Програма за развитие на сектор "рибарство" на република българия, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 2013 Г.Дата24.07.2016
Размер267.47 Kb.
НАРЕДБА № 21 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.1. "ПУБЛИЧНА ПОМОЩ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 "МЕРКИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РИБОЛОВЕН ФЛОТ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 08.06.2010 Г.)

В сила от 06.10.2009 г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013) на Република България (ОПРСР), финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на Европейския съюз (ЕС).

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане целта на мярката: приспособяване риболовното усилие на българския риболовен флот в съответствие с наличните и достъпни ресурси и съобразно капацитета на риболовния флот.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223), публикуван на български език в Специално издание 2007 г. на Официален вестник, глава 04 - Рибарство, том 09, стр. 224, и на Регламент на Комисията (ЕO) № 498/2007 от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 и Регламент на Съвета (ЕО) № 2371/2002 относно трайното опазване и експлоатацията на рибните ресурси в рамките на Общата политика по рибарство на ЕС (OВ, 27.08.2002, C 203 E).

Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" се кандидатства с отделен проект.

(2) За финансово подпомагане по реда на тази наредба с нов проект се кандидатства след извършване на окончателното плащане по предходен проект.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват едновременно по повече от една мярка от ОПРСР с отделни проекти съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните наредби за прилагане на ОПРСР.

Глава втора.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.

Обхват на дейностите

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя във вид на премии по проекти на собственици на риболовни кораби по следните сектори, посочени в заявлението за кандидатстване, съгласно приложение № 1.

Раздел II.

Финансови условия

Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, посочено в глава 7 на ОПРСР.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на изчислените премии, от които 85 на сто се осигуряват от ЕФР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.)

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Размерът на безвъзмездната финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности се установява, вземайки предвид най-благоприятната стойност на база възрастта и тонажа на риболовния кораб, изразен в бруто тонаж (GT).

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Размерът на безвъзмездната финансова помощ се изчислява съгласно реда и условията, указани в приложение № 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по предходната алинея се допуска при условията на чл. 19, ал. 2 или при процедура на ограничен бюджет по чл. 25.

Чл. 10. Изплащането на безвъзмездната финансова помощ е еднократно за един риболовен кораб за целия програмен период.

Чл. 11. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба, в случай че за същата компенсация е одобрен за подпомагане и/или е получил безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от други програми на Общността.

Раздел III.

Изисквания към кандидатите

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на Общността.

(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

(3) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат, при условие че:

1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) не са обявени в несъстоятелност или не са в открито производство по несъстоятелност;

2. нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата;

3. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ИАРА и Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ);

4. едноличните търговци, търговските управители и членовете на управителните органи на юридическите лица не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност;

5. не са в производство по ликвидация (с изключение на еднолични търговци);

6. юридическите лица и ЕТ са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;

7. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) притежават валидно разрешително за стопански риболов съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);

8. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в предвидените от закона случаи.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.)

Чл. 13. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:

1. са били или в момента се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ по предходен проект;

2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) са представили документ/и с невярно съдържание, неистински или подправен/и, при осигуряване на информация, поискана от ИАРА и ДФЗ, или не предоставят тази информация;

3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) са извършвали незаконен, недеклариран и нерегламентиран риболов през последните три години към датата на кандидатстване, установен с влязло в сила наказателно постановление.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) За всеки проект кандидатите представят заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1.

Раздел IV.

Изисквания към проектите

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Подпомагат се проекти, които допринасят за изпълнение на целта на мярката по чл. 2.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на собственици на риболовни кораби, засегнати от план/ове за приспособяване на риболовното усилие, когато те са част от:

1. планове за възстановяване на запасите съгласно член 5 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002;

2. неотложни мерки съгласно членове 7 и 8 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002;

3. неподновяване на риболовно споразумение между Общността и трета държава или чувствително намаляване на риболовните възможности в резултат на международни или други споразумения;

4. планове за управление съгласно член 6 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002;

5. мерки съгласно членове 9 и 10 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002;

6. национални схеми за изваждане от експлоатация на риболовни кораби от флота като част от задълженията, залегнали в членове 11 до 16 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002 относно приспособяването капацитета на риболовния флот на Общността.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Мерките за приспособяване капацитета на българския риболовен флот ще бъдат прилагани в рамките на план/ове за приспособяване на риболовното усилие и последващо приемане на консервационни мерки по отношение на запасите от риба в Черно море (цаца, калкан и други).

(3) Постоянното прекратяване на риболовни дейности се прилага под формата на национални схеми за изваждане от експлоатация на риболовни кораби, като периодът на тяхното прилагане не трябва да надвишава 24 месеца от влизането им в сила.

Чл. 17. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури изготвя план (планове) за приспособяване на риболовното усилие, който/които се одобрява/т от министъра на земеделието и храните.

Чл. 18. (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за риболовни кораби, които:

1. са на възраст не по-малка от 10 години;

2. са регистрирани като действащи такива за последните две години;

3. са упражнявали риболовна дейност най-малко 50 дни годишно за последните две години;

4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) не са били подпомагани и/или субсидирани за модернизация с друга финансова помощ или по реда на чл. 11 за последните 5 години.

(2) Подпомагат се проекти за риболовни кораби, извършващи своята дейност в акваторията на Черно море и плаващи под български флаг.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) За да бъде изплатена премия на собственика на риболовен кораб, оригиналът на разрешителното за стопански риболов на риболовния кораб трябва да бъде предадено в Териториалното звено (ТЗ) на ИАРА и регистрацията на риболовния кораб трябва да бъде заличена от регистъра на риболовните кораби.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) За сектор 01, за да бъде изплатена премия на собственика на риболовен кораб, собствеността върху кораба трябва да бъде прехвърлена чрез покупко-продажба на лицензирана компания за разкомплектоване и скрапиране на кораби, като премията се намалява с размера на продажната цена.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) За да бъде изплатена премия на собственик на риболовен кораб, кандидатстващ по дейност 3 от сектор 02 и/или сектор 03, собствеността на кораба трябва да бъде прехвърлена на лице, което е одобрено за финансиране от ИАРА по проект по мярка 3.2 и/или 3.6 на ОПРСР.

(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Изключение от ал. 2 и 3 е пренасочването на риболовния кораб за туристически дейности и кораб-музей по сектор 02, като собственикът е длъжен да демонтира всички риболовни уреди на борда.

(5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Подаването на заявление за кандидатстване за дейност 3 от сектор 02 и по сектор 03 е допустимо само след предварително одобрен от ИАРА проект на кандидат по мярка 3.2 или по мярка 3.6 от ОПРСР.

(6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) При кандидатстване по дейност 3 от сектор 02 и по сектор 03 кандидатът представя:

1. сключен договор с кандидат по мярка 3.2 или по мярка 3.6 съгласно изискванията на съответните наредби за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките;

2. уведомително писмо от изпълнителния директор на ИАРА за одобрен проект на кандидата по т. 1.

(7) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Дейностите по ал. 1 - 4 трябва да бъдат извършени от собственика на риболовния кораб след сключване на договора по чл. 24, ал. 2 и преди подаване на заявка за плащане.

Раздел V.

Допустими премии

Чл. 20. Допустими за финансиране са премиите по сектори, посочени в заявлението за кандидатстване, съгласно приложение № 1 след подписването на договора по чл. 24, ал. 2.

Глава трета.

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.

Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите

Чл. 21. (1) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.

(2) Заповедта по ал. 1 се обявява при влезли в сила национални схеми за изваждане от експлоатация на риболовни кораби по чл. 16, ал. 3.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Заповедта по ал. 1 се обявява 15 работни дни преди датата на започване и 20 работни дни преди датата на приключване на приема на заявления за кандидатстване на електронната страница на ИАРА, на ОПРСР и на общодостъпно място в ИАРА и териториалните звена (ТЗ) на ИАРА.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Кандидатите подават заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1 в ТЗ на ИАРА по място на регистрация на кораба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Заявлението за кандидатстване се подава лично от кандидата и/или законния представител на кандидата и/или от упълномощено от него лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Документите, придружаващи заявлението за кандидатстване, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. представят се в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени по реда съгласно приложение № 1; в случай на представяне на заверени от кандидата или от упълномощено от него лице копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;

2. представят се на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) При подаване на документите в ТЗ на ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените към заявлението за кандидатстване документи.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) При непълнота на документите заявлението за кандидатстване се връща на кандидата за отстраняване на непълнотите заедно с копие от контролен лист с отбелязаните непълноти.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) В случаите по ал. 5 заявлението за кандидатстване в представения вид може да бъде регистрирано в ИАРА, ако кандидатът писмено декларира, че е запознат с резултата от проверката и изрично изрази желанието си то да бъде прието.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване се издава входящ номер на заявлението за кандидатстване.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) В срок до два месеца от регистрирането на заявлението за кандидатстване ИАРА - София:

1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване;

2. извършва проверка на място;

3. одобрява или отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ИАРА заявлението за кандидатстване на база съответствието на заявлението със:

а) целите, дейностите и изискванията по тази наредба и критериите за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет (приложение № 3), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР;

б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) В случаите на нередовност на документите и/или непълнота и/или неяснота на заявените данни и/или посочените факти ИАРА уведомява писмено кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани посочените нередовности, непълноти или неясноти, чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените съгласно приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:

1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовност по ал. 2;

2. по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция;

3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи;

(4) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА изпраща на кандидата мотивиран писмен отказ.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Проектите, по които от извършените проверки е установена допустимост на кандидата и премията, се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни експерти, специалисти в съответната област, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Член на ЕКОП не може да взема участие при обсъждане на конкретно заявление за кандидатстване в случай, че:

1. има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;

2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;

3. е участвал в подготовката и разработването на заявлението за кандидатстване или е консултирал кандидата.

(8) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) За всяко заседание на ЕКОП членовете й подписват декларация за конфиденциалност и липса на обстоятелствата по ал. 7, т. 1 - 3.

(9) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено становище пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проекта.

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) (1) Заявлението за кандидатстване получава пълен отказ за финансиране в случай на:

1. нередовност на документите, непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 23, ал. 1, т. 1;

2. несъответствие с условията на чл. 23, ал. 1, т. 2;

3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 23, ал. 2;

4. недостатъчен бюджет по мярката;

5. установен опит за измама.

(2) В случай на пълен отказ по ал. 1, т. 1 - 4 кандидатът има право да кандидатства отново за същата премия по реда на тази наредба.

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване с мотивирана заповед, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, за което писмено уведомява кандидата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът лично, чрез законния си представител или упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При подписването на договора кандидатът представя актуално удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), и документ, удостоверяващ открита разплащателна сметка на името на кандидата.

(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора в определения срок кандидатът губи право на получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда на тази наредба.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Когато сумата на безвъзмездната финансова помощ за допустимите премии, одобрени по проекти, надхвърли 90 на сто от определения бюджет по мярката, проектите се класират съгласно критериите за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет по приложение № 3 и се одобряват в низходящ ред.

(2) За класираните проекти по реда на ал. 1 с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за кандидатстване.

Глава четвърта.

ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 08.06.2010 Г.)

Чл. 26. Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след изпълнение на всички дейности в договора по чл. 24, ал. 2.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Бенефициентът подава заявка за плащане в регионалните разплащателни агенции (РРА) на ДФЗ - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), по място на регистрация на кораба и прилага документите съгласно приложение № 4.

(2) Заявката за плащане се подава след извършване на всички дейности по проекта, но не по-късно от 15 работни дни след изтичане на срока, посочен в договора по чл. 24, ал. 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Документите по ал. 1 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служителите на РА.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Регионалните разплащателни агенции на Разплащателната агенция извършват преглед на документите по ал. 1 в присъствието на бенефициента или пълномощник на бенефициента.

(5) Документите по ал. 1 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА - РА връща документите на бенефициента заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от което са видни липсите и нередовността.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) След отстраняване на нередовностите бенефициентът има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) След приемане на документите за плащане бенефициентът получава номер на заявката за плащане.

Чл. 28. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи изпълнението на дейностите, посочени договора по чл. 24, ал. 2, в РА:

1. се извършват административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;

2. се назначава извършването на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;

3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи;

4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) се изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента;

5. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) се изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) В случай на нередовност на документите по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти РА уведомява писмено бенефициента, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи извън посочените в заявката за плащане съгласно приложение № 4.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:

1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност, този срок се удължава със срока за получаване на отговор по ал. 2;

2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Изпълнителният директор на ДФЗ - РА отказва изплащането на част или на цялата помощ, когато:

1. при проверките по чл. 28, ал. 1, т. 1 и 2 се установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;

2. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) бенефициентът не отстрани нередовностите, непълнотите и пропуските в срока по чл. 28, ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Отказът за изплащане на безвъзмездната финансова помощ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на земеделието и храните.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, бенефициентът не може да подаде друга заявка за плащане по същия проект.

Глава пета.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ

Чл. 31. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до 12 месеца.

(2) Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на сключване на договора по чл. 24, ал. 2.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, условията на тази наредба, както и приложимото национално законодателство и правото на Европейския съюз.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентът е длъжен да отговаря на всички нормативно установени изисквания, свързани с одобрения проект.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) В срок до 2018 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект.

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта по тази наредба, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ, Министерството на финансите, Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите, свързани с осъществяването на проекта.

(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока по чл. 34.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да осигури както преди започване, така и в хода на изпълнение на проверката на място целия набор от изискана документация и информация, свързани с проекта (изискана преди започването или в процеса на извършване на проверката).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Бенефициентът трябва да оказва пълно съдействие на институциите, посочени в ал. 1.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Бенефициентът е длъжен да води счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична счетоводна сметка за проектите, за които е получил безвъзмездна финансова помощ от ЕФР за период 5 години считано от датата на подписване на договора по чл. 24, ал. 2.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) При неспазване на условията по чл. 34 - 36 включително получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ се обявява за изискуема от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ и се открива процедура по възстановяване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява последващ контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за срока по чл. 34.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на проекта, нямат право да разпространяват информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.

Глава шеста.

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект:

1. име на бенефициента, наименование на проекта и риболовния кораб, за който е отпусната премията;

2. приоритетна ос, мярка, сектор и дейност;

3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта;

4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта;

5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Сектор "Рибарство" е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за улов, производство, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура.

2. "Оперативна програма" е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от приоритетни оси, които да бъдат постигнати с помощта от ЕФР.

3. "Приоритетна ос" е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели.

4. "Мярка" е набор от сектори, насочени към изпълнение на дадена приоритетна ос.

5. "Сектор" е набор от дейности, насочени към изпълнение на дадена мярка.

6. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) "Кандидат" е едноличен търговец или юридическо лице, което кандидатства за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

7. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) "Бенефициент" е едноличен търговец или юридическо лице, което е крайният получател на безвъзмездна финансова помощ.

8. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) "Допустими за финансиране разходи" е общата сума от всички плащания за одобрените на бенефициент дейности.

9. "Безвъзмездна финансова помощ" е финансова помощ, предоставяна на кандидатите под формата на премия.

10. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) "Премия" е финансова помощ, предоставяна на кандидатите под формата на еднократна субсидия.

11. "Проект" е заявление за кандидатстване, придружено от всички изискуеми документи, както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности, заявени от кандидата и допустими за финансиране от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство".

12. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) "Нередност" е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход. Икономически оператор е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на помощта от ЕФР, с изключение на държавата при изпълнение на нейните правомощия на публична власт.

13. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и на чл. 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание § 54, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 36 от 2008 г.).

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.1. "ПУБЛИЧНА ПОМОЩ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 "МЕРКИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РИБОЛОВЕН ФЛОТ" ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ПО РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 08.06.2010 Г.)


§ 36. Навсякъде в наредбата думите "публична помощ" се заменят с "безвъзмездна финансова помощ".

§ 37. Навсякъде в наредбата думите "ползвател на помощта" и "ползвател" се заменят с "бенефициент".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.1. "ПУБЛИЧНА ПОМОЩ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 "МЕРКИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РИБОЛОВЕН ФЛОТ" ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ПО РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 08.06.2010 Г.)


§ 42. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5


(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.)

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.)
Метод за определяне размера на премиите
Определянето на премията се извършва на две стъпки по следната методика:

Първа стъпка:

По таблица № 1 за всеки отделен кораб, за който се кандидатства, се определя горната граница (лимит) на размера на премията в евро, на база неговия бруто тонаж (GT).

Таблица № 1. Изчисляване на индивидуалния лимит на премиите, предоставяни на собственици на риболовни кораби за постоянно прекратяване на риболовни дейностиКатегория на риболовния кораб по тонаж (GT)

Евро

0<10

11 000 х GT + 2000

10<25

5 000 х GT + 62 000

25<100

4 200 х GT + 82 000

100<300

2 700 х GT + 232 000

300<500

2 200 х GT + 382 000

500 и повече

1 200 х GT + 882 000

Втора стъпка:

Окончателният размер на премията се изчислява, като резултатът, получен от таблица № 1, се редуцира по таблица № 2 в зависимост от възрастта на кораба.

Таблица № 2. Формули за окончателно изчисление на премиите, предоставяни на собственици на риболовни кораби за постоянно прекратяване на риболовни дейности в Черно море

1

За риболовни кораби на възраст от 10 до 15 години: стойността по таблица № 1 се редуцира с 50 %.

2

За риболовни кораби на възраст от 16 до 29 години: стойността по таблица № 1 се намалява за всяка една от годините над 15 с 1,5 % и така изчислената крайна стойност се редуцира с 50 %.

3

За риболовни кораби на възраст от 30 и повече години: стойността по таблица № 1, се намалява с твърда ставка от 22,5 % и така изчислената крайна стойност се редуцира с 50 %.

За дейност "Пренасочване на риболовния кораб за нуждите на туризма" на сектор 02 "Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности, различни от риболов" за изчисляване на премията се използва същата методика, като полученият окончателен размер на премията по таблица № 2 се редуцира с 50 %.

Трета стъпка:

Изчисленият размер на премията в евро се преизчислява в левове по централния курс на БНБ.

Приложение № 3 към чл. 25, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.)
Критерии за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет

Приоритет за избор на проектите ще бъде даван в следната последователност:

Коефициент на точките за оценка

Проекти, свързани с план/ове за възстановяване

*1

Проекти, свързани с дребномащабен крайбрежен риболов

*0.8

Проекти, свързани с кораби над 12 метра

*0.5

Точки за оценка:Възраст на корабаот 10 до 15 години

5

от 15 до 25 години

20

над 25 години

50

Активност на риболовния корабпод 50 %

10

от 50 % - 74,99 %

20

от 75 % - 100 %

50

За максимум риболовни дни се приемат:270 риболовни дни за кораби над 12 метра210 дни за кораби под 12 метраМаксимален брой точки

100

Приложение № 4 към чл. 27, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.)База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница