Програма за развитие на съдебната система, финансирано от фондация „Америка за Българиястраница1/17
Дата03.10.2017
Размер2.79 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
ПРАКТИЧЕСКО ПОМАГАЛО ЗА

2012г


ВЕЩИ ЛИЦА И КАНДИДАТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

1

Помагалото е разработено по проект„ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

- СПОСОБ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАБАВЯНЕТО НА ДЕЛАТА“

на Административен съд - Велико Търново
Изданието е реализирано по проектУсъвършенстване на работните процеси в съда на сдружение Програма за развитие на съдебната система”, финансирано от фондация „Америка за България

Изказаните становища и мнения в настоящия доклад са отговорност на авторите и не

отразяват непременно мненията и политиката на сдружение „Програмата за развитие на

съдебната система“ (ПРСС) и фондация „Америка за България”.Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и

демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния й потенциал на успешна и

модерна европейска нация. Основана през 2008 година, фондацията е наследник на Българо-американския

инвестиционен фонд, създаден от правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно

развитие. Грантовете, които фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на

доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Съставители:

Марияна Лазарова, съдия в Административен съд - Велико Търново - ръководител

Елица Лазарова, съдебен администратор в Административен съд - Шумен

Ива Ковалакова - Стоева, съдия в Административен съд Разград

Иванка Иванова, съдебен администратор в Окръжен съд - Габрово

Йоана Йончева, административен секретар в Административен съд - Велико Търново

Марийка Стефанова, административен секретар в Районен съд - Горна Оряховица

Красимир Чернев, административен секретар в Окръжен съд - Варна

Силвина Собаджиева, консултант на Сдружение „Програма за развитие на съдебната

система“


Редакции: Таня Добрева, Зав.Служба „Деволодители“в Окръжен съд - Варна

Оформление: Ваня Хаджийска, Системен администратор в Районен съд - Горна Оряховица

Консултирано с:

Красимира Василева, началник отдел "Юридическо осигуряване дейността на комисиите на

ВСС", дирекция "Правна", Висш съдебен съветПламен Христов, Началник сектор “БНТЛ” при ОД на МВР Велико Търново

Даниел Донев, вещо лице (икономист) и Младен Младенов, вещо лице (графолог) в Списъка

на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебен район Великотърновски окръжен и

административен съд

Контакти за кореспонденция: сдружение „Програма за развитие на съдебната система” Електронна поща: office@prss-bg.org / Интернет страница: www.prss-bg.org

2


Съдържание стр.

НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ВЕЩИТЕ ЛИЦА 5

СПИСЪК НА НАЙ-ЧЕСТО ПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 6

ПЪТЕВОДИТЕЛ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА В СХЕМИ 7

СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ. ВИДОВЕ 15

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА 33

Кога, къде и как се подават документите? 36

Критерии за преценка от комисията за утвърждаване на списъците 37

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ВЕЩИТЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В

СПИСЪЦИТЕ 40

Съобщаване на съда за настъпили промени във вписаните данни или временна

неспособност 40

Годишно актуализиране на списъка на вещите лица 40

ОТПАДАНЕ ОТ СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА 42

Как да се отпишете от списъка? 42

Други основания за заличаване от списъка 42

КАКВО СЕ ИЗИСКВА ОТ ВАС, АКО БЪДЕТЕ НАЗНАЧЕН КАТО ВЕЩО ЛИЦЕ

ПО КОНКРЕТНО ДЕЛО 43

Как ще бъдете уведомен, че сте назначен като вещо лице по

делото? 43

Какви са задълженията ви след като бъдете уведомен, че сте назначен като вещо

лице? 45


С какви документи трябва да ви снабди съда, за да изпълните възложената

задача 46

Запозване с материалите по делото 47

Други действия за изготвяне на експертизата 47

Минимално задължително съдържание на експертното

заключение 48

Предаване на заключението. какво трябва да се приложи към

него? 52


Взаимодействие между вещите лице при колективни и комплексни

експертизи 55

Участие на вещото лице в съдебно заседание 57

Какво се изисква от вас след съдебното заседание 60

Неизпълнение на задълженията от страна на вещото лице 62

АРХИВ НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ 64

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ 66

Приложение № 1 Заявление за първоначално включване в списъка на вещите лица_70

Прилагам: 71Приложение №2 Декларация към заявлението за кандидатстване за съгласие за вписване в списъка и за удостоверяване на липса на пречки за вписване, които не

могат да бъдат удостоверени по друг начин 72

Приложение № 3 Заявление за настъпили промени в заявените обстоятелства 73

Приложение №4 Декларация във връзка с годишното актуализиране на списъка на

вещите лица 74

Приложение № 5 Удостоверение за назначаване на вещо лице 75

Приложение №6 Справка -декларация за определяне на възнаграждение 76

Приложение № 7 Разходен-касов ордер 77

Приложение №8 Сметка/фактура по чл.9 от ЗДДФЛ 78

Приложение №9 Декларация, че лицето е самоосигуряващо се и осигуряваното е за
негова сметка по чл.43,ал.5 от ЗДДФЛ 79

3

Приложение № 10 Сметка за изплатени суми 80Приложение № 11 Препоръка - оценка за качествата на кандидат за вещо лице 81
Приложение № 12 Регистър на експертните заключени 82

МАКЕТИ НА ЕКСПЕРТНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 83

Техническа експертиза 83

Съдебно-икономическа експертиза 88

Балистична експертиза 93

ДНК- експертиза 94

Одорологична експертиза 97

Техническо-икономическа експертиза 101

Съдебномедицинска експертиза 114

Съдебно-психиатрична експертиза 117

Съдебно-психиатрична и психологична експертиза 119

Графологична експертиза на почерк 126

Комплексна съдебномедицинска и балистична експертиза 134

Съдебно-техническа експертиза 141

Съдебно къмпютърна-техническа експертиза 144

Съдебно-графическа експертиза 152

Съдебно-оценъчна експертиза 154

Автотехническа експертиза 156

Дактилоскопна експертиза 165

4

НОРМАТИВНА УРЕДБА 1ЗА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

Закон за съдебната власт

Граждански процесуален кодекс

Административнопроцесуален кодекс

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Наказателно-процесуален кодекс

Наредба№1 от 16 януари 2008г. за вписването, квалификацията и

възнагражденията на вещите лица.

Наредба №2 от 26.10.2011г. за условията и реда за извършване на

съдебномедицинските, съдебно-психиатричните и съдебно-психологичните

експертизи, включително и за заплащане разходите на лечебните

заведения/ДВ бр.91 от 18.11.2011г./

Наредба № 16 от 13.05.2005 г. за съдебно-психиатричните експертизи за

задължително настаняване и лечение на лица с психични разстройства

Наредба №1461 за съдебно-счетоводните и финансово-икономическите

експертизи.

Наредба №1 от 12.01.1996 за автотехническите експертизи

Наредба № 5 от 14 февруари 2008 г. за условията и реда за включване и

изключване във/от списъка на вещите лица по чл.151,ал.4 от Закона за

кредитните институции.

Наредба №10 за съдебните и арбитражните експертизи. Постановление № 111

на МС от 16 август 1975г. за подобряване организацията на съдебните

експертизи.

Изданието е съобразено с действащото законодатеслтво към 1.11.2012г.

5

СПИСЪК НА НАЙ-ЧЕСТО ПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

РС - районен съдРП - районна прокуратура

ОС - окръжен съд

СГС - Софийски градски съд

ОП - Окръжна прокуратура

СО - Следствен отдел към окръжна прокуратура

АдмС - Административен съд

АС - Апелативен съд

ВКС - Върховен касационен съд

ВАС - Върховен административен съд

ВСС - Висш съдебен съвет

Гр.д - гражданско дело

В.Гр.д - въззивно гражданско дело

Бр.д. - брачно дело

Сл.д. - следствено дело

Пр.пр. - прокурорска преписка

НОХД - наказателно дело от общ характер

ВОХД - въззивно наказателно дело от общ характер

ЧНД - частно наказателно дело

АНД - наказателно дело с административен характер

КАНД - касационно административно - наказателно дело

НЧХД - наказателно дело от частен характер

АД- административно дело

Отв. - ответник

Св. - свидетел

ВЛ - вещо лице

НК - Наказателен кодекс

НПК - Наказателно-процесуален кодекс

ГПК - Граждански процесуален кодекс

АПК - Административнопроцесуален кодекс

СК - Семеен кодекс

ТО - Търговско отделение

ФО - Фирмено отделение

БД - Без движение

МП - Министерство на правосъдието

СЕ - съдебна експертиза

СМЕ - съдебномедицинска експертиза

ССчЕ - съдебна счетоводна експертиза

СИЕ - съдебна икономическа експертиза

СТЕ - съдебна техническа експертиза

СГЕ - съдебна графологична експертиза

с.з. - съдебно заседание

о.с.з. - открито съдебно заседание

з.с.з. - закрито съдебно заседание

ДТ - държавна такса

РКО - разходен касов ордер

ПКО - приходен касов ордер

НАП - Национална агенция по приходите

6

ПЪТЕВОДИТЕЛ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА В СХЕМИ

Държавната власт в Република България се поделя между законодателна (парламент), изпълнителна (правителство) и съдебна власт.

Съдебната власт има три самостоятелни звена - съд, следствие и прокуратура. Всички работещи в тях юристи – съдии, следователи и прокурори, се наричат с общото родово наименование „магистрати“.

Магистратите се назначават, повишават, понижават и освобождават от Висш съдебен съвет. Той се състои от 25 души - 11 от тях се избират от парламента, 11 - от съдебната власт, и трима влизат в съвета по право - председателят на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и главният прокурор. Висшият съдебен съвет обаче не е орган с правораздавателни функции (той не е например последна инстанция по дела). Той е висш административен, постоянно действащ орган за управление на съдебната система, който я представлява и осигурява нейната независимост. Заседанията на Висшия съдебен съвет се председателстват от правосъдния министър. Той обаче не е негов член и не участва в гласуванията. По този начин се спазва принципът за независимост на съдебната власт.

Министърът на правосъдието не е част от съдебната, а от изпълнителната власт. Същото се отнася и за полицията (Министерство на вътрешните работи). Понятието „разследващи органи“ обаче включва както полиция (разследващи полицаи), така и следователи. Дали разследващият орган ще е полицай или магистрат се определя в зависимост от тежестта на престъплението – само най-тежките се разследват от следователи.

Конституционният съд, макар наречен „съд“, също не е част от съдебната система. Той не може да бъде инстанция по дела. Неговата функция е да гарантира, че законите не противоречат на Конституцията на страната. Когато със свое решение той обяви конкретна правна норма за противоконституционна, тя не се прилага, т.е. загубва задължителната си сила за гражданите.

Делата биват по своя вид граждански, наказателни и административни. Административните се гледат от самостоятелни административни съдилища. Административното правораздаване се осъщестява в две инстанции: Административен съд – Върховен административен съд. Гражданските и наказателните дела се гледат в три инстанции. При това съществуват три вида съдилища – районни, окръжни, апелативни и Върховен касационен съд. Те се подреждат като съдебни инстанции, в зависимост от това от кой съд започва делото като първа инстанция – районен или окръжен. Трета инстанция обаче е винаги Върховен касационен съд. Структурата на прокуратурата следва тази на съдилища. Следователите работят в отдели към прокуратурите.

Вещите лица подпомагат органите на съдебната власт и полицията в осъществяване на техните функции, когато за работата им са необходими специализирани знания. В съда вещи лица могат да се назначават само в първата и втората инстанция. В досъдебното производство при разследване на престъпления вещи лица се назначават от разследващите органи

Горното изложение е илюстрирано в следващите схеми:

7ПРОЦЕС НА ОБЖАЛВАНЕ

Чл.126, ал.1 от Конституцията на Република България: Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата.

9

10

ВЪВЕДЕНИЕ

Основната цел на работната група, създала това помагало, е повишаване качеството на експертната дейност, необходима при решаването на граждански, административни и наказателни дела, чрез подобряване организацията на работа и взаимодейтвието между съда и вещите лица по повод тяхното участие в съдебното производство.

Целта на това помагало е да улесни както кандидатите за вещи лица, така и вече включените в списъците експерти и да спомогне за бъдещото създаване на централизирана информационна система на вещите лица.В Помагалото Ви предлагаме практично ориентирана информация относно:

 • кандидатстване за включване в списъка на вещи лица, поддържане и актуализиация на списъка, заличаване на ескперти от него и практики по повод възможността ескперт да бъде назначен като вещо лице по дело;

 • основните правила за координация и взаимодействие между съда и експертите по повод участието им в качеството на вещи лица;

 • изискванията към дейността на вещите лица при изготвяне на експертно заключение, като предлагаме макети на някой от най-често използваните ескпертизи;

Стремежът ни е бил да обобщим и подредим тези и други правила, необходими по повод работа Ви като вещи лица, и да Ви запознаем с тях в ясна и достъпна форма. Отваряйки помагалото, част от Вас ще са запознати с тях и това ще бъде възможност да се уверите, че ги прилагате правилно. За други от Вас, това ще са съвсем нови правила, които трябва да усвоите и да прилагате точно. Надяваме се, че с усилията, които вложихме, сме създали наръчник, който ще Ви помогне по-добре да разберете процеса на работа на съда с вещите лица, на взаимодействието между съда и експерта, подпомагащ съда да вземе правилното и справедливо решение, ще Ви позволи по-лесно и качествено да изпълнявате задълженията си и да не ставате причина за отлагане на делата.

Бихме се радвали, ако някой от Вас, след като се запознае с помагалото, ни подскаже какво още бихме могли да включим или как да го обогатим. Критичните Ви бележки очакваме на адреса за кореспонденция със Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“.

11

ВЕЩО ЛИЦЕ. СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА

ПОНЯТИЕ ЗА ВЕЩО ЛИЦЕ. РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТНОТОЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дефиниция на понятието вещи лица в българското законодателство се съдържа вНаредба№1/16.01.2008г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. (Това е действащата нормативна уредба към момента на изготвяне на Помагалото. Предстои цитираната Наредба да бъде заменена с Наредба на Министъра на правосъдието. С оглед тази предстояща промяна в нормативната уредба по натакък в изложението ще посочваме само Наредбата) Вещо лице е експерт със специални знания и умения, който се назначава от орган на съдебната власт или на досъдебното производство от списък на специалисти, утвърдени за вещи лица, по ред съгласно Закона за съдебната власт2. При необходимост за вещо лице може да се назначи и специалист, който не е включен в списъците.

Съобразно етапа, в който се намира едно съдебно производство, като вещо лице може да Ви назначи орган на съда, прокуратурата или следствието, всички от които са в системата на съдебна власт, или орган на МВР. За целите на настоящото помагало ще бъдат представени конкретно правилата за работа на вещото лице със съда. Много от правилата обаче са приложими и когато възложителят на ескпертизата е някой от другите органи.

Основната характеристика, за да бъде един гражданин вещо лице е той да притежава специални знания и умения, да има задълбочени познания в определена област на науката, изкуството, занаятите или други, като посредством използването на тези знания да може да отговори на конкретни въпроси, поставяни в един съдебен процес.

За да бъде един специалист вещо лице и за да бъде включен в списъка на вещите лица, които се изготвят към всеки съдебен район, той следва да отговаря на следните условия : • да е дееспособен т.е да може ръководи действията си и постъпките си и да носи отговорност за тях;

 • да притежава специални научни знания в областта на определена област от човешкото познание;

 • да има най-малко 5 години стаж по специалността;

 • да не е осъждан за престъпление от общ характер;

 • да не е лишен от право да упражнява професия или дейност;

 • да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;

 • да има разрешение за постоянно пребиваване в страна, ако е чужд гражданин;

2 Чл. 398. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) За всеки съдебен район на окръжен и на

административен съд, както и за специализирания наказателен съд се съставят списъци на специалистите, утвърдени за вещи лица.

 1. Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната следствена служба при необходимост утвърждават отделни списъци за нуждите на своята дейност.

 2. Когато нуждите на съответния орган на съдебната власт налагат това, той може да назначи вещо лице от списъците на други съдебни райони.

 3. Списъците по ал. 1 и 2 са публични.

12

Важно е да знаете, че ако сте специалист в определена област на познанието, на науката, изкуството или занаятите, може да бъдете назначен за вещо лице, макар да не сте включен в списъка на съда. Всеки път когато, за да отговори на определени въпроси от значение за правилното изясняване на фактите и обстоятелствата по конкретното дело, са необходими специални знания, съдът назначава вещо лице. Когато в списъците с вещи лица няма специалист от съответната област на познанието, съдът търси съдействието на научни институти, учебни заведения, държавни учреждения, съсловни организаци и други, а те посочват свой работник или служител, когото считат за компетентен да извърши експертизата В този случай, за да бъдете назначен за вещо лице по дадено дело, е необходимо и Вашето съгласие.

В различните съдебни системи ролята на вещото лице е различна. В някои системи, например американската, е позната т.нар „частна експертиза”. При нея всяка страна ангажира експерти по свой избор и представя техните заключения на съда, който преценява на кого да даде вяра. Ролята на ескперта в този случай е да подрепи тезата на страната, която го е ангажирала. Недостатъкът на системата е, че по-силната икономически страна може да ангажира повече специалисти и на по-високо ниво. В българската правна система, напротив, експертите са помощници само на съда. Те изготвят техните заключения на база своите специални познания и съвест, като не помагат на никоя от страните, а са равно отдалечени от тях. Задачата им е да разяснят значението на понятията, процесите и закономерностите в своята експертна област, без да решават спора.

Никога не забравяйте, че работата като вещо лице е изключително отговорна. Въз основа на заключенията, които Вие ще давате, отговаряйки на поставените от съда задачи и въпроси, ще бъдат решавани човешки съдби. Даването на невярно или пристрастно заключение е престъпление.

Вещото лице трябва да познава отлично новостите в съответната област, непрекъснато да се усъвършенства и развива. Ако искате да имате още една причина, за да не спирате да се усъвършенствате, да повишавате професионалната си квалификация, работата като вещо лице определено ще Ви мотивира да го правите.

Работата като вещо лице трябва да можете да съчетавате с другата си работа. За да отговорите на въпросите, които Ви поставя съда, трябва да може да отделите достатъчно време, за да отидете и извършите проверка на място, да направите оглед, задълбочено да проучите материалите по делото и изготвите писмено заключение. Освен това трябва да можете да се явите в открито съдебно заседание т.е да отсъствате от работа, за да потвърдите писменото заключение, да отговорите на допълнително поставените въпроси. Работодателят Ви е длъжен да Ви освободи, за да се явите в съдебно заседание, където да потвърдите и ако е необходимо да допълните изготвеното от Вас писмено заключение. Представянето на призовка от съда, че сте назначен за вещо лице и трябва да се явите в съда, е достатъчно основание за освобождаването Ви от работа за деня , посочен в призовката. Следва да имате предвид, че ако работите на трудово и служебно правоотношение, не е коректно да използвате работното си време и ресурсите на работодателя, за да подготвяте ескпертно заключение.

Същевременно, трябва да имате предвид, че включването Ви в списъка на вещите лица не Ви гарантира определена заетост за определен период от време, т.е сигурен доход. Натоварването Ви като вещо лице може да се окаже изключително неравномерно по различни причини – напр. в списъка има много ескперти от същата област, страните посочват и съдът

13

назначава експерт, в чиято компетентност са се убедили или просто при назначаване експерт на случаен приницип - не се пада Вашето име. Обратно, възможно е да бъдете назначен по няколко дела едноврменно. Вие обаче не можете да „подбирате” делата, по които да работите. Недопустим е безпричинен отказ да извършите експертно заключение, когато това Ви е възложено.14

СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ. ВИДОВЕКаталог: info
info -> Великата синя дупка (Белиз)
info -> Организират четвърта Национална експертна среща
info -> Тема Компютърна система ibm pc/xt i8086 Процесорите 8086
info -> История на европейската интеграция Дати и съпътстващи събития. Хронология
info -> Съдържание увод стр. 3 Глава І
info -> Търсене и предлагане – основа на пазарния механизъм
info -> Е учредена на 28 април 2009 г. Корабостроителни и кораборемонтни заводи
info -> Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Промените влизат в сила от 1 юли 2010 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница