Програма за развитие на селските райони 2007-2013гДата25.10.2018
Размер76 Kb.
ТипПрограмаПрограма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

ДОГОВОР № 26/321/01238 от 21.11.2012г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАДГр. Свиленград, бул. „България " № 32, тел.: 0379 / 74302, факс: 0379 / 74371,e-mail: obshtina@svilengrad.bg;

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


Консултантска услуга за управление на проект №26/321/01238/21.11.2012 „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Свиленград”

СВИЛЕНГРАД, 2013


 1. Предмет на поръчката

Предмет на обществена поръчка, възлагана от Община Свиленград, е „Консултантска услуга за управление на проект №26/321/01238/21.11.2012 „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Свиленград”. Настоящата поръчка се възлага в изпълнение на договор № 26/321/01238/21.11.2012 за проект: „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Свиленград”, финансиран по мярка 321 към ДФЗ, ПРСР 2007-2013г.


 1. Описание па предмета па поръчката:

В изпълнение на възложената му обществена поръчка, Изпълнителят следва да осъществи пълни, адекватни и съобразени изцяло с изискванията на Възложителя дейности, гарантиращи коректното и в съответствие с изискванията на Наредба №25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., услуги по управлението на проект №26/321/01238/21.11.2012 „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Свиленград”, при който обхватът на рехабилитацията включва следните обекти: „Рехабилитация на път HKV2147/І-8, Свиленград - Капитан Андреево/ - Генералово”; „Рехабилитация на път HKV2148/І-8, Свиленград - Капитан Андреево/ - Чернодъб”; „Рехабилитация на път HKV1149/ІІІ - 505 Малко Градище - Свиленград/ Сива Река-Мезек-Свиленград, кв. Ново село Участък: от км. 0+000.00 км. до км. 7+466.46”; „Рехабилитация на път HKV3143/ІІІ-5509, Щит - Сладун/-Михалич”; „Рехабилитация на път HKV1144/ІІІ-5509, Свиленград - Щит/Райкова могила-Мустрак-/ІІІ - 5507/”; „Рехабилитация на път HKV2142/ІІІ-5509, Свиленград- Райкова Могила/ - Димитровче”, по одобрен за безвъмездно финансиране от ДФЗ-РА проект №26/321/01238/ 21.11.2012г. по ПРСР, Мярка 321.


 1. Място на изпълнение на поръчката

Община Свиленград, област Хасково.
4.Обхват на поръчката. Техническа спецификация.


 1. подготвяне и съгласуване със съответните длъжностни лица в администрацията на Възложителя всички писма, предназначени за Държавен Фонд „Земеделие” и други институции, имащи отношение към дейностите по проекта;

 2. координиране с Възложителя разписването и прилагането на правила за аналитична счетоводна отчетност на разчетите по проекта, така че да бъде осигурена проследимост на разходите, поетите ангажименти и придобитите активи;

 3. верифициране количествата от договорени СМР, отразени в съставените в хода на строителството актове и протоколи;

 4. консултации във връзка с изпълнението на препоръки дадени от страна на Държавен фонд „Земеделие” във връзка с проекта и неговото управление и изпълнение;

 5. осигуряване на ефективна координация и организация на работата между общината и останалите заинтересовани страни във връзка с изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ по проектите;

 6. координирне с изпълнителя на строителния надзор спазването на технологията на отделните видове строителни работи, съблюдаването на линейния график, съответствието на ползваната строителна техника, оборудване и механизация с техническите спецификации за изпълнение на отделните строителни обекти;

 7. организиране на дейностите по въвеждане на построените или реконструирани по проекта обекти в експлоатация;

 8. верифициране разходни документи по проекта и подготвяне на платежни документи за разплащанията към изпълнителите по проекта, както и координиране упражняването на контрол по тях в съответствие със Системата за финансов контрол, утвърдена от Община Свиленград;

 9. съставяне на паричен поток за дейностите по проектите, отразяване на видовете финансиране – получен от ДФЗ аванс, заемообразно ползвани средства от общинския бюджет, безлихвен заем от централния бюджет, заеми от други източници;

 10. проверка на изпълнението на условията за приемливост на извършените разходи по договорите;

 11. изготвяне на доклади при установяване на нередности, както и за предприети действия за възстановяване на неправилно изплатени суми;

 12. оказване на съдействие на общинските служители в ежедневните им контакти с изпълнителите по съответните дейности и заинтересованите институции, в т.ч. изготвяне на проекти на кореспонденция/писма до компетентните институции;

 13. участие в изготвянето на периодичните отчети до институциите на национално и европейско ниво;

 14. навременно идентифициране на потенциални проблеми по време на реализацията на проектите и предлагане на решения за преодоляването им;

 15. ефективно информиране на обществото в сътрудничество с представителя на Възложителя, относно всички въпроси, свързани с осигуряването на информация, публичност и популяризиране на проектите;

 16. участие в оценителните комисии по провеждане на процедури по обществени поръчки, които не са приключили към момента на сключване на договора за изпълнение

Консултантът съставя всички документи, които бенефициентът трябва да подготви, за да окомплектова доклада за окончателно плащане за проекта/ите. Той организира документооборота между Община Свиленград и други институции в хода на подготовката и получаването на документи за реализирането и приключването на проекта.

Консултантът комплектова за съответното поделение на ДФЗ доклада за окончателно плащане и подготвя всички становища в хода на разглеждането на внесения в ДФЗ доклад.
5. Изисквания относно изпълнението на поръчката
Изпълнителят трябва да е напълно запознат с изискванията на Наредба 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. и по-конкретно по отношение на изискванията за изпълнение и отчитане на проекти.

Изпълнителят трябва да предостави услугите, предмет на настоящия договор, в уговорения вид и срок.

Изпълнителят не трябва да разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станала му известна във връзка или по повод изпълнението на договора.

При спазване правилата за безопасност на строежите, да посещава строителната площадка, Изпълнителят може да изисква писмени доклади от фирмата изпълнител на строителството, от лицето, осъществяващо строителен надзор за качественото изпълнение на строителството и съответствието на същото с техническия проект и изискванията на ПРСР. Изпълнителят трябва да дава предписания и препоръки.


6. Изисквания относно документите, които следва да се представят в процеса на изпълнение на договора.
Всички изготвени във връзка с изпълнението на проекта документи трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г.

Всички документи трябва да бъдат изготвени в писмен вид, да бъдат подписани и подпечатани.

При изрично посочване от страна на Възложителя Изпълнителят трябва да предостави документите и на електронен носител или да ги изпрати сканирани по електронна поща.

Изпълнителят се задължава да изготвя и предоставя на Възложителя /в 4 екземпляра/:

Месечни/междинни доклади за изпълнението на задълженията си по договора;

Окончателен доклад за изпълнението на договора;


7. Период на изпълнение на поръчката.
Изпълнителят ще упражнява дейностите по управление и отчитане на проекта до получаване на окончателно плащане от страна на ДФ „Земеделие" - РА.
8. Публичност

Настоящата поръчка следва да бъде изпълнена в съответствие с изискванията на Договор № №26/321/01238/21.11.2012г., подписан между Община Свиленград и ДФ „Земеделие"- РА.

Мерките за информация и публичност имат за цел:

- да повишат обществената осведоменост и прозрачността по отношение на финансирането на проекта по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;- да информират широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея.

Консултантска услуга за управление на проект №26/321/01238/21.11.2012 „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Свиленград”


Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница