Програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2018 гДата25.10.2018
Размер61.04 Kb.
ТипПрограма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П Л Е В Е Н


П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г. свиквам

З А С Е Д А Н И Е
27 април 2018 г. (петък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова” с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :


 1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно изпълнение през 2017 г. на мерки от Програма за управление на отпадъците на територията на Община Плевен 2016-2020 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно приемане актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Плевен /2014-2020 г./.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2018 г.Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно приемане Доклад за наблюдение изпълнението на Плана за действие на Община Плевен за 2014-2017 г. в изпълнение на Националната и областната стратегии за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно изменения на Решения на Общински съвет – ПлевенВнася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно увеличаване числеността на ОП „Управление на общински земи и гори”Внася: Георг Спартански –Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, за поемане на дългосрочен общински дълг по реда на Закона за общински дълг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно удостояване на Иван Миндиликов със званието „Почетен гражданин на Община Плевен” (посмъртно).

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

 1. Предложение относно удостояване на проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. със званието „Почетен гражданин на Община Плевен”.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет - Плевен

 1. Предложение относно продажба на незастроен урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост УПИ Х, кв.39 по плана на с. Ралево, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, незастроен урегулиран поземлен имот УПИ І, кв.88, с. Гривица, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – незастроен УПИ Х с площ 1 100 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.26 по плана на с.Пелишат, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Тихол Енев Мутафов, върху недвижим имот с идентификатор 56722.661.1315, представляващ застроен урегулиран поземлен имот – УПИ VІІІ – 661.1315, кв.95 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Тончо Христов Върбанов от град Плевен, върху недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ І-173, кв.6 по плана на с. Ралево, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху част от поземлен имот с идентификатор 56722.666.77 – бивш пл.№10532, кв.425 по плана на град Плевен, чрез дарение.Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно отдаване под наем без публичен търг или конкурс на Районна колеги на Български зъболекарски съюз – Плевен, част от недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост – офис №222, находящ се на ІІІ етаж от административната сграда на ул. „Д. Константинов”№23, гр. Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Футболен клуб Спартак 1919” Плевен върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находяща се на ул. „Пиер Кюри” №9, гр. Плевен, представляващ идеална част от поземлен имот с идентификатор 56722.659.1105, заедно с построената в имота масивна едноетажна сграда със застроена площ 205 кв.м., актуван с АОС №42455/01.12.2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващо помещение, с площ от 19.08 кв.м., находящо се в гр.Плевен, пл.”Иван Миндиликов” №7, в сградата на Автогара – Плевен, първи етаж.Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно одобряване на 3 броя схеми за разполагане на преместваеми обекти – детски електромобилчета, разположени в Централната градска част на гр. Плевен, по реда на чл.56 от ЗУТ, провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на част от имоти публична-общинска собственостВнася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация за урегулиран поземлен имот ІІ-за складова, обслужваща дейност и трафопост, кв.611, и улица по ОК 69 към ОК 11а по плана на гр.Плевен.Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно заявление за предприемане на необходимите действия за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация за урегулиране на територия, заключена между улици, определени от ок83 към ок84, ок102 към ок127, ок 83-ок82 към ок128 по плана на с. Буковлък.Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно заявление за разрешаване за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ за част от улица определена от ок 4131 към ок 4132 в участъка на УПИ І – за болнично заведение в кв. 841 и срещуположния УПИ І – за озеленяване в кв. 839 по плана на гр.Плевен.Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.26 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно заявление за разрешаване за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулиран поземлен имот ІІІ-216 в кв.17 по плана на с. Тодорово и част от тротоарно пространство на улица определена по ок 10 към ок 9.Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.732.667 в местността Мъртва долина в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.757.478 в местността Плочата в землището на гр.Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно заявление за разрешение за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулиран поземлен имот ІV-10559, 105560; поземлен имот с идентификатор 666.40, попадащ от части в границите на УПИ І – за супермаркет, кулинарен магазин, ресторант, закусвалня, битови услуги и др. в кв. 428 и УПИ І – за ОДЗ в кв. 425 и поземлени имоти с идентификатори 666.38 и 666.44 попадащи в границите на УПИ І – за ОДЗ в кв. 425 по плана на гр. Плевен.Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

29. Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Велислава Иванова Гергицова.Внася: ПК по „Здравеопазване и социална политика”

30. Питане от Бойко Тодоров – Общински съветник от МК „За промяна” с вх. №ОбС – 1242/12.04.2018 г.Забележка: Приложенията по т.3 се намират в електронен вариант на сайта на Общински съвет – Плевен в меню „Заседания на Общински съвет”, а на хартиен носител са на разположение на общинските съветници в деловодството на Общински съвет – Плевен (стая №35).

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

На основание чл. 46, ал.3 от ЗМСМА кметовете на кметствата се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до кметството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Мартин Митев/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница