Програма за провеждане на изпит за придобиване на правоспособност "Механик вътрешно плаване" Програма за провеждане на изпит за придобиване на правоспособностДата24.10.2018
Размер82.77 Kb.
ТипПрограма
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”


ОДОБРЯВАМ:


Програма

за провеждане на изпит за придобиване на правоспособност

“Механик вътрешно плаване”
Програма

за провеждане на изпит за придобиване на правоспособност

Механик вътрешно плаване”съгласно чл. 36, т.5 от “Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България


1.Предмет

Изпитът е за придобиване на правоспособност “Механик вътрешно плаване”, даваща право за заемане на длъжността “механик” на кораб с неограничена мощност на КСУ, плаващ по вътрешните водни пътища на Европа.


2.Цели

Получаване на обективно доказателство, че кандидатът за придобиване на правоспособността има знания и опит, които изключват възможността с действие или бездействие да причини авария или щети на хора, кораб или товар или да предизвика замърсяване на околната среда при изпълнение на служебни задължения, отнасящи се до правоспособността, за която кандидатства.


3.Входни стандарти

До изпит за придобиване на правоспособност “Механик вътрешно плаване”, се допускат кандидати отговарящи на изискванията на “Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България.


4.Провеждане на изпити и оценяване

Изпитите са писмени и се провеждат чрез решаване на тестове, казуси, задачи или разработване на теми от изпитни билети, и курсови задания, обхващащи въпроси от програмата за придобиване на правоспособност. В зависимост от начина на провеждане на изпита се определят и критериите за оценяване, които се обявяват преди започване на изпитите по съответните модули.


Кандидатът е издържал изпита, когато издържи изпитите по всяка функция или модул определени за придобиване на правоспособността, или за отмяна на ограничението към правоспособността.
5.Свидетелство

Успешно издържалите всички модули предвидени по програмата за придобиване на правоспособността имат право да придобият съответното свидетелство за правоспособност удостоверяващо придобитите права.
Изпити по функции и модули за придобиване на правоспособност

Механик вътрешно плаване”


Функция “ Морско инженерство”


Входящ тест Техническа експлоатация на корабните ДВГ, конструкции и диагностика.

Модули:


 1. Правила за носене на вахта. Осигуряване на безопасни условия на труд

 2. Конструкция и работни процеси в КДВГ

 3. Корабни системи и механизми. Принцип на работа, експлоатация и поддръжка

 4. Техническо използване и диагностика на КДВГ

Функция “Електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление.”


Входящ тест: Техническата експлоатация на корабното ел. обзавеждане.

Модули:


 1. Източници на ел. енергия

 2. Консуматори, преобразователи и трансформатори

 3. Защита на корабното ел. обзавеждане

Функция Техническо поддържане и ремонт

Модули:


 1. Технически изисквания към корабите плаващи по вътрешните водни пътища на Европа

 2. Видове кораборемонт Изготвяне на ремонтна ведомост. Подготовка на кораба за докуване

 3. Характерни повреди по корабното оборудване. Дефектация, актуване и ремонт.

 4. ПрактикаФункция “Управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда”


Модул:

 1. “Нормативна база регламентираща корабоплаването по ВВПЕ”

 2. “Поведение при извънредни обстоятелства”Изпитни теми по модули за оценяване компетентността, знанията, и професионалните навици на кандидатите за придобиване на правоспособност “Механик вътрешно плаване”
Входящ тест: ”Техническата експлоатация на корабните ДВГ, конструкция и диагностика.”

Включва въпроси от техническата експлоатация на корабните ДВГ.


Модул: ”Правила за носене на вахта. Осигуряване на безопасни условия на труд

1.Задължения на вахтения механик с приемането на вахтата.

2.Задължения на вахтения механик свързани с носене на ходовата вахта, предаването на ходовата вахта и попълване на машинния журнал.

3.Мерки за безопасност при носенето на ходовата вахта и неотложни действия при аварийни ситуации.
Модул: ”Конструкция и работни процеси в КДВГ

1.Конструктивни особености и експлоатационни параметри на най-разпространените съвременни средно и високооборотни КДВГ.

2 Конструкция на неподвижните и подвижни части на КДВГ.

3 Основни процеси съставляващи работния цикъл на КДВГ.

4.Кръгови диаграми на газоразпределението и индикаторни диаграми на четиритактови двигатели.
Модул: Корабни системи и механизми. Принцип на работа, експлоатация и поддръжка.

1 Система за съхраняване, прехвърляне и очистване на горивото. Принципна схема.

2 Системи за пускане, намазване и охлаждане на КДВГ. Схеми.

3.Система за сгъстен въздух. Бутални компресори, бутилки, тръбопроводи и арматура.

4.Корабни осушителни и баластни системи. Принципни схеми, предназначение и експлоатация.

5.Видове помпи, принцип на работа, конструктивни особености, характеристики.

6 Принудително пълнене в съвременните КДВГ. Основни схеми.

7.Регулиране честотата на въртене на КДВГ. Принципно устройство и действие на центробежен регулатор.

8 Корабни рулеви устройства. Видове, устройство и експлоатация.

9. Палубни механизми и устройства. Предназначение, принцип на работа.

10.Центробежни сепаратори за горива и масла. Принцип на действие, конструктивно устройство и експлоатация. Работни режими на сепараторите.

11 Уредба за очистване на нефтоводни смеси. Принципно устройство и действие на трюмен сепаратор. Изискване към качеството на очистване, експлоатация.

12 Уредба за очистване на отпадни води. Корабна биологична станция. Принцип на работа и устройство.

13.Уредба за изгаряне на твърди отпадъци и нефтени остатъци. Устройство и принцип на действие. Изисквания за качествата на изходящите газове. Изисквания за временно съхраняване и предаване остатъците от изгаряне.


Модул: ”Техническо използване и диагностика на КДВГ.”

1. Подготовка на КДВГ за пускане. Пускане и подгряване на двигателя.

2. Натоварване и поддържане на нормален работен режим на работа.

3. Оценка на техническото състояние на КДВГ с помоща на щатните КИП.

4. Индициране на КДВГ, анализ на резултатите от индицирането при снемане на гребенки
Входящ текст: ”Техническата експлоатация на корабното ел. обзавеждане.”

Включва въпроси от техническата експлоатация на електрообзавеждането.


Модул: Източници на ел. енергия.”

1. Генератори за постоянен ток – видове в зависимост от тяхното възбуждане. Характеристики.

2. Паралелна работа на генераторите за постоянен ток. Характерни неизправности при постояннотоковите генератори.

3 Генератори за променлив ток. Устройство, принцип на действие и характеристики на синхронните генератори.

4 Паралелна работа на синхронните генератори. Характерни неизправности при синхронните генератори.

5. Акумулаторни батерии – видове, схеми на свързване, експлоатация.


Модул: ”Консуматори, преобразуватели и трансформатори.”

1.Ел. двигатели за постоянен ток. Видове в зависимост от тяхното възбуждане.Схеми на ел. задвижване. Реверсиране. Характерни неизправности.

2.Асинхронни двигатели. Устройство и принцип на действие. Видове асинхронни двигатели.Ел. задвижване. Схеми. Реверсиране. Характерни неизправности.

3.Трансформатори. Устройство, принцип на действие. Видове. Свързване на намотките.

4. Електро-машинни преобразуватели.

- променлив ток – в постоянен ток;

- постоянен ток – в променлив ток;

- променлив ток с една честота – в променлив ток с друга честота;

- постоянен ток с едно напрежение – в постоянен ток с друго напрежение.

5. Корабни полупроводникови изправители. Зарядни изправители.

6. Инвертори и преобразователи на честота.
Модул.: ”Защита на корабното ел. обзавеждане.”

1.Защита на синхронните генеротори:

- от късо съединение;

- от претоварване;

- от работа в двигателен режим;

- от минимално напрежение.

2.Защита на електро-задвижванията:

- от претоварване;

- от късо съединение;

- работа на асинхронния двигател при прекъсната фаза;

- нулева защита.
Модул: ”Технически изисквания към корабите плаващи по вътрешните водни пътища на Европа.”

1.Изисквания към машинно - котелните отделения и пътищата за евакуация.

2.Изисквания към ел. обзавеждането. Системи за електрическо захранване. Защити. Заземявания. Максимално допустими напрежения.

3.Средства за противопожарна защита.

4.Колективни и индивидуални средства за защита.

5.Жилищни помещения и безопасност на работните места.


Модул: ”Кораборемонт, изготвяне на ремонтна ведомост. Подготовка на кораба за докуване.”

1.Видове кораборемонт. Изготвяне на ремонтна ведомост. Подготовка на кораба за докуване.

2.Характерни повреди по корабното оборудване. Дефектация. Актуване и ремонт.

Модул: ”Практика”

1.Разчитане на схема от корабните системи.

2.Метрология. Измервателни единици.Измерване на налягане, температура. Преводни коефиценти.

3.Измервателни инструменти. Практически умения за използването им.

4.Практически умения по техническото използване на корабните електрозадвижвания.
Модул: ”Нормативни документи, регламентиращи корабоплаването по вътрешните водни пътища на Европа”

1.Правилник за опазване водите на р.Дунав от замърсяване при корабоплаване. Отговорности, задължения и особености при бункероване. Оформяне на документи при бункероване.

2.Правила за използване на индивидуалните и колективни спасителни средства. Изисквания към спасителните средства.

3.Организиране на безопасни условия на работа в затворени помещения, танкове и цистерни, както и в акумулаторни помещения.

4.Наредба за трудовите и непосредствено свързаните в тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя.

5.Организация на ПП охрана. Норми за снабдяване с ПП уреди и съоръжения.


Модул: ”Поведение при извънредни обстоятелства”

1.Методи и средства за борба с нахлуваща задбордна вода.

2.Аварийно имущество – видове аварийни материали, съхранение и поддържане в готовност.

3.Видове пожари. Химични процеси съпътстващи горенето.

4.Корабни системи за гасене на пожар, видове, предназначение и използване

5.Аварийни групи. За борба с пожари. За борба с нахлуваща задбордна вода.

6.Спасителни средства на кораба – поддържане в готовност.

7.Действия за оказване на неотложна медицинска помощ при злополука или заболяване, типично за корабни условия.
Механик вътрешно плаване
от
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница