Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8страница8/9
Дата21.07.2016
Размер1.16 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9VII. Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана

Изпълнението на ОПР в оперативен аспект ще се координира от отдел “Регионално развитие, планиране и управление на. проекти” в дирекция „Специализирана администрация“ на общинската администрация (водещ отдел), в сътрудничество с експертите от отдел “Хуманитарни дейности и разрешителни режими” и специалисти от отдел "Административно- правно, информационно и техническо обслужване" в дирекция „Обща администрация“. Под ръководството на водещия отдел “Регионално развитие, планиране и управление на. проекти” специалистите от трите отдела ще наблюдават процеса на изпълнение на отделните приоритети и дейности, заложени в плана; ще координират работата на отделните институции; ще съдействат за изпълнението на приоритетите и дейностите, включително при търсене на източници за финансиране и при разработка на конкретни проекти и програми, ще анализират изпълнението и ще изготвят предложения за корекции, изменения и допълнения, в съответствие с настъпилите промени, изготвя ежегодни доклади по извършените наблюдения, които представят на Общински съвет Кула, на областната управа и съответните министерства.

Контрол по изпълнението на плана ще се осъществява от Кмета и Общинския съвет на община Кула.

 1. Мониторинг


Процесите на наблюдение и контрол на изпълнението на общинския план за развитие са неразделна част от процеса на стратегическо планиране на общинско ниво, който включва разработване, изпълнение и управление на дългосрочни стратегически, програмни и планови документи. Терминът мониторинг има латински произход (monitoring) и означава системно наблюдение на даден процес с оглед фиксиране на съответствие или несъответствие на резултатите с първоначално планираните и предприемане на корективи действия при необходимост. Мониторингът на ОПР е насочен към повишаване равнището на информационно обслужване на управлението и към подобряване на качеството и ефективността при изпълнението на плана за развитие. Основната му цел е да осигурява надеждна обратна информация за състоянието на наблюдавания обект/субект с оглед формиране на правилни управленски решения. Изпълнението на планираните действия в плана и Програмата за реализация може да изостане от предначертания график и действителните резултати да са различни по време и сила от това, което се очаква. Много проблеми от такъв характер могат да бъдат смекчени или предотвратени при изграждането на система за мониторинг и контрол. Тази система осигурява необходимите инструменти, които позволяват да се определи степента на изпълнение на планираните стратегически цели. Изграждането на цялостната системата на мониторинга включва 1) установяване на индикатори за наблюдение и оценка, 2) оперативно събиране на данни от наблюдението на изпълнението, 3) съпоставка на действителното и очакваното изпълнение, и 4) предприемане на коригиращи действия, ако се налага.
 1. Оценка


Оценката е количествено измерване на резултатите, ефекта и въздействието от реализацията на плана. Нейната цел е да направи систематичен преглед на пълния спектър от краткосрочни резултати и дългосрочни въздействия върху бенефициентите и крайните потребители. Оценката на изпълнението се използва както за предприемането на корективи действия по изпълнението, ако такива бъдат установени за необходими, така и с оглед разработването на следващия Общинския план за развитие.

Оценката трябва да проследява не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но да отчита и физическия прогрес върху територията на общината, като и настъпващите промени в състоянието на средата в резултат от предприетите инвестиции.

В зависимост от момента на извършване на оценката спрямо периода на изпълнение на плана, се формират три вида оценки в съответствие с изискванията на закона: предварителна, междинна и последваща.

Предварителната оценка на общинския план за развитие има за цел да подобри качеството на съответния документ, като осигури адекватност на планираните цели, приоритети и ресурси и по-висока ефективност и ефикасност на тяхната реализация за определения период. Резултатите от предварителната оценка следва да съдържат информация за:

1.Извършената оценка на социално-икономическото въздействие на общинския план за развитие;

2. Въздействието върху околната среда.

Самостоятелна предварителна оценка на ОПР на община Кула трябва да бъде неразделна част от самия план.Междинната оценка се извършва в средата на периода за изпълнение на ОПР и включва:

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;

2. оценка на степента на постигане на съответните цели;

3. оценка на използването на финансовите ресурси и на процедурите за управление и наблюдение.

4. изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.

В рамките на тази оценка се оценяват обобщените резултати от изпълнението на общинския план за развитие, посредством индикаторите за изпълнение (посочените по-горе продуктови индикатори и индикатори за резултат) на проектите, включени в Програмата за реализация на плана, като се прави и преглед на степента на постигане на формулираните цели, и се отчитат възникнали положителни или отрицателни отклонения. Оценката следва да завърши с конкретен анализ, въз основа на който да се предвиди съответната реакция. Тя може да послужи и като изходно начало на евентуално усъвършенстване и актуализация на плана, респ. на Програмата за реализация на плана.Последващата оценка се извършва след изтичане периода на действие на ОПР и включва:

1. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за изпълнение на ОПР;

2. оценка на общото въздействие;

3. анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на ОПР;

4. оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите;

5. изводи и препоръки относно прилагането на политиката за регионално развитие.

Оценката на ОПР и на програмата за реализацията му се извършва на база на посочените по-горе продуктови индикатори и индикатори за резултат.

Оценките се възлагат от Кмета на Общината по реда на Закона за обществените поръчк

VIII. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност

Ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие се основават на отворен и прозрачен процес с широко включване на заинтересованите страни във всичките му етапи. Целта е да се приложат най-подходящите инструменти за въвличане и стимулиране за участие на всички партньори, както в процеса на подготовка, така и в процеса на реализация на Регионалния план.Прилагане на принципа на партньорство в процеса на разработване на плана:

Етапът на разработване на Общинския план за развитие на община Кула включва информиране на всички заинтересовани групи, като предварително са дефинирани задълженията и задачите им. Организира се ефективен консултативен и съгласувателен процес, като целта му е да отчете мненията и опита на всички, както и да отрази въздействието на действащите политики.

На този етап основните постановки на плана са консултирани не само на законово определените партньори (Общинската администрация, държавните структури функциониращи на територията на община Кула, областна администрация на област Видин, представителите на бизнеса и НПО), но също така и с широката общественост и икономическите субекти, чрез обмяна на мнения и препоръки.

Взаимодействието със заинтересованите страни се основава на законова регламентация. Съгласно Закона за регионално развитие ОПР се приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на община Кула. Същевременно проектът на Общинския план се обсъжда и одобрява от Общинския съвет. Този съвет обсъжда и одобрява докладите за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие, както и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване на неговото изпълнение.

В рамките на проект „Подготовка за разработване на стратегически документи на община Кула“, финансиран от ЕСФ и Оперативна програма „Административен капацитет“, бяха извършени следните дейности по провеждане на анкетно допитване и провеждане на два форума с жителите на общината.

Форумите бяха проведени всеки за по един ден под формата на презентации, дискусии в групи и обсъждане от типа „кръгла маса”.

Първия обществен форум „Стратегически направления за развитие и растеж на община Кула” се проведе на 17 януари 2013 г. в Читалище „Просвета“ на град Кула. Информация за провеждане на форума и неговите цели беше публикувана в регионалните вестници „Ние” „Видин”. Също така община Кула разпрати писма до всички заинтересовани страни с покани за участие във дискусиите. Форумът беше организиран под формата на кръгла маса и групи за дискусии като бяха представени и обсъдени насоките за икономическото развитие на община Кула и приоритетните области, в които ще бъдат съсредоточени усилията на общинската администрация през следващия програмен период 2014 – 2020. На събитието присъстваха 49 души разпределени на 7 дискусионни маси и 4 модератори:


 • маса 1 – Общинска администрация 1 (кметовете на Старопатица, Цар Петрово, Тополовец, Чичил, Големаново, Извор махала, Коста Перчово, Полетковци)

 • маса 2 - Общинска администрация 2 - представители на община Кула

 • маса 3 – Общински съвет

 • маса 4 - Работодатели - частен сектор

 • маса 5 – Социално активни групи

 • маса 6 – Пенсионери

 • маса 7 – Образователни и културни институции

Обсъжданията бяха разпределени в три тематични панела:

Първи панел обхващаше дискусии относно социално-икономическия профил на община Кула, тенденции в социално-икономическото развитие на общината, както и „горещите” проблеми и възможностите за развитие пред общината. Беше направена оценка на социално-икономическия живот в община Кула, както и особеностите на пазар на труда в общината и основни инфраструктурни проблеми пред град Кула и околните села.

Във втория панел от дискусии бяха разгледани актуалните предизвикателства и приоритети на община Кула и социално-икономическото планиране на общината за новия програмен период 2014 – 2020.

В Заключителния панел, бяха идентифицирани проблемни области и приоритетни решения, както бяха предложени от участниците във форума.

Вторият форум „Общественото мнение - оценки, нагласи и предпоставки за социално-икономическото развитие на община Кула” беше организиран на 22 март 2013 г. отново в Читалище „Просвета“ на град Кула. Информация за провеждане на форума и неговите цели беше публикувана в регионалните вестници „Ние” и „Видин”. Община Кула разпрати писма до всички заинтересовани страни с покани за участие във дискусиите.

На събитието присъстваха 33 души, разпределени на 6 дискусионни маси, двама лектори и двама модератора. Форумът беше разпределен в три тематични панела: • В първия панел бе представено проведеното социологическо проучване, показващо мненията и оценките на гражданите за икономическото положение в община Кула и съответните нагласи и очаквания за бъдещото развитие на общината.

 • Във втория панел бе представена схема от възможни проекти за социално – икономическо развитие и тяхната връзка с анализа на социално-икономическото състояние на община Кула, както и областите, в които биха могли да бъдат съсредоточени усилията на общинската администрация през следващия програмен период 2014 – 2020.

 • В заключителния панел всяка група от участниците, предложи писмено до три приоритетни конкретни проекта, които според тях общината трябва да осъществи. Всяка една от групите излъчи свой представител, който представи и аргументира избраните проекти.

Въз основа на първоначалните резултати от анализа на социално-икономическото състояние на община Кула, бе разработена анкетната карта. Бяха идентифицирани целевите групи и проведено анкетно проучване сред 326 жители на община Кула. Анкетното допитване беше проведено в гр. Кула и селата от общината в периода между първия и втория форум. Чрез изследването се тестваха работни версии и хипотези за това как жителите на община Кула виждат нейното бъдеще развитие, къде считат, че трябва да се насочат усилията на общинската администрация през следващия програмен период 2014-2020 и кои са приоритетните проекти, които ще допринесат за икономическото развитие и подобряване на качеството на живот. Така в резултат от изследването се получиха емпирично тествани идеи за бъдещия облик на общината и на тази основа експертите на общинската администрация можаха да обосновават предложенията си за бъдещето развитие на община Кула.

В рамките на гореспоменатия проект е изготвен и Аналитичен доклад „Общественото мнение – оценки, нагласи и представи за разработване на Общинския план за развитие на община Кула”, който обобщава резултатите от анкетното проучване сред населението от община Кула.Прилагане на принципа на партньорство в процеса на наблюдение и изпълнение на плана:

В процеса на изпълнение на ОПР, основните инструменти за осигуряване на информация и публичност са годишният доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР, междинният и окончателният доклади. Изготвянето им се организира от Кмета на община Кула. Общинският съвет обсъжда и одобрява докладите за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие. Междинният доклад и окончателният доклад за изпълнението на ОПР на община Кула се изготвят, като се отчитат резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението му. Докладите заедно с резултатите от съответните оценки се публикуват на страницата на общината в интернет. Ще се търсят форми за насърчаване на участието на широката общественост, общинските администрации и икономическите субекти, като изключителна приоритетност ще бъде поставена върху реализацията на смесени инициативи, като участие на НПО и подпомагане на ПЧП. В процеса на работа ще бъдат осигурени обвързаност и ефект върху хоризонталните политики на ЕС и ще се прилагат принципите на устойчивото развитие, партньорството, публичността, прозрачността, равните възможности, липса на дискриминация и стимулиране на иновативни подходи и решения.


IX. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите

Програмата за реализация на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Кула е оперативен документ за реализация на стратегическите цели и приоритети в развитието на Община Кула за посочения програмен период на проектен принцип, т.е. чрез система от конкретни, ресурсно осигурими проекти.

Съгласуваност с йерархичните документи за регионално развитие и оперативните програми Програмата за реализация на Общинския план за развитие на Община Кула 2014 – 2020 г. отразява множеството фактори, които влияят върху процесите на развитие и често действат разнопосочно. Те са свързани, както с стратегическите цели и приоритети на ОПР на Община Кула 2014 – 2020 г., така и с възможностите за осигуряване на финансови ресурси за изпълнение на проектите в рамките на общинския бюджет и външни източници, общата оперативна среда на национално ниво, както и капацитета на местната власт в Община Кула, и нейните партньори, за планиране и изпълнение на дейности по изпълнение на програмата.

Основен източник на финансиране изпълнението на общинския план за развитие са програмите, финансирани от фондовете на ЕС за регионално и развитие, трансгранично сътрудничество, развитие на селските райони (наричано общо „финансиращи програми“), основно място сред които имат оперативните програми по Структурните и Кохезионния фонд на ЕС и Програмата за развитие на селските райони, финансирана от ЕЗФРСР, за новата финансова рамка 2014 - 2020 г. Към настоящия момент с Решение № 328 от 2012 г. на Министерския съвет са одобрени за разработване следните 7 програми по европейските фондове за регионално развитие, и по една програма за развитие на селските райони и за морско дело и рибарство, както следва4: • Оперативна програма "Добро управление 2014-2020“

 • Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“

 • Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020“

 • Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

 • Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

 • Оперативна програма "Околна среда 2014-2020“

 • Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 -2020“

 • Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 • Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Освен посочените национални финансиращи програми, като източник за финансиране на ОПР 2014-2020 г. на Община Кула следва да се разглежда и бъдещите Програма за трансгранично сътрудничество между Р България и Р Сърбия 2014-2020 и Програма за трансгранично сътрудничество между Р България и Р Румъния.

ПР на ОПР на Община Кула е съобразена на наличната информация относно обхвата и условията за финансиране по бъдещите оперативни програми 2014 – 2020 г. по Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, както и бъдещата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

С Програмата за реализация на Общинския план за развитие се конкретизират: системата от тематично систематизирани и йерархично подредени приоритети и мерки за развитие, заедно с проектите/дейностите за тяхното изпълнение; необходимия за това финансов ресурс и източниците за финансирането му; звената за изпълнение на проектите; дейности за информация и публичност, контрол и оценка на изпълнението на Програмата.

Необходимостта от разработването на Програмата за реализация произтича от спецификата на Общинският план за развитие като „всеобхватен“ рамков документ, обхваща изключително разнородни дейности по управленска компетентност, секторен обхват и по същност (административно-организационни дейности; заявления с декларативен характер, и същински проекти за развитие). Функцията на ПР е да операционализира (приведе в изпълнимост) общинския план за развитие, като „извлече" от плана за развитие само дейностите от управленска компетентност на общината, които имат характер на мерки за развитие и за които съществуват реални източници на финансиране, и да ги „приведе в проектен формат“, като ги насочи към конкретен източник на финансиране. В тази връзка основен момент при подготовка на ПР е извършването на „паралелен“ анализ на Общинският план за развитие спрямо съществуващите финансиращи програми (ПРСР, оперативните програми), като от ОПР се извличат основните потребности, цели и ограничения (“бариери”) в развитието на общината, и на предвидените за решаването им проектни идеи, а на базата на финансиращите програми се идентифицират конкретните възможности за финансиране на предвидените в ОПР дейности, чрез проекти с бенефициент общината, било пряко (самостоятелно или в партньорство), или непряко чрез общински търговски дружества или НПО с общинско участие, предоставящи публични услуги в сферата на компетентност на общината. На базата на този „паралелен анализ“ Програмата за реализация на Общинския план за развитие се разработва като систематичен списък от финансируеми проект с краен бенефициент общината.

Ето защо в Програмата се включват конкретни проекти, които покриват следните критерии:


 • влизат в управленско-финансовата компетентност на общината (т.е. са в сферата на местното самоуправление);

 • ресурсно осигурими проекти, най-вече по оперативните програми;

 • ясно дефинирани целеви групи;

 • да допринасят за развитието на цялата община;

 • проекти с над-общинско значение, допринасящи за развитието на региона.

 • с готовност за стартиране;

 • с ясен механизъм за организиране изпълнението, мониторинга и контрола върху изпълнението на дейностите.

Източници за финансиране на проектите, включени в Програмата, са:

1. Общинския бюджет на Община Кула;

2. Републиканския бюджет;

3. Фондовете на ЕС чрез съответните оперативни програми;

4. Средства от заеми

5. Безвъзмездни средства от други източници и донорски програми.

Тъй като основен източник на финансиране на проектите са програмите, финансирани от фондовете на ЕС, на практика в Програмата са включени най-вече проекти, за които общината да може да бъде „допустим кандидат“, съответно „бенефициент“ на проект съгласно изискванията на съответната оперативна програма. Могат да се очертаят най-общо две форми, под които общините могат да получават финансиране от финансиращите програми за изпълнението на проектни дейности с общинско значение, а именно (1) пряко (като пряк бенефициент) или (2) непряко (като “непряк бенефициент”).

По тези от дейностите, които (а) са от сферата на местното самоуправление (т.е. общината носи пряка управленска отговорност за тях) и съответно (б) общините са изрично предвидени по съответните финансиращи мерки като възможен бенефициент, общината може пряко да инициира, разработи и получи финансиране като бенефициент на съответния проект. Такива са преобладаващата част от операциите по финансиращите програми (ОП “Региони в растеж 2014-2020”, ОП “Околна среда 2014-2020”, Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, ОП „Добро управление“5, и др. програми, предвиждащи общините като пряк бенефициент). Тези проекти съставляват основната част от предвидените в ПР на ОПР проекти.

От друга страна, в редица случаи финансиращите програми дават възможност, дори и да не е предвидена изрично като потенциален бенефициент, общината непряко да инициира и получи финансиране за реализирането на определени дейности от общинско значение (като „непряк бенефициент“) чрез свързани с нея структури. Касае се за проекти на два вида свързани с общината структури (организации). На първо място, това са общински търговски дружества, предоставящи публични услуги в компетентността на общината, които са допустими преки бенефициенти по финансиращите програми за съответния тип дейности. На второ място, такива структури могат да бъдат и специално създадени с участието на общината неправителствени организации с идеална цел (НПО), на които общината да възложи (чрез аутсорсинг) осъществяването на определен вид дейности в изпълнение на политиките за развитие на общината (напр. НПО за насърчаване на предприемачеството и инвестициите в общината, (съ)учредено от общината под формата на фондация, и пр.). Такъв тип организации – (съ)учредени и направлявани от публичните институции (общини, министерства, агенции), но чиято организация и дейност се регулира от частното (а не от публичното) право, са изключително разпространени в страните от ЕС като удачна форма за осъществяването на дейности от публичен интерес, които нямат характер на типична административна дейност, а представляват изпълнение на определени политики за развитие. Във финансиращите програми по редица операции за дейности от общински интерес са предвидени като възможни бенефициенти НПО, извършващи съответния тип дейност, и общината би могла да се възползва от тези възможности, там, където създаването на подобна организация би било полезно за изпълнението на приоритетни за общината дейности. Принципно, проекти на такива организации ще могат да кандидатстват и получат финансиране под формата на трайни многогодишни проекти (напр. за целия програмен период 2014-2020 г.), което ще осигури устойчив характер на дейността им, без същевременно това да е свързано с разходи (или със съществени такива) за общината. Проекти на такива свързани с общината НПО са също включени в обхвата на ПР на ОПР, тъй като общината би могла да бъде разглеждана като “непряк бенефициент” на инициираните и осъществявани от тях проекти за развитие в сфери от общинска компетентност и интерес.

Размерът на необходимото финансиране на изпълнението на проектите е определен въз основа на разработените технически/работни проекти (в случаите, в които такива са разработени), като при проекти отпреди няколко години така определените техни стойности подлежат на актуализация. В други случаи, особено по Приоритетна ос 1, размерът на финансиране по съответните проекти е определен е определен въз основа на експертни прогнози и разчети. В останалите случаи – когато не е налице технически проекти или поради редица неуточнени въпроси относно съдържанието на съответния проект не е възможно да се направят дори приблизителни експертни допускания относно неговата финансовата величина, в Програма за реализация размерът на финансирането по съответния проект е обозначен с “подлежи на уточняване“.

Освен на външните финансиращи програми, при изпълнението на Програмата за реализация на ОПР Община Кула трябва да разчита и на собствения си капацитет и ресурси за финансиране на подготовката на проекти и тяхното съфинансиране. От една страна, това означава, че при съставянето на годишните бюджети е необходимо да се определят приоритети и да се предвидят средства за разработване и съфинансиране на приоритетните проекти. От друга страна, това налага възприемане на активна позиция от общината за мобилизиране на ресурси, чрез създаване на партньорства както с НПО, така и с частни фирми и/или други общини, т.е. чрез обединяване на средства и усилия.

Прилагането на принципа на партньорство е важен механизъм за повишаване на капацитета на общината за изпълнение на програми и проекти за развитие чрез усвояване на средства от ЕС. Ефективното усвояването на финансиране от фондовете на ЕС не би било възможно без да се мобилизират усилията на широк кръг от местни партньори, т.е. на цялата общност за развитие, за разработване и предлагане на голям брой висококачествени проекти.

Местните участници – бизнес структури, инициативни групи, неправителствени организации и др. трябва да осъзнаят, че успешното им участие в програмите, подкрепящи регионалното развитие, ще зависи от тяхната инициатива, способност за поемане на риск, новаторство и капацитет за изграждане на партньорство.


Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
doc -> Опит в група чрез психодрама, социометрия и групова терапия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница