Програма за противодействие на тормоза в училище дейност на комисии план за работата на медицинския специалистстраница8/9
Дата14.01.2018
Размер1.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Отг.: ПДУД Срок: постоянен
10.Да се осигурят условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на служителите, работниците и учeниците.

Отг.: ПДУД Срок: постоянен
12.Да се описват в Книгата за дребни ремонтни дейности, своевременно забелязаните повреди от учителите и служителите, и след всекидневното и одобряване от директора , веднага да се отстраняват повредитеи извършват ремонтите 

Отг.: Домакин, работник поддръжка Срок: постоянен
13.Да се следи за поддържане хигиена на работното място (влажно почистване, дезинфекция, проветряване, вентилация) и спазване на оптималните норми за отопление, осветление и шум в сградата на училището.

Отг.: Мед.сестра Срок: постоянен

14.Да се оказва контрол върху изпълнението на пропусквателния режим в училището с цел опазване на живота и здравето на учениците.Отг.: ПДУД Срок: постоянен  
15.Да се организира и следи за бракуване и почистване на ненужен материал в библиотеката и кабинетите.
Отг.: Домакин, Библиотекар Срок: постоянен
16.Организиране на профилактични прегледи на всички учители и служители

Отг.: Директора и ПДУД Срок: м. ІІІ – ІV 2014г.
17. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа, да запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището.

Отг.: Кл.р-ли Срок: м.09.2013г.
18. Класните ръководители да проведат беседа ­- разговор за поведението на учениците, като участници в пътното движение.

Отг. л.р-ли Срок: постоянен
19. С учениците от І -­ VII клас учителите в последния за деня час да провеждат ежедневно " 5-минутка" ­ краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата.

Отг.: Учителите Срок: постоянен
ІІІ. Защита при бедствия:

1. Да се изготви, график за провеждане на обучението за защита при бедствия, аварии и катастрофи, който да е неразделна част от темите за разпределение на часа на класа.Отг.: ПДУД Срок: 10.10.2013г.
2. Да се вземат в час на класа темите по гражданска защита при бедствия, аварии и катастрофи съгласно разпределението на учебното време.

Отг.: Кл.р-ли Срок: съгласно графика
3. Да се осъществи контрол по провеждането на темите по защита при бедствия.

Отг.: ПДУД Срок: постоянен
4. Занятията по защита при бедствия да се провеждат през учебната година във време и място съобразени с конкретните специфични условия на обучение.

Отг.: ПДУД Срок: постоянен

5. Да се търси съдействие от специализираните органи при провеждане на практическо занятие по гражданска защита.Отг.: ПДУД Срок:м.октомври 2013г.

м. март 2014г.

6. Да се изготви и утвърди от Директора училищен план за действие при бедствияи, аварии и катастрофи и с него да се запознаят всички учители, служители, помощен персонал и ученици.Отг.: ПДУД Срок: 20.10.2013г.
7.Преди всяко организирано напускане на училищната сграда да се провеждат разговори с учениците за припомняне на правилата, поведението и действието на учениците в случай на злополука или бедствие, като за проведения инструктаж се изготвя Списък и предоставя на директора.

Отг.: Кл.р-ли Срок: постоянен

8. Формиране на умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.Отг.: Кл.р-ли Срок: постоянен
ІV. Противопожарна безопасност
1. Да се актуализира училищната Наредба за пожарна безопасност в училището и да се утвърди от Директора на учебното заведение и се съгласува с Началника на РСПБЗН.

Отг.: ПДУД Срок: 30.09.2013г.
2. С гореспоменатата Наредба да се запознаят всички ученици и целия колектив

Отг.: ПДУД Срок: 12.10.2013г.
3. Да се назначи постоянно действаща пожаротехническа комисия в училището.

Отг.: ПДУД Срок: 30.09.2013г.
4. Да се осигури поддръжката на наличното противопожарно оборудване в централната сграда и физкултурния салон на училището.

Отг.: ПДУД Срок: 17.10.2013г.
5. Да се изгради противопожарно ядро, като членовете му се обучат за действие с наличните противопожарни уреди и съоръжения.Да се спазват и изпълняват разпорежданията на РСПБЗН.

Отг.:ПДУД Срок:30.09.2013г.
6. Да се извършва основна проверка на сградата и съоръженията в училището и да се набележат конкретни мерки за осигуряване на пожарната безопасност.

Отг.:ПДУД Срок: постоянен
7. Да се запознае целия педагогическия и непедагогическия състав и всички ученици с изискванията за противопожарна безопасност.

Отг.: ПДУД и кл.р-ли Срок: м.септември

8. Да се следи за спазването на задълженията на помощния и обслужващия персонал за ППБ и изправността на противопожарните уреди.Отг.: ПДУД Срок: постоянен

9. Да се изготви нова схема на плана за евакуация и да се окачи на видни места в учебната сграда, съгласно изискванията на отговорника от РСПБЗН.Отг.: ПДУД,работник подръжка Срок: м.октомври 2013г.
10.Да се изготви план за действието на персонала по евакуацията на децата и учениците при пожар и земетресение. Същият да се проиграе, като се отрази в материалната книга и в констативен протокол.

Отг.: ПДУД Срок: м.октомври 2013 г.

м.март 2014г.

11.Да се изнасят своевременно горимите отпадъци и сметта от училището.Отг.: Пом. персонал Срок: ежедневно

12.Със заповед на Директора да се определят местата за локално отопление през отоплителния сезон, след спиране на парното в следобедните часове и да се определят отговорници за локалното отопление.Отг.: ПДУД Срок:м. октомври 2013г.
13. Да се извърши основна проверка на сградата и съоръженията в училището и да се набележат конкретни мерки за осигуряване на пожарната безопасност.

Отг. Членовете на комисията Срок: м.март 2014г.
14. Със заповед на Директора да се задължат всички Учители по информатика и информационни технологии след приключване на учебните часове да се изключват централно всички компютри в компютърните зали.
Отг.: Учителите Срок: постоянен

по информатика и ИТ
15. Със заповед на Директора да се задължат всички Учители след приключване в кабинета с компютри за индивидуална работа на учители да изключват компютрите.

Отг.: Учителите Срок: постоянен

по информатика и ИТ

Изготвил:

Председател:

/ПДУД –Тодор Тодоров/
ПРИЛОЖЕНИЕ 10

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ” ДИМИТЪР ГАЧЕВ” –ГРАД ПАЗАРДЖИК


УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:

/Валери Стоянов/

П Л А Н
за работата на училищна комисия за борба с противообществените прояви на

малолетни и непълнолетни ученици в СОУ “Димитър Гачев”

за учебната 2013/2014 година

утвърден със заповед №
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:


 1. Училищната комисия е създадена на основание чл.2, ал1,б, „а“ от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Тя осъществява превенция на противообществените прояви на учениците..

 2. Комисията е гласувана на заседание на ПС с Протокол № 14 / 02.09.2013 г. в следния състав със Заповед № 1146 /05 .09.2013 г. на Директора на училището.

Председател: Китка Кънчева – педагогически съветник

Членове: Веселина Върбанова – начален учител

Минка Славова – учител по БЕЛ

Eлена Панчева – началенучител

Мария Рукова –начален учител


 1. Работата на УКППМН съобразена и е основана на приетите училищни планове и правилници.

 2. Училищната комисия за БППМН води дневник ученици регистрирани с противообществени прояви.

ЦЕЛ НА УКППМН:

 1. Свеждане до минимум на противообществените прояви на учениците от училището.

 2. Да се възпитават у учениците коректни и толерантни междуличностни взаимоотношения.

 3. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване към гражданското общество.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

    1. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в училището.

    2. Системно провеждане на индивидуално-възпитателна работо с ученици, на противообществени прояви и поддържане връзка с техните родители.

    3. Системен контрол на поведението на застрашените ученици от извършване на противообществени прояви.

    4. Координиране дейността на комисията с държавните и обществените органи и организации, имащи пряко отношение към борбата с противообществените прояви.

Дейности

Срок

Отговорник

Контрол

Място на отчет

Забележки, указания

1.

Запознаване на педагогическия колектив със статута на УКБППМН и избиране състава на комисията

09.2013

Председател на комисията

Директора

ПС
2.

Съставяне и приемане на план за работата на УКБППМН

09. 2013

Председател на комисията

Директора

ПС
3.

Откриване и работа с деца с асоциално поведение и повишена емоционална реактивност:

а/ индивидуална;

б/ групово усвояване на техники за решаване на конфликтни ситуации;

в/ работа в отделни класовеежедневен

Пед. съветник

Директор

ПС

С помощта на кл. р-ли се получава информация за ученици с характерни отклонения

1

2

3

4

5

6

7

4.

Проучване причините за противообществените прояви на учениците

ежедневен

Пед. съветник

Директора

ПС
5.

Проучване проблемите на учениците, живеещи в неблогоприятна среда

/ семейства с един родител / и изтърпяващи присъда ; семейства с криминално проявени родители; семейства с родители, който злоупотребяват с алкохол или наркотици; семейства с психично болни родители; социално слаби семейства, семейства в които децата не се отглеждат от родителите, деца сираци и полу-сираци и картотекиране на последните две категории.ежедневен

Пед. съветник

Директора

ПС

С помощта на кл. р-ли се получава информация за ученици с характерни отклонения

6.

Изучаване причините за системно непосещение на училище, за бягства от дома.

ежедневен

Пед. съветник

Директора

ПС

С помощта на кл. р-ли се получава информация за ученици с характерни отклонения

7.

Проучване факторите, застрашаващи сигурността на учениците. Запознаване на училищната комисия на класните ръководители със случай на ученици, застрашени или извършили противообщестнени прояви и с деца, поставени в неблогоприятни условия за отглеждане. Комисията предлага мерки на компетентите органи.

ежедневен

Пед. съветник

Директора

ПС

С помощта на кл. р-ли се получава информация за ученици с характерни отклонения

8.

Оказва психологическа помощ на пострадалите от насилие деца

ежедневен

Пед съветник

Директора

ПС
9.

Индивидуалнна работа с проблемни деца

ежедневен

Пед. Съветник

Дирекгора

ПС
10.

Провеждане на сбирки с кл. ръководители за информиране и координиране на дейността, свързана с борбата с противообщестнени прояви сред учениците.

Срок ежемесечно

Председател на комисията

Директора

ПС
11.

Провеждане на разговори, беседи и консултации с ученици със странности в характера и поведението и техните родители

ежедневен

Пед.съветник

Кл.ръководители, чл. на комисиятаДиректор

ПС
12.

Провеждане на периодически срещи за анализиране състоянието и причините за извършването на противообществени прояви и престъпления от учениците
ежедневен

Кл. ръководители, чл. на комисията

Директор

ПС
13.

Провеждане на среща-разговор с Районните инспектори от ДПС и учениците от V до VІІІ клас и ІХ – ХІІ класм.ХІ XII

2013 г.


Кл. р-ли

Председател

на комисията


Директор

ПС
14.

Организиране самостоянелно и съвместно с други органи институции и неправителствени организации, мероприятия, лекции на тема: „Наркотици, насилие, кражби”, Трафик на хора, Агресия в и извън училище и др.

II – III

2014 г.


Пед. съветник

Директор

ПС
15.

Предлага на ПС да разглежда поведението на конкретни ученици за прилагане на мерки в съответствие с правилника за приложение на Закона на народната просвета.

ежемесечно

при необходимистКомисията

Директора

ПС
16.

Уведомява МКБППМН – за противообществените прояви на учениците от училището

ежемесечно при необходимист

Председател

Директора

ПС
17.

Уведомява „Отдела за закрила на детето” към Дирекция за „Социално подпомагане” при получаване на информация за деца, подложени на различно по вид насилие или за родители/настойници, който трайно не полагат грижи при отглеждането на децата.

постоянен при необходимист

Председател

Директора

ПС
18.

Уведомява органите на полицията при наличие на данни за криминални деяния извършени от ученици

постоянен при необходимист

Пед. съветник

Директор

ПС
19.

Провеждане на своевременни срещи и разговори с родители или настойници с рисково поведение относно превенция и противодействие срещу противообщестнени прояви

ежедневен

Пед. съветник

Директор

ПС
20.

Постоянни контакти с институциите, ангажирани с проблемите на младите хора

ежедневен

Пед. съветник
ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ


 1. Координиране дейността на училищната комисия с:

  • Местната комисия за борба с противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните

  • Помощните органи на МКБППМН – центрове за социална превенция, консултативни кабинети

  • Обществените възпитатели

  • Инспекторите от ДПС

  • Отдел за Закрила на детето”

  • Неправителствени организации

 1. Изпращане на информация до МКБППМН за провинили се ученици, извършители на противообществени прояви, за родители проявили нехайство във възпитанието на децата си, както и за мерки от училищния кабинет.

 2. Поддържане на постоянни контакти с училищното настоятелство и полицията за успешно решаване на възникнали проблеми и нарушения.


ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА

 1. ЗАСЕДАНИЕ – м. септември

  1. Приемане плана за дейността на комисията през настоящата учебна година.

  2. Обсъждане на текущи въпроси.

 1. ЗАСЕДАНИЕ – м. декември

  1. Отчет на отговорниците и класните ръководители за учениците с противообществени прояви.

  2. Обсъждане на текущи въпроси и решаване на възникнали казуси.

 2. ЗАСЕДАНИЕ – м. март

  1. Изслушване на класните ръководители, в чиито паралелки има ученици с рисково поведение.

  2. Обсъждане работата с класовете, които имат проблеми с дисциплината, с участието на учителите, преподаващи в тях.

 3. ЗАСЕДАНИЕ – м. юни

  1. Приемане на отчета за дейността на комисията през настоящата учебна година.

  2. Обсъждане на предложения за подобряване работата на училищната комисия през следващата учебна година.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


 1. Училищната комисия провежда четири редовни заседания през учебната година.

Извънредни заседания се провеждат при необходимост.

 1. УКБППМН докладва на заседание на педагогическия съвет за налагане наказания на провинили се ученици , извършили правонарушения.

 2. УКБППМН изпраща в края на всеки учебен срок информация до МКБППМН за ученици с противообществени прояви и за мерките, които са реализирани спрямо тях.

 3. УКБППМН провежда ежемесечни сбирки с класните ръководители.КОМИСИЯ:
Веселина Върбанова –

Минка Славова –

Eлена Панчева –

Мария Рукова –


ИЗГОТВИЛ:…………….

/К. КЪНЧЕВА/

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ” ДИМИТЪР ГАЧЕВ” –ГРАД ПАЗАРДЖИК


УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:

/Валери Стоянов/

Със заповед 1153/09.09.2013г.
П Л А Н
за работата на комисията по професионално ориентиране

за учебната 2013/2014 г. в СОУ „Димитър Гачев” – Пазарджик

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Проучване личностните особености на ученика, неговите интереси и предпочитания, възможностите за реализиране чрез разнообразни образователни професионални форми.


ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:


 1. Осигуряване на условия за развитие на всяко дете, съобразени с неговите интереси и способности и изпробване на възможностите си в различни видове дейности.

 2. Развиване на умения за самостоятелно вземане на решение за бъдещо образователно и професионално развитие и избор.

3. Ориентация в света на професиите, адекватен училищен и професионален избор според личните предпочитания, интереси, способности и социалните потребности.


Дейности


Срок

Организира, изпълнява

Контролира

Място за отчет

1. Проучване на личностните качества и предпочитания на учениковата личност чрез диагностициране

Постоянен

Пед. съветник

Кл. ръководител

Комисия по ИО


Директор

УР

2. Осъществяване на инф. дейност в областта на проф. ориентиране и запознаване на учениците с профилите, специалностите и професиите

м. ІV – V

2014 г.


Пед. съветник

Директор

ПС

3. Насочване на хронично болни ученици към съответни професии и профилирани паралелки

Постоянен

Пед. съветник

Кл. ръководител,

уч. лекар


Директор

ПС

4. Откриване и работа с изявени ученици и насочването им към съответните центрове, курсове и извънкласни форми на работа.

Постоянен

Пед. съветник

Кл. ръководител,Директор

УР

5. Провеждане на „Панорама” 2014 г.

м. V 2014 г.

Кл. ръководители и пед. съветник

Директор

УР

6. Провеждане на родител

ска среща с учениците от VІІ и VІІІ клас и разглеждане на въпроси свързани с професии, план прием и др.м. ІV – V 2014 г.

Преподаватели,

кл. ръководителиПС, УР

УР

7. Приемен ден за срещи с родители и педагогически съветник

Всеки четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Пед. съветник

Директора
м. Септември 2013 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ КПО: К.Кънчева

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница