Програма за развитие на читалищната дейност пред Общински съвет Брезник. ІІ. Цели и задачистраница1/3
Дата19.07.2018
Размер374.7 Kb.
  1   2   3
П Р О Г Р А М А
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРЕЗ 2012 ГОД.

І. Общи положения
На територията на Община Брезник са регистрирани 12 Народни читалища, чрез които се реализира част от културния и духовен живот на града и на кметствата с населени места. Съгласно чл. 26а, от ал.1 до ал. 4 Народните читалища изготвят и внасят предложения за дейността си пред Кмета на Община Брезник. Общинската администрация внася предложението като ежегодна програма за развитие на читалищната дейност пред Общински съвет - Брезник.
ІІ. Цели и задачи
Настоящата програма има за цел да подпомогне организирането и реализацията на комплекса от дейности, както и да съдейства за повишаване активността на читалищните ръководства с цел създаване на благоприятна творческа среда за всички възрастови групи, ползващи услугите на народните читалища.

  • Основни задачи:

- да опазва културно-историческото наследство и националните традиции;

- да спомага изграждането на ценностна система у децата и младежите;

- да поддържа и обогатява материалната си база;

- да разработва и реализира инициативи/ проекти за общностно/ местно развитие

и финансиране на читалищната дейност;

- да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и по-висококачествена

образователна, културна, социална и информационна среда на населението;

- да разшири съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за

привличане на по-широк кръг население;

- да развива ползотворното сътрудничество между читалищата на територията на община Брезник, региона и страната;

- да поддържа активно партньорство с общинската администрация и с културните институции и бизнеса за взаимна полза.


  • Библиотечна дейност:

- обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси;

- подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите и нуждите на

населението, чрез различни форми на културно – масовата работа;

- осъществяване на изложби, свързани с бележити дати на личности и събития от

местен, регионален и национален характер;

- провеждане на срещи и литературни четения на новоиздадена литература и

млади автори.


  • Културно – масова дейност:

- осъществяване на културният календар за читалищните прояви;

- повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните

мероприятия;

- участие в културните мероприятия на общината;

- честване на официалните и традиционни празници, сборове и годишнини;

- провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и

популяризирането на местни традиции и обичаи.


  • Любителско художествено творчество:

- повишаване на художествено – творческите постижения на любителските

състави и индивидуални изпълнители чрез привличане на специалисти – ръководители;

- активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в

културно – масови събития на селото и общината.  • Подобряване финансовото състояние на читалището чрез:

- осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на допълнителни

средства за по-активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в местни и национални програми, конкурси и фестивали;

- увеличаване броя на членовете на читалището;

- членски внос;

- проекти и програми;

- дарения и спонсорства;

- наем от земеделски земи;

- наем за ползване на читалищно имущество и помещения в сградата.  • Обучение и квалификация:

- Участие на щатния работник в семинари, обучения и др., свързани с повишаване квалификацията му по основните читалищни дейности и работа по проекти.
ІІІ. Дейности и приоритети
И през настоящата 2012 год. Община Брезник ще подкрепя дейността на работещите народни читалища, като важни центрове за съхраняване и развитие на любителското творчество и инициатива и културно-просветителски звена. Днешните реалности изискват от НЧ да бъдат високо отговорни самоуправляващи се културни сдружения на гражданите, особено в населените места, където се явяват като единствен културен институт. Приоритети през 2012 год. ще бъдат:

1. Продължаване подкрепата на Общински съвет – Брезник и общинската администрация за приобщаване на гражданите към глобалното информационно общество, а именно чрез съдействие за устойчивост на проектите по Програма Глоб@лни библиотеки – България, в която са включени три народни читалища на територията на Община Брезник – НЧ „Просвещение – 1870”, гр. Брезник, НЧ „Пробуда – 1931 г.” с. Ноевци и НЧ „Искра- 1932 г.” – с. Слаковци

2. Включване дейността на народните читалища в сайта на община Брезник „Образование и култура”.

3. Участие на творчески колективи на народните читалища в културния календар на Община Брезник, в Граовския събор „Видовден”, както и в Коледни и Великденски мероприятия.

4. Усъвършенстване на механизма за финансиране на народните читалища и осъществяване на обществен контрол на разходваните бюджетни средства, съгл. чл. 26а, ал. 4 и ал. 5.


IV. Финансиране
Финансирането на дейностите на народните читалища на територията на Община Брезник се извършва съгласно регламентирана държавна субсидия за 2012 год. Субсидираната численост за читалищата в Община Брезник за 2012 год., е 15.5 субсидирани бройки, а стандартът за една субсидирана бройка през 2012 год. е в размер на 5 776 лв. Общата субсидия е в размер на 89 528 лева. Разпределението на средствата се извърши от Комисия за разпределяне на субсидията за читалищата на територията на община Брезник за организиране и провеждане на читалищната им дейност, в която участват всички читалищни секретари. Средствата от преходен остатък за 2011 г. са в размер на 3 890 /три хиляди осемстотин и деветдесет/ лв., с които ще се финансират отделни културни мероприятия (честване на кръгли годишнини, участия в национални и международни фестивали и др.).

Финансирането със средства от бюджета на Община Брезник за дейности на народните читалища се извършва съгласно Решение на Общински съвет – Брезник и сключени договори с Кмета на Община Брезник (съгласно чл. 26а, ал. 1, 2, 3 от ЗНЧ).


V. Дейности
Съгласно приложените от народните читалища план-програми за 2012 година на територията на Община Брезник действат художествено-творчески колективи, както следва:

- Любителско художествено творчество;

- Школа по чужди езици;

- Клубове и кръжоци;

- Дейности по проекти;

- Действащи музейни сбирки.


VІ. Срокове и изпълнение
Настоящата Програма е разработена съгласно чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища и е с продължителност до 31 декември 2012 год.

Неразделна част от програмата е Приложение № 1 – предложенията за дейност на народните читалища на територията на Община Брезник през 2012 г.Приложение №1


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА 2012 ГОДИНА


по ред

Дата

Мероприятия

Организатори

Необходими средства

1.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕЩЕНИЕ 1870 г.” гр. БРЕЗНИК

м. януари
12 януари

„Обичаят Сурова в Брезнишко” - беседа

Музейна сбирка20 януари

„Бабинден”

НЧ „Просвещение -1870 г.”21 януари

„Сурова Брезник `2012” – парад на сурвакарските групи от община Брезник

Община Брезник и НЧ „Просвещение -1870 г.”
м. февруари
14

февруари


Спектакъл „Любовта през вековете”

НЧ „Просвещение -1870 г.”

150.00 лв.
19 февруари

„Велик и безсмъртен” спектакъл, посветен на Васил Левски”

Читалищна библиотека и СОУ „В. Левски”22 февруари

Кафе театър – постановка на Пернишкия драматичен театър
300.00 лв.

м. март
01 март

Честване Денят на самодееца

НЧ „Просвещение -1870 г.”

250.00 лв.
01 март

Изложба „Руско-турската освободителна война и освобождението на Брезник”

Музейна сбирка

80.00 лв.
03 март

Честване на Националния празник

Община Брезник и НЧ „Просвещение -1870 г.”08 март

„За вас, жени” – поетичен спектакъл, посветен на международния ден на жената

НЧ „Просвещение -1870 г.”

150.00 лв.
22 март

„Пролетта дойде” – концерт на самодейните колективи

НЧ „Просвещение -1870 г.”
м. април
08 април

„Лазаровден” – лазарки в Брезник

НЧ „Просвещение -1870 г.”18 април

Поетична вечер с писателката Надежда Захариева

Читалищна библиотека

60.00 лв.
26 април

Фотоконкурс на тема „Златния Брезник и фотоизложба

НЧ „Просвещение -1870 г.”

300.00 лв.
27април

На гости в библиотеката – първокласниците от СОУ „В. Левски”

Читалищна библиотека
м. май
04 май

Пленер на художници „Брезник 2012”

НЧ „Просвещение -1870 г.”

2000.00 лв.
11 май

Представяне на книга от поредицата „Писателят и родния край”

Читалищна библиотека17 май

Участие на самодейните състави на читалището във фестивала „Нишавски хоровод” в гр. Драгоман

НЧ „Просвещение -1870 г.”

150.00 лв.
18 май

Изложба „Из архивите на музейната сбирка”

Музейна сбирка24 май

Честване Денят на Кирил и Методий. Общоградско тържество. Празничен концерт

Община Брезник, НЧ „Просвещение -1870 г.” и училищата на територията на общината
м. юни
01 юни

Честване Денят на детето

НЧ „Просвещение -1870 г.” и ЦДГ „Брезица”

250.00 лв.Участие на самодейните колективи на читалището във фестивала „Слънце иде” в с. Дрен

НЧ „Просвещение -1870 г.”

150.00 лв.Участие на самодейните колективи на читалището във фестивала „Чичо Стоян” в с. Дивотино

НЧ „Просвещение -1870 г.”

150.00 лв.
29 и 30 юни

„Видовден `2012”- организация и провеждане. Концертни програми

Община Брезник и НЧ „Просвещение -1870 г.” и читалищата на територията на общината
м. юлиУчастие на самодейните колективи на читалището във международния фестивал „Пауталия 2012”

НЧ „Просвещение -1870 г.”

300.00 лв.

м. октомври
01 октомври

Откриване на творческия сезон в читалището

НЧ „Просвещение -1870 г.”14 октомври

„Петковден” – честване на духовния празник на града.

Община Брезник, НЧ „Просвещение -1870 г.” и Църковно настоятелство
14 октомври

„Български светини” - изложба

Музейна сбирка

10.00 лв.
24 октомври

Среща с писателката Людмила Филипова

Читалищна библиотека

80.00 лв.

м. ноември
01 ноември

Честване Денят на народните будители

НЧ „Просвещение -1870 г.” СОУ „В. Левски” и ПГСС „Н. Й. Вапцаров”12 ноември

Фотоизложба „С обич за България”

НЧ „Просвещение -1870 г.”21 ноември

Честване Денят на християнското семейство

НЧ „Просвещение -1870 г.”

150.00 лв.

м. декември
03 декември

Граовска фолклорна вечер. Изложба на традиционни граовски ястия „От Никулден до Коледа”.

НЧ „Просвещение -1870 г.”

100.00 лв.
20 декември

„Зимните обредни празници” – беседа

Музейна сбирка23 декември

Коледен концерт на самодейните колективи при читалището.

НЧ „Просвещение -1870 г.”
2.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА - 1931 г.” с. НОЕВЦИ

м. януари
13 януари

„Обичаят Сурова” – гостуване на сурвакарската група от с. Ноевци в с. Габров дол

НЧ „Пробуда -1931 г.”14 януари

Честване на сурвакарския празник в с. Ноевци – тържествена заря на площада на селото.

НЧ „Пробуда -1931 г.”20 януари

„Бабинден” – поздравление към бабите от децата в детската градина на ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци

НЧ „Пробуда -1931 г.” и ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци21 януари

„Сурова Брезник `2012” – участие в парада на сурвакарските групи от община Брезник

НЧ „Пробуда -1931 г.”28 януари

Участие в ХХІ международен фестивал в гр. Перник

НЧ „Пробуда -1931 г.”
м. февруари
19

февруари


Литературна вечер посветена на делото на Апостола

  • „Велик и безсмъртен” – рецитал

  • Витрина от книги и фотоси за делото на Апостола

НЧ „Пробуда -1931 г.” и ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци
м. март
01 март

Посрещане на Баба Марта – изложба – базар на мартенички направени от учениците в училището

НЧ „Пробуда -1931 г.” и ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци03 март

Празнуване на „Прочка” на площада на селото

НЧ „Пробуда -1931 г.”03 март

Честване на Националния празник. Изложба и рецитал.

НЧ „Пробуда -1931 г.” и ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци


Честване на Тодоровден – надбягване с коне и магарета.

НЧ „Пробуда -1931 г.” и НЧ „Искра – 1932 г.” с. Слаковци


07 март

Честване на международния ден на жената – изложба на ръкоделия и музикална програма

НЧ „Пробуда -1931 г.”
м. април
05 април

Първа среща на първокласници те с книгата - беседа

НЧ „Пробуда -1931 г.”15 април

Изложба на писани яйца.

НЧ „Пробуда -1931 г.” и ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци
м. май
06 май

Честване на Гергьовден – празнува се в Черна гора и се раздава курбан за здраве.

НЧ „Пробуда -1931 г.” и Кметство на с. Ноевци24 май

Честване на „Денят на славянската писменост”, награждаване на изтъкнат читалищен деец.

НЧ „Пробуда -1931 г.” и ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци
м. юни
01 юни

Честване Денят на детето

НЧ „Пробуда -1931 г.” и ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци


Общоселски празник посветен на Ден на селото

НЧ „Пробуда -1931 г.” и ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци30 юни

Участие в Граовския фолклорен събор „Видовден `2012”.

НЧ „Пробуда -1931 г.”
м. юлиУчастие в конкурса „Песни на моето село” с. Дрен

НЧ „Пробуда -1931 г.”
м. септември
06 септември

Литературна вечер посветена на Съединението и тематична витрина

НЧ „Пробуда -1931 г.”30 септември

Тематична витрина и беседа за делото на Хр. Смирненски – патрон на училището

НЧ „Пробуда -1931 г.” и ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци
м. ноември
01 ноември

Честване Денят на народните будители - беседа

НЧ „Пробуда -1931 г.”
м. декември
20 декември

Новогодишна програма изнесена от учениците в училището и новогодишна томбола.

НЧ „Пробуда -1931 г.” и ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци28 декември

Новогодишен бал

НЧ „Пробуда -1931 г.” и Кметство с. Ноевци
3.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА - 1927 г.” с. КОШАРЕВО

м. януари
13 януари

„Обичаят Сурова” – да поиграем около огъня

НЧ „Пробуда -1927 г.”14 януари

Честване на сурвакарския празник в с. Кошарево.

НЧ „Пробуда -1927 г.”21 януари

„Сурова Брезник `2012” – участие в парада на сурвакарските групи от община Брезник

НЧ „Пробуда -1927 г.”
м. февруари
м. февруари

Да излезем около огъня и да си простим – „Поклади”

НЧ „Пробуда -1927 г.”
м. март
01 март

Честване Ден на самодееца и да се закичим с мартеница за здраве.

НЧ „Пробуда -1927 г.”03 март

Празнуване на „Прочка” на площада на селото

НЧ „Пробуда -1927 г.”03 март

Честване на Националния празник. Изложба и рецитал.

НЧ „Пробуда -1927 г.”


Участие на сурвакарската група във фестивала в гр. Стара Загора

НЧ „Пробуда -1927 г.”


08 март

Честване на международния ден на жената.

НЧ „Пробуда -1927 г.”22 март

Пролетно тържество

НЧ „Пробуда -1927 г.”  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница