Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8страница2/9
Дата21.07.2016
Размер1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Нормативно основание на разработването на Общинския план за развитие на община Кула


Общинските планове за развитие в България са част от пакета документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР). Съгласно нормативните изисквания Общинския план за развитие се изготвя за период от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Общинският план за развитие се обсъжда и приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината, а срокът за приемането му е до 3 месеца преди началото на периода на неговото действие (чл.37, ал.1 от ППЗРР).
  1. Подход за разработване на ОПР на община Кула


Общинският план за развитие на община Кула е документ за стратегическо планиране, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на общината. Той има интегрален характер, като определя необходимостта от реализация в общината на дейности в различни сектори, с цел създаване на по-добри условия за балансирано и устойчиво социално-икономическо и териториално развитие и преодоляване на съществуващите диспропорции общински център-периферия. Като планов документ от последно йерархично ниво, Общинския план за развитие осъществява връзката и координацията между стратегическите планови документи за регионално развитие от други нива - Национална стратегия за регионално развитие (национално ниво) и Регионалния план за развитие на Северозападен район за планиране (регионално ниво), Областните стратегии за развитие (областно ниво). Важна задача на ОПР е да следва зададената в Споразумението за партньорство в Република България обща стратегическа платформа, както и Областната стратегия за област Видин и същевременно я пренесе на по-ниското териториално ниво.

Процесът на разработване на Общинския план за развитие на община Кула съдържа три основни етапа: Подготвителен – в който се извърши събиране на информация, анализ на заинтересованите страни, провеждане на анкетно проучване сред жителите на община Кула; Същностен – в който се изготви социално-икономическия анализ, изготвяне на стратегическата част; и Финален – който съдържа в себе си подготовка на проект на общински план, съгласуване със заинтересованите страни и приемане от Общинския съвет на община Кула. Освен тези основни етапи в процеса на работа по плана са осъществени пакет от хоризонтални дейности по съгласуване и координация.. От методологическа гледна точка разработването на ОПР се основава на „стратегическия подход“, „интегрирания подход“, „териториалния подход“, както и на „ориентирания към резултатите подход“. Стремежът е към концентрация на обхвата на плана върху ограничен брой приоритети в съответствие с националните и регионални приоритети, към по-силна обвързаност на целите на плана с реално измерими и проследими индикатори за резултат.

Проучен е пакет от действащи стратегически и планови документи на европейско, национално, регионално и местно ниво, различни секторни стратегии и програми, статистически данни.

  1. Времева рамка


Приоритетите, заложени в ОПР обхващат 7-годишният период от началото на 2014 до края на 2020 г. Тази времева рамка се характеризира със следните особености:

До 2015 г. ще може да си изпълняват проекти, финансирани от Европейските фондове, действащи през настоящия програмен период (2007-2013 г.)

Периодът на изпълнение на Плана съвпада с новия програмен период в Европейския съюз (2014-2020 г.), което е намерило отражение в редица стратегически документи на национално ниво, като Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. и основаващите се на него оперативни програми

Тези особености може значително да допринесат за постигането на заложените в ОПР приоритети, чиято успешна реализация зависи от наличието на адекватно финансиране и добре формулирани проекти.II. Предпоставки за разработването на ОПР на община Кула
  1. Стратегия „Европа 2020“ и новата Кохезионна политика на ЕС 2014 – 2020 г.


Визията на Стратегията „Европа 2020“ е да превърнем Европейския съюз в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване. Тази стратегия има три приоритета за развитие, насочени към изграждане на социалната пазарна икономика на Европа за 21-ви век: интелигентен растеж; устойчив растеж; приобщаващ растеж. В обхвата на тези три приоритета са очертани пет водещи цели: Заетост за 75 % от хората на възраст 20 - 64 г.; Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност - 3 % от БВП на ЕС; Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата и енергията; Дял на преждевременно напусналите училище под 10 %; дял на младото поколение с висше образование от най-малко 40 %; Намаление на застрашените от бедност с 20 млн.

Новата стратегия на ЕС за растеж и заетост „Европа 2020” определя в голяма степен рамката на бъдещото икономическо развитие на България. С нея се уточняват приоритетите и целите на европейската икономика до 2020 г. Българското правителство определи националните цели за изпълнението й. Те са: Повишаване до 76% заетостта на жените и мъжете на възраст от 20-64 години; Увеличаване равнището на комбинираните (публични и частни) инвестиции в областта на научноизследователската и развойна дейност в рамките от 1.4% до 2% от БВП; Намаляване емисиите на парникови газове с 20%, в сравнение с нивата от 1990 г. и увеличаване до 16% дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия; подобряването на енергийната ефективност приблизително с 25% и намаляването с 50% на енергийната интензивност на БВП до 2020 година; Снижаване под 11% на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаване до 36% на дела на лицата на възраст от 30 до 34 години със завършено висше образование. Инвестициите в община Кула през следващия планов период ще бъдат стриктно съгласувани с целите на стратегията „Европа 2020“.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница