Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8страница3/9
Дата21.07.2016
Размер1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Националната програма за развитие „България 2020“


Националната програма за развитие „България 2020“ е рамков дългосрочен документ, който обхваща всички сектори и източници на финансиране. Тази стратегия кореспондира с европейската стратегия „Европа 2020“ и е най-широката рамка за развитието на страната. Програмата отчита националната специфика и възможности за подкрепа и участие в постигането на общоевропейските цели и е основа за разработването на стратегическите документи за следващия програмен период. Стратегическата част на Националната програма за развитие „България 2020" представя общата рамка на политиките за развитие на Република България до края на 2020 г. В този документ е формулирана националната визия – „Към 2020 г. България e държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.“ Стратегическите цели за повишаване на жизнения стандарт, конкурентоспособността на икономиката и за изграждане на инфраструктурни мрежи са отправни точки към целите на НСРР и чрез нея достигат до регионалните планове, а от там и към общинските планове, където намират своите реални измерения.
  1. Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022


Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия в контекста на общоевропейската политика за сближаване. Тази стратегия очертава националните измерения за постигане на европейските приоритети за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тя определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която от своя страна осигурява териториалното измерение на секторните политики и съдейства за тяхното синхронизиране. НСРР очертава рамката и дава насоки за разработването на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г., както и за документите за регионално развитие на регионално, областно и общинско ниво. Общинският план на община Кула следва тези насоки и се придържа към същностните цели за намаляване на вътрешнорегионалните различия в сферите на икономическото, социалното и териториалното развитие; осигуряване на условия за ускорен икономически растеж, високи нива на заетост и устойчиво развитие на териториалното сътрудничество.
  1. Регионален план за развитие на Северозападен район за планиране 2014-2020г.


Регионалният план за развитие (РПР) на Северозападен район (СЗР) 2014-2020 г. е планов документ, с който се определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие. Основна функция на плана е да осигури връзката и координацията между целевата концепция на националните и европейски документи за развитие на страната през периода 2014-2020 г., включително Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., и необходимите цели и действия за развитие на района при отчитане на неговите специфични условия и потенциали за развитие. Общинският план за развитие на община Кула като част от Видинска област е съобразен със стратегическата рамка на РПР на СЗР, който си поставя следните стратегически цели:

Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентноспособна икономика чрез развитие на собствения потенциал на СЗР

Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия капитал

Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност
  1. Областна стратегия на област Видин 2014-2020г.


Областната стратегия за развитие на Област Видин за периода 2014 – 2020 год. е разработена в съответствие с изискванията, заложени в Закона за регионално развитие и Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020) одобрени със одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Стратегията определя средносрочните цели и приоритети за развитие на област Видин Стратегията на област Видин е тясно свързана и с Общинските планове за развитие, за които тя е основен ориентир, източник на идеи и стратегически документ за разработване на цели и приоритети. Областната стратегия си поставя следните стратегически цели, с които е съобразена стратегическата рамка и на ОПР на община Кула:

Стратегическа цел 1 Ускоряване икономическото развитие на област Видин

Стратегическа цел 2 Повишаване жизнения стандарт на населението на област Видин

Стратегическа цел 3 Свързаност и развитие на териториалното сътрудничество за постигане на балансирано и устойчиво развитие

III. Социално икономически анализ на община Кула
  1. Oбща характеристика на община Кула


Община Кула се намира в Северозападния район за планиране, на територията на област Видин. Общината граничи както следва:

Разстоянието до столицата на Република България, гр.София е 216 км (стандартно време с автомобил 3ч. и 30 мин.), а до центъра на областта Видин е 33 км (стандартно време с автомобил 33 мин.). Средната надморска височина е 295 метра, а на места в Предбалкана достига до 500 метра.

Територията на община Кула включва части от Дунавската равнина и предпланинската част на Стара планина. Общата площ на общината е 280,08 км2, като от тази територия 216 хил. дка съставляват земеделска площ. Горският фонд обхваща 56 хил. дка предимно широколистни гори, а мери и пасбища 15 хил. дка. 216 хил. дка са земеделска земя, от която обработваема 191 хил. дка са обработваема площ (в т.ч. 26 хил. дка поливна).

Релефът на общината е хълмисто-равнинен, със слаб наклон на север и североизток и пресечен от речните долини на реките Тополовец и Чичилска. Речната мрежа е с непостоянен режим и малък отток през пролетта и есента. Преобладаващият тип почви са черноземните, в горския пояс се срещат и кафяви горски. Наличието на горски пояс е обуславя многообразието от дивеч: заек, пернати, сърна, дива свиня, лисица.

Климатичните условия в община Кула са умерено-континентални, предопределени до голяма степен от географското разположение на общината в подножието на Стара планина. Зимите са продължителни и с ниски температури (до - 15° С), като снежната покривка се задържа около 4 месеца – от ноември до март. Летата са сравнително горещи и с относително малко валежи. За общината са типични западните и северозападните ветрове, а в по-малка степен и североизточните. Поривите на вятъра са най-често умерени, като единствено през зимните месеци се отчитат по-бурни ветрове, които в някои случаи нанасят и материални щети.

На територията на общината има 9 населени места (1 град и 8 села) с административен център гр. Кула. В състава на общината влизат следните населени места: Кула, Старопатица, Цар Петрово, Тополовец, Чичил, Големаново, Извор махала, Коста Перчово, Полетковци. Населението на общината според данните от последното преброяване на НСИ от 2011 г. наброява 4 615 души, с което се продължава установената през последните години тенденция за намаляване на броя на населението на територията на общината.

Фигура 1 Изменение на населението на община Кула 2007-2011г.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница