Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8страница6/9
Дата21.07.2016
Размер1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Базисна инфраструктура и публични услуги


4.1 Образователна и социална инфраструктура

В гр. Кула са намира единственото училище в общината - СОУ “Васил Левски”, което разполага с добра материално-техническа база: два модерни компютърни кабинета, фитнес зала и обучение насочено към информационните технологии. Училището е ремонтирано по програма “Красива България” и “Енергийна ефективност”. В нето се обучават 300 деца, разпределени в три двойни и девет единични паралелки. Обучението се извършва 29 квалифицирани преподавателя, като в училището работят и 11 служителя. Училището участва в проекти по програма Коменски, позволяващи развиването на иновативни практики във връзка с обучението и е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

ОДЗ "Звънче" в гр. Кула е единственото детско заведение (целодневна детска градина) на територията на общината. Приема 100 деца на възраст 1- 6 години, разпределени в 4 градински и една яслена група.

Социалните заведения действащи на територията на общината са Дом за стари хора, с 50 домуващи и обособено към дома отделение за лежащо болни, и Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, в който са настанени 38 лица. Към него функционират 2 защитени жилища, в които са настанени 13 лица и Дневен център за обучение и трудотерапия.4.2 Здравна инфраструктура

На територията на община Кула няма действащо болнично заведение. Съществувалата преди Общинска болница вече не функционира като МБАЛ, а като медицински център и филиал на спешна помощ на Центъра за спешна медицинска помощ - Видин. На територията на общината има три частни аптеки, които предоставят освен основните видове лекарства, така също лекарства за стомирани болни, инсулин, лекарства по протокол I C и др., като две от аптеките работят с НЗОК. Дентални услуги се предоставят от пет лекаря по дентална медицина. На територията на общината работят трима общо практикуващи лекаря и два медицински кабинета.

Общината има намерение да санира и превърне бившата сграда на МБАЛ в хоспис, при идентифициране на подходящо за целта финансиране.

4.3 Културна инфраструктура

Читалищата в гр. Кула и селата Старопатица, Цар Петрово, Тополовец и Коста Перчово са в самостоятелни сгради, а в Големаново сградата е неизползваема и се ползва една стая в кметството. Състоянието на сградния фонд, с изключение на Големаново, е добро и се стопанисва правилно. За културни прояви се използват собствени салони. Освен читалище “Просвета 1882 г.”, което разполага с модерен интернет център, читалищата не са оборудвани с компютри и нямат интернет достъп.4.4 Пътна инфраструктура

Община Кула разполага с 29.7 км второкласна републиканска пътна мрежа и 13.7 км – третокласни пътища. Въпреки извършените частични реконструкции, те все още не са в добро състояние: • Второкласен път – 14 Видин – Кула – Връшка чука – ГКПП “Връшка чука” /13 км/. Състоянието е добро, извършена е реконструкция.

 • Третокласен път – 141 Кула – Грамада – гара Срацимир. Частично реконструиран, останалата част е в лошо състояние.

 • Третокласен път – 121 Кула – Бойница – Иново. В лошо състояние.

 • Третокласен път – 1401 Кула – Връшка чука – Киряево – Раковица – Белоградчик. В лошо състояние.

Общинската пътна мрежа се състои от общо 7 участъка с дължина 42.1 км. Състоянието им е лошо и изисква ежегодни ремонти.

Общата улична мрежа на селищата е 127 км. Една част от тях е ремонтирана, но все още има улици с разрушена настилка, а в селата 50% от улиците са без настилка.

Общината е свързана с всички населени места в страната и посредством международен път Е-79 с ГКПП “Връшка чука”.

Състоянието на изпълнението на рехабилитацията на пътищата в община Кула към настоящия момент е както следва:


Таблица 6 Изпълнение на рехабилитация на пътищата в община Кула

Проект

Текущо състояние

Ремонт на четвъртокласен път Кула – Големаново

Направени са частични ремонти на отделни участъци от пътя

Ремонт на четвъртокласен път – Кула – Връшка чука – Извор махала

Направени са частични ремонти на отделни участъци от пътя

Ремонт на четвъртокласен път Цар Петрово – Тополовец

Направени са частични ремонти на отделни участъци от пътя

Основен ремонт четвъртокласен път

ІІ-14 Видин –Кула – ЧичилСключен договор с ДФЗ, предстои избор на изпълнител

Основен ремонт четвъртокласен път Старопатица-Раковица

Сключен договор с ДФЗ, предстои избор на изпълнител

Подобравяне на уличната инфраструктура в селата Старопатица, полетковци и Коста Перчово

Внесен проект в ДФЗ

Подобравяне на уличната инфраструктура в селата Тополовец и Цар Петрово

Внесен проект в ДФЗ

4.5 Транспорт

Обслужването на населението от община Кула се осъществява от превозвачите “Бдин Тур” гр.Видин и ЕТ”Неди-Гергана Душанова” – гр.Видин. Двете фирми извършват превози в следните направления: • “Бдин Тур” – ежедневни превози гр.Видин, селата Старопатица, Тополовец, Цар Петрово, Чичил, Полетковци;

 • ЕТ”Неди-Гергана Душанова” – ежедневни превози гр.Видин, селата Големаново, Чичил, Извор махала.

Единственото село с недобре функциониращи транспортни връзки е с.Коста Перчево, като към настоящият момент обслужването е поето от транспортна фирма от Община Грамада в дните вторник и петък.

4.6 Водоснабдяване и канализация

В община Кула има две селища, които не са водоснабдени – Големаново и Извор махала. За тяхното водоснабдяване има изработени проекти, но те е необходимо да бъдат актуализирани. Всички селища имат изградена водопроводна мрежа изцяло с етернитови тръби (Ф 60-150 мм). Въпреки това водопроводната мрежа е амортизирана, като тази в гр.Кула е от 1956 г. Общината не изпитва трудност свързани с водоснабдяването с питейна вода.

Канализационната мрежа в гр. Кула е смесена – за битови и дъждовни води, като предстои нейното доизграждане. Около 40,5% от населението е свързано с канализационната система за отпадъчни води. В останалите населени места няма изградена канализационна мрежа за отпадъчни води и не се предвижда да бъде изградена такава.

На територията на общината няма изградена пречиствателна станция за отпадни води, а работата по колектора на този етап е замразена. Изготвен е работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула - главен колектор и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопроводната мрежа и имат идеен проект за градска пречиствателна станция, за който ще се търси финансиране през следващия програмен период.4.7 Язовири и водоеми

На територията на община Кула има 5 големи язовира, от които – 3 общинска собственост и 2 държавна. Към настоящия момент се използват предимно за рибовъдство и риболов, както и за водопой на домашни животни.

Като собственик съгласно Закона за общинската собственост Община Кула ги поддържа в техническо изправно състояние.

Общината дава под наем подлежащите на ползване 3 язовира. Целогодишно контролира експлоатацията им, предписва указания и подновява или не договорите за наем.

Язовир “Полетковци” е един от най-големите в общината и предлага много добри условия за водни спортове и спортен риболов, както и условия за отдих през лятото. Неговият ресурс за използването му за воден спорт и риболов не е оползотворен поради липсата на финансови средства.

4.8 Електроснабдяване

Селищата в общината имат стабилно електроснабдяване. Подстанцията се захранва от два електропровода и преразпределя енергия на 32 трафопоста. „ЧЕЗ Електро България” АД експлоатира и поддържа електропреносната мрежа. Във всички населени места на община Кула е осигурено улично осветление.4.9 Комуникационна инфраструктура

Районна пощенска станция – Кула предоставя пощенски услуги на населението чрез 8 пощенски станции във всички населени места, които предлагат стандартните пощенски услуги и изплащането през тях на пенсии.

Всички населени места в общината са телефонизирани, като постовете са недостатъчни в селата Чичил и Коста Перчово. Централата в гр.Кула е цифровизирана. Проблемите с намаляване на населението водят до липсата на стимули за инвестиране в разширение и модернизиране. Доставчици на интернет са Виваком и местният кабелен оператор – Кабелна телевизия “Вида оптикс”. През кабелния оператор повече от 300 домакинства от общината получават достъп до интернет.

4.10 Духовна инфраструктура

На територията на общината има три функциониращи християнски църкви в гр. Кула, с.Големаново и с. Цар-Петрово и една, в процес на изграждане в с. Старопатица. Храмът "Св. Апостоли Петър и Павел" в гр. Кула ще бъде ремонтиран със средства по ПРСР.4.11 Урбанизационна инфраструктура

През годините община Кула полага сериозни усилия за възстановяване и обновяване на урбанизационната инфраструктура, участвайки в различни програми и привличайки сериозни инвестиционни средства от тях. По този начин са ремонтирани както административните сгради на общинската администрация, така и социалната инфраструктура. Това допринася за нарастване привлекателността на града. Също така реконструирани са улици в град Кула, с. Тополовец и Старотпатица. Изграден е външен водопровод на с. Старопатица. Със средства на общината се извършват и други подобрения на урбанизационната инфраструктура.

Общината реализира три проекта по мярка 321 на ПРСР на стойност над 2.1 млн.лв. С проектите се финансира строеж на защитено жилище за осем души на възраст над 18 години, реконструкция на централната улица на гр. Кула, ул. Възраждане и център за социални услуги.

4.12 Спортна инфраструктура

СОУ “Васил Левски” разполага със спортна площадка с игрища за волейбол и баскетбол. Към училището функционират секции по волейбол и баскетбол, които организират срещи и турнири всяка година.

Община Кула предвижда да построи спортно-развлекателен комплекс в града. Комплексът ще се състои от спортна зала с площ 180 кв. м, разположена на два етажа , тенис корт, открит басейн с полуолимпийски размери и места за отдих и развлечения. Това представлява сериозна заявка за запазването на младите хора в общината.

4.13 Околна среда

На територията на общината липсват промишлени предприятия, чиято дейност да води до замърсяване на околната среда.

Основните параметри са както следва:


 • Състоянието на въздуха е добро поради липсата на промишлени замърсители. Замърсяването на въздуха е в границите на пределно допустимите концентрации;

 • Почвите в община Кула не са замърсени. Употребата на торове и пестициди в селското стопанство е силно ограничена в последните години. Основните източници на замърсяване на почвите са отпадъчните води, газове, аерозоли и твърди битови отпадъци. Замърсяването от твърди отпадъци се наблюдава в отдалечените райони, в които на места се образуват микросметища.

 • На територията на община Кула няма регистрирани замърсени водоеми. Основни източници на замърсяване на повърхностните води на територията на общината биха могли да бъдат отпадъчните води от населените места, където няма изградена канализационна мрежа и заустването на отпадните води в септични ями и дерета води до замърсяване на подпочвените и повърхностни водни ресурси;

 • На територията на гр. Кула и останалите населени места в общината няма източници на шум. Не е регистриран и шум от промишлени източници;

 • Община Кула разполага с уред за замерване на радиационния фон. С тази дейност се занимава специалист “Гражданска защита и ОМП” към Общинска администрация – Кула. Радиационният фон в общината е в границите на нормата;

Към настоящия момент се извършва закриване на депото за отпадъци в м.”Тополовец” и свързаната с него техническа и биологическа рекултивация, свързано с изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци - Регионалното депо за отпадъци за област Видин, което се очаква да започне да функционира до 3 години. Извършва се оптимизация на системата за събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на общината.

Към зелените площи на община Кула се причислява обща територия от 287 дка, в рамките на които са засадени 5 170 дървета. В гр.Кула е разположен и най-големият парк, с площ от около 230 дка. Той предлага добри условия за отдих и почивка на гражданите на града, а също така и за спорт, тъй като градският стадион е разположен в неговите предели. Анализи на състоянието на зелената система показват, че има необходимост от облагородяване на инфраструктурата, както и от дейности по нейното преобзавеждане.4.14 Жилищен фонд

Към 31.12.2009 г. броят на жилищата в община Кула възлиза на 4 566 . Най-голям дял имат жилищата, построени в периода 1919 – 1945 г. – 31,8 % или общо 1 452 жилища. Притеснителен е и фактът, че делът на жилищата, построени преди 1919 г. също е висок – 11,4 %. Прегледът на статистиката сочи, че жилищата построени до 1960 г. представляват повече от 68 % от общия брой на жилищата в общината, т.е. основната част от жилищата са над 50-годишни. В същото време жилищата, които са построени в периода от 1991 до 2010 г. са едва 85 или 1,9 %, а тези построени от 2000 г. насам – само 12 (0,3 %). Всичко това води до заключението, че общото състояние на жилищния фонд е незадоволително и се нуждае от подобрение. В допълнение към това, нивата на жилищен комфорт и енергийна ефективност също са далеч от приетите стандарти.
Фигура 11 Период на построяване на жилища в община КулаИзводи:

Община Кула разполага с една сравнително добре развита инфраструктура, която през последните години, благодарение на общината, обновява своя облик и добавя стойност към социално-икономическия живот в общината. Заложените бъдещи проекти ще допринесат за укрепване на тази тенденция. Въпреки това постигането на устойчивост предполага активното въвличане на частния сектор в тези инициативи.SWOT анализ БАЗИСНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Сравнително обновена публична инфраструктура;

Добро състояние на околната среда;Общината е основната движеща сила за развитие на инфраструктурата, разчитаща на субсидии;

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

Сравнително добри финансови възможности за развитие на инфраструктурата (европейско финансиране и трансгранични програми);

Политическа и обществена готовност за използването на нови инструменти като ПЧП;Липса на общ инвеститорски интерес без необходимостта от активна роля на публичната власт и публични инвестиции;

Липса на държавна политика за насърчаване на инвестициите в слаборазвитите и гранични райони;
Основни изводи от социално икономическия анализ

 • Община Кула изостава не само спрямо общото развитие в България, но и спрямо областта и региона. Проблемите, пред които е изправена общината са често в пъти по-сериозни от тези в останалата част от страната. Голяма част от населението преживява благодарение на заетост, предоставена от общината. Въпреки активните действие на общината, икономиката на общината е западаща и частният сектор не може да даде необходимия допълнителен импулс и подкрепа за постигането на устойчива промяна;

 • Тази ситуация предполага търсенето на алтернативни пътища за развитието на общината: от една страна това е създаването и укрепването на местна бизнес общност, а от друга привличането на инвеститори в сфери като промишленото производство, туризма (особено развиването на лов/риболов и културния туризъм) и комерсиализирането на натрупания социален опит. Напълно адекватен инструмент би било Публично-частното партньорство и изграждането на мрежи или клъстер на територията на общината;

 • Общината въпреки запазването на своята водеща роля за местното развитие е необходимо да търси пътища за споделяне на тежестта от това посредством насърчаване създаването на социално отговорен частен сектор, който същевременно да предлага възможности за запазване на младите хора на територията на общината;

 • Необходим е основен преглед на текущите ресурси на общината и тези, които могат за бъдат създадени за очертаване на местните конкурентни предимства. Те е необходимо да станат в основата за създаването на интегрирана инвестиционна програма на общината в сравнително средносрочен план.

 • Въпреки сравнителното изоставане, напредъка на общините от областта и региона също не е впечатляващ, което предполага сравнително лесното избягване на центробежните сили на силните региони. В същото време направените крачки в посока на изграждане на съвместни услуги със съседните общини, включително и Сърбия е задължително условие за разширяване на привлекателността на общината.

IV. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ ПРЕД ОБЩИНА КУЛА

Целта на SWOT анализа е даде представа за моментната картина в община Кула отчитайки всички анализирани аспекти от нейното развитие, извеждайки на преден план силните и слабите страни на текущата ситуация в общината, както и да ги съпостави в възможностите и заплахите, които произхождат извън общината.СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Силна ангажираност на общинската администрация към развитието в общината;

Активно участие на общината и общински структури по европейски и национални програми и проекти;

Добри климатични условия (климат и почви) за развитието на земеделието, включително за отглеждане на технически култури;

Традиционен опит в производството на земеделието, животновъдството и млекопреработването;

Опит в шивашкото производство;

Опит в производството на каучукови изделия;

Свободен трудов ресурс;

Широки мерки за осъществяване на социалната политика;

Потенциал за развитието на ловен и риболовен, селски и културен туризъм

Потенциал за развитие на здравни и социални услуги.Демографски проблем свързан с намаляване на населението , миграцията и застаряването;

Висока безработица, основно сред младото население;

Силна зависимост от социалната политика на общината;

Сравнително ниска степен на местна частна инициатива;

Липса на бизнес мрежи, асоциации, кооперации и земеделски сдружения;

Ниска степен на бизнес предприемачество в общината;

Липса на преработвателна индустрия;

Използване на остарели технологии в селското стопанство и разрушена система за поливане;

Липса на инициативи за коопериране и раздробеност на земята;

Ограничени финансови източници;

Липса на болница в общината;

Ниска бизнес култура и влошена структура на образованието.

Липса на опит в критични за развитието на общината индустрии като туризма;


ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

Насочване на усилията към преодоляване на регионалните дисбаланси в България;

Изключително добри възможности за възползване от донорски програми и проекти;

Нарастване на вътрешния туризъм и интереса на съседните държави към България;

Нарастване търсенето на алтернативни форми на туризъм;

Възходящо развитие на земеделието в България;

Нарастване и укрепване на връзките със съседните държави;

Изграждане на Дунав мост Видин-Калафат;

Политическа и обществена готовност за използването на нови инструменти като ПЧП;

Условия за междуобщинско и трансгранично сътрудничество;


Продължаване на общата икономическа криза;

Липса на инвеститорски интерес;

Влошаване на социално-икономическите условия в областта като цяло;

Нарастване на регионалните дисбаланси и привлекателността на големите областни центрове;

Закриване на училища;

Липса на държавна политика за насърчаване на инвестициите в слаборазвитите и гранични райони.
Шест години след изготвяне на първия общински план за развитие е налице продължаване на влошаване на състоянието на общината, въпреки извършените множество подобрения, реализирани проекти и изключително силна общинска ангажираност към социално-икономическите проблеми.

Голяма част от ново възникналите неблагоприятни условия практически са извън контрола на община Кула и не са налице основания да се смята, че е възможно въздействието върху тях. Поради това продължаването на политиката за развитие, центрирана около общината ще продължи да не води до промяна на общите условия, въпреки направените сериозни постъпки за превръщане на община Кула в привлекателно място за живот. Необходимо е да се отчете, че без възникването на нови работни места нито една социална иновация на територията на общината няма да доведе до очакваните промени.Възможностите, които предлага външната среда предполагат:

 • Община Кула да запази своята роля на основно звено за реализирането на важни социално-икономически проекти;

 • Община Кула да сподели тази си своя отговорност чрез отварянето си към външни инвеститори;

 • Използване на условията от интра и транснационалното сътрудничество за реализирането на синергия в области като туризъм, услуги и увеличаване на интензивността на контактите между отделните населени места;

 • Генериране на вътрешно развитие поради естественото насочване на жителите на общината към перспективни сектори;

Заплахите, които носи със себе си външната среда предполагат:

 • Все по-голямо нарастване на регионалните дисбаланси и отклоняване на ресурси към атрактивните и силни общини;

 • Липса на средства, извън идващите от донорското финансиране.

Силните страни на вътрешната среда дават основание за:

 • Развитието на перспективни индустрии посредством привличането на частни инвеститори;

 • Прилагането на мерки за създаването на допълнителни ресурси от вече наличните в общината.

Слабите страни на вътрешната среда е възможно да предизвикат:

 • Необходимостта от активни действия от страна на общината за осигуряване на част от социалните услуги и дейности чрез усилено сътрудничество с други общини, предприятия и училища/институти;

 • Създаването на бизнес инициативи с подкрепата на общината, но с нейното бързо оттегляне от водеща роля.

IV. Стратегия на общинския план за развитие на община Кула
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница