Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8страница7/9
Дата21.07.2016
Размер1.16 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Визия


Визията е реалистична насока за бъдещото развитие. Тя представлява картина на дейността за следващите 7 години.2 Тя трябва да съдържа в себе си желаните промени след изтичане на срока на Общинския план за развитие. Също така тя трябва да дава цел и посока на развитие, трябва да дава ориентири за бъдещето, да адресира ограниченията описани в анализа на икономическото, социалното и екологичното състояние на община Кула.

За периода 2007-2013година е определена следната визия за развитието на община Кула:Обновена община, център на съвременно развити селскостопански отрасли, лека и химическа промишленост, подобрена инфраструктура и околна среда. Привличане на инвестиции за устойчиво развитие, създаване на трудова заетост, социален напредък и висок жизнен стандарт за всички членове на общината.

Тя акцентира върху два основни аспекта икономическото развитие и социалния напредък и по-високия жизнен стандарт на населението на община Кула.

Базирайки се на предишния опит за периода 2014-2020г. е формулирана следата визия, която е с по-кратка, съдържателна и запомняща се формулировка:

Община Кула – център на балансирано развитие чрез устойчив и приобщаващ растеж осигуряващ висок жизнен стандарт на всички свои жители.

 1. Стратегически цели


Стратегически цели и приоритети за развитие на Община Кула, са разработени въз основа на изготвения социално-икономическия анализ, както и на проведеното анкетно проучване и два обществени форума в рамките на проект „Подготовка за разработване на стратегически документи на община Кула на Община Кула“ по ДБФП № А10-13-13/08.02.2012 по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Стратегическите цели са систематизирани на тематичен принцип. Те съответстват на базисните политики (оси) на общественото развитие, които представляват едновременно фактори за и същевременно основни направления на търсено въздействие за постигане на устойчиво интегрирано развитие. Въз основа на стратегическите приоритети за развитието на Общината, на по-нататъшно аналитично ниво Програмата за реализация на Общинския план за развитие идентифицира и систематизира конкретните дейности, които могат да бъдат разработени и изпълнени в проектен формат с финансиране от наличните финансиращи програми.

Стратегическите цели за постигане на визията за развитие на района се фокусират върху следните проблеми – задълбочаването на демографската криза – застаряване на населението, емиграция на млади, образовани и предприемчиви хора, слаба заетост на населението в трудоспособна възраст, обезлюдяването на общината, високата безработица и липсата на алтернатива за населението. Усилията, които ще бъдат положени през следващите години, във всички сфери на обществения живот, следва да бъдат ориентирани към създаването на предпоставки за задържане в общината на хората, които могат да осъществят желаната промяна.

Особено важно е да се подчертае, че Общинския план за развитие на община Кула 2014-2020 г. има практическата задача да конкретизира и синхронизира стратегическите постановки на няколко фундаментални документа на национално, регионално и местно ниво: Националната програма за регионално развитие, Регионалния план за развитие на Северозападен район за планирането, Областната стратегия за развитие на община Видин. Тези формулировки са в пълно съзвучие с философията на политиката на сближаване на ЕС.

Както е заложено в НСРР, сближаването има три измерения – икономическо, социално и териториално. То има, също така, три нива на проявление – европейско (с регионите на ЕС), национално (между българските райони) и вътрешно-регионално – между общините.

Икономическото сближаване цели едновременно и балансирано намаляване на разликите в основните показатели за икономическо развитие на общините в България, в отделните райони за планиране.

Социалното сближаване е в пряка зависимост от икономическото сближаване и се изразява в повишаване на трудовата заетост, доходите, потреблението и качеството на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата. То също се осъществява паралелно и свързано и в трите нива на сближаване – европейското, националното и регионалното.

Териториалното сближаване е насочено към трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество, пораждащо резултати от взаимен интерес. То включва реализиране на инфраструктури за по-добра свързаност, интегрирано развитие на градовете, съхраняване на природното и културното богатство и изява на идентичността.Съобразявайки се тенденциите и насоките представени в европейските, националните и регионални документи, Общинския план за развитие на община Кула поставя идеята за икономическо, социално и териториално сближаване изразено в определянето на следните основни стратегически цели:

Стратегическа цел 1: Насърчаване на местното икономическо развитие

Стратегическа цел 2: Социално развитие и инвестиции в човешкия капитал

Стратегическа цел 3: Развитие на териториалната свързаност и базисната инфраструктура
 1. Приоритети и специфични цели на плана


Приоритетите и специфичните цели са обусловени от текущото състояние на община Кула и от плановете за постигане на икономическа и социална кохезия в регионалното развитие на територията. Като основното предизвикателство пред следващия програмен период е превръщането и в устойчиво развиваща се община, неразделна част от област Видин, със своето място за подобряване на социалната свързаност със съседните Сърбия и Румъния. Стратегията за устойчиво интегрирано регионално развитие цели осигуряване на интегриран подход и стимулиране на социално-икономическото развитие на най-изостаналите общини и населени места, като по този начин да се намалят вътрешнорегионалните различия и да се даде тласък на цялостно развитие на района. При формулиране на стратегическите цели, приоритетите и специфичните цели са следвани следните основни принципи:

  • Устойчивост;

  • Териториално сближаване;

  • Засилване на конкурентоспособността;

  • Подобряване на транспортната достъпност, като основен фактор за отключване на териториалния потенциал за по-добро балансирано развитие;

  • Развиване на културната и териториалната идентичност на общината;

  • Развиване на човешкия потенциал;

  • Подобряване и защита на природното и културното наследство като ресурс за развитие.

Стратегически цели, приоритети и специфични цели са представени в таблица 7, а взаимовръзките между визията, стратегическите цели, приоритети и специфичните цели са представени на фигура 12.

Таблица 7 Стратегическа рамка на ОПР на община Кула

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Насърчаване на местното икономическо развитие

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Социално развитие и инвестиции в човешкия капитал

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Развитие на териториалната свързаност и базисната инфраструктура

ПРИОРИТЕТ 1.1

Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика в община Кула, основана на знанието и иновациите

ПРИОРИТЕТ 2.1

Изграждане на устойчив и развит пазар на труда

ПРИОРИТЕТ 3.1

Подобряване на териториалната свързаност

Специфична цел 1.1.1

Насърчаване на предприемачеството, подпомагане развитието на мастните МСП, подобряване на местната бизнес-инфраструктура

Специфична цел 2.1.1

Подобряване на социална инфраструктура и услуги

Специфична цел 3.1.1

Реализация на устойчиви партньорски инициативи със съседните държави и с други региони в Европа

Специфична цел 1.1.2

Подкрепа за развитието на туризма

Специфична цел 2.1.2

Намаляване на безработицата и насърчаване на заетосттаПРИОРИТЕТ 2.2

Подобряване на човешкия капитал

ПРИОРИТЕТ 3.2

Подобряване на базисната инфраструктура и опазване на околната среда
Специфична цел 2.2.1 Развитие на образованието, младежки, спортни и културни дейности

Специфична цел 3.2.1 Изграждане и развитие на инфраструктура с общинска и регионална значимост
Специфична цел 2.2.2

Насърчаване развитието на гражданското общество

Специфична цел 3.2.2

Опазване на околната среда и ограничаване на природните рискове

Фигура 12 Стратегическа рамка на Общинския план за развитие на община КулаСТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Насърчаване на местното икономическо развитие

Първата стратегическа цел поставя като основна задача постигането на подобряването на конкурентоспособността на местната икономика, която да позволи на община Кула да способства задържането и развитието на бизнеса и осигуряването на високо качество на живот и благосъстояние на местното население. Това ще бъде постигнато чрез балансирано развитие на водещите икономически сектори в общината, насърчаване на предприемачеството, чрез инвестиции в рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура и чрез дейности подобряващи физическата среда и икономическата среда за нуждите на населението.ПРИОРИТЕТ 1.1 Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика в община Кула, основана на знанието и иновациите

Първият приоритет на в общинския план отговаря на един от основните приоритети на стратегията „Европа 2020”, а именно – „интелигентен растеж”. Този приоритет е насочен в три от основните направления, които са сред инвестиционните приоритети на СКФ за предстоящия програмен период (2014-2020 г.) – „Заетост” и „Конкурентоспособност на МСП”. Приоритетът фокусира усилията насочени към икономическо развитие на общината в инвестиции в нови технологии и иновации. Тази част на плана се стреми от една страна да използва конкурентните предимства на общината, а именно – добрия опит в развитието на земеделието, потенциала за развитие на туристически дейности и да ограничи негативния ефект от сравнително по-слабата икономическа активност на неговата територия. Основна задача пред дейностите, заложени в този приоритет е осигуряването на заетост, което от своя страна е основен инструмент за справяне с негативните демографски тенденции и прогнози.Специфична цел 1.1.1 Насърчаване на предприемачеството, подпомагане развитието на мастните МСП, подобряване на местната бизнес

Специфичната цел е насочена към предоставяне на оптимални условия за бизнес с акцент върху МСП и подобряване на условията за местния бизнес.

Възможните дейности, които ще подпомогна изпълнението са:


 • Създаване на Общински център за насърчаване на предприемачеството и инвестициите (информационно-консултантски услуги за стартиращи предприемачи и съществуващи МСП)

 • Разработване и осигуряване на финансиране на специализирана грантова схема на местни стартиращи предприемачи

 • Разработване и осигуряване на финансиране за общинска кредитно-гаранционна схема за финансова подкрепа на стартиращи и съществуващи микро- и малки предприятия

 • Подпомагане кооперирането между фирмите в района чрез обвързването им в клъстери

 • Подобряване на търговската инфраструктура (тържища, пазари)

Специфична цел 1.1.2 Подкрепа за развитието на туризма

Анализът на средата разглежда богатия ресурс от природно и културно наследство като отлична предпоставка за постигане на растеж в община Кула. Тази специфична цел отговаря напълно на направлението „Заетост”, което е сред инвестиционните приоритети на Структурните фондове за периода 2014-2020 г. и до голяма степен се вписва в направлението „Конкурентоспособност на МСП”. Възможни дейности в подкрепа на изпълнението на тази специфична цел са: • Подобряване на туристическата инфраструктура (реставрация на туристически забележителности, създаване на туристически атракции, места за развлечение и отдих

 • Трансгранични туристически дейности и продукти

 • Подкрепа за развитието на туристически продукти и туристическия маркетинг

 • Подкрепа за развитие туристически клъстер(и)

 • Развитие на човешките ресурси в сферата на туризма (специализирано обучение на желаещите да развиват собствен бизнес в сферата на туризма, квалификация на персонала и мениджмънта на фирмите

 • Повишаване капацитета на общинската администрация за подготовка и управление на програми и дейности в сферата на туризма.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Социално развитие и инвестиции в човешкия капитал

Тази стратегическа цел се фокусира върху развитието на социалната инфраструктура, образованието, здравеопазването, социалното подпомагане, чрез прилагането на иновативни подходи. Едновременно с това, се поставя фокус върху подобряването на ефективността на работата на администрацията на всички нива, намаляване на бедността и социалното изключване. Особен акцент в общинския план за следващия програмен период ще бъде отделен върху развитието на младежките политики, подобряването на условията за развитие на спортни и културни дейности. Работата със структурите на гражданското общество ще бъде подпомогната с цел подобряване на сътрудничеството и предоставяне на нови услуги за населението.ПРИОРИТЕТ 2.1 Изграждане на устойчив и развит пазар на труда

Този приоритет, отново в съзвучие със стратегията „Европа 2020”, се стреми към постигането на приобщаващ растеж в общината. Той ще бъде активно подкрепен и от няколко от заявените инвестиционни приоритети на СКФ, а именно: „Заетост”, „Социална изолация и бедност” и „Мобилност на работната сила”. Дейностите, заложени в приоритета имат задачата да осигурят условия за стабилно развитие на пазара на труда и осигуряване на устойчива заетост, което е основна предпоставка за задържане и отслабване на силно негативната тенденция хората в трудоспособна възраст да напускат общината.Специфична цел 2.1.1 Подобряване на социална инфраструктура и услуги

Тази специфична цел е насочена към подобряване на социалната инсфраструктура и подобряване на качеството на публичните услуги на територията на община Кула. Ще бъдат подпомогнати следните дейности: • Предоставяне на социални услуги чрез дневни центрове за лица с увреждания, дневни центрове за пенсионери, социални услуги на лица в неравностойно положение, детски млечни кухни, места за временно настаняване, и пр.)

 • Изграждане на достъпна среда за хора с физически увреждания;

 • Възстановяване на системата „социален патронаж“ в населените места на общината

 • Социално включване на маргинализирани социални групи.

Специфична цел 2.1.2 Намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта

Чрез дейностите в рамките на тази специфична цел ще се цели намаляване на безработицата, намаляване на зависимостта на трудовата заетост предоставяна от общината, разкриване на нови работни места. • Професионална квалификация и преквалификация, учене през целия живот (адаптивност към пазара на труда), вкл. обучение и преквалификация на трайно безработни лица

 • Трудово посредничество и наемане на работа

 • Схеми за субсидирана заетост

 • Дейности по интегриране на лицата в неравностойно положение на пазара на труда

ПРИОРИТЕТ 2.2 Подобряване на човешкия капитал

Инвестициите в човешки капитал – образование, квалификация, здравеопазване и социални услуги, са основен фактор за постигане на социално сближаване. Европейската комисия е заявила приоритетната си подкрепа чрез СКФ за образованието, обучението, борбата със социалната изолация и ограничаването на бедността. Това е в пряка връзка и с приоритет 2.2 идентифициран в областната стратегия на област Видин. Основната част от предприетите действия следва да се фокусира върху т. нар. „меки” мерки, но една част от заделените ресурси ще подпомагат и реконструкцията, рехабилитацията и изграждане на инфраструктура.Специфична цел 2.2.1 Развитие на образованието, младежки, спортни и културни дейности

Фокусът на целта се поставя върху подобряване образователния статус на населението, подобряване културното равнище и осигуряване на предпоставки за развитие на спортни и културни дейности. Дейностите, които ще бъдат подкрепени са: • Подобряване на инфраструктурата за младежки, спортни и културни дейности и повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран в такива дейности;

 • Организирани събития в сферата на младежките, спортните и културните дейности.

 • Развитие на човешките ресурси, заети в общински социални, образователни, здравни и спортни заведения/дейности.

Специфична цел 2.2.2 Насърчаване развитието на гражданското общество

Специфичната цел акцентира върху основополагащите принципи на „Воденото от общностите местно развитие”, застъпено от ЕК в новия Регламент за определяне на разпоредбите за ЕФ3. Постановките на този сравнително нов подход за управление на развитието на неформални териториални структури са много близки до идеите, заложени в оста ЛИДЕР на ПРСР. Доброто сътрудничество между общинската администрация, бизнеса и структурите на гражданското общество са основни предпоставки за осигуряване на прозрачност на управлението, включване на обществеността във вземането на решения на местно ниво, предоставяне на нови услуги за населението. Дейностите, които ще бъдат подкрепени са: • Иницииране на съвместни проекти между общинска администрация, бизнеса и структурите на гражданското общество;

 • Подпомагане на инициативи, развиване на нови услуги и дейности в социалната, образователната, екологичната, културната и спортната сфера от структури на гражданското общество.

 • Сътрудничеството със съседните общини за общо планиране и реализиране на дейности от общ интерес, вкл. съвместни проекти.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Развитие на териториалната свързаност и базисната инфраструктура

Подобряването на достъпността на общината и свързването й с важни инфраструктурни коридори, са в съзвучие със стратегическата цел на НСРР за териториално сближаване. Заложените идеи в този приоритет се подкрепят и от инвестиционните приоритети на СКФ за периода 2014-2020 г. „Достъп и развитие на ИКТ” и „Трансевропейски транспортни мрежи” и др.ПРИОРИТЕТ 3.1 Подобряване на териториалната свързаност

Очаква се през периода 2014-2020 г. мерките насочени към териториално сътрудничество да бъдат подкрепени с допълнителни 30 % от бюджета на ЕС. Едновременно с това, НСРР подчертава значимостта на тези действия, като посочва конкретна стратегическа цел на стратегията, насочена към развитие на трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество. Както за голяма част от българските погранични територии, така и община Кула основно предизвикателство остава преодоляване на задълбочилата се в продължение на десетилетия изолация от двете страни на границата, както с Република Сърбия, така и с Република Румъния. Едновременно с това, общината следва да използва добрите възможности за осъществяване на партньорства с други общини в Европа.Специфична цел 3.1.1 Реализация на устойчиви партньорски инициативи със съседните държави и с други региони в Европа

Целта е развитие на транснационалното и трансрегионалното сътрудничество в духа на Новата кохезионна политика с акцент върху териториалното сближаване. Реализацията на дейностите би довела до по-голяма икономическа активност и потенциал на свързаните българо-сръбски и българо-румънски общини, бизнес и неправителствени организации, до повишаване гъвкавостта на пазара на трудa и до социално сближаване между държавите. Дейностите в подкрепа на реализирането на тази специфична цел са:

• Организиране на проучвания, публични мероприятия, кръгли маси, конференции и др. с цел осъществяването на партньорски инициативи;

• Обмяна на опит, изучаване на добри практики, въвеждане на иновативни подходи в решаване на казуси от взаимен интерес;

• Изграждане на административен капацитет за разработване и управление на проекти, както и синхронизиране и концентриране на действия за постигане на общи цели.

ПРИОРИТЕТ 3.2 Подобряване на базисната инфраструктура и опазване на околната среда

Подобряване на остарялата инфраструктура, както и изграждането на нова са сред основополагащите сред инвестиционните приоритети на СКФ за следващия програмен период. Опазването на околната среда и ефективното използване на природните ресурси са описани в стратегията „Европа 2020”, като една от най-важните хоризонтални цели, която трябва да бъде следвана на всяко едно управленско ниво.Специфична цел 3.2.1 Изграждане и развитие на инфраструктура с общинска и регионална значимост

Изграждането на свързваща инфраструктура с регионална значимост се фокусира върху ограничаването на вътрешнорегионалните различия и предоставянето на равен достъп до възможностите на ИКТ. Мерките от тази цел имат ефект и върху подобряването на екологичното състояние и енергийната сигурност на района. • Подобряване на Електроснабдителна мрежа

 • Изграждане ИКТ мрежи и предоставяне на ИКТ услуги

 • Осигуряване на достъп до широколентов Интернет

 • Изграждане, поддържане и рехабилитация на общински пътища (четвъртокласна пътна мрежа)

 • Изграждане, поддържане и рехабилитация на вътрешно-селищна пътна и улична мрежа

 • Изграждане и поддържане на зелени зони, детски площадки

 • Поддържане на общинските имоти

Специфична цел 3.2.2 Опазване на околната среда и ограничаване на природните рискове

Тази специфична цел адресира сериозния проблем с опазване състоянието на околната среда, поддържане и изграждане на нова инфраструктура за опазване на околната среда, опазване на биологичното разнообразие, както и липсата на достатъчно съоръжения и мрежи за третиране на отпадъците. От друга страна преодоляването на рисковете от климатичните промени и човешките дейности, свързани с развитието, е хоризонтален приоритет на Новата политика на сближаване на ЕС. Увеличената заплаха от природни бедствия, лошото състояние на инфраструктурата за превенция на риска, както и все още не добре развитата административна и институционална организация за предотвратяването им са съществен мотив за планиране на мерки и конкретни дейности в тази насока. • Провеждане на общинска политика по управление на отпадъците;

 • Организиране на събирането, депонирането и третирането на отпадъците;

 • Провеждане на общинска политика по опазване чистотата на въздуха, водите, почвите и др. елементи и фактори на околната среда;

 • Развитие на водоснабдителната и канализационната мрежа на територията на цялата община;

 • Развитие и изграждане на съоръжения за третиране на отпадни води;

 • Провеждане на политики по опазване на биоразнообразието;

 • Планиране на дейности по превенция на риска от климатични промени, природни рискове, природни и предизвикани от човека бедствия и аварии;

 • Провеждане на мерки за подпомагане на нисковъглеродната икономика, приемане на политики за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници.

V. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана

Таблица 8 Индикативна финансова таблица за реализация на общинския план за развитие на община Кула

Приоритет

обща оценка

обществен сектор

Частен сектор

Други финансови инструменти

общо

участие на ЕС

национално обществено участие

общо

ЕФРР

други фондове на ЕС

общо

централен бюджет

местни бюджети

други обществени фондове /FLAG/

относит. дял

млн. лв.

млн. лв.

%

млн. лв.

%

млн. лв.

%

млн. лв.

%

Приоритет 1.1

%


Приоритет 2.1

%


Приоритет 2.2

%


Приоритет 3.1

%


Приоритет 3.2

%

ОБЩО

100%
VI. Индикатори за наблюдение и оценка на плана

Стратегическите цели на ОПР представят желаното и възможно бъдещо състояние, докато приоритетните области представляват областите на действие и въздействие. Системата от индикатори за наблюдение и оценка е основен инструмент за проследяване на степента на изпълнение на ОПР и е неразривно свързана с цялостната система за наблюдение, оценка и актуализация на стратегическия документ. Изборът на индикаторите се основава на специфичните характеристики на стратегическата част на ОПР и методите за мониторинг на стратегическото планиране. Наблюдението и оценката на изпълнението на отделните приоритети на ОПР на община Кула се осъществява чрез прилагане на система от индикатори разработени въз основа на следните критерии:

• Обоснованост /целесъобразност/ - да съответстват на целите и приоритети;

• Информационно осигуряване - да са информационно осигурени, т.е. при изпълнение на плана да е налице постоянен източник на статистическа информация ;

• Възможност за представянето им в количествено изражение;

• Простота /разбираемост/ - да са лесни за формулиране, разбиране и агрегиране;

• Информативност /аналитичност - да носят достатъчно информация за извеждане на изводи и вземане на решения;

• Независимост - индикаторите от едно и също ниво да са независими един от друг;

• Да подлежат на йерархична обвързаност с комплексни индикатори от по-високо ниво.

Планираната система от индикатори се определя и от информационната осигуреност на общинското планиране и управление към момента на разработване на ОПР. Оперативността на системата зависи от точното определяне на начални стойности на отделните индикатори. Съответно, липсата на изходни данни и наличен механизъм за събиране на последващи стойности на определен индикатор обезсмисля неговото включване в системата. Основното средство за събиране на информация са данните предоставяни от Евростат, НСИ, както и на данни от други официални регионални и местни източници на информация, например: ИАОС, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Агенция по заетостта, структурите на РИОСВ и РИОКОЗ по райони, както и информация от Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН), от областната стратегия за развитие на област Видин и др. Ключов източник на информация представлява и общинската администрация на Кула и поддържаните от нея регистри и бази-данни. Поддържането на адекватна информационна система за целите на наблюдението и оценката на ОПР следва да се осигурява именно от информационните масиви и наблюдения на общинските звена.Системата от индикатори за наблюдение изпълнението на ОПР за реализация на Общинския план за развитие на Община Кула 2014-2020 г., е следната:

Стратегическа цел 1: Насърчаване на местното икономическо развитие

 • Изпълнени проекти за насърчаване на предприемачеството и инвестициите;

 • Брой МСП, получили информационно-консултантски услуги;

 • Брой местни предприятия, получили финансиране чрез общинска схема за безвъзмездна помощ за стартиращи предприемачи;

 • Брой местни предприятия, получили финансиране чрез общинска гаранционна схема за стартиращи предприемачи и съществуващи МСП;

 • Общ размер на получено от местните стартиращи предприемачи и съществуващи МСП безвъзмездно финансиране чрез общинска финансова схема;

 • Общ размер на получено от местните стартиращи предприемачи и съществуващи МСП финансиране обезпечено от гаранции, предоставени от общинска гаранционна схема;

 • Бой местни фирми, обхванати от новосъздаден(и) клъстери(и);

 • Новосъздадена/реновирана общинска търговска площ (кв.м.).

 • Брой туристически атракции, създадени или реновирани и експонирани

 • Брой ново-разработени туристически продукти на територията на общината

 • Брой обучени предприемачи и служители във фирми и общинската администрация в сферата на туризма.

Стратегическа цел 2: Социално развитие и инвестиции в човешкия капитал

 • Изпълнени активни мерки на пазара на труда (бр.);

 • Брой изпълнени проекти за предоставяне на социални услуги за лица в нужда;

 • Брой лица, получили социални услуги по проекти за предоставяне на социални услуги за лица в нужда;

 • Брой обекти с изградена достъпна среда за лица с увреждания;

 • Брой лица в неравностойно социално положение, обхванати от проекти и дейности за социално включване;

 • Брой осигурени места за професионална квалификации;

 • Предприети и организирани квалификационни курсове за специални групи (бр.);

 • Брой разкрити временни работни места;

 • Намаляване равнището на безработица (%);

 • Брой лица в неравностойно положение, обхванати от проекти/дейности по интегриране на пазара на труда;

 • Брой изградена/реновирани обекти за културни, младежки и спортни дейности

 • Брой културни, младежки и спортни събития, организирани по проекти на общината

Стратегическа цел 3: Развитие на териториалната свързаност и базисната инфраструктура

 • Изградена водопроводна мрежа (км.);

 • Рехабилитирана водопроводна мрежа (км.);

 • Брой жители (домакинства), обслужвани от новите (рехабилитирани) мрежи;

 • Брой домакинства с подобрен режим на водоснабдяване;

 • Прогнозно намаляване на загубите на вода по мрежата (%);

 • Инвестиции в нова инфраструктура (лв.);

 • Население от общината, обслужвано от нова инфраструктура (бр. жители);

 • Инвестиции във водоснабдителната мрежа (лв.);

 • Закрито депо за битови отпадъци в гр. Кула и нерегламентирани депа за отпадъци;

 • Въведена система за разделно събиране на битовите отпадъци (бр.);

 • Изградени мощности за събиране на отпадъци и/или рециклиране (т.);

 • Изградена/проектирана градска пречиствателна станция за отпадни води (бр.);

 • Ремонтирана четвъртокласна пътна мрежа (км.);

 • Ремонтирана улична мрежа в населените места (км)

 • Възсановени зелени площи (кв.м.);

 • Изградени детски площадки (бр.)

 • Инвестиции в подобряване на материалната база за предоставяне на публични услуги (лв.)

 • Разработен и внедрени модерни форми на административни услуги (бр.)

 • Изградени партньорства с бизнеса и структурите на гражданското общество (бр.)

 • Осъществено сътрудничество с други общини, вкл. от съседни държави, за подготовка и изпълнение на проекти и дейности от съвместен интерес (бр. съвместни проекти/дейности/прояви).

Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
doc -> Опит в група чрез психодрама, социометрия и групова терапия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница