Програма за развитие на читалищната дейност на нч „бачо киро-1869" гр. Бяла черква, община павликени за 2017 година І. История и развитие на нч „Бачо Киро-1869"Дата21.01.2018
Размер87.72 Kb.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА

НЧ „БАЧО КИРО-1869” – ГР. БЯЛА ЧЕРКВА , ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ЗА 2017 ГОДИНА

І. История и развитие на НЧ „Бачо Киро-1869”

Народно читалище „Бачо Киро – 1869” е създадено през 1869 година като Първото селско читалище в България. На 21 декември 1869 г.,само няколко месеца след основаването на Търновското читалище „Надежда”, възрожденският просветител и революционер Бачо Киро Петров основава и в Бяла черква читалище. Нарича го „Селска любов”. Посрешнато с много обич и надежда от белочерковци, то се превръща в истинско огнище на българския дух. Малко са читалищата, показали такава богата просветна и книжовна дейност, така тясно свързани с националноосвободителните борби, и такова единство между думи и дела на своите членове. Тук се сее семето на борбата и то дава своя плод през бурните априлски дни на 1876 година, когато 101 въстаници от Бяла черква – всички читалищни членове, излизат с четата на поп Харитон и Бачо Киро и поемат към Дряновския манастир.

Читалище „Селска любов” става първият издател на Бачокировите произведения. Тук се събират първите томове от фонда на читалищната библиотека. С помощта на дарители се увеличава книжният фонд, прави се абонамент на вестници и списания.

Първото селско читалище ражда и първият селски театър. През 1870 година Бачо Киро организира първата пътуваща театрална трупа, която обикаля съседните села и изнася представления на пиесите „Стоян войвода”, „Зла жена”, „Многострадална Геновева”.

Читалище с дългогодишни традиции, което преживя вече 147 години. Днес читалище „Бачо Киро – 1869” върви по пътя, извървян от поколения читалищни дейци и продължава неувяхващата традиция на Бачокировия самодеен театър.

В читалището е поставено началото и на първата музейна сбирка, прераснала в исторически музей. В старата читалищна сграда с градина е уредена и работи Етнографска експозиция, създадена по спечелен проект на читалището по програма „Живо наследство” на ФРГИ през 2004 г.

Днес библиотеката притежава над 30000 тома библиотечен фонд. Получават се 12 периодични издания. В читалищните салони се провеждат всички чествания,организират се художествени и фото изложби, работят любителски състави и школи.

И днес читалището е средище на духовния живот в града.

ІІ. Цели и задачи

НЧ „Бачо Киро-1869” изпълнява държавни културно-просветни задачи в областта на културата. Поддържа отношения на сътрудничество с държавните и общински власти, с Министерството на културата, взаимодейства в работата си с учебни заведения, културни институти и други организации.

Целта на читалището е да създава, опазва и разпространява духовни ценности, да развива творческите способности и задоволява културните потребности и интереси на населението, да подпомага и организира културните начинания на града.

Народно читалище „Бачо Киро-1869” задоволява потребностите на гражданите, свързани с :

- Развитие и обогатяване на културният живот в населеното място;

- Запазване на обичаите и традициите

- Разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;

- Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;За постигане на своите цели, читалището извършва следните дейности:

- Поддържа библиотека, читалня;

- Развива и подпомага любителското художествено творчество;

- Организира школи, курсове по изкуствата, клубове, кино и видеопоказ, празненства, концерти, чествания, спектакли, изложби и др.

- Събира и разпространява знания за родния край;

- Създава и поддържа музейни сбирки.ІІІ. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2017 Г.

1. Възраждане и съхраняване на автентични традиции и самобитни народни обичаи

2. Превръщане на Читалището в привлекателно място за изява и осмисляне на свободното време както на възрастни, така и на деца и младежи;

3. Участие на читалището в областни, общински и градски социокултурни програми

4. Популяризиране дейността на читалището и привличане на повече читатели и самодейци

ІV. Сграден фонд:

Читалището стопанисва добре поддържан сграден фонд, състоящ се от 2 сгради: • Основна Читалищна сграда строена в периода 1939 – 1950 г.Пристройка със салон за събрания и библиотека построена 1976 г.

 • Стара читалищна сграда с градина,/построена през 1912 г./ в която е разположена Етнографската експозиция, създадена от НЧ „Бачо Киро-1869” по проект по програма „Живо наследство” на ФРГИ – гр. София през 2004 г. Основно ремонтирана

Предстоящи ремонтни работи през 2017 г.:

-Подмяна на радиатори за парното в голям салон – търсене на средства чрез кандидатстване по проекти

- Реконструкция на хранилище и обособяване на гардеробна за облеклата на художествените състави – собствени средства

V. Материално-техническа база:

Актуално състояние: Читалището разполага с компютри, Ксерокс, принтер, скенер, мултимедия, 5 компютъра с достъп до интернет по програма „Глобални библиотеки”

за 2017г. – закупуване на цветен принтер


 • Поддържане на всички технически средства и съоръжения и материалната база –

 • Със собствени средства и средства от „Глобални библиотеки“

 • Закупуване на нови прожектори за сцената – със собствени средства

VІ. Библиотечна дейност:

Работата на читалищната библиотека през 2017 година ще бъде насочена към все по-пълното, качествено и бързо задоволяване на информационните, развлекателните и образователни нужди на жителите и гостите на гр. Бяла черква. Библиотеката ще се утвърждава като многофункционален културно-информационен център, осигуряващ равен достъп на всички.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

- Запазване имиджа на читалищната библиотека като един от водещите културни институти и превръщането й в притегателен център за всички. Осигуряване на медийни партньорства.

- Насърчаване на четенето,като специално се насочва вниманието към децата .

- Обновяване и обогатяване на библиотечните колекции с традиционни /книжни/ и други носители на информация.

- Обновяване на материално-техническата база.

- Подвързия на книги и периодични издания

- Печат на необходимите за работа бланки

- Изнасяне за вторични суровиниОСНОВНИ БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ

 1. Комплектуване: чрез покупка и дарения

 • Обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси

Библиотечен фонд през 2016 г. – 30025 тома.

През 2017 г.: да се набавят 50 – 100 тома книги на български език (художествена,детска и

научно-популярна литература)

абонамент на 10 бр. периодични издания

отчисления: 500 бр. книги (повредени, износени и морално остарели)

Ще се бракуват периодични издания с текущ режим на съхранение 1. Организация и опазване на библиотечните фондове:

2017 г. - извършване на репрезентативна проверка на библиотечния фонд

 1. Библиотечно- информационно обслужване:

Заети библиотечни материали /раздадена литература/ за 2017 година - 4500 книги

Брой на читателите за 2017 г. – 3500.

Посещения в библиотеката - 3500.

тематични витрини – 30 бр.

Редовно ще се информират читателите за услугите в библиотеката

4. Каталогизация на фондовете:

-въвеждане на 3000 бр. книги в електронния каталог 1. Справочно-информационна дейност:

Текущо поддържане на системата от каталози и картотеки

Изготвяне на 200 -250 устни и писмени справки, като се използват всички възможности на справочния апарат , бази данни, справочни издания на традиционни и електронни носители и интeрнет.

Включване и усвояване на нови програмни продукти при работа с Интернет.


 1. Финансиране :

-собствени средства, държавна субсидия, чрез дарения, участие в проекти и конкурси.

7. Проекти, програми, проучвания:

- Проект към Министерство на културата за подпомагане на българските библиотеки.

- Чрез участието в програма „Глобални библиотеки” читалището предлага публичен достъп до глобалното информационно общество.VІІ. КУЛТУРНО-МАСОВА И ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ НА НЧ „БАЧО КИРО-1869”

- художественото и жанрово разнообразие на културните мероприятия;

- участие в културните прояви на общината ( съгласно Културния календар)

- осъществяване на изложби свързани с бележити дати на личности и събития от местен, регионален и национален характер

- провеждане на литературни четения и срещи с творци

- честване на официалните и традиционни празници и годишнини ( съгласно Културния календар);

- провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и популяризирането на местни традиции и обичаи.

- представления на гостуващи драматични театри

-концертни програми по повод чествания на годишнини

-организиране и провеждане на традиционния Парад на маските на празника Сирни Заговезни

-възстановки на исторически събития и местни народни обичаи

VІІІ. ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ:

През 2017 г.в НЧ „Бачо Киро – 1869” ще работят следните любителски състави , клубове и школи с повече от 60 самодейци: • Читалищен самодеен театър с 15 участници – 5 представления

 • Детска вокална група за автентичен фолклор „От извора” с 16 участници – 16 участия

 • Женска вокална група с 8 участници– 8 участия

 • Клуб по спортни танци с 15 участници – 8 участия

 • Школа по пиано със 4 участника - 6 участия

Приоритети в работата:

- повишаване на художествено – творческите постижения на любителските състави и индивидуални изпълнители

- активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в културно – масови прояви на гр. Бяла черква и Община Павликени.

- участие в регионални, национални и международни фестивали, събори и конкурси

- закупуване на дрехи за женската вокална група

ІХ. ФИНАНСИРАНЕ :

Подобряване финансовото състояние на читалището чрез:

- осъществяване на контакти с индивидуални спонсори и фирми за набиране на допълнителни средства

- привличане на повече членове на читалището и съответно увеличение на приходите от членски внос

- финансиране от участие в проекти, програми, целево финансиране

- от собствени средства – от наеми

- дарения и спонсорство;

- наем за ползване на читалищно имущество и помещения в сградата

- ограничаване разходите

-приходи от вторични суровини

-увеличаване приходите от услуги

Х. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА:

- създаване на интернет страница на читалището

-създаване на фейсбук профил

- издаване на брошури и дипляни

- Мероприятия по изучаване на интересите и привличане на читатели;

- Популяризиране на библиотечния фонд;

- Популяризиране на всички значими мероприятия проведени от народното читалище:

- Предстоящите прояви да се рекламират в общинския вестник „Павликенски глас”, в областните всекидневници „Борба” и „Янтра днес”, в ефира на радио „Фокус” и общинско радио В.Търново, по местната радиоуредба.

- създаване на кратки видеоматериали и презентации, които ще показват материалното и нематериалното културно наследство и изявите на самодейните състави

- -изработване и разпространение на листовки, флаери и плакати за всички предстоящи събития

- Надграждане на добрите партньорски отношения между НЧ „Бачо Киро-1869”– гр.Бяла черква и Министерство на културата, Община Павликени, Кметство Бяла черква, културните и образователни институции в Общината, бизнеса, и осъществяване на нови партньорства.

XI.ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

В НЧ“Бачо Киро – 1869“ гр.Бяла черква работят 3 броя щатни служители и 3 броя на хонорар.


 • Секретар – със средно специално образувание

 • Библиотекар – със средно образувание и библиотекарски курс

 • Чистачка – със средно образувание

 • Ръководител вокални групи и пиано – висше образувание

 • Школа по спортни танци – висше образувание

 • Театрален състав – висше образувание

Отговорници за изпълнение : М.Грънчаров – секретар и П.Георгиева –библиотекар

14 ноември 2016 г. Изработи: Анастасия Георгиева – председател наНЧ „Бачо Киро – 1869” – гр. Бяла черква


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница