения годишен план на училището за учебната 2 013/ 2014г.
І. На основание чл.90, ал.4, от ППЗНП и заповед №1104/14.08.2013 год. и във връзка със стартиране на новата учебна година 2013 / 2014 год. са определени следните класни ръководители – начален етап:


 1. Председател на обединението на класните ръководители - начален етап - Виолета Станкова Клисарова

 2. ПГ - а - Мария Димитрова Татарова

 3. ПГ - б - Мариана Тодорова Куртакова

 4. ПГ - в - Мария Игнатова Игнатова

 5. I а клас - Веселина Петкова Върбанова

 6. І б клас - Тодорка Иванова Колчакова

 7. І в клас - Елена Миланова Панчева

 8. І г клас - Лушка Петрова Герова

 9. І д клас - Мария Петрова Рукова

 10. ІІ а клас - Росица Младенова Матева

 11. ІІ б клас - Катя Видева Бозева

 12. ІІ в клас - Величка Рангелова Антонова

 13. ІІ г клас - Стоил Костадинов Киричев

 14. ІІІ а клас - Виолета Станкова Клисарова

 15. ІІІ б клас - Карамфилка Георгиева Костова

 16. ІІІ в клас - Мариана Филипова Димова

 17. ІІІ г клас - Тодора Илиева Кочева

 18. ІV а клас - Магдалена Димитрова Гьорева – Георгиева

 19. ІV б клас - Флорина Ангелова Александрова

 20. ІV в клас - Диана Райчева Иванчева

 21. ІV г клас - Малина Георгиева Илиева


ІI. Цели на методичното обединение на класните ръководители – начален етап:
1. Участието на класните ръководители за привличане и задържане на учениците в училище;

2. Формиране на правилно разбиране у учениците към изискванията, които предявява към тях училището, колективният начин на живот;

3. Чрез учебната дейност да възпитаваме умствени, трудови, нравствени, естетически и физически навици и качества и да създадем условия за превръщането им във вътрешни стимули и потребности;

4. Да създадем условия за оптимална интелектуална и социална изява на всеки ученик на база на неговите индивидуални способности;

5. Да се изясни същността на отрицателните нравствени категории: лъжа, лицемерие, кражба, грубост;

6. Етични разговори и беседи;

7.Условия за реално усвояване на нравствени норми на поведение;

8. Участие в подготовката на различни празници , общоучилищни и извънучилищни мероприятия.


III. Класните ръководители да работят по следните основни дейности:
1.Работа с училищната документация – книга за подлежащи, главна класна книга, дневници, ученически книжки и др.

2.Безопасност на движението по пътищата

3.Гражданска защита

4.Здравно възпитание

5.Гражданско образование

6.Етични разговори и беседи;

7.Работа с родители – провеждане на разговори заедно с УР, УН, педагогическия съветник, класните ръководители с ученици със слаби оценки, безпричинни отсъствия, лошо поведение

8.Родителите да оказват съдействие на класните ръководители при обхождането за набиране на ученици за ПГ, І и за другите класовеМесец

Дейности за изпълнение на целите

Срок

Отговорници

1.

м.09.2013г.

Изготвяне план за дейностите на МО на класните ръководители – начален етап

16.09.2013г

В. Върбанова

В. Клисарова2.

м.09.2013г.

Изготвяне на седмичното разписание за часовете на начален етап през учебната 2013 / 2014 година

10.09.2013г

В. Върбанова

кл.ръководители3.

м.09.2013г.

Изготвяне на годишни разпределения ЗП,

учебни програми за ЗИП, планове на класните ръководители и план за работата в ДЧК30.09.2013., 09.09.2013., 13.09.2013.

Кл. ръководители

4.

м.09.2013г.

Запознаване на учениците с правилника за вътрешния ред, с дейностите в училище и Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

16.09.2013.

Кл. ръководители

5.

м.09.2013г.

Провеждане на родителска среща за запознаване на родителите с Правилника за вътрешния ред и Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд. Избор на родителски актив и ученически съвет

м.09.2013г.

Кл. ръководители

6.

м.09.2013г.

Изпращане сведение за приетите І клас ученици на Общинска администрация

м.09.2013г.

Председателите на МО

7.

м.09.2013г.

Попълване дневниците на класовете и ученическите книжки

16-20.09.

2013 г.


Кл. ръководители

8.

м.10.2013г.

Провеждане на тестове по учебните предмети – входно ниво, отчитане и отразяване на резултатите

м.09. – 10.2013г.

В. Върбанова

В. Клисарова9.

м.10.2013г.

Участие на учениците от начален етап в реализиране на проектите”УСПЕХ”и по Национална програма „С грижа за всеки ученик”

постоянен

В. Клисарова

В. Върбанова

Кл.ръководите ли, външни ъководители на групи


10

м.10.2013г.

Участия в училищни и извънучилищни прояви – изложби, викторини, състезания, конкурси на рисунка, спортни състезания и други по различни поводи

постоянен

Кл. ръководители

11

м.10.2013г.

Разговор на тема: „НЕ на страха и агресията в училище”,”Агресията на децата у дома и в училище”,”Камери в училищата възпират агресията сред учениците” и др.

постоянен


Кл. ръководители

12

м.10.2013г.

Радиопредаване по повод 1 Ноември- Ден на народните будители

29.10.2013г в часа на класа

В. Клисарова

кл.ръководители на ІІ класове13

м.11.2013г.

По повод Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия -18 Ноември организиране на мероприятия по класове- посещение до най-близкото кръстовище, рисунки и оцветяване – светофар, пешеходна пътека и др.

12.11.2013г- в часа на класа

Кл. ръководители

14

м.11.2013г.

„За да бъдем здрави и силни”- среща – разговор с медицинското лице в училището

м.11.2013г.

постояненМедицинското лице, кл. ръководители

15

м.11.2013г.

Среща на родителските активи от всички класове с УР, педагогическия съветник, членове на УН за оказване на съдействие на кл. ръководители в прибиране и задържане на учениците в училище, да не допускат безпричинни отсъствия, за намаляване на вероятността от възникване на инциденти с деца

м.11.2013г.

постояненКл. ръководители

16

м.12.2013г.

Радиопредаване „ Как празнуват Коледа по света?”

17.12.2013гчас на класа

В. Клисарова и ученици

18

м.12.2013г.

Украса на елха с играчки и светлини за Коледа и Нова година във фоието на І етаж и украса на класните стаи

18.12.2013г

В. Клисарова и ученици, кл. ръководители

19

м.12.2013г.

Организиране и провеждане на Коледни и Новогодишни тържества - „Да посрещнем Дядо Коледа”

20.12. –23.12.2013г

Кл. ръководители

20

м.01.2014г.

По повод 112 год. от рождението на Димитър Гачев и 27 години от създаването на нашето училище, чието име носи организиране и провеждане на мероприятия – уреждане на кътове за Д. Гачев, провеждане на викторини, състезания, музикални програми и др.

16.01. -21.01.2014г

Кл. ръководители

21

м.01.2014г.

Попълване и проверка на тестовете по БД – І срок

м.01.2014г.

Кл. ръководители

22

м.01.2014г.

Разговор с учениците по класове на теми на Гражданското образование – „ Как да се обличам и държа в обществото”, „Отношенията в клас между учениците” и др.

м.01.2014г.

Кл. ръководители

23

м.012014г.

Провеждане на тестове по учебните предмети – междинно ниво, отчитане и отразяване на резултатите от тях

м.І.-ІІ.2014г.

Кл. ръководители

24

м.01.2014г.

Изготвяне на информация и отчитане на резултатите от УВР през І учебен срок

Края на м.01.2014г.

Кл. ръководители

25

м.01.2014г.

Провеждане на родителска среща за запознаване на родителите и отчитане на резултатите от УВР на учениците

Края на м.01.2014г.

Кл. ръководители

26

м.02.2014г.

Провеждане на сбирки на МОКР за споделяне на положителен опит като класни ръководители

м.02.2014г.постоянен

Кл. ръководители на 4-те класове

27

м.02.2014г.

Участие на учителите от ПГ и начален етап при обхождане и набиране на ученици за І клас и ПГ

м.02.2014г.

В. Върбанова,

В. Клисарова, и кл. ръководители28

м.02.2014г.

„Да изчистим България за един ден”- разговор с учениците на екологични теми

м.02.2014г.постоянен

Кл. ръководители

29

м.02.2014г.

Участие на всички ученици от начален етап по поддържане на чистотата в училище и училищния двор

м.02.2014г.постоянен

Кл. ръководители

30

м.02.2014г.

Апостола на Свободата – изработване и поставяне на табло – ІІ етаж

17.02.2014г

Кл. ръководители на ІІІ класове

31

м.02.2014г.

Изработване на мартеници от участниците по проект „УСПЕХ” и закичване с тях децата от ПГ

Края на м.02.2014г.

Кл.ръковод. и ръководителите на клубове

32

м.02.2014г.

Радиопредаване по повод 136 години от Освобождението на България от турско робство

25.02.2014г

В.Клисарова и ученици

33

м.03.2014г.

По повод Деня на мама и настъпването на първа пролет излъчване на радиопредаване и изложба от рисунки на І етаж

04.03.2014г18.03.2014г

В. Клисарова и ученици,кл. ръководители на І класове

34

м.03.2014г.

Какво знаем за пролетните празници и обичаи?

м.03. и 04.2014г.

Кл. ръководители

35

м.04.2014г.

Почистване на училищния двор по предварително изработен график – план схема

м.04.2014г.

Кл. ръководители

36

м.04.2014г.

Извеждане на учениците от сградата на училището при провеждане на учебна евакуация при земетресение, бедствия, пожари – по предварително изработен план

м.04.2014г.

Кл. ръководители

37

м.04.2014г.

22 Април – Ден на Земята

22.04.2014гв часа на класа

Кл. ръководители

38

м.05.2014г.

Провеждане на Национално външно оценяване с учениците от 4-те класове

м.05.2014г.

Кл. ръководители на 4-ти клас

39

м.05.2014г.

Попълване и проверка на тестовете по БД ІІ -ІІ срок

м.05.2014г.

Кл. ръководители

40

м.05.2014г.

Провеждане на тестове по учебни предмети – изходно ниво, отчитане и отразяване на резултатите от тях

м.05.2014г.

Кл. ръководители

41

м.05.2014г.

По повод Деня на славянската писменост и култура рисунка на асфалт в двора на училището с представители от всеки клас

20.05.2014г

Кл. ръководители

42

м.05.2014г.

„ Празник на буквите”

м.05.2014г.

Кл. ръководители на І-те класове

43

м.05.2014г.

Провеждане на родителска среща за запознаване на родителите с резултатите от УВР през годината и запознаване с поставените задачи на децата им за следващата учебна година

м.05.2014г.

Кл. ръководители

44

м.05.2014г.

Годишни тържества по класове по повод края на учебната 2013 / 2014 година. Раздаване на бележници и удостоверения

м.05. –06.2014г.

Кл. ръководители

45

м.06.2014г.

Отчитане на УВР на МО на класните ръководители – начален етап

м.06.2014г.

В. Клисарова

46

м.06.2014г.

Попълване на училищната документация по приключване на учебната 2013 / 2014 година / по график/

м.06.2014г.

В. Вълбанова,

В. Клисарова47

м.06.2014г.

Определяне на групите за ЗИП през учебната 2014 / 2015 година

м.06.014г.

В. Върбанова, В. Клисарова

Изготвил:

В.Клисарова

Председател МО – класни ръководители I – IV клас

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница